Praleisti ir pereiti prie turinio

Bendrosios sąlygos

Paskutinį kartą pakeista: 2016 m. spalio 1 d.
Preambulė
Šios Bendrosios sąlygos (toliau - BTS) reglamentuoja sutartinius santykius tarp 3D-Zeitschrift GmbH, Dachsteinstr 66, 83373 Taching aa. See (toliau - 3DZ) ir jūsų, kaip verslininko, kaip apibrėžta BGB 14 straipsnyje (toliau - Klientas), dėl naudojimosi 3DZ siūlomais produktais ir paslaugomis. Verslininkas - tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba juridinio asmens statusą turinti bendrija, kuri, sudarydama sutartį, veikia vykdydama savo komercinę ar nepriklausomą profesinę veiklą.
Iš esmės yra penkios 3DZ siūlomų paslaugų kategorijos:
"3DZ.Editor" - tai 3DZ sukurtas internetinis programinės įrangos sprendimas, leidžiantis klientui kurti ir redaguoti skaitmeninius leidinius, o vėliau juos eksportuoti įvairiais formatais.
"Smarticle Clipper" taip pat yra internetinis programinės įrangos sprendimas. Ji leidžia klientui kurti ir redaguoti skaitmeninius leidinius, ypač vienu metu optimizuojant leidinius mobiliesiems įrenginiams, taip pat vėliau juos eksportuoti į įvairius formatus.
"keosk." yra 3DZ sukurta ir valdoma platinimo platforma, kuria galima naudotis tiek internete adresuhttp://www.keosk.deals, tiek per "keosk" programėlę mobiliuosiuose įrenginiuose (toliau kartu vadinama "keosk") ir kuri leidžia klientui platinti leidinius, sukurtus naudojant "3DZ.Editor" ir (arba) "Smartticle Clipper".
"3DZ.App" apima atskirų programėlių, į kurias klientas gali integruoti leidinius (toliau - "3DZ.App"), kūrimą ir vėlesnį laikiną šių programėlių teikimą.
3DZ.strategijos konsultacijos" apima individualių programinės įrangos sprendimų kūrimą ir individualias konsultacijas, susijusias su skaitmeniniu leidinių platinimu ("3DZ.strategijos konsultacijos").
Jei atskiri šių Bendrųjų sąlygų punktai ar skyriai aiškiai nurodo tik vieną iš šių produktų ar paslaugų kategorijų, atitinkami punktai ir skyriai taikomi tik joms.
1 Bendrųjų sąlygų dalykas ir sutarties sudarymas
1.1 Šios Bendrosios sąlygos taikomos visiems sutartiniams santykiams tarp 3DZ ir kliento, susijusiems su 3DZ siūlomais produktais ir paslaugomis, sudarytiems šių Bendrųjų sąlygų galiojimo laikotarpiu. 1.2. Šių Bendrųjų sąlygų 2-7 skirsniai taikomi tik atitinkamoms paslaugoms.
1.2. Paslaugų apimtis, klientui prieinamos funkcijos ir už jas mokėtinas atlygis nustatomi remiantis atitinkamu individualiu 3DZ pateiktu ir kliento priimtu pasiūlymu pagal šių Bendrųjų sąlygų 1.6 punktą (toliau - pasiūlymas), taip pat atitinkamu taikomu paslaugų aprašymu, galiojančiu sutarties sudarymo metu. Paslaugų aprašymus galima rasti internete adresuwww.Smarticle.com. Šios Bendrosios sąlygos taip pat taikomos tiek, kiek jos buvo faktiškai įtrauktos į sutartį.
1.3. Jei taikytinas paslaugų aprašymas prieštarauja šių VTS turiniui, taikomos VTS. Jei pasiūlymo turinys prieštarauja šių VTS arba taikomo paslaugos aprašymo turiniui, taikomas pasiūlymo turinys. Tuomet prieštaraujančios šių Bendrųjų sąlygų nuostatos ir paslaugos aprašymo informacija netaikoma.
1.4. Šios 3DZ VTS taikomos išimtinai. Bet kokios kliento sąlygos, prieštaraujančios šioms VTS arba nuo jų nukrypstančios, nepripažįstamos, nebent 3DZ aiškiai sutiko, kad jos galioja. Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, jei 3DZ be išlygų teikia paslaugas žinodama, kad kliento sąlygos prieštarauja šioms GTC arba nuo jų nukrypsta.
1.5. Žodiniai papildomi susitarimai dėl šių Bendrųjų sąlygų negalioja.
1.6 Sutartis tarp kliento ir 3DZ sudaroma 3DZ pateikus individualų pasiūlymą ir vėliau klientui priėmus tokį pasiūlymą (toliau - sutarties sudarymas). Visa 3DZ reklaminėje medžiagoje ar interneto svetainėje pateikta informacija yra neįpareigojanti ir nėra pasiūlymas klientui.
2 Paslaugų apimtis 3DZ.Editor
2.1 3DZ.Editor suteikia klientui galimybę įkelti savo leidinį PDF formatu ir savarankiškai jį redaguoti trimis skirtingomis versijomis ("Replika", "Patobulinta replika" ir "Tik skaitmeninė versija"), o tada eksportuoti jį į įvairius platinimo kanalus (žr. šių Bendrųjų sąlygų 4 skyrių). Kliento sukurti leidiniai saugomi 3DZ serveryje.
2.2. 3DZ suteikia klientui galimybę naudotis 3DZ.Editor internetu. Prieiga prie 3DZ.Editor suteikiama tik per kliento interneto naršyklę ir telekomunikacijų priemonėmis. 3DZ.Editor lieka 3DZ serveriuose. Klientas negauna 3DZ.Editor programos kopijos.
2.3. Visą skaitmeninių leidinių gamybą (ypač PDF duomenų parengimą pagal "3DZ PDF gaires", taip pat jų konvertavimą ir praturtinimą papildomu turiniu bei funkcijomis) savarankiškai atlieka klientas. Už papildomą mokestį klientas taip pat gali pavesti 3DZ pagaminti skaitmeninius leidinius.
2.4. Tuomet klientas gali eksportuoti galutinį redaguotą leidinį. Šiuo atžvilgiu taikomi taikytini paslaugų ir procesų aprašymai.
2.5 3DZ suteikia klientui neišimtinę, neperleidžiamą teisę, apribotą sutarties galiojimo laikotarpiu, naudotis 3DZ.Editor pagal šių Bendrųjų sąlygų nuostatas ir visas kitas nuostatas, į kurias daroma nuoroda šiose Bendrosiose sąlygose. Klientas neįgyja teisės į pirminį kodą.
2.6. Klientas suteikia 3DZ teisę atgaminti ir kitaip naudoti bei redaguoti pradinę medžiagą, kurią jis apdoroja naudodamasis 3DZ.Editor, taip pat su programine įranga sukurtus leidinius, jei tai būtina konkrečiu atveju mokėtinoms paslaugoms teikti, taip pat techninės priežiūros ir duomenų atsarginių kopijų kūrimo priemonėms vykdyti.
3 "Smarticle Clipper" paslaugų apimtis / kliento leidimas
3.1 "Smarticle Clipper" leidžia kurti ir vėliau eksportuoti leidinius, optimizuotus rodyti mobiliuosiuose įrenginiuose (toliau - "Smarticle leidinys").
3.2. Klientas pirmiausia į "Smarticle Clipper" įkelia savo leidinį PDF formatu (toliau - pradinis formatas). Tada klientas gali perkelti ir redaguoti "Smarticle" leidinyje esančius vaizdus, tekstus ir skelbimus (toliau - straipsnio turinys). Kai kuriais atvejais redagavimas taip pat vyksta automatizuotai. Straipsnio turinys tada saugomas straipsnių duomenų bazėje, kurią talpina 3DZ. Straipsnių duomenų bazėje saugomas straipsnių turinys gali būti vėl sujungtas į išmanųjį straipsnių leidinį.
3.3. Tada klientas gali eksportuoti arba rodyti išmanųjį straipsnių leidinį. Šiuo atžvilgiu galimas parinktis rasite pasiūlyme arba atitinkamos paslaugos ar proceso aprašyme. Kliento sukurti išmaniųjų straipsnių leidiniai saugomi 3DZ serveryje.
3.4. Prieš išleidžiant išmaniųjų straipsnių leidinį eksportui, klientas turi jį patvirtinti, pateikdamas aiškią deklaraciją. Informacijos apie tai, kaip turi būti suteiktas patvirtinimas, ieškokite taikomuose paslaugų ar procesų aprašymuose. Nesant kliento leidimo, 3DZ neprivalo ir nėra įgaliota išleisti išmaniojo straipsnio leidinio ar padaryti jį prieinamą internete.
3.5. Vietoj išleidimo klientas gali pranešti apie bet kokius vaizdo ar teksto pataisymus atgal į 3DZ taisymo kilpoje, jei klientas užsisakė atitinkamą paslaugą. Šiam tikslui 3DZ sukūrė specialią įvesties kaukę, kurioje klientas gali įvesti tokius pakeitimus. Tuomet 3DZ įtraukia šiuos pakeitimus ir paprašo kliento dar kartą patvirtinti pataisytą Smarticle leidinį.
3.6. 3DZ rengia straipsnio turinį tik kliento vardu ir jo naudai. Parengimas leidybai ir, jei taikoma, publikavimas taip pat atliekamas tik kliento vardu ir jo naudai. 3DZ teikia tik techninės pagalbos paslaugas. Jei sutartyje su klientu nesusitarta ir neaprašyta kitaip, 3DZ neredaguoja, nekoreguoja ir kitaip nenaudoja ar nepritaiko straipsnio turinio. Visų pirma 3DZ rankiniu būdu netikrina kliento įkelto straipsnio turinio turinio ar pateikimo. Užsakovas visada lieka atsakingas tik už savo pateiktą turinį (žr. šių Bendrųjų sąlygų 11 skyrių).
3.7. Klientas suteikia 3DZ teisę atgaminti ir kitaip naudoti bei redaguoti pradinę medžiagą, kurią jis apdoroja naudodamasis "Smarticle Clipper", taip pat su programine įranga sukurtus leidinius, jei tai būtina konkrečiu atveju mokėtinoms paslaugoms teikti, taip pat techninės priežiūros ir duomenų atsarginių kopijų kūrimo priemonėms vykdyti. Klientas garantuoja, kad jis turi reikiamas teises (žr. šių Bendrųjų sąlygų 14 skyrių).
4 Keosk / kitų sukurtų leidinių platinimo paslaugų apimtis
4.1 Leidiniai, sukurti naudojant 3DZ.Editor ir (arba) Smarticle Clipper, gali būti įkeliami į keosk ir platinami galutiniams klientams.
Jei reikia, leidiniai gali būti eksportuojami kaip "žiniatinklio nuoroda" ir (arba) kaip "žiniatinklio eksportas". Eksportuojant kaip žiniatinklio nuorodą, leidiniai sutarties galiojimo laikotarpiu lieka 3DZ serveriuose pagal 19 punktą ir gali būti integruoti į kliento svetainę kaip hipersaitas. Eksportavimo internetu atveju klientas gali atsisiųsti visą atitinkamą leidinį arba įkelti jį į savo serverį ir tada integruoti jį į savo ar kitą interneto svetainę, taip pat platinti jį per savo paskyras "iTunes", "Google Play" ar "Kindle Fire Store" (toliau - trečiųjų šalių parduotuvės). Pasirinktinai šią paslaugą arba atitinkamų parduotuvių paskyrų administravimą už papildomą mokestį gali teikti ir 3DZ. Išsamesnės informacijos atžvilgiu taikomos atitinkamos taikomos paslaugos aprašymo arba pasiūlymo nuostatos.
4.2. Kainų nustatymas galutinio kliento atžvilgiu ir mokėjimų apdorojimas vykdomas pagal šių Bendrųjų sąlygų 9 skirsnį.
4.3. Visais atvejais 3DZ neperžiūri kliento sukurtų leidinių turinio ar pateikimo. Užsakovas visada lieka atsakingas tik už savo pateiktą turinį (plg. šių Bendrųjų sąlygų 14 skirsnį).
5 Papildomos paslaugos, skirtos 3DZ.Editor, Smarticle Clipper ir keosk.
5.1 Be pagrindinio 3DZ.Editor, Smarticle Clipper ir keosk naudojimo, klientas gali naudotis papildomomis paslaugomis ir funkcijomis, už kurias mokama atskirai.
5.2. Papildomų paslaugų ir papildomų funkcijų apžvalgą bei jų paslaugų aprašymus galima rasti internete adresuwww.3DZ.comeingesehen. Klientas taip pat gali paprašyti pateikti individualų pasiūlymą.
6 Paslaugų taikymo sritis 3DZ.App
6.1 Atskiru kliento prašymu 3DZ ribotą laiką suteikia klientui programėlę "iOS", "Android" ir "Kindle Fire" arba - jei yra - kitai platformai, kurią klientas gali platinti savo naudotojams. Galimi programėlės variantai pateikiami paslaugos aprašyme. Programėlė suteikia galimybę jos naudotojams įsigyti kliento sukurtus leidinius, sukurtus naudojant 3DZ.Editor ir patalpintus 3DZ serveriuose, visų trijų versijų tiesiogiai per programėlę (pirkimas programėlėje). Smarticle leidinius taip pat galima įsigyti per "Premium" programėlę.
6.2. 3DZ perduoda sukurtą programėlę atitinkamos parduotuvės operatoriui. Programėlę talpina atitinkamas parduotuvės operatorius (pvz., "Apple", "Google" arba "Amazon"). Leidiniai, kuriuos galima įsigyti programėlėje ir kurie sukurti naudojant programinę įrangą, talpinami 3DZ serveriuose (žr. šių Bendrųjų sąlygų 13.1 punktą).
6.3. Pasirinktinai 3DZ programėlę tvarko už papildomą mokestį (žr. šių Bendrųjų sąlygų 8.6 skirsnį). Tai, be kita ko, apima (i) naujų leidinių, sukurtų naudojant Programinę įrangą, įtraukimą į Programėlę ir (ii) būtiną Programėlės priežiūrą ir pritaikymą dėl atitinkamos operacinės sistemos, kuria pagrįsta Programėlė, atnaujinimų.
6.4. Nepriklausomai nuo to, ar atskirais atvejais Programėlę valdo klientas, ar 3DZ, už visų su Programėle susijusių teisinių prievolių įvykdymą (pavyzdžiui, atspaudo prievolės, prievolė sukurti ir tvarkyti duomenų apsaugos deklaraciją, informavimo prievolės pagal nuotolinės prekybos įstatymą ir t. t.) atsako tik klientas.
6.5. 3DZ suteikia klientui paprastą (t. y. neišimtinę), neperleidžiamą teisę, apribotą sutarties su 3DZ galiojimo laikotarpiu ir neribotą teritorijos atžvilgiu, naudoti klientui sukurtą programėlę pagal tarp kliento ir 3DZ galiojančios sutarties nuostatas. Klientas neįgyja jokių teisių į pirminį kodą.
7 Paslaugų apimtis 3DZ.innovation consulting
7.1. 3DZ pagal atskirą užsakymą teikia klientui individualių programinės įrangos sprendimų kūrimo ir individualių konsultacijų, susijusių su skaitmeniniu leidinių platinimu, paslaugas.
7.2. Paslaugų apimtis ir atskirais atvejais mokėtinas atlygis nustatomas pagal sutartį su klientu.
8 Atlyginimas
8.1 Atlyginimas, kuris turi būti mokamas atskirais atvejais, grindžiamas šių Bendrųjų nuostatų 1.2-1.6 skirsnių nuostatomis.
8.2. Už pagrindinį naudojimąsi 3DZ.Editor paprastai nemokamas fiksuotas atlygis. 3DZ pasilieka procentinę dalį nuo visų kliento keosk parduotų pavadinimų bendrųjų pardavimų, kaip nurodyta atitinkamame pasiūlyme.
8.3 Jei klientas savo leidinius keosk siūlo nemokamai, mokesčiai už naudojimąsi 3DZ.Editor imami už kiekvieną sukurtą leidinį (toliau - leidimo licencijos), nukrypstant nuo 8.2 punkto. Išleidimo licencijų sumą galima rasti atitinkamame pasiūlyme.
8.4. Jei klientas savo leidinį nemokamai arba už mokestį pagal šių Bendrųjų sąlygų 4.2 punktą siūlo trečiųjų šalių parduotuvėse, savo ar kitoje interneto svetainėje arba daro jį viešai prieinamą bet kokiu kitu būdu, taip pat taikomos išdavimo licencijos.
8.5. Atlyginimo už Smarticle leidinį dydį galima rasti atitinkamame pasiūlyme. Klientui pageidaujant, 3DZ imasi pilno išmaniųjų straipsnių publikacijų sukūrimo ("pilnas paslaugų iškarpymas"); tam turi būti įsigyta papildoma licencija. 8.6 Jei atitinkamame pasiūlyme nėra nukrypstančios nuostatos, pirminis individualios programėlės sukūrimas pagal šių Bendrųjų sąlygų 6 skyrių atliekamas už vienkartinį sukūrimo mokestį; mokestis imamas už kiekvieną operacinę sistemą. Už 3DZ taikomosios programos administravimą ir tolesnį teikimą imamas metinis mokestis, priklausomai nuo taikomosios programos įrangos varianto (standartinis arba "Premium"); tai nurodoma atitinkamame pasiūlyme. Atitinkamą patiriamų mokesčių sumą galima rasti sutarties sudarymo metu galiojančiuose taikomų paslaugų aprašymuose arba atitinkamame pasiūlyme.
8.7 Už sukurtų leidinių integravimą į atskiras programėles turi būti mokami žurnalų mokesčiai; išsamią informaciją galima rasti pasiūlyme.
9 Kainodara galutinio kliento atžvilgiu / mokėjimų tvarkymas
9.1 Iš esmės 3DZ gali laisvai nustatyti savo skaitmeninių leidinių pardavimo keosk sistemoje kainas pagal "Apple" kainų pakopas.
9.2 Jei klientas ima mokestį už savo leidinius, apyvartą, gautą per keosk arba per 3DZ.Apps variantą, 3DZ įskaito mokėjimo paslaugos arba trečiųjų šalių parduotuvės. 3DZ pasilieka pasiūlyme sutartą procentinę apyvartos dalį. Likusi suma išmokama atitinkamam klientui.
9.3. Už apyvartą, gautą per keosk, 3DZ atsiskaito kas ketvirtį ir proporcingai perveda klientui. Be to, klientas gali atsisiųsti ataskaitą iš 3DZ kaip CSV eksportą.
9.4. Priklausomai nuo platformos ir atsiskaitymo modelio, už naudojimąsi platforma ir mokėjimų apdorojimą gali būti patiriamos papildomos išlaidos. Tokios bendrovės kaip "PayPal", "Click&Buy", "Apple" ir kt. gali pasilikti tam tikrą procentinę apyvartos dalį, taip pat visus nuo jos mokėtinus papildomus mokesčius / išlaidas.
9.5. Leidinių, parduodamų tiesiogiai per trečiųjų šalių parduotuves (žr. šių Bendrųjų sąlygų 4.2 punktą) arba per atskirą programėlę (žr. šių Bendrųjų sąlygų 6 punktą), mokėjimų tvarkymas vykdomas santykiuose tarp atitinkamos trečiosios šalies parduotuvės ir kliento.
10 Kliento naudojimasis paslaugomis
10.1 3DZ.Editor, Smarticle Clipper ir keosk naudojami per 3DZ svetainę(www.Smarticle.com). 3DZ klientui sukuria konkretaus vartotojo paskyrą ir suteikia jam atitinkamą vartotojo ID ir slaptažodį (prieigos duomenis).
.
10.2. Klientas privalo kruopščiai saugoti prieigos duomenis ir juos apsaugoti tinkamomis techninėmis (pvz., įrengti ugniasienę) ir organizacinėmis priemonėmis.
10.3. Klientas prieigos duomenis gali atskleisti tik tiems darbuotojams, kurie privalo saugoti prieigos duomenų paslaptį ir kurie taip pat yra įgalioti atlikti tas teisines kliento operacijas, kurias galima atlikti per paskyrą. Draudžiama prieigos duomenis atskleisti trečiosioms šalims.
10.4. Klientas privalo prisiimti atsakomybę už veiksmus, atliekamus per savo paskyrą; visų pirma jis yra saistomas per paskyrą pateiktų ketinimų pareiškimų. Ši nuostata netaikoma, jei atitinkamu atveju 3DZ akivaizdžiai atpažino, kad veiksmus atliko ne klientas, arba jei klientas įrodo, kad veiksmus atliko trečioji šalis be kliento kaltės.
10.5. Klientas privalo patikrinti failus, kuriuos reikia apdoroti 3DZ.Editor ir Smarticle Clipper, ar juose nėra virusų ar kitų kenksmingų komponentų, prieš juos įvesdamas ar įkeldamas į 3DZ.Editor ir Smarticle Clipper, ir šiuo tikslu naudoti naujausias apsaugos nuo virusų programas.
10.6. Naudoti leidžiama tik klientui ir su juo susijusioms įmonėms, kaip apibrėžta Vokietijos Akcinių bendrovių įstatymo (AktG) 15 ir paskesniuose straipsniuose, vykdant atitinkamą sutartį tarp kliento ir 3DZ. Naudojimas trečiosioms šalims teikiamoms paslaugoms yra aiškiai draudžiamas, tačiau gali būti reglamentuojamas pagal atskirą bendradarbiavimo sutartį.
11 Kliento įsipareigojimai bendradarbiauti ir teikti paslaugas
11.1 Klientas privalo - kiek tai pagrįsta - tinkamai bendradarbiauti. Protingas bendradarbiavimas visų pirma apima šias paslaugas:
11.2 Kad galėtų naudotis 3DZ.Editor, Smarticle Clipper ir keosk, klientas pats turi užtikrinti, kad jo sistemose būtų plačiajuostis interneto ryšys ir reikalinga programinė bei techninė įranga (aktuali interneto naršyklė, aktuali "Flash" grotuvo versija, galiniai įrenginiai ir t. t.).
11.3. Klientas privalo neprašomas ir nedelsdamas pateikti 3DZ informaciją ir medžiagą, reikalingą paslaugai teikti (ypač leidinius, tekstus ir grafiką, taip pat informaciją apie produktus ir t. t.), taip pat visą kitą informaciją, kuri pasirodo esanti reikalinga paslaugai teikti, ir suteikti atitinkamas naudojimo teises. Klientas atsako už šios informacijos ir medžiagos tikslumą ir išsamumą. Klientas atsako už tai, kad informacija ir medžiaga būtų apsaugota nuo trečiųjų šalių nuosavybės teisių ir kad, jo žiniomis, nėra jokių kitų teisių, kurios ribotų arba neleistų 3DZ jomis naudotis.
11.4. Jei užsakovo prašymu kuriant projektą turi būti naudojama tam tikra užsakovo medžiaga ar programinės įrangos programos, užsakovas turi suteikti galimybę nemokamai naudotis jomis licencijuota forma projekto vykdymo laikotarpiu.
11.5. Jei ir tiek, kiek yra susitarta dėl kliento bendradarbiavimo paslaugų arba kiek jų reikia paslaugoms teikti (pavyzdžiui, paslaugų, paslaugų jungčių ir prieigų, taip pat sąsajų nustatymas), klientas užtikrina, kad šios bendradarbiavimo paslaugos būtų suteiktos laiku.
11.6. Klientas privalo vykdyti savo įsipareigojimus bendradarbiauti ir nemokamai teikti medžiagą.
12 Keosk darbo laikas ir prieinamumas
12.1 Sistemos darbo laikas yra pirmadieniais - sekmadieniais 00:00-24:00.
12.2 Savo įtakos zonoje 3DZ privalo užtikrinti 98 proc. sistemos prieinamumą per metus iki perdavimo taško (t. y. 3DZ valdomo duomenų perdavimo tinklo sąsajos su kitais tinklais). Tačiau tai neapima prastovų dėl būtinų techninės priežiūros ir priežiūros darbų (plg. šių Bendrųjų sąlygų 12.3 punktą) ir nenugalimos jėgos aplinkybių (tokių kaip streikai, karas ir karo sąlygos, terorizmas, išpuoliai, sabotažas, ypatingi gamtos reiškiniai, pavyzdžiui, žemės drebėjimai, potvyniai ir t. t.) bei kitų priežasčių, už kurias 3DZ neatsako. 3DZ neatsako už duomenų ryšio tarp kliento IT sistemos ir perdavimo vietos sukūrimą ir palaikymą.
12.3. Prieiga prie 3DZ.Editor, Smarticle Clipper ir keosk, taip pat prie apdorojimo rezultatų gali būti nutraukta, ypač dėl techninės priežiūros ir aptarnavimo darbų. Kiek įmanoma, apie šiuos darbus bus iš anksto pranešta elektroniniu būdu.
13 Prieglobos / duomenų srauto ir patiriami papildomi mokesčiai
13.1 Visos sukurtos publikacijos lieka 3DZ serveriuose sutartą sutarties laikotarpį ir yra prieinamos gauti. 3DZ neprivalo saugoti leidinių pasibaigus sutarties terminui, net ir atskirų programėlių atveju pagal šių Bendrųjų sąlygų 6 skyrių. Pasibaigus sutarties terminui, atskiros programėlės taip pat pašalinamos iš atitinkamo parduotuvės teikėjo (pvz., "Apple", "Google" ar "Amazon") parduotuvės.
13.2. Klientas suteikia 3DZ teisę atgaminti ir kitaip naudoti bei apdoroti kliento publikacijas ir straipsnių turinį tiek, kiek tai yra būtina konkrečiu atveju mokėtinoms paslaugoms teikti ir techninės priežiūros bei duomenų atsarginių kopijų kūrimo priemonėms vykdyti.
13.3. Užsakovo paskelbtų atskirų publikacijų talpinimas 3DZ serveriuose internete arba programėlėje vykdomas pagal toliau nurodytas nuostatas, kurios kiekvienu atveju taikomos visą sutarties galiojimo laikotarpį:
13.3.1. Klientas turi teisę į 10 000 apsilankymų srauto kvotą ir iki 250 MB duomenų kiekį vienam leidiniui.
13.3.2 Kiekvienas leidinio, kuris dar nebuvo atsisiųstas į atitinkamą įrenginį, atidarymas skaičiuojamas kaip apsilankymas.
13.3.3 Jei išnaudojamas 13.3.1 punkte nurodytas apsilankymų skaičius arba jame nurodytas duomenų kiekis, klientas turi sumokėti papildomą mokestį; tai taikoma nepriklausomai nuo to, ar klientas moka žurnalo mokesčius, ar 3DZ gauna dalį pajamų. Už kiekvieną papildomą apsilankymą po to, kai apsilankymų skaičius arba duomenų apimtis yra išnaudota, šis mokestis yra 0,08 EUR. Sąskaitos faktūros išrašomos kas mėnesį.
13.3.4. Klientas turi teisę tik į 1000 apsilankymų per valandą. Jei klientas tikisi daugiau nei 1000 apsilankymų per valandą, jis turi informuoti 3DZ ir sudaryti atskirą susitarimą dėl papildomos mokamos srauto kvotos.
13.3.5 Praleisti prieglobos terminą arba padidinti apsilankymų skaičių galima bet kuriuo metu už papildomą mokestį.
14 Kliento atsakomybė už savo turinį
14.1 Kurdamas ir skelbdamas skaitmeninius leidinius su 3DZ siūlomais produktais ir (arba) paslaugomis, už leidinio turinį atsako tik klientas.
14.2 Klientas garantuoja, kad su 3DZ nekurs ir neskelbs publikacijų, kuriose būtų pornografinio, smurtą šlovinančio, ksenofobiško, įžeidžiančio, rasistinio ar kitokio diskriminacinio turinio.
14.3. Klientas garantuoja, kad su 3DZ siūlomais produktais ir (arba) paslaugomis apdoros ir paskelbs arba užsakys apdoroti ir paskelbti 3DZ tik tokį turinį, kurio apdorojimui ir atgaminimui jis turi atitinkamas teises. Tai visų pirma apima tas teises, kurios yra būtinos teisėtai apdoroti kliento pateiktą ir pagal šių Bendrųjų sąlygų 3.4 punktą išleistą turinį šių Bendrųjų sąlygų 3 skyriuje aprašytu būdu (Smarticle Clipper) ir padaryti jį viešai prieinamą internete.
14.4. Klientas garantuoja, kad jo publikacijų, sukurtų naudojant 3DZ siūlomus produktus ir (arba) paslaugas, turinys (ypač 3DZ.Editor ir Smarticle Clipper) arba kad jie būtų sukurti ir paskelbti 3DZ, nepažeidžia jokių trečiųjų šalių pramoninės nuosavybės teisių ar autorių teisių bet kurioje šalyje, kurioje publikacijos yra gaunamos pagal paskirtį, ir nepažeidžia jokių įstatyminių nuostatų bet kurioje šalyje, kurioje publikacijos yra gaunamos pagal paskirtį.
14.5. Klientas, gavęs pirmą prašymą, atlygina 3DZ visas trečiųjų šalių pretenzijas, kylančias dėl šiame 14 punkte išvardytų įsipareigojimų pažeidimo, ir padengia pagrįstas teisinės gynybos išlaidas.
14.6. Šiame 14 punkte nurodytų įsipareigojimų pažeidimas suteikia 3DZ teisę nutraukti sutartį neeiline tvarka.
15 Gedimų šalinimas / aptarnavimo laikas
15.1 3DZ klientas gali kreiptis į 3DZ nuo pirmadienio iki penktadienio 09.00-18.00 val. CET (įskaitant pranešimus apie gedimus ir kitas pagalbos užklausas). Tai netaikoma valstybinių švenčių dienoms.
15.2 Klientas nedelsdamas praneša 3DZ apie bet kokius jo pastebėtus gedimus. 3DZ atsakomybės sritis prasideda sužinojus apie pranešimą apie gedimą pagal šių Bendrųjų sąlygų 15.1 punkte apibrėžtą aptarnavimo laiką. Apie gedimus visada reikia pranešti sukuriant užklausą (bilietą) 3DZ pagalbos centre, kurį galima rasti skiltyje "Pagalba".
15.3. Gavus pranešimą apie gedimą, 3DZ Paramos centre automatiškai sukuriamas bilietas.
15.4. 3DZ palaikymo komanda teikia pirmojo lygio pagalbą. Ji patikrina bilietą ir, jei įmanoma, pati išsprendžia problemą. Jei nepavyksta išspręsti problemos, ji perduoda bilietą 2 lygio palaikymo centrui, kuris savo ruožtu bando išspręsti problemą. Jei nepavyksta išspręsti problemos, 2 lygio palaikymo centras perduoda problemą 3 lygio palaikymo centrui, sukurdamas bilietą plėtros sistemoje ir priskirdamas bilietui apdorojimo prioritetą pagal gedimų klases, apibrėžtas šių Bendrųjų taisyklių 15.5 skyriuje pateiktoje lentelėje.
15.5 Gedimų klasių apibrėžimas:

15.6 Reagavimo laiko apibrėžimas:
15.7 Toliau pateiktame paveikslėlyje apibrėžiamos laiko langų sąvokos ir gedimų šalinimo proceso struktūrinė seka nuo gedimo atsiradimo iki jo sėkmingo pašalinimo:

1 paveikslas: Laiko terminų iliustracija

15.8 Ištaisius gedimą (bilietą), klientas bus apie tai informuotas.
16 Terminai
16.1 Pasiūlyme ir paslaugos aprašyme nurodytos paslaugų teikimo datos paprastai yra neįpareigojančios planuojamos datos. Šios datos laikomos privalomomis vykdymo datomis tik tuo atveju, jei jos aiškiai nurodytos kaip tokios.
16.2. Terminai visų pirma priklauso nuo tinkamo kliento bendradarbiavimo.
16.3. Jei paslaugų teikimas vėluoja dėl aplinkybių, (i) už kurias atsako tik arba daugiausia klientas arba (ii) už kurias neatsako nei 3DZ, nei klientas, visi terminai pratęsiami laikotarpiui, atitinkančiam tokių aplinkybių egzistavimo trukmę.
17 Atsakomybė už defektus
17.1. Tiek, kiek Paslaugos gali turėti trūkumų dėl savo pobūdžio, 3DZ atsako už tai, kad Paslaugos būtų be trūkumų teisine prasme pagal toliau nurodytas nuostatas.
17.2 Defektų atveju Klientas turi teisę reikalauti, kad 3DZ pašalintų defektus. 3DZ savo nuožiūra taip pat gali ištaisyti defektą, teikdama Paslaugas iš naujo ir be defektų. 3DZ pašalina defektus pagal šių Bendrųjų sąlygų 15 punktą. Bet kokia kliento teisė pačiam pašalinti defektą (BGB 637 straipsnis) yra aiškiai atmestina.
17.3. Jei vėlesnis įvykdymas nepavyksta dėl defekto, yra neprotingas klientui arba 3DZ atsisako jį vykdyti, arba jei tai pateisinama dėl kitų priežasčių, atsižvelgiant į abiejų šalių interesus, klientas turi teisę - nepažeisdamas jokių reikalavimų dėl žalos atlyginimo ar išlaidų kompensavimo - nutraukti sutartį (išskyrus atvejus, kai tai yra nuomos santykiai) arba sumažinti atlygį. Nuomos santykių atveju, klientas turi teisę nutraukti sutartį neeiline tvarka po to, kai nepavyksta ištaisyti defekto. Jei 3DZ pagal sutartį klientui teikia kelias atskiras paslaugas (pvz., kelių skaitmeninių leidinių sukūrimą 3DZ.Editor ir jų platinimą keosk sistemoje), klientas turi teisę atsisakyti sutarties arba ją nutraukti ypatingąja tvarka tik dėl nekokybiškos dalinės paslaugos.
17.4. Tačiau teisė atsisakyti sutarties arba teisė į nepaprastąjį nutraukimą atsiranda tik tuo atveju, jei defektas yra reikšmingas.
17.5. Bet kokia tolesnė 3DZ atsakomybė dėl defektų yra pašalinama.
17.6. Klientas privalo patikrinti, ar atitinkama paslauga neturi defektų, iš karto po to, kai ji buvo pirmą kartą suteikta ar kitaip suteikta galimybė ja naudotis. Klientas nedelsdamas praneša 3DZ apie esamus ar atsiradusius defektus.
17.7. 3DZ neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo paslaugų naudojimo, netinkamo paleidimo ar tvarkymo, netinkamo remonto ar kliento bandymų ištaisyti trūkumus.
17.8. 3DZ taip pat neatsako už defektus, jei buvo atlikti neleistini Paslaugų pakeitimai ir atitinkamas defektas yra susijęs su pakeitimais.
17.9. Bet kokie garantiniai reikalavimai, kuriuos klientas gali turėti teisę pareikšti 3DZ, lieka nepakeisti.
17.10 Garantiniai reikalavimai sueina per vienerius metus nuo įstatyme nustatyto senaties termino pradžios, išskyrus atvejus, kai defektas buvo nuslėptas apgaulės būdu.
18 Atsakomybė už žalą
18.1 3DZ atsako pagal įstatymines nuostatas už žalą, atsiradusią dėl žalos gyvybei, kūnui ar sveikatai, taip pat pagal Produktų atsakomybės įstatymą ir garantinius pažadus bei nesąžiningų ketinimų atveju.
18.2. 3DZ taip pat atsako už žalą, atsiradusią dėl kalto esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, t. y. įsipareigojimų, kurių vykdymas yra būtinas tinkamam sutarties vykdymui ir kurių laikymusi klientas gali nuolat pasikliauti. Atsakomybė apsiriboja sutarčiai būdingos numatomos žalos atlyginimu. Sudarydamos sutartį šalys numato, kad ši tipinė sutartinė žala sudaro ne daugiau kaip 50 proc. sutartos užsakymo sumos arba metinio atlygio.
18.3. Kitais atvejais 3DZ atsako tik už tyčią ir didelį neatsargumą. Bet kokia kita 3DZ atsakomybė už nuostolius netaikoma.
18.4. Tiek, kiek 3DZ atsakomybė yra pašalinta arba apribota, tai taip pat taikoma 3DZ teisėtų atstovų, vadovų ir kitų perįgaliotų atstovų asmeninei atsakomybei.
18.5. Klientas privalo nedelsdamas raštu pranešti 3DZ apie bet kokią žalą, kaip apibrėžta pirmiau nurodytose atsakomybės nuostatose, arba pasirūpinti, kad 3DZ ją užregistruotų, kad 3DZ būtų kuo anksčiau informuota ir galėtų kartu su klientu sumažinti žalą.
19 Sutarties terminas / nutraukimas / duomenų ištrynimas
19.1 Sutartims dėl individualios programinės įrangos ar koncepcinio sprendimo sukūrimo (3DZ.Innovation Consulting) taikomas sutarties terminas, jei jis nurodytas atskiroje sutartyje.
19.2 Kitų sutarčių atveju atitinkamas sutarties terminas yra 12 mėnesių nuo sutarties pradžios, jei pasiūlyme nenurodyta kitaip. Dėl sutarties pradžios galima susitarti individualiai. Kitais atvejais sutartis pradedama vykdyti nuo sutarties sudarymo pagal 1.6 punktą.
19.3. Sutartis kiekvienu atveju automatiškai pratęsiama dar 12 mėnesių, išskyrus atvejus, kai sutartis nutraukiama įspėjus prieš tris mėnesius iki sutarties pabaigos.
19.4. Teisė į neeilinį sutarties nutraukimą pagal BGB 314 straipsnį išlieka nepažeista.
19.5 Sutarties nutraukimas turi būti pateiktas tekstine forma. (Formos reikalavimą atitinka el. laiškai.)
19.6 Jei klientas siūlo leidinius nemokamai, 3DZ turi teisę ištrinti juos iš 3DZ valdomų serverių praėjus dvylikai mėnesių nuo jų sukūrimo. Tuomet leidiniai nebebus rodomi 3DZ interneto svetainėse ir kituose pasiūlymuose.
19.7. Pasibaigus sutarties terminui, 3DZ gali ištrinti visus kliento duomenis, kurie vis dar yra 3DZ serveriuose.
19.8. Atskiros programėlės pagal 6 skyrių taip pat yra prieinamos klientui tik ribotą laiką. Pasibaigus sutarties terminui jos pašalinamos iš atitinkamo parduotuvės teikėjo (pvz., "Apple", "Google" ar "Amazon") parduotuvės, o klientas privalo ištrinti visas esamas kopijas. Todėl pasibaigus sutarties terminui programėlės nebegalima naudoti.
20 Konfidencialumo įsipareigojimas
20.1 Sutarties šalys įsipareigoja išlaikyti visišką konfidencialumą trečiųjų šalių atžvilgiu visos informacijos, ypač verslo ir komercinių paslapčių, kurią jos tiesiogiai ar netiesiogiai sužino bendradarbiaudamos, atžvilgiu ir neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, nepadaryti jos prieinamos tretiesiems asmenims, bet kokiu būdu jos nenaudoti ir nenaudoti be išankstinio raštiško atitinkamos sutarties šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai tai yra būtina pagal šių Bendrųjų sąlygų 1.6 punktą sudarytos sutarties tikslais.
20.2. Susitariančiosios šalys imasi visų tinkamų atsargumo priemonių konfidencialumui užtikrinti. Konfidenciali informacija atskleidžiama tik tiems darbuotojams ar kitoms trečiosioms šalims, kurie turi ją gauti dėl savo darbo. Sutarties šalys užtikrina, kad pasitelkti asmenys būtų atitinkamai įpareigoti laikytis konfidencialumo.
20.3. Paprašius, visi perduoti dokumentai, įskaitant visas padarytas jų kopijas, taip pat darbo dokumentai ir medžiaga grąžinami, išskyrus atvejus, kai kita šalis gali įrodyti teisėtą interesą dėl šių dokumentų.
20.4. Konfidencialumo įsipareigojimas netaikomas arba nebetaikomas i) tokiai informacijai ar dokumentams, kurie yra visuotinai žinomi arba tampa visuotinai žinomi, o kita šalis už tai neatsako, ir ii) tokiai informacijai ir dokumentams, kuriuos kita šalis jau žinojo.
20.5. Klientas visiškai atsako už visus nuostolius, kuriuos 3DZ patyrė dėl šiame 1.6 punkte nustatytų įsipareigojimų pažeidimo.
20.6 Visiško konfidencialumo įsipareigojimas galioja ir po bendradarbiavimo nutraukimo. Konfidencialumo įsipareigojimas taip pat taikomas šalių teisių perėmėjams.
21 Sutarties sąlygų pakeitimai
21.1 3DZ turi teisę sutarties galiojimo metu vienašališku pareiškimu klientui pakoreguoti mokesčių, kuriuos klientas kiekvienu atskiru atveju turi sumokėti už paslaugas pagal tęstinius įsipareigojimus, galiojančius ateityje, dydį. Ši nuostata netaikoma vienkartinėms paslaugoms, kurios turi būti suteiktos per keturis mėnesius nuo sutarties sudarymo. Žymiai padidėjus kainai, 3DZ suteikia klientui specialią teisę nutraukti sutartį. Sudarydamos sutartį, šalys laikosi nuostatos, kad reikšmingu kainos padidėjimu laikomas bet koks kainos padidėjimas nuo 25 proc. anksčiau sutarto mokesčio atitinkamu individualiu atveju. 3DZ informuoja klientą apie specialią sutarties nutraukimo teisę ir nurodo pagrįstą laikotarpį, per kurį jis turi šia teise pasinaudoti. Jei klientas per šį laikotarpį nepasinaudoja specialia teise nutraukti sutartį, laikoma, kad jis sutiko su mokesčio pakeitimu, ir sutartis toliau vykdoma naujomis sąlygomis. 3DZ taip pat informuoja klientą apie šią teisinę pasekmę.
21.2. Dėl šių Bendrųjų sąlygų ar atitinkamos mokėtinų paslaugų apimties pakeitimų gali būti susitarta 3DZ pasiūlymu ir klientui sutikus. 3DZ siūlo pakeitimus, pranešdama klientui apie pakeitimus. Jei klientas neatsako į pasiūlymą arba neprieštarauja per keturias savaites nuo pranešimo apie pakeitimą gavimo, klientas tokiu elgesiu tyliai sutinka su pakeitimais. Tuomet pakeitimai įsigalioja. Tačiau šios teisinės pasekmės įsigalioja tik tuo atveju, jei 3DZ aiškiai informavo klientą apie šias pasekmes pranešime apie pakeitimus. Jei klientas prieštarauja sutarties pakeitimams, sutartis toliau galioja ankstesnėmis sąlygomis. Tačiau ji netęsiama, jei 3DZ negali tęsti sutarties dėl svarbių priežasčių ir 3DZ apie tai praneša klientui. Tuomet naujosios VTS pakeičia senąsias VTS. Tokiu atveju 3DZ suteikia klientui specialią teisę nutraukti sutartį. 3DZ informuoja klientą apie specialią teisę nutraukti sutartį ir nurodo pagrįstą laikotarpį, per kurį ji turi būti įgyvendinta. Jei klientas per šį laikotarpį nepasinaudoja specialia teise nutraukti sutartį, sutartis toliau galioja naujomis sąlygomis. 3DZ taip pat informuoja klientą apie šią teisinę pasekmę.
21.3. Dėl pakeitimų pagal šių Bendrųjų sąlygų 1.7.2 punktą galima veiksmingai susitarti tik tuo atveju, jei dėl pakeitimo iš esmės nepasikeičia santykis tarp įvykdymo ir atlygio kliento nenaudai.
22 Baigiamosios nuostatos
22.1 Sutarčiai taikoma Vokietijos Federacinės Respublikos teisė, išskyrus 1980 m. balandžio 11 d. Jungtinių Tautų konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (CISG United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods).
22.2. Sutarties įvykdymo vieta yra 3DZ registruota buveinė.
22.3. Išimtinė jurisdikcijos vieta visiems ginčams, kylantiems iš šalių sutarties ir susijusiems su ja, yra Miunchenas.
22.4. Klientas gali perleisti sutartinius reikalavimus 3DZ atžvilgiu tik gavęs išankstinį raštišką 3DZ sutikimą. Klientas gali įskaityti savo reikalavimus arba pareikšti sulaikymo teisę tik tuo atveju, jei jo reikalavimai yra teisiškai nustatyti, neginčijami arba pripažįstami.
22.5. Jei kuri nors šių Bendrųjų sąlygų ar papildomai sudarytų atskirų susitarimų nuostata yra ar tampa negaliojanti, tai neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui. Tokiu atveju šalys privalo bendradarbiauti kuriant nuostatas, kurios būtų kuo artimesnės negaliojančios nuostatos ekonominiam poveikiui ir kartu užtikrintų abiejų šalių interesus. Pirmiau nurodytos nuostatos atitinkamai taikomos ir šalinant bet kokias sutarties spragas.