Preskoči na vsebino

Splošni pogoji in določila

Zadnjič spremenjeno na: oktober 2016
Preambula
Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljnjem besedilu: SPP) urejajo pogodbeno razmerje med podjetjem 3D-Zeitschrift GmbH, Dachsteinstr 66, 83373 Taching aa. See (v nadaljnjem besedilu: 3DZ) in vami kot podjetnikom v smislu § 14 BGB (v nadaljnjem besedilu: stranka) glede uporabe izdelkov in storitev, ki jih ponuja 3DZ. Podjetnik je vsaka poslovno sposobna fizična ali pravna oseba ali partnerstvo, ki ob sklenitvi pogodbe deluje v okviru svoje gospodarske ali samostojne poklicne dejavnosti.
Načeloma obstaja pet kategorij storitev, ki jih ponuja 3DZ:
"3DZ.Editor" je spletna programska rešitev, ki jo je razvil 3DZ in stranki omogoča ustvarjanje in urejanje digitalnih publikacij ter njihovo poznejše izvažanje v različnih formatih.
"Smarticle Clipper" je prav tako internetna programska rešitev. Stranki omogoča ustvarjanje in urejanje digitalnih publikacij, zlasti s hkratno optimizacijo publikacij za mobilne naprave, ter njihovo naknadno izvažanje v različne formate.
"keosk." je distribucijska platforma, ki jo razvija in upravlja podjetje 3DZ in je na voljo tako na internetu na naslovuhttp://www.keosk.dealskot tudi prek aplikacije keosk na mobilnih napravah (v nadaljnjem besedilu skupaj imenovana "keosk") ter stranki omogoča distribucijo publikacij, ustvarjenih s programom 3DZ.Editor in/ali Smarticle Clipper.
"3DZ.App" vključuje ustvarjanje posameznih aplikacij, v katere lahko stranka vključi publikacije ("3DZ.App"), in poznejše začasno zagotavljanje teh aplikacij.
3DZ.strateško svetovanje" zajema izdelavo prilagojenih programskih rešitev in individualno svetovanje v zvezi z digitalno distribucijo publikacij ("3DZ.strateško svetovanje").
Če se posamezne klavzule ali oddelki teh splošnih pogojev poslovanja izrecno nanašajo le na eno od teh kategorij izdelkov ali storitev, se ustrezne klavzule in oddelki uporabljajo le zanje.
1 Predmet splošnih pogojev in sklenitev pogodbe
1.1 Ti splošni pogoji veljajo za vsa pogodbena razmerja med 3DZ in stranko v zvezi z izdelki in storitvami, ki jih ponuja 3DZ, sklenjena v času veljavnosti teh splošnih pogojev. Oddelki 2 do 7 teh splošnih pogojev poslovanja se uporabljajo samo za zadevne storitve.
1.2 Obseg storitev, funkcionalnosti, ki so na voljo stranki, in nadomestilo, ki ga je treba zanje plačati, temeljijo na ustrezni individualni ponudbi, ki jo je predložila družba 3DZ in jo je stranka sprejela v skladu z oddelkom 1.6 teh splošnih pogojev poslovanja ("ponudba"), ter na ustreznem veljavnem opisu storitev, ki velja v času sklenitve pogodbe. Opisi storitev so na voljo na spletni straniwww.Smarticle.com. Ti splošni pogoji poslovanja veljajo tudi, če so bili dejansko vključeni v pogodbo.
1.3 Če je veljavni opis storitve v nasprotju z vsebino teh splošnih pogojev poslovanja, veljajo splošni pogoji poslovanja. Če je vsebina ponudbe v nasprotju z vsebino teh splošnih pogojev poslovanja ali veljavnim opisom storitve, velja vsebina ponudbe. Nasprotujoče si določbe teh splošnih pogojev poslovanja in informacije v opisu storitve se v tem primeru ne uporabljajo.
1.4 Ti splošni pogoji poslovanja družbe 3DZ se uporabljajo izključno. Morebitni pogoji stranke, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji poslovanja ali od njih odstopajo, se ne priznajo, razen če se 3DZ izrecno strinja z njihovo veljavnostjo. To velja tudi, če 3DZ svoje storitve izvaja brez pridržka, vedoč, da so pogoji stranke v nasprotju s temi splošnimi pogoji poslovanja ali od njih odstopajo.
1.5 Ustni dogovori o dopolnitvi teh splošnih pogojev poslovanja ne obstajajo.
1.6 Pogodba med stranko in družbo 3DZ se sklene s predložitvijo posamezne ponudbe s strani družbe 3DZ in poznejšim sprejemom te ponudbe s strani stranke ("sklenitev pogodbe"). Vse informacije, ki jih 3DZ navede v reklamnem gradivu ali na spletnem mestu, so nezavezujoče in ne pomenijo ponudbe stranki.
2 Obseg storitev 3DZ.Editor
2.1 3DZ.Editor omogoča stranki, da naloži svojo publikacijo v formatu PDF in jo samostojno uredi v treh različnih različicah ("Replika", "Izboljšana replika" in "Samo v digitalni obliki") ter jo nato izvozi v različne distribucijske kanale (glej oddelek 4 teh splošnih pogojev poslovanja). Publikacije, ki jih ustvari stranka, se shranijo na strežniku 3DZ.
2.2 Družba 3DZ stranki omogoči uporabo spletnega mesta 3DZ.Editor prek interneta. Dostop do spletnega mesta 3DZ.Editor je mogoč izključno prek spletnega brskalnika stranke in prek telekomunikacijskih sredstev. 3DZ.Editor ostane na strežnikih družbe 3DZ. Stranka ne prejme programske kopije programa 3DZ.Editor.
2.3 Celotno izdelavo digitalnih publikacij (zlasti pripravo podatkov PDF v skladu s "3DZ PDF smernicami" ter njihovo pretvorbo in obogatitev z dodatno vsebino in funkcijami) izvede stranka samostojno. Za dodatno plačilo lahko stranka za izdelavo digitalnih publikacij pooblasti tudi 3DZ.
2.4 Stranka lahko nato izvozi končno urejeno publikacijo. V zvezi s tem se uporabljajo veljavni opisi storitev in postopkov.
2.5 3DZ stranki podeli neizključno, neprenosljivo pravico, omejeno na čas trajanja pogodbe, do uporabe 3DZ.Editor v skladu z določbami teh splošnih pogojev poslovanja in vsemi drugimi določbami, na katere se ti splošni pogoji poslovanja sklicujejo. Stranka ne pridobi pravice do izvorne kode.
2.6 Stranka podeli družbi 3DZ pravico do reproduciranja in druge uporabe ter urejanja izvornega gradiva, ki ga je obdelala s programom 3DZ.Editor, ter publikacij, ustvarjenih s programom, če je to potrebno za opravljanje storitev, ki jih dolguje v posameznem primeru, ter za izvajanje ukrepov vzdrževanja in varnostnega kopiranja podatkov.
3 Obseg storitev programa Smarticle Clipper / sprostitev s strani stranke
3.1 Smarticle Clipper omogoča ustvarjanje in poznejši izvoz publikacij, optimiziranih za prikaz na mobilnih napravah (v nadaljnjem besedilu "publikacija Smarticle").
3.2 Stranka najprej v Smarticle Clipper naloži svojo publikacijo v formatu PDF (v nadaljnjem besedilu: izvorni format). Nato lahko stranka prenese in uredi slike, besedila in oglase (v nadaljnjem besedilu: vsebina članka) v publikaciji Smarticle. V nekaterih primerih poteka tudi avtomatizirano urejanje. Vsebina članka je nato shranjena v podatkovni zbirki člankov, ki jo gosti podjetje 3DZ. Vsebino člankov, shranjeno v podatkovni zbirki člankov, je nato mogoče ponovno sestaviti kot publikacijo pametnega članka.
3.3 Stranka lahko nato izvozi ali prikaže objavo pametnega članka. Možnosti, ki so v zvezi s tem na voljo, so navedene v ponudbi ali opisu ustrezne storitve ali postopka. Pametne publikacije člankov, ki jih ustvari stranka, so shranjene na strežniku 3DZ.
3.4 Preden se publikacija pametnega izdelka sprosti za izvoz, jo mora stranka odobriti z jasno izjavo. Informacije o načinu odobritve najdete v veljavnih opisih storitev ali postopkov. Brez odobritve s strani stranke podjetje 3DZ ni dolžno niti pooblaščeno za objavo publikacije pametnega člena ali njeno spletno dostopnost.
3.5 Namesto objave lahko stranka morebitne popravke slik ali besedila prijavi nazaj družbi 3DZ v popravni zanki, pod pogojem, da je naročila ustrezno storitev. Družba 3DZ je v ta namen vzpostavila posebno vnosno masko, v katero lahko stranka vnese takšne spremembe. Družba 3DZ nato vključi te spremembe in od stranke zahteva, da ponovno odobri popravljeno objavo Smarticle.
3.6 3DZ pripravi vsebino članka izključno v imenu in za račun stranke. Tudi priprava za objavo in po potrebi objava se izvede izključno v imenu in za račun stranke. Družba 3DZ zagotavlja samo storitve tehnične podpore. Če ni drugače dogovorjeno in opisano v pogodbi s stranko, podjetje 3DZ vsebine članka ne ureja, popravlja ali kakor koli drugače uporablja ali prilagaja. Družba 3DZ zlasti ne preverja ročno vsebine ali predstavitve vsebine članka, ki jo je naložila stranka. Za vsebino, ki jo je posredoval, je vedno izključno odgovoren kupec (prim. 11. poglavje teh splošnih pogojev poslovanja).
3.7 Stranka podeli družbi 3DZ pravico do razmnoževanja in druge uporabe ter urejanja izvornega gradiva, ki ga je obdelala s programom Smarticle Clipper, ter publikacij, ustvarjenih s to programsko opremo, če je to potrebno za opravljanje storitev, ki jih dolguje v posameznem primeru, ter za izvajanje ukrepov vzdrževanja in varnostnega kopiranja podatkov. Stranka jamči, da ima potrebne pravice (glej oddelek 14 teh splošnih pogojev poslovanja).
4 Obseg storitev keosk / druga distribucija ustvarjenih publikacij
4.1 Publikacije, ustvarjene s programom 3DZ.Editor in/ali Smarticle Clipper, lahko naložite v keosk in jih distribuirate končnim strankam.
Po potrebi se lahko publikacije izvozijo kot "spletna povezava" in/ali kot "spletni izvoz". V primeru izvoza v obliki spletne povezave ostanejo publikacije med trajanjem pogodbe v skladu s členom 19 nameščene na strežnikih družbe 3DZ in jih je mogoče kot hiperpovezavo vključiti v strankino spletno stran. V primeru spletnega izvoza lahko stranka prenese zadevno publikacijo v celoti ali jo naloži na svoj strežnik in jo nato vključi v svojo ali drugo spletno prisotnost ter jo distribuira prek svojih računov v iTunes, Google Play ali Kindle Fire Store (v nadaljevanju "trgovine tretjih oseb"). Po želji lahko to storitev ali upravljanje računov ustreznih trgovin za dodatno plačilo zagotovi tudi 3DZ. Glede podrobnosti veljajo določbe iz ustreznega veljavnega opisa storitve ali ponudbe.
4.2 Določanje cen v razmerju do končnega kupca in obdelava plačil sta v skladu z 9. členom teh splošnih pogojev poslovanja.
4.3 Družba 3DZ v nobenem primeru ne pregleduje vsebine ali predstavitve publikacij, ki jih je ustvarila stranka. Za vsebino, ki jo je zagotovila, je vedno izključno odgovorna stranka (prim. 14. poglavje teh splošnih pogojev poslovanja).
5 Dodatne storitve za 3DZ.Editor, Smarticle Clipper in keosk.
5.1 Poleg osnovne uporabe 3DZ.Editor, Smarticle Clipper in keosk lahko stranka uporablja dodatne storitve in funkcionalnosti, ki jih je treba posebej plačati.
5.2 Pregled dodatnih storitev in dodatnih funkcionalnosti ter njihovi opisi storitev so na voljo na spletni straniwww.3DZ.comeingesehen. Stranka lahko zahteva tudi ponudbo po meri.
6 Obseg storitev 3DZ.App
6.1 Na posebno zahtevo stranke 3DZ za določen čas zagotovi aplikacijo za iOS, Android in Kindle Fire ali - če je na voljo - drugo platformo, ki jo lahko stranka razdeli svojim uporabnikom. Možne različice aplikacije so navedene v opisu storitve. Aplikacija uporabnikom omogoča, da publikacije, ki jih je stranka ustvarila z aplikacijo 3DZ.Editor in gostujejo na strežnikih 3DZ, v vseh treh različicah kupijo neposredno prek aplikacije (nakup v aplikaciji). Publikacije Smarticle je mogoče kupiti tudi prek premijske aplikacije.
6.2 Družba 3DZ izroči razvito aplikacijo upravljavcu ustrezne trgovine. Aplikacija je gostovana pri ustreznem ponudniku trgovine (npr. Apple, Google ali Amazon). Publikacije, ki jih je mogoče kupiti v aplikaciji in ustvariti s pomočjo programske opreme, gostujejo na strežnikih družbe 3DZ (glej oddelek 13.1 teh splošnih pogojev poslovanja).
6.3 Družba 3DZ po želji upravlja aplikacijo za dodatno plačilo (glej oddelek 8.6 teh splošnih pogojev poslovanja). To med drugim vključuje (i) vključitev novih publikacij, ustvarjenih z uporabo programske opreme, v aplikacijo ter (ii) potrebno vzdrževanje in prilagajanje aplikacije zaradi posodobitev ustreznega operacijskega sistema, na katerem aplikacija temelji.
6.4 Ne glede na to, ali aplikacijo v posameznih primerih upravlja stranka ali družba 3DZ, je za izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti v zvezi z aplikacijo odgovorna izključno stranka (npr. obveznosti v zvezi z odtisi, obveznost oblikovanja in vzdrževanja izjave o varstvu podatkov, obveznosti obveščanja po zakonu o prodaji na daljavo itd.)
6.5 Družba 3DZ stranki podeli enostavno (tj. neizključno), neprenosljivo pravico, časovno omejeno na čas trajanja pogodbe s 3DZ, do uporabe aplikacije, ustvarjene za stranko, v skladu z določbami pogodbe, ki obstaja med stranko in 3DZ. Stranka ne pridobi nobene pravice do izvorne kode.
7 Obseg storitev 3DZ.innovation consulting
7.1 3DZ bo stranki po ločenem naročilu zagotovil storitve za izdelavo prilagojenih programskih rešitev in individualno svetovanje v zvezi z digitalno distribucijo publikacij.
7.2 Obseg storitev in nadomestilo, ki ga je treba plačati v posameznih primerih, temeljita na pogodbi s stranko.
8 Nadomestila
8.1 Nadomestilo, ki se izplača v posameznih primerih, temelji na določbah oddelkov 1.2 do 1.6 teh splošnih pogojev poslovanja.
8.2 Osnovna uporaba programa 3DZ.Editor je praviloma brez fiksnega nadomestila. 3DZ zadrži odstotek bruto prodaje vseh naslovov, ki jih stranka proda v keosku, kot je določeno v posamezni ponudbi.
8.3 Če stranka svoje publikacije v keosku ponuja brezplačno, se nadomestila za uporabo programa 3DZ.Editor zaračunajo za vsako ustvarjeno publikacijo (v nadaljevanju "licence za izdajo"), in sicer v odstopanju od točke 8.2. Znesek licenc za izdajo je naveden v ustrezni ponudbi.
8.4 Če stranka svojo publikacijo brezplačno ali za plačilo v skladu z oddelkom 4.2 teh splošnih pogojev poslovanja ponuja v trgovinah tretjih oseb ali na svoji ali drugi spletni strani ali jo na kakršen koli drug način naredi javno dostopno, veljajo tudi emisijske licence.
8.5 Višina nadomestila za publikacijo Smarticle je razvidna iz ustrezne ponudbe. Družba 3DZ na zahtevo stranke prevzame celotno izdelavo publikacij pametnih člankov ("full service clipping"); za to je treba kupiti dodatno licenco. 8.6 Če zadevna ponudba ne vsebuje odstopajoče določbe, se začetna izdelava posamezne aplikacije v skladu s 6. členom teh splošnih pogojev poslovanja izvede za enkratno namestitveno nadomestilo; nadomestilo se zaračuna za vsak operacijski sistem posebej. Za upravljanje in nadaljnje zagotavljanje aplikacije s strani 3DZ se zaračuna letna pristojbina glede na različico opreme aplikacije (standard ali premium); to je določeno v zadevni ponudbi. Ustrezni znesek nastalih pristojbin je naveden v veljavnih opisih storitev, ki veljajo ob sklenitvi pogodbe, ali v ustrezni ponudbi.
8.7 Za vključitev ustvarjenih publikacij v posamezne aplikacije je treba plačati revijalne pristojbine; podrobnosti so na voljo v posamezni ponudbi.
9 Cene za končnega kupca / obdelava plačil
9.1 Načeloma lahko 3DZ prosto določa cene za prodajo svojih digitalnih publikacij v keosku v okviru cenovnih ravni Apple.
9.2 Če stranka zaračuna pristojbino za svoje publikacije, se promet, ustvarjen prek keosk ali prek različice 3DZ.Apps, pripiše družbi 3DZ prek plačilnih storitev ali trgovin tretjih oseb. Družba 3DZ zadrži odstotek od prodaje, dogovorjen v ponudbi. Preostali znesek se izplača zadevni stranki.
9.3 Promet, ustvarjen prek keosk, 3DZ obračuna četrtletno in ga sorazmerno prenese stranki. Poleg tega lahko stranka od 3DZ prenese izpisek v obliki izvoza CSV.
9.4 Glede na platformo in model obračunavanja lahko nastanejo tudi dodatni stroški za uporabo platforme in obdelavo plačil. Podjetja, kot so PayPal, Click&Buy, Apple itd. lahko zadržijo določen odstotek prometa ter morebitne dodatne davke/stroške, ki jih je treba plačati.
9.5 Obdelava plačil za publikacije, ki se prodajajo neposredno prek trgovin tretjih oseb (glej poglavje 4.2 teh splošnih pogojev poslovanja) ali prek posamezne aplikacije (glej poglavje 6 teh splošnih pogojev poslovanja), poteka v razmerju med zadevno trgovino tretje osebe in stranko.
10 Uporaba storitev s strani stranke
10.1 3DZ.Editor, Smarticle Clipper in keosk se uporabljajo prek spletne strani 3DZ(www.Smarticle.com). Družba 3DZ za stranko vzpostavi uporabniški račun za posamezno stranko ter ji zagotovi ustrezno uporabniško ime in geslo (podatki za dostop).
10.2 Stranka je dolžna skrbno hraniti podatke za dostop in jih zaščititi z ustreznimi tehničnimi (npr. vzpostavitev požarnega zidu) in organizacijskimi ukrepi.
10.3 Stranka lahko podatke o dostopu razkrije le zaposlenim, ki so dolžni ohraniti podatke o dostopu v tajnosti in so hkrati pooblaščeni za opravljanje tistih pravnih poslov za stranko, ki jih je mogoče opraviti prek računa. Razkritje podatkov o dostopu tretjim osebam je prepovedano.
10.4 Stranka mora prevzeti odgovornost za dejanja, ki jih izvede prek svojega računa; zlasti jo zavezujejo izjave o nameri, podane prek računa. To ne velja, če je bilo družbi 3DZ v zadevnem primeru očitno razvidno, da ni ukrepala stranka, ali če stranka dokaže, da je dejanje izvedla tretja oseba brez njene krivde.
10.5 Stranka je dolžna datoteke, ki jih bo obdelovala s 3DZ.Editor in Smarticle Clipper, pred vnosom ali prenosom v 3DZ.Editor in Smarticle Clipper preveriti glede virusov ali drugih škodljivih sestavin in v ta namen uporabljati najsodobnejše programe za zaščito pred virusi.
10.6 Uporaba je dovoljena samo za uporabo s strani stranke in njenih povezanih družb v smislu člena 15 in naslednjih Zakona o delniških družbah (AktG) za namene izvajanja ustrezne pogodbe med stranko in 3DZ. Uporaba za storitve za tretje osebe je izrecno prepovedana, vendar se lahko uredi v okviru ločene pogodbe o sodelovanju.
11 Obveznosti stranke glede sodelovanja in zagotavljanja storitev
11.1 Stranka je dolžna - kolikor je to razumno - zagotoviti ustrezno sodelovanje. Primerno sodelovanje vključuje zlasti naslednje storitve:
11.2 Za uporabo 3DZ.Editor, Smarticle Clipper in keosk mora stranka sama zagotoviti, da imajo njeni sistemi širokopasovno internetno povezavo ter potrebno programsko in strojno opremo (trenutni internetni brskalnik, trenutna različica predvajalnika Flash, končne naprave itd.).
11.3 Stranka mora družbi 3DZ brez odlašanja zagotoviti informacije in gradiva, potrebna za opravljanje storitve (zlasti publikacije, besedila in grafike ter informacije o izdelkih itd.), ter vse druge informacije, ki se izkažejo za potrebne za opravljanje storitve, in podeliti ustrezne pravice uporabe. Stranka je odgovorna za točnost in popolnost teh informacij in gradiva. Stranka je odgovorna za zagotovitev, da informacije in gradivo niso zaščiteni z lastninskimi pravicami tretjih oseb in da po njeni vednosti ne obstajajo druge pravice, ki bi omejevale ali izključevale njihovo uporabo s strani družbe 3DZ.
11.4 Če je treba na zahtevo stranke za razvoj uporabiti določena gradiva ali programske aplikacije stranke, jih mora stranka za čas trajanja projekta dati brezplačno na voljo v licenčni obliki.
11.5 Če in kolikor so za izvedbo storitev dogovorjene ali potrebne storitve sodelovanja stranke (npr. vzpostavitev storitev, povezave in dostopi do storitev ter vmesniki), mora stranka zagotoviti, da so te storitve sodelovanja zagotovljene pravočasno.
11.6 Stranka mora izpolniti svoje obveznosti glede sodelovanja in zagotavljanja gradiva brezplačno.
12 Delovni čas in razpoložljivost keoska
12.1 Delovni čas sistema je od ponedeljka do nedelje od 00:00 do 24:00.
12.2 Družba 3DZ je na svojem vplivnem območju dolžna zagotoviti 98-odstotno razpoložljivost sistema na leto do točke prenosa (tj. vmesnika podatkovnega omrežja, ki ga upravlja družba 3DZ, z drugimi omrežji). To pa ne vključuje izpadov zaradi nujnih vzdrževalnih in skrbniških del (glej točko 12.3 teh splošnih pogojev poslovanja) in primerov višje sile (kot so stavke, vojna in vojne razmere, terorizem, napadi, sabotaža, izredni naravni dogodki, kot so potresi, poplave itd.) ter drugih vzrokov, za katere družba 3DZ ni odgovorna. Družba 3DZ ni odgovorna za vzpostavitev in vzdrževanje podatkovne povezave med informacijskim sistemom stranke in točko prenosa.
12.3 Dostop do 3DZ.Editor, Smarticle Clipper in keosk ter do rezultatov obdelave je lahko prekinjen, zlasti zaradi vzdrževalnih in servisnih del. Kolikor bo mogoče, bodo ta dela pravočasno vnaprej elektronsko objavljena.
13 Gostovanje / promet in dodatne pristojbine
13.1 Vse ustvarjene publikacije ostanejo na strežnikih družbe 3DZ za dogovorjeno pogodbeno obdobje in so tam na voljo za prevzem. Družba 3DZ ni dolžna hraniti publikacij po izteku pogodbenega obdobja, niti v primeru posameznih aplikacij v skladu s 6. členom teh splošnih pogojev poslovanja. Po izteku pogodbenega obdobja se posamezne aplikacije prav tako odstranijo iz trgovine ustreznega ponudnika trgovine (npr. Apple, Google ali Amazon).
13.2 Stranka podeli družbi 3DZ pravico do reproduciranja in druge uporabe ter obdelave publikacij in vsebine člankov stranke, če je to potrebno za zagotavljanje storitev, ki jih dolguje v posameznem primeru, ter za izvajanje ukrepov vzdrževanja in varnostnega kopiranja podatkov.
13.3 Za gostovanje posameznih publikacij, ki jih stranka objavi prek strežnikov družbe 3DZ na spletu ali v aplikaciji, veljajo naslednje določbe, ki se v vsakem primeru uporabljajo ves čas trajanja pogodbe:
13.3.1 Naročnik je upravičen do kvote prometa 10.000 obiskov in količine podatkov do 250 MB na izdajo.
13.3.2 Vsako odprtje publikacije, ki še ni bila prenesena na zadevno napravo, se šteje kot obisk.
13.3.3 Če je izčrpano število obiskov, določeno v točki 13.3.1, ali tam navedena količina podatkov, mora stranka plačati dodatno pristojbino; to velja ne glede na to, ali stranka plačuje stroške revije ali pa 3DZ prejme delež prihodkov. Za vsak dodaten obisk po tem, ko je število obiskov ali količina podatkov dosežena, ta pristojbina znaša 0,08 EUR. Računi se izdajajo mesečno.
13.3.4 Stranka je upravičena le do 1000 obiskov na uro. Če stranka pričakuje več kot 1000 obiskov na uro, mora o tem obvestiti 3DZ in skleniti poseben dogovor v obliki dodatne, plačljive kvote prometa.
13.3.5 Podaljšanje gostovanja ali povečanje števila obiskov je mogoče kadar koli za dodatno plačilo.
14 Odgovornost stranke za lastno vsebino
14.1 Pri ustvarjanju in objavljanju digitalnih publikacij z izdelki in/ali storitvami, ki jih ponuja 3DZ, je za vsebino publikacije odgovoren izključno kupec.
14.2 Stranka jamči, da ne bo ustvarjala in objavljala publikacij s 3DZ, ki imajo pornografsko, nasilje poveličujočo, ksenofobno, žaljivo, rasistično ali kako drugače diskriminatorno vsebino.
14.3 Stranka jamči, da bo pri 3DZ obdelala in objavila ali naročila obdelavo in objavo le tistih vsebin z izdelki in/ali storitvami, ki jih ponuja 3DZ, za obdelavo in reprodukcijo katerih ima ustrezne pravice. To vključuje zlasti tiste pravice, ki so potrebne za zakonito obdelavo vsebine, ki jo zagotovi stranka in je objavljena v skladu s točko 3.4 teh Splošnih pogojev poslovanja na način, opisan v točki 3 teh Splošnih pogojev poslovanja (Smarticle Clipper), ter za njeno javno dostopnost na internetu.
14.4 Stranka jamči, da je vsebina njenih publikacij, ustvarjenih z izdelki in/ali storitvami, ki jih ponuja 3DZ (zlasti 3DZ.Editor in Smarticle Clipper) ali jih da ustvariti in objaviti 3DZ, ne krši pravic industrijske lastnine ali avtorskih pravic tretjih oseb v nobeni državi, v kateri je publikacije mogoče pridobiti v predvidenem obsegu, in ne krši zakonskih določb v nobeni državi, v kateri je publikacije mogoče pridobiti v predvidenem obsegu.
14.5 Naročnik na prvo zahtevo odškoduje družbo 3DZ za vse zahtevke tretjih oseb, ki izhajajo iz kršitve obveznosti, navedenih v tej točki 14, in nosi razumne stroške pravne obrambe.
14.6 Kršitev obveznosti iz te točke 14 daje družbi 3DZ pravico do izredne odpovedi pogodbe.
15 Odpravljanje težav / čas servisiranja
15.1 3DZ je stranki na voljo od ponedeljka do petka od 9.00 do 18.00 po srednjeevropskem času (tudi za prijavo napak in druge poizvedbe o podpori). To ne velja za državne praznike.
15.2 Stranka mora družbo 3DZ nemudoma obvestiti o vsaki motnji v delovanju, ki jo opazi. Območje odgovornosti družbe 3DZ se začne po seznanitvi z obvestilom o okvari v skladu s servisnimi časi, opredeljenimi v točki 15.1 teh splošnih pogojev poslovanja. Okvare je treba vedno prijaviti z ustvarjanjem zahtevka (ticket) v Centru za podporo 3DZ, ki je dostopen v razdelkuPodpora.
15.3 Po prejemu prijave napake se v Centru za podporo 3DZ samodejno ustvari vozovnica (ticket).
15.4 Ekipa za podporo 3DZ zagotavlja podporo prve stopnje. Preveri vozovnico in sama reši težavo, če je to mogoče. Če odpravljanje težav ni uspešno, posreduje vozovnico podpori 2. stopnje, ki poskuša rešiti težavo. Če odpravljanje težav ni uspešno, podpora 2. stopnje posreduje težavo podpori 3. stopnje tako, da ustvari vozovnico v razvojnem sistemu in vozovnici dodeli prednostno obravnavo v skladu z razredi napak, opredeljenimi v tabelarični obliki v oddelku 15.5 teh splošnih pogojev poslovanja.
15.5 Opredelitev razredov napak:

15.6 Opredelitev odzivnih časov:
15.7 Na naslednji sliki so opredeljeni izrazi za časovna okna in strukturno zaporedje postopka odprave napake od pojava napake do njene uspešne odprave:

Slika 1: Prikaz časovnih izrazov

15.8 Po odpravi napake (vozovnica) bo stranka o tem ustrezno obveščena.
16 Roki
16.1 Datumi za izvedbo storitev, ki so navedeni v ponudbi in opisu storitve, so na splošno nezavezujoči načrtovani datumi. Ti datumi se štejejo za zavezujoče datume izvedbe le, če so kot taki izrecno določeni.
16.2 Roki so zlasti odvisni od ustreznega sodelovanja stranke.
16.3 Če se izvajanje storitev zavleče zaradi okoliščin, (i) za katere je izključno ali pretežno odgovorna stranka, ali (ii) za katere nista odgovorna niti 3DZ niti stranka, se vsi roki podaljšajo za obdobje, ki ustreza trajanju obstoja teh okoliščin.
17 Odgovornost za napake
17.1 V kolikor imajo storitve po svoji naravi lahko napake, je 3DZ odgovoren za to, da so storitve brez napak v pravnem smislu v skladu z naslednjimi določbami.
17.2 V primeru napak ima stranka pravico zahtevati, da 3DZ odpravi napako. Družba 3DZ lahko po lastni presoji odpravi napako tudi tako, da ponovno zagotovi storitve brez napak. Družba 3DZ odpravi napake v skladu s členom 15 teh splošnih pogojev poslovanja. Pravica stranke, da sama odpravi napako (člen 637 BGB), je izrecno izključena.
17.3 Če naknadna izvedba zaradi napake ni uspešna, je za stranko nerazumna ali jo 3DZ zavrne ali če je to upravičeno iz drugih razlogov ob upoštevanju interesov obeh strank, ima stranka pravico - brez poseganja v morebitne odškodninske zahtevke ali povračilo stroškov - odstopiti od pogodbe (razen če gre za najemno razmerje) ali zmanjšati nadomestilo. V primeru najemnega razmerja ima stranka pravico izredno odpovedati pogodbo, če napake ni odpravila. V kolikor 3DZ v okviru pogodbe stranki zagotavlja več razmejenih storitev (npr. izdelava več digitalnih publikacij v 3DZ.Editor in njihova nadaljnja distribucija v okviru keosk), ima stranka pravico do odstopa od pogodbe ali izredne odpovedi le v zvezi z delno storitvijo z napako.
17.4 Vendar pravica do odstopa od pogodbe ali pravica do izredne odpovedi obstaja le, če je napaka bistvena.
17.5 Kakršna koli nadaljnja odgovornost za napake s strani družbe 3DZ je izključena.
17.6 Stranka mora ustrezno storitev pregledati glede napak takoj po tem, ko je bila prvič opravljena ali kako drugače dana na voljo. Stranka mora 3DZ nemudoma obvestiti o morebitnih obstoječih ali nastalih napakah.
17.7 Družba 3DZ ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe, nepravilnega zagona ali ravnanja s storitvami, nepravilnih poskusov popravila ali odprave s strani stranke.
17.8 3DZ prav tako ne odgovarja za napake, če so bile na storitvah opravljene nedovoljene spremembe in je zadevno napako mogoče pripisati spremembi.
17.9 Morebitni garancijski zahtevki, do katerih je stranka upravičena do družbe 3DZ, ostanejo nespremenjeni.
17.10 Garancijski zahtevki zastarajo v enem letu od zakonsko določenega začetka zastaralnega roka, razen če je bila napaka goljufivo prikrita.
18 Odškodninska odgovornost
18.1 3DZ je v skladu z zakonskimi določbami odgovoren za škodo, ki nastane zaradi poškodbe življenja, telesa ali zdravja, v skladu z Zakonom o odgovornosti za proizvode in garancijskimi obljubami ter v primeru goljufivega namena.
18.2 3DZ odgovarja tudi za škodo, ki nastane zaradi krivdne kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti, tj. obveznosti, katerih izpolnitev je bistvena za pravilno izvedbo pogodbe in na izpolnitev katerih se lahko stranka redno zanaša. Odgovornost je omejena na odškodnino za predvidljivo škodo, ki je značilna za pogodbo. Ob sklenitvi pogodbe stranki predvidevata, da ta tipična pogodbena škoda znaša največ 50 odstotkov dogovorjenega zneska naročila ali letnega plačila.
18.3 V nasprotnem primeru je družba 3DZ odgovorna le za namero in hudo malomarnost. Vsaka nadaljnja odškodninska odgovornost družbe 3DZ je izključena.
18.4 Če je odgovornost družbe 3DZ izključena ali omejena, to velja tudi za osebno odgovornost zakonitih zastopnikov, vodilnih delavcev in drugih pooblaščencev družbe 3DZ.
18.5 Stranka je dolžna takoj pisno obvestiti 3DZ o vsaki škodi v smislu zgornjih določb o odgovornosti ali poskrbeti, da jo 3DZ zabeleži, tako da je 3DZ čim prej obveščen in lahko skupaj s stranko zmanjša škodo.
19 Trajanje pogodbe / odpoved pogodbe / izbris podatkov
19.1 Za pogodbe o izdelavi programske ali konceptualne rešitve po meri (3DZ.Innovation Consulting) velja pogodbeni rok, če je ta določen v posamezni pogodbi.
19.2 Za druge pogodbe velja, da je zadevni pogodbeni rok 12 mesecev od začetka pogodbe, razen če je v ponudbi določeno drugače. Začetek veljavnosti pogodbe se lahko dogovori individualno. V nasprotnem primeru se pogodba začne izvajati ob sklenitvi pogodbe v skladu z oddelkom 1.6.
19.3 Pogodba se v vsakem primeru samodejno podaljša za nadaljnjih 12 mesecev, razen če se pogodba odpove s trimesečnim odpovednim rokom do konca pogodbe.
19.4 Pravica do izredne odpovedi v skladu s členom 314 BGB ostaja nespremenjena.
19.5 Odpoved pogodbe mora biti podana v obliki besedila. (Elektronska sporočila izpolnjujejo formalno zahtevo.)
19.6 Če stranka ponuja publikacije brezplačno, jih ima 3DZ pravico izbrisati s strežnikov, ki jih upravlja 3DZ, dvanajst mesecev po njihovem nastanku. Publikacije se nato ne smejo več prikazovati na spletnih straneh in v drugih ponudbah družbe 3DZ.
19.7 Po izteku pogodbenega obdobja lahko 3DZ izbriše vse podatke stranke, ki so še vedno na voljo na strežnikih 3DZ.
19.8 Posamezne aplikacije v skladu z oddelkom 6 so prav tako stranki na voljo le za omejeno časovno obdobje. Ob koncu pogodbenega obdobja se odstranijo iz trgovine ustreznega ponudnika trgovine (npr. Apple, Google ali Amazon), stranka pa je dolžna izbrisati vse obstoječe kopije. Aplikacije zato po izteku pogodbenega obdobja ni več mogoče uporabljati.
20 Obveznost zaupnosti
20.1 Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v razmerju do tretjih oseb ohranili popolno zaupnost glede vseh informacij, zlasti poslovnih in poslovnih skrivnosti, s katerimi se neposredno ali posredno seznanita med sodelovanjem, in da teh informacij ne bosta razkrili tretjim osebam, jih naredili dostopne tretjim osebam, jih na kakršen koli način izkoriščali ali uporabljali brez predhodnega pisnega dovoljenja zadevne pogodbene stranke, razen če je to potrebno za namene pogodbe, sklenjene v skladu s točko 1.6 teh splošnih pogojev poslovanja.
20.2 Pogodbeni stranki sprejmeta vse ustrezne previdnostne ukrepe za zagotovitev zaupnosti. Zaupne informacije se razkrijejo samo tistim zaposlenim ali drugim tretjim osebam, ki jih morajo prejeti zaradi svojega dela. Pogodbeni stranki zagotovita, da so napotene osebe ustrezno zavezane k zaupnosti.
20.3 Na zahtevo se vrnejo vsi posredovani dokumenti, vključno z vsemi njihovimi kopijami, ter delovni dokumenti in gradiva, razen če druga stranka lahko uveljavlja upravičen interes za te dokumente.
20.4 Obveznost zaupnosti ne velja oziroma ne velja več za (i) takšne informacije ali dokumente, ki so splošno znani ali postanejo splošno znani, ne da bi bila za to odgovorna druga stranka, in (ii) takšne informacije in dokumente, ki so bili drugi stranki že znani.
20.5 Stranka je v celoti odgovorna za vso škodo, ki je družbi 3DZ nastala zaradi kršitve obveznosti iz te točke 1.6.
20.6 Obveznost popolne zaupnosti velja tudi po prenehanju sodelovanja. Obveznost zaupnosti velja tudi za pravne naslednike strank.
21 Spremembe pogojev pogodbe
21.1 3DZ ima pravico, da v času trajanja pogodbe z enostransko izjavo stranki prilagodi višino nadomestil, ki jih mora stranka plačati v vsakem posameznem primeru za storitve v okviru trajnih obveznosti z učinkom v prihodnosti. To ne velja za enkratne storitve, ki jih je treba opraviti v štirih mesecih po sklenitvi pogodbe. V primeru znatnega zvišanja cen 3DZ stranki podeli posebno pravico do odstopa od pogodbe. Ob sklenitvi pogodbe pogodbeni stranki upoštevata, da se šteje, da znatno povišanje cen obstaja v vsakem primeru od povišanja za 25 odstotkov predhodno dogovorjenega plačila v ustreznem posameznem primeru. Družba 3DZ stranko obvesti o posebni pravici do odpovedi in določi tudi razumen rok za uveljavljanje te pravice. Če stranka v tem roku ne uveljavlja posebne pravice do odpovedi, se šteje, da se je strinjala s prilagoditvijo pristojbine in da pogodba še naprej velja pod novimi pogoji. 3DZ stranko obvesti tudi o tej pravni posledici.
21.2 Spremembe teh splošnih pogojev poslovanja ali ustreznega obsega dolžnih storitev se lahko dogovorijo s ponudbo družbe 3DZ in sprejemom s strani stranke. 3DZ ponudi spremembo tako, da o spremembah obvesti stranko. Če se stranka v štirih tednih po prejemu obvestila o spremembi ne odzove na ponudbo ali ji ne ugovarja, stranka s takšnim ravnanjem tiho sprejme spremembe. Spremembe začnejo veljati. Vendar pa te pravne posledice začnejo veljati le, če je družba 3DZ stranko v obvestilu o spremembah izrecno obvestila o teh posledicah. Če stranka ugovarja spremembam pogodbe, pogodba še naprej velja pod prejšnjimi pogoji. Vendar pa se pogodba ne nadaljuje, če 3DZ iz bistvenih razlogov ne more nadaljevati pogodbe in če 3DZ o tem obvesti stranko. Novi splošni pogoji poslovanja nato nadomestijo stare splošne pogoje poslovanja. V tem primeru 3DZ stranki podeli posebno pravico do odpovedi. 3DZ obvesti stranko o posebni pravici do odpovedi in določi tudi razumen rok za njeno uveljavljanje. Če stranka v tem roku ne uveljavlja posebne pravice do odpovedi, se pogodba nadaljuje pod novimi pogoji. 3DZ stranko obvesti tudi o tej pravni posledici.
21.3 Spremembe v skladu s točko 1.7.2 teh splošnih pogojev poslovanja se lahko učinkovito dogovorijo le, če sprememba ne spreminja bistveno razmerja med izvedbo in nadomestilom v škodo stranke.
22 Končne določbe
22.1 Za pogodbo velja pravo Zvezne republike Nemčije, razen Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga z dne 11. aprila 1980).
22.2 Kraj izpolnitve je sedež podjetja 3DZ.
22.3 Izključna pristojnost za vse spore, ki izhajajo iz pogodbe med strankama in so z njo povezani, je v Münchnu.
22.4 Stranka lahko pogodbene terjatve do družbe 3DZ odstopi le s predhodnim pisnim soglasjem družbe 3DZ. Stranka lahko svoje terjatve pobota ali uveljavlja pridržno pravico le, če so njene terjatve zakonsko določene, nesporne ali priznane.
22.5 Če je ali postane katera koli določba teh splošnih pogojev poslovanja ali posameznih pogodb, sklenjenih kot dodatek, neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. V takem primeru sta stranki dolžni sodelovati pri oblikovanju določb, ki se čim bolj približujejo ekonomskemu učinku neveljavne določbe in hkrati varujejo interese obeh strank. Zgoraj navedeno se ustrezno uporablja za odpravo morebitnih pogodbenih vrzeli.