Overslaan naar inhoud

Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op: 1 oktober 2016
Preambule
Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") regelen de contractuele relatie tussen 3D-Zeitschrift GmbH, Dachsteinstr 66, 83373 Taching aa. See (hierna te noemen "3DZ") en u als ondernemer in de zin van § 14 BGB (hierna te noemen "Klant") met betrekking tot het gebruik van de door 3DZ aangeboden producten en diensten. Een ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
In beginsel zijn er vijf categorieën van diensten die 3DZ aanbiedt:
De "3DZ.Editor" is een door 3DZ ontwikkelde internetgebaseerde softwareoplossing waarmee de klant digitale publicaties kan maken en bewerken en deze vervolgens in verschillende formaten kan exporteren.
De "Smarticle Clipper" is ook een op internet gebaseerde softwareoplossing. Hiermee kan de klant digitale publicaties maken en bewerken, in het bijzonder met gelijktijdige optimalisatie van de publicaties voor mobiele apparaten, en deze vervolgens exporteren naar verschillende formaten.
"keosk." is een door 3DZ ontwikkeld en geëxploiteerd distributieplatform, dat zowel op internet ophttp://www.keosk.dealsals via de keosk-app op mobiele apparaten (hierna gezamenlijk "keosk" genoemd) beschikbaar is en de klant in staat stelt om de publicaties die met de 3DZ.Editor en/of de Smarticle Clipper zijn gemaakt, te distribueren.
"3DZ.App" omvat het maken van individuele apps waarin de klant publicaties kan integreren ("3DZ.App") en het vervolgens tijdelijk ter beschikking stellen van deze apps.
3DZ.strategy consulting" omvat het maken van op maat gemaakte softwareoplossingen en individueel advies in verband met de digitale distributie van publicaties ("3DZ.strategy consulting").
Voor zover afzonderlijke clausules of paragrafen in deze AV uitdrukkelijk naar slechts één van deze product- of dienstencategorieën verwijzen, zijn de desbetreffende clausules en paragrafen uitsluitend daarop van toepassing.
1 Onderwerp van de Algemene Voorwaarden en totstandkoming van het contract
1.1 Deze AV zijn van toepassing op alle contractuele relaties tussen 3DZ en de klant met betrekking tot de door 3DZ aangeboden producten en diensten die tot stand komen tijdens de geldigheidsduur van deze AV. De artikelen 2 tot en met 7 van deze AV zijn alleen van toepassing op de betreffende diensten.
1.2 De omvang van de diensten, de voor de klant beschikbare functionaliteiten en de daarvoor te betalen vergoeding zijn gebaseerd op de door 3DZ ingediende en door de klant geaccepteerde individuele aanbieding conform artikel 1.6 van deze AV ("Aanbieding") alsmede op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende dienstbeschrijving. De dienstbeschrijvingen zijn te vinden opwww.Smarticle.com. Deze AV zijn ook van toepassing voor zover ze daadwerkelijk in het contract zijn opgenomen.
1.3 Voor zover de toepasselijke dienstbeschrijving in tegenspraak is met de inhoud van deze AV, gelden de AV. Indien de inhoud van de offerte in strijd is met de inhoud van deze AV of de toepasselijke dienstbeschrijving, geldt de inhoud van de offerte. De tegenstrijdige bepalingen van deze AV en de informatie in de dienstbeschrijving zijn dan niet van toepassing.
1.4 Uitsluitend deze AV van 3DZ zijn van toepassing. Voorwaarden van de klant die strijdig zijn met of afwijken van deze AV worden niet erkend, tenzij 3DZ uitdrukkelijk heeft ingestemd met de geldigheid daarvan. Dit geldt ook indien 3DZ haar diensten zonder voorbehoud verricht in de wetenschap dat de voorwaarden van de klant strijdig zijn met of afwijken van deze AV.
1.5 Mondelinge nevenafspraken bij deze AV bestaan niet.
1.6 Een overeenkomst tussen de klant en 3DZ komt tot stand door het uitbrengen van een individuele offerte door 3DZ en de daarop volgende aanvaarding door de klant van deze offerte ("totstandkoming overeenkomst"). Alle door 3DZ in reclamemateriaal of op de Website verstrekte informatie is vrijblijvend en vormt geen aanbod aan de Klant.
2 Omvang van de diensten 3DZ.Editor
2.1 3DZ.Editor stelt de klant in staat om zijn publicatie in PDF-formaat te uploaden en zelfstandig te bewerken in drie verschillende versies ("Replica", "Enhanced Replica" en "Digital Only") en deze vervolgens te exporteren naar verschillende distributiekanalen (zie hoofdstuk 4 van deze AV). De door de klant gemaakte publicaties worden opgeslagen op de 3DZ server.
2.2 3DZ stelt de klant in staat om 3DZ.Editor via het internet te gebruiken. Toegang tot 3DZ.Editor geschiedt uitsluitend via de internetbrowser van de klant en via telecommunicatiemiddelen. 3DZ.Editor blijft op de servers van 3DZ staan. De klant ontvangt geen programmakopie van 3DZ.Editor.
2.3 De gehele productie van de digitale publicaties (in het bijzonder de voorbereiding van de PDF-gegevens conform de "3DZ PDF Guidelines" alsmede de conversie en verrijking met extra content en functies) wordt zelfstandig door de klant uitgevoerd. Tegen een extra vergoeding kan de klant de digitale publicaties ook door 3DZ laten produceren.
2.4 De klant kan vervolgens de uiteindelijke bewerkte publicatie exporteren. Hiervoor gelden de van toepassing zijnde service- en procesbeschrijvingen.
2.5 3DZ verleent de klant het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht, beperkt tot de duur van de overeenkomst, om 3DZ.Editor te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze AV en alle andere bepalingen waarnaar in deze AV wordt verwezen. De klant verkrijgt geen recht op de broncode.
2.6 De klant verleent 3DZ het recht om het door hem met 3DZ.Editor verwerkte bronmateriaal alsmede de met de software gemaakte publicaties te verveelvoudigen en anderszins te gebruiken en te bewerken, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de in het individuele geval verschuldigde diensten alsmede voor de uitvoering van onderhouds- en data back-up maatregelen.
3 Smarticle Clipper omvang van de diensten / vrijgave door de klant
3.1 Smarticle Clipper maakt het mogelijk om publicaties te creëren en vervolgens te exporteren die geoptimaliseerd zijn voor weergave op mobiele apparaten (hierna "Smarticle-publicatie" genoemd).
3.2 De klant uploadt eerst zijn publicatie in PDF-formaat naar Smarticle Clipper (hierna "bronformaat" genoemd). Vervolgens kan de klant de afbeeldingen, teksten en advertenties (hierna "artikelinhoud") in de Smarticle publicatie overzetten en bewerken. In sommige gevallen vindt ook geautomatiseerde bewerking plaats. De artikelcontent wordt vervolgens opgeslagen in een door 3DZ gehoste artikeldatabase. De artikelcontent die is opgeslagen in de artikeldatabase kan vervolgens opnieuw worden samengesteld tot een Smarticle-publicatie.
3.3 De klant kan de slimme artikelpublicatie vervolgens exporteren of weergeven. Raadpleeg de offerte of de toepasselijke dienst- of procesbeschrijving voor de opties die in dit verband beschikbaar zijn. De door de klant aangemaakte slimme artikelpublicaties worden opgeslagen op de 3DZ server.
3.4 Voordat de Smarticle publicatie wordt vrijgegeven voor export, moet de klant deze goedkeuren door middel van een duidelijke verklaring. Raadpleeg de van toepassing zijnde service- of procesbeschrijvingen voor informatie over hoe de goedkeuring moet worden verleend. Zonder een vrijgave door de klant is 3DZ niet verplicht of bevoegd om de Smarticle publicatie vrij te geven of online toegankelijk te maken.
3.5 In plaats van een vrijgave kan de klant eventuele beeld- of tekstcorrecties terugmelden aan 3DZ in een correctielus, mits de klant de bijbehorende dienst heeft besteld. 3DZ heeft hiervoor een speciaal invoermasker ingericht, waarin de klant dergelijke wijzigingen kan invoeren. 3DZ verwerkt vervolgens deze wijzigingen en vraagt de klant om de herziene Smarticle-publicatie opnieuw goed te keuren.
3.6 3DZ bereidt de inhoud van het artikel uitsluitend namens en in naam van de klant voor. Ook het gereedmaken voor vrijgave en, indien van toepassing, publicatie geschiedt uitsluitend namens en in naam van de klant. 3DZ levert alleen technische ondersteuningsdiensten. Tenzij anders overeengekomen en beschreven in de overeenkomst met de klant, zal 3DZ de inhoud van het artikel niet bewerken, corrigeren of op andere wijze gebruiken of aanpassen. In het bijzonder zal 3DZ de inhoud of presentatie van de door de klant geüploade artikelinhoud niet handmatig controleren. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de door hem aangeleverde inhoud (zie artikel 11 van deze AV).
3.7 De klant verleent 3DZ het recht om het door hem met Smarticle Clipper verwerkte bronmateriaal alsmede de met de software gemaakte publicaties te verveelvoudigen en anderszins te gebruiken en te bewerken, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de in het individuele geval verschuldigde diensten alsmede voor de uitvoering van onderhouds- en databack-upmaatregelen. De klant garandeert dat hij over de nodige rechten beschikt (cf. Artikel 14 van deze AV).
4 Omvang van de diensten van keosk / andere verspreiding van gemaakte publicaties
4.1 Publicaties die zijn gemaakt met 3DZ.Editor en/of Smarticle Clipper kunnen worden geüpload naar keosk en gedistribueerd naar eindklanten.
Indien nodig kunnen de publicaties worden geëxporteerd als een "weblink" en/of als een "webexport". In het geval van export als weblink blijven de publicaties gedurende de looptijd van het contract gehost op de servers van 3DZ in overeenstemming met artikel 19 en kunnen ze als hyperlink worden geïntegreerd in de eigen website van de klant. In het geval van webexport kan de klant de betreffende publicatie in zijn geheel downloaden of uploaden naar zijn eigen server en vervolgens integreren in zijn eigen of een andere website en verspreiden via zijn eigen accounts in de iTunes, Google Play of Kindle Fire Store (hierna te noemen "winkels van derden"). Optioneel kan deze dienst of het beheer van de respectieve winkelaccounts ook worden geleverd door 3DZ tegen een extra vergoeding. Met betrekking tot de details zijn de bepalingen in de respectievelijke toepasselijke dienstbeschrijving of aanbieding van toepassing.
4.2 De prijsstelling ten opzichte van de eindklant en de afhandeling van de betaling geschiedt conform artikel 9 van deze AV.
4.3 In alle gevallen zal 3DZ de inhoud of presentatie van de door de klant gemaakte publicaties niet beoordelen. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de door hem aangeleverde inhoud (zie artikel 14 van deze AV).
5 Aanvullende diensten voor 3DZ.Editor, Smarticle Clipper en keosk.
5.1 Naast het basisgebruik van 3DZ.Editor, Smarticle Clipper en keosk kan de klant gebruik maken van aanvullende diensten en functionaliteiten waarvoor apart betaald dient te worden.
5.2 Een overzicht van de aanvullende diensten en functionaliteiten en de bijbehorende dienstbeschrijvingen zijn te vinden op internet opwww.3DZ.comeingesehen.De klant kan ook een offerte op maat aanvragen.
6 Omvang van de diensten 3DZ.App
6.1 Op separaat verzoek van de klant stelt 3DZ aan de klant voor een beperkte periode een app beschikbaar voor iOS, Android en Kindle Fire of - indien beschikbaar - een ander platform, die de klant kan verspreiden onder zijn gebruikers. De mogelijke varianten van de app zijn opgenomen in de dienstbeschrijving. De app stelt haar gebruikers in staat om de door de klant met 3DZ.Editor gemaakte en op de servers van 3DZ gehoste publicaties in alle drie de versies direct via de app aan te schaffen (in-app aankoop). Smarticle publicaties kunnen ook worden gekocht via een premium app.
6.2 3DZ draagt de ontwikkelde app over aan de betreffende winkelexploitant. De app wordt gehost door de respectievelijke store provider (bijv. Apple, Google of Amazon). De publicaties die in de app kunnen worden gekocht en met behulp van de software worden gemaakt, worden gehost op de servers van 3DZ (zie paragraaf 13.1 van deze AV).
6.3 Optioneel beheert 3DZ de App tegen een extra vergoeding (zie artikel 8.6 van deze AV). Dit omvat onder meer (i) het opnemen in de App van nieuwe publicaties die met behulp van de Software worden gemaakt en (ii) het noodzakelijke onderhoud en aanpassen van de App als gevolg van updates van het betreffende besturingssysteem waarop de App is gebaseerd.
6.4 Ongeacht of de App in individuele gevallen door de klant of door 3DZ wordt beheerd, is uitsluitend de klant verantwoordelijk voor de nakoming van alle wettelijke verplichtingen in verband met de App (bijv. opdrukverplichtingen, verplichting tot het opstellen en bijhouden van een gegevensbeschermingsverklaring, informatieverplichtingen op grond van de wet koop op afstand, etc.).
6.5 3DZ verleent de klant het eenvoudige (d.w.z. niet-exclusieve), niet-overdraagbare recht, beperkt in de tijd tot de duur van de overeenkomst met 3DZ en onbeperkt in territorium, om de voor de klant gemaakte App te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de tussen de klant en 3DZ bestaande overeenkomst. De klant verkrijgt geen recht op de broncode.
7 Omvang van de diensten 3DZ.innovation consulting
7.1 3DZ zal de klant diensten verlenen voor het creëren van op maat gemaakte softwareoplossingen en individueel advies in verband met de digitale distributie van publicaties op afzonderlijke bestelling.
7.2 De omvang van de diensten en de in individuele gevallen te betalen vergoeding zijn gebaseerd op de overeenkomst met de klant.
8 Vergoeding
8.1 De in individuele gevallen te betalen vergoeding is gebaseerd op de bepalingen van artikel 1.2 tot en met 1.6 van deze AV.
8.2 Het basisgebruik van 3DZ.Editor is in de regel zonder vaste vergoeding. 3DZ behoudt een percentage van de bruto omzet van alle door de klant verkochte titels in keosk zoals gespecificeerd in de betreffende aanbieding.
8.3 Indien de klant zijn publicaties gratis in keosk aanbiedt, worden in afwijking van artikel 8.2 per gemaakte publicatie vergoedingen voor het gebruik van 3DZ.Editor in rekening gebracht (hierna te noemen "uitgiftelicenties"). De hoogte van de uitgavelicenties is te vinden in de betreffende offerte.
8.4 Indien de klant zijn publicatie gratis of tegen een vergoeding conform paragraaf 4.2 van deze AV in winkels van derden of op zijn eigen of een andere website aanbiedt of anderszins openbaar toegankelijk maakt, zijn de uitgiftelicenties eveneens van toepassing.
8.5 De hoogte van de vergoeding voor een Smarticle-publicatie is te vinden in de betreffende aanbieding. Op verzoek van de klant verzorgt 3DZ de volledige aanmaak van Smarticle-publicaties ("full service knippen"); hiervoor moet een extra licentie worden aangeschaft.8.6 Tenzij de betreffende aanbieding een afwijkende bepaling bevat, wordt de eerste aanmaak van een individuele app conform artikel 6 van deze AV uitgevoerd tegen eenmalige setupkosten; de kosten worden per besturingssysteem in rekening gebracht. Voor het beheer en de verdere beschikbaarstelling van de app door 3DZ wordt een jaarlijkse vergoeding in rekening gebracht, afhankelijk van de uitrustingsvariant van de app (standaard of premium); dit wordt gespecificeerd in de betreffende aanbieding. De hoogte van de in rekening gebrachte kosten is te vinden in de op het moment van het sluiten van het contract geldende servicebeschrijvingen of in de betreffende offerte.
8.7 Voor de integratie van gecreëerde publicaties in de afzonderlijke apps moeten tijdschriftenvergoedingen worden betaald; details zijn te vinden in de aanbieding.
9 Prijzen ten opzichte van de eindklant / betalingsverwerking
9.1 3DZ is in beginsel vrij in het bepalen van de prijsstelling voor de verkoop van haar digitale publicaties in keosk binnen de kaders van de Apple Price Tiers.
9.2 Indien de klant voor zijn publicaties een vergoeding vraagt, wordt de omzet die via keosk of via de 3DZ.Apps variant wordt gegenereerd door de betaaldiensten of third-party stores aan 3DZ gecrediteerd. 3DZ behoudt het in de offerte overeengekomen percentage van de omzet. Het resterende bedrag wordt uitgekeerd aan de betreffende klant.
9.3 De via keosk gegenereerde omzet wordt per kwartaal door 3DZ afgerekend en naar rato aan de klant overgemaakt. Daarnaast kan de klant een overzicht als CSV export van 3DZ downloaden.
9.4 Afhankelijk van het platform en het factureringsmodel kunnen ook extra kosten worden gemaakt voor het gebruik van het platform en de verwerking van betalingen. Bedrijven zoals PayPal, Click&Buy, Apple etc. kunnen een bepaald percentage van de omzet inhouden evenals eventuele extra verschuldigde belastingen/kosten.
9.5 De betalingsverwerking van publicaties die rechtstreeks via winkels van derden (zie punt 4.2 van deze AV) of via de individuele app (zie punt 6 van deze AV) worden verkocht, vindt plaats in de relatie tussen de desbetreffende winkel van derden en de klant.
10 Gebruik van de diensten door de klant
10.1 3DZ.Editor, Smarticle Clipper en keosk worden gebruikt via de 3DZ website(www.Smarticle.com). 3DZ zal voor de klant een klantspecifiek gebruikersaccount aanmaken en hem voorzien van de bijbehorende gebruikers-ID en een wachtwoord (toegangsgegevens).
10.2 De klant is verplicht de toegangsgegevens zorgvuldig op te slaan en te beveiligen door middel van passende technische (bijv. installatie van een firewall) en organisatorische maatregelen.
10.3 De klant mag de toegangsgegevens alleen doorgeven aan medewerkers die verplicht zijn om de toegangsgegevens geheim te houden en die ook gemachtigd zijn om die rechtshandelingen voor de klant uit te voeren die via het account kunnen worden uitgevoerd. Openbaarmaking van de toegangsgegevens aan derden is verboden.
10.4 De klant moet de verantwoordelijkheid aanvaarden voor de handelingen die via zijn account worden uitgevoerd; in het bijzonder is hij gebonden aan de intentieverklaringen die via het account worden afgelegd. Dit geldt niet indien het voor 3DZ in het betreffende geval duidelijk kenbaar was dat het niet de klant was die handelde of indien de klant bewijst dat de handeling door een derde is verricht zonder dat de klant hieraan schuld had.
10.5 De klant is verplicht de met 3DZ.Editor en Smarticle Clipper te verwerken bestanden te controleren op virussen of andere schadelijke componenten alvorens deze in 3DZ.Editor en Smarticle Clipper in te voeren of te uploaden en hiervoor de modernste virusbeschermingsprogramma's te gebruiken.
10.6 Gebruik is alleen toegestaan voor gebruik door de klant en de aan hem gelieerde ondernemingen in de zin van artikel 15 e.v. van de Duitse wet op de aandelenvennootschappen (AktG) ten behoeve van de uitvoering van de betreffende overeenkomst tussen de klant en 3DZ. Gebruik voor diensten voor derden is uitdrukkelijk verboden, maar kan worden geregeld in het kader van een afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst.
11 Medewerkings- en leveringsverplichtingen van de klant
11.1 De klant is verplicht om - voor zover redelijk - redelijke medewerking te verlenen. Redelijke medewerking omvat in het bijzonder de volgende diensten:
11.2 Om gebruik te kunnen maken van 3DZ.Editor, Smarticle Clipper en keosk dient de klant er zelf voor te zorgen dat zijn systemen beschikken over een breedband internetverbinding en de benodigde software en hardware apparatuur (actuele internetbrowser, actuele versie van de Flash player, eindapparatuur, etc.).
11.3 De klant verstrekt 3DZ ongevraagd en onverwijld de voor de dienstverlening benodigde informatie en materialen (in het bijzonder de publicaties, teksten en afbeeldingen alsmede productinformatie, etc.) alsmede alle overige informatie die voor de dienstverlening noodzakelijk blijkt te zijn en verleent de bijbehorende gebruiksrechten. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie en dit materiaal. De klant is ervoor verantwoordelijk dat de informatie en het materiaal vrij zijn van eigendomsrechten van derden en dat er, voor zover hem bekend, geen andere rechten bestaan die het gebruik ervan door 3DZ beperken of uitsluiten.
11.4 Indien op verzoek van de klant bepaalde materialen of softwareapplicaties van de klant worden gebruikt voor de ontwikkeling, zal de klant deze kosteloos in licentievorm ter beschikking stellen voor de duur van het project.
11.5 Indien en voor zover voor het verlenen van de diensten medewerking van de klant is overeengekomen of vereist (bijvoorbeeld het inrichten van diensten, dienstverbindingen en toegangen alsmede interfaces), zal de klant ervoor zorgdragen dat deze medewerking tijdig wordt verleend.
11.6 De klant zal zijn verplichtingen tot medewerking nakomen en kosteloos materialen ter beschikking stellen.
12 Bedrijfsuren en beschikbaarheid van keosk
12.1 De openingstijden van het systeem zijn ma - zo 00:00 - 24:00 uur.
12.2 3DZ is binnen zijn invloedssfeer een systeembeschikbaarheid van 98 procent per jaar verschuldigd tot aan het overdrachtspunt (d.w.z. de interface van het door 3DZ geëxploiteerde datanetwerk met andere netwerken). Hieronder vallen echter niet uitvaltijden als gevolg van noodzakelijke onderhouds- en verzorgingswerkzaamheden (zie artikel 12.3 van deze AV) en gevallen van overmacht (zoals stakingen, oorlog en oorlogsomstandigheden, terrorisme, aanslagen, sabotage, buitengewone natuurverschijnselen zoals aardbevingen, overstromingen, etc.) en andere oorzaken waarvoor 3DZ niet verantwoordelijk is. 3DZ is niet verantwoordelijk voor het tot stand brengen en onderhouden van de dataverbinding tussen het IT-systeem van de klant en het overdrachtspunt.
12.3 De toegang tot 3DZ.Editor, Smarticle Clipper en keosk alsmede de verwerkingsresultaten kan worden onderbroken, met name door onderhouds- en servicewerkzaamheden. Voor zover mogelijk worden deze werkzaamheden tijdig elektronisch aangekondigd.
13 Hosting / verkeer en extra kosten
13.1 Alle gemaakte publicaties blijven gedurende de overeengekomen contracttermijn gehost op de servers van 3DZ en zijn daar opvraagbaar. 3DZ is niet verplicht de publicaties na afloop van de contracttermijn op te slaan, ook niet in het geval van individuele apps conform artikel 6 van deze AV. Na afloop van de contracttermijn worden de afzonderlijke apps ook verwijderd uit de store van de desbetreffende store-provider (bijv. Apple, Google of Amazon).
13.2 De klant verleent 3DZ het recht om de publicaties en artikelinhoud van de klant te verveelvoudigen en anderszins te gebruiken en te verwerken, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de in het individuele geval verschuldigde diensten en voor de uitvoering van onderhouds- en databack-upmaatregelen.
13.3 Voor het hosten van de door de klant via de servers van 3DZ gepubliceerde afzonderlijke publicaties op het web of in een app gelden de volgende bepalingen, die telkens voor de gehele duur van de overeenkomst van toepassing zijn:
13.3.1 De klant heeft recht op een verkeersquotum van 10.000 bezoeken en een datavolume van maximaal 250 MB per uitgave.
13.3.2 Elke opening van een publicatie die nog niet is gedownload op het betreffende apparaat, wordt geteld als een bezoek.
13.3.3 Indien het in artikel 13.3.1 genoemde aantal bezoeken of het daarin genoemde datavolume is uitgeput, dient de klant een aanvullende vergoeding te betalen; dit geldt ongeacht of de klant tijdschriftenvergoedingen betaalt of dat 3DZ een deel van de opbrengst ontvangt. Voor elk extra bezoek nadat het aantal bezoeken of het datavolume is bereikt, bedraagt deze vergoeding 0,08 EUR.
13.3.4 De klant heeft slechts recht op 1000 bezoeken per uur. Indien de klant meer dan 1000 bezoeken per uur verwacht, dient hij 3DZ hiervan op de hoogte te stellen en een aparte overeenkomst te sluiten in de vorm van een extra, in rekening te brengen verkeersquotum.
13.3.5 Een verlenging van de hosting of een verhoging van het aantal bezoeken is te allen tijde mogelijk tegen een meerprijs.
14 Verantwoordelijkheid van de klant voor eigen inhoud
14.1 Bij het maken en publiceren van digitale publicaties met de door 3DZ aangeboden producten en/of diensten is de klant zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de publicatie.
14.2 De klant garandeert bij 3DZ geen publicaties te maken en te publiceren met pornografische, geweldsverheerlijkende, xenofobe, beledigende, racistische of anderszins discriminerende inhoud.
14.3 De klant garandeert bij de door 3DZ aangeboden producten en/of diensten uitsluitend die inhoud te (laten) verwerken en publiceren waarvan hij de betreffende rechten bezit. Hieronder vallen in het bijzonder die rechten die nodig zijn om de door de klant aangeleverde en conform artikel 3.4 van deze AV vrijgegeven content op de in artikel 3 van deze AV beschreven wijze rechtmatig te verwerken (Smarticle Clipper) en op internet openbaar toegankelijk te maken.
14.4 De klant garandeert dat de inhoud van zijn publicaties die tot stand zijn gekomen met de door 3DZ aangeboden producten en/of diensten (in het bijzonder 3DZ.Editor en Smarticle Clipper) maakt of laat maken en publiceert geen inbreuk maakt op industriële eigendomsrechten of auteursrechten van derden in enig land waarin de publicaties opvraagbaar zijn zoals bedoeld en geen wettelijke bepalingen schendt in enig land waarin de publicaties opvraagbaar zijn zoals bedoeld.
14.5 De klant vrijwaart 3DZ voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit een schending van de in dit artikel 14 genoemde verplichtingen op eerste verzoek en draagt de redelijke kosten van verweer.
14.6 Overtreding van de in dit artikel 14 opgenomen verplichtingen geeft 3DZ het recht tot buitengewone ontbinding.
15 Storingen oplossen / Service tijden
15.1 3DZ is beschikbaar voor de klant van ma t/m vr 09.00 - 18.00 CET (inclusief voor storingsmeldingen en andere ondersteuningsvragen). Dit is exclusief feestdagen.
15.2 De klant dient een door hem geconstateerde storing onmiddellijk aan 3DZ te melden. Het verantwoordelijkheidsgebied van 3DZ vangt aan bij het bekend worden van de melding van een storing conform de servicetijden zoals omschreven in artikel 15.1 van deze AV. Storingen moeten altijd worden gemeld door het aanmaken van een verzoek (ticket) in het 3DZ Support Centre, dat kan worden geopend onderSupport.
15.3 Na ontvangst van een storingsmelding wordt automatisch een ticket aangemaakt in het 3DZ Supportcenter.
15.4 Het 3DZ Support team biedt Niveau 1 ondersteuning. Het controleert het ticket en lost het probleem zo mogelijk zelf op. Als het oplossen van de storing niet lukt, stuurt het het ticket door naar Niveau 2 Support, die op zijn beurt probeert het probleem op te lossen. Als het oplossen van de storing niet lukt, stuurt Niveau 2 Support het probleem door naar Niveau 3 Support door een ticket aan te maken in het ontwikkelingssysteem en het ticket een verwerkingsprioriteit toe te kennen in overeenstemming met de foutklassen die in tabelvorm zijn gedefinieerd in Sectie 15.5 van deze AV.
15.5 Definitie van de foutklassen:

15.6 Definitie van responstijden:
15.7 De volgende figuur definieert de termen voor de tijdvensters en de structurele volgorde van een storingsopheffingsproces vanaf het optreden van de storing tot de succesvolle opheffing ervan:

Figuur 1: Illustratie van de tijdstermen

15.8 Nadat de storing is verholpen (ticket), wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld.
16 Termijnen
16.1 De in de offerte en in de dienstbeschrijving genoemde termijnen voor het verrichten van de diensten zijn over het algemeen niet-bindende geplande termijnen. Deze data gelden alleen als bindende prestatiedata als ze uitdrukkelijk als zodanig zijn aangeduid.
16.2 De termijnen zijn in het bijzonder afhankelijk van de goede medewerking van de klant.
16.3 Indien de levering van diensten wordt vertraagd door omstandigheden (i) waarvoor de klant alleen of in overwegende mate verantwoordelijk is of (ii) waarvoor noch 3DZ noch de klant verantwoordelijk is, worden termijnen verlengd met een periode die overeenkomt met de duur van het bestaan van dergelijke omstandigheden.
17 Aansprakelijkheid voor gebreken
17.1 Voor zover Diensten naar hun aard gebreken kunnen vertonen, is 3DZ ervoor verantwoordelijk dat de Diensten vrij zijn van gebreken in juridische zin in overeenstemming met de volgende bepalingen.
17.2 In geval van gebreken is de klant gerechtigd te vorderen dat het gebrek door 3DZ wordt hersteld. 3DZ kan naar eigen inzicht het gebrek ook herstellen door de Diensten opnieuw en vrij van gebreken te leveren. 3DZ zal de gebreken herstellen in overeenstemming met artikel 15 van deze AV. Elk recht van de klant om het gebrek zelf te verhelpen (artikel 637 BGB) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
17.3 Indien de nakoming achteraf mislukt door een gebrek, onredelijk is voor de klant of wordt geweigerd door 3DZ of indien dit gerechtvaardigd is om andere redenen, rekening houdend met de belangen van beide partijen, heeft de klant het recht - onverminderd eventuele aanspraken op schadevergoeding of onkostenvergoeding - de overeenkomst te ontbinden (tenzij het een huurrelatie betreft) of de vergoeding te verminderen. In het geval van een huurrelatie heeft de klant het recht om de overeenkomst buitengewoon te beëindigen nadat het gebrek niet is verholpen. Voor zover 3DZ de klant in het kader van één overeenkomst meerdere afzonderlijke diensten levert (bijv. het maken van meerdere digitale publicaties in 3DZ.Editor en de daaropvolgende distributie in het kader van keosk), heeft de klant alleen het recht om de overeenkomst op te zeggen of de overeenkomst buitengewoon op te zeggen met betrekking tot de gebrekkige gedeeltelijke dienst.
17.4 Een recht op ontbinding of buitengewone opzegging bestaat echter alleen als het gebrek aanzienlijk is.
17.5 Verdere aansprakelijkheid van 3DZ voor gebreken is uitgesloten.
17.6 De klant dient de betreffende dienst onmiddellijk nadat deze voor het eerst is verricht of anderszins ter beschikking is gesteld op gebreken te controleren. De klant dient bestaande of optredende gebreken onmiddellijk aan 3DZ te melden.
17.7 3DZ is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik, onjuiste ingebruikname of behandeling van de diensten, onjuiste reparatie of herstelpogingen door de klant.
17.8 3DZ is evenmin aansprakelijk voor gebreken indien ongeoorloofde wijzigingen aan de Diensten zijn aangebracht en het betreffende gebrek aan de wijziging is toe te rekenen.
17.9 Eventuele garantieaanspraken van de klant jegens 3DZ blijven onverminderd van kracht.
17.10 Garantieaanspraken verjaren binnen een jaar na de wettelijke aanvang van de verjaringstermijn, tenzij het gebrek op frauduleuze wijze is verzwegen.
18 Aansprakelijkheid voor schade
18.1 3DZ is aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid alsmede volgens de Wet Productaansprakelijkheid en uit eventuele garantiebeloften en in geval van opzet.
18.2 3DZ is ook aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het verwijtbaar niet nakomen van wezenlijke contractuele verplichtingen, d.w.z. verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen. De aansprakelijkheid is beperkt tot vergoeding van de voor het contract typische, voorzienbare schade. Bij het afsluiten van het contract gaan de partijen ervan uit dat deze typische contractuele schade maximaal 50 procent van het overeengekomen orderbedrag of de overeengekomen jaarlijkse vergoeding bedraagt.
18.3 Voor het overige is 3DZ slechts aansprakelijk voor opzet en grove schuld. Iedere verdere aansprakelijkheid van 3DZ voor schade is uitgesloten.
18.4 Voor zover aansprakelijkheid van 3DZ is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevenden en andere plaatsvervangers van 3DZ.
18.5 De klant is verplicht eventuele schade in de zin van bovenstaande aansprakelijkheidsbepalingen onverwijld schriftelijk aan 3DZ te (doen) melden, zodat 3DZ zo vroeg mogelijk op de hoogte is en in staat is de schade samen met de klant tot een minimum te beperken.
19 Contractsduur / annulering / gegevensverwijdering
19.1 Voor overeenkomsten tot het maken van maatwerk software of concept oplossingen (3DZ.Innovation Consulting) geldt een contractduur, voor zover deze in de individuele overeenkomst is gespecificeerd.
19.2 Voor overige overeenkomsten geldt een contractduur van 12 maanden vanaf de start van de overeenkomst, tenzij anders vermeld in de offerte. De aanvang van het contract kan individueel worden overeengekomen. Anders begint het contract bij het sluiten van het contract in overeenstemming met paragraaf 1.6.
19.3 Het contract wordt telkens automatisch verlengd met nog eens 12 maanden, tenzij het contract wordt opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van het contract.
19.4 Het recht op buitengewone opzegging volgens § 314 BGB blijft onaangetast.
19.5 Annuleringen van het contract moeten in tekstvorm gebeuren. (E-mails voldoen aan het vormvereiste.)
19.6 Indien de klant publicaties gratis aanbiedt, heeft 3DZ het recht deze twaalf maanden na aanmaak te verwijderen van de door 3DZ geëxploiteerde servers. De publicaties worden dan niet meer getoond op de websites en andere aanbiedingen van 3DZ.
19.7 Na afloop van de contracttermijn kan 3DZ alle nog beschikbare gegevens van de klant op de servers van 3DZ verwijderen.
19.8 Afzonderlijke apps op grond van artikel 6 worden eveneens slechts voor een beperkte periode aan de klant ter beschikking gesteld. Zij worden aan het einde van de contractperiode verwijderd uit de store van de betreffende store provider (bijv. Apple, Google of Amazon) en de klant is verplicht om alle bestaande kopieën te verwijderen. De app kan daarom na afloop van de contracttermijn niet meer worden gebruikt.
20 Geheimhoudingsplicht
20.1 De contractanten verplichten zich tot absolute geheimhouding tegenover derden met betrekking tot alle informatie, in het bijzonder bedrijfs- en bedrijfsgeheimen, waarvan zij in het kader van hun samenwerking direct of indirect kennis nemen, en deze informatie niet aan derden bekend te maken, voor derden toegankelijk te maken, op enigerlei wijze te exploiteren of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende contractant, tenzij dit noodzakelijk is voor de doeleinden van een overeenkomst die is gesloten in overeenstemming met artikel 1.6 van deze AV.
20.2 De contractanten nemen alle passende voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid te waarborgen. Vertrouwelijke informatie wordt alleen verstrekt aan werknemers of andere derden die deze vanwege hun werk moeten ontvangen. De contractanten zorgen ervoor dat de ingezette personen dienovereenkomstig tot geheimhouding verplicht zijn.
20.3 Op verzoek dienen alle overhandigde documenten, met inbegrip van alle kopieën daarvan alsmede werkdocumenten en materialen, te worden geretourneerd, tenzij de wederpartij een rechtmatig belang bij deze documenten kan doen gelden.
20.4 De geheimhoudingsplicht geldt niet of niet langer voor (i) die informatie of documenten die algemeen bekend zijn of algemeen bekend worden zonder dat de wederpartij daarvoor verantwoordelijk is, en (ii) die informatie en documenten die de wederpartij al kende.
20.5 De klant is volledig aansprakelijk voor alle schade die 3DZ lijdt als gevolg van schending van de in dit artikel 1.6 opgenomen verplichtingen.
20.6 De verplichting tot absolute geheimhouding blijft ook na beëindiging van de samenwerking bestaan. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor de rechtsopvolgers van partijen.
21 Wijzigingen in de voorwaarden van het contract
21.1 3DZ is gerechtigd de hoogte van de door de klant te betalen vergoedingen voor diensten in het kader van duurovereenkomsten in elk afzonderlijk geval voor de toekomst aan te passen door middel van een eenzijdige verklaring aan de klant gedurende de looptijd van de overeenkomst. Dit geldt niet voor eenmalige diensten die binnen vier maanden na het afsluiten van het contract moeten worden geleverd. In het geval van een significante prijsverhoging verleent 3DZ de klant een bijzonder recht van opzegging. Bij het sluiten van de overeenkomst gaan partijen ervan uit dat er in ieder geval sprake is van een significante prijsverhoging vanaf een verhoging van 25 procent van de eerder overeengekomen vergoeding in het betreffende individuele geval. 3DZ wijst de klant op het bijzondere recht van opzegging en geeft daarbij een redelijke termijn aan voor de uitoefening van dit recht. Indien de klant binnen deze termijn geen gebruik maakt van het bijzondere herroepingsrecht, wordt de klant geacht te hebben ingestemd met de aanpassing van de vergoeding en loopt de overeenkomst verder onder de nieuwe voorwaarden. 3DZ zal de klant ook over dit rechtsgevolg informeren.
21.2 Wijzigingen in deze AV of de betreffende omvang van de verschuldigde diensten kunnen worden overeengekomen door aanbieding van 3DZ en aanvaarding door de klant. 3DZ zal de wijziging aanbieden door mededeling van de wijzigingen aan de klant. Indien de klant niet binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving van wijziging op het aanbod reageert of bezwaar maakt, aanvaardt de klant stilzwijgend de wijzigingen met dit gedrag. De wijzigingen worden dan van kracht. Deze rechtsgevolgen treden echter alleen in werking indien 3DZ de klant in de kennisgeving van de wijzigingen uitdrukkelijk op deze gevolgen heeft gewezen. Indien de klant bezwaar maakt tegen de wijzigingen in de overeenkomst, loopt de overeenkomst verder onder de voorgaande voorwaarden. De overeenkomst wordt echter niet voortgezet indien 3DZ om materiële redenen niet in staat is de overeenkomst voort te zetten en 3DZ de klant hiervan op de hoogte stelt. De nieuwe AV vervangt dan de oude AV. In dat geval verleent 3DZ de klant een bijzonder herroepingsrecht. 3DZ stelt de klant op de hoogte van het bijzondere herroepingsrecht en geeft daarbij een redelijke termijn aan voor de uitoefening daarvan. Indien de klant binnen deze termijn geen gebruik maakt van het bijzondere herroepingsrecht, loopt de overeenkomst door onder de nieuwe voorwaarden. 3DZ stelt de klant ook op de hoogte van dit rechtsgevolg.
21.3 Wijzigingen op grond van artikel 1.7.2 van deze AV kunnen slechts rechtsgeldig worden overeengekomen, indien de wijziging de verhouding tussen prestatie en tegenprestatie niet wezenlijk ten nadele van de klant wijzigt.
22 Slotbepalingen
22.1 Op de overeenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980).
22.2 De plaats van nakoming is de vestigingsplaats van 3DZ.
22.3 De exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit en verband houden met een overeenkomst tussen partijen is München.
22.4 De klant kan contractuele vorderingen op 3DZ slechts cederen na voorafgaande schriftelijke toestemming van 3DZ. De klant mag zijn eigen vorderingen slechts verrekenen of een retentierecht doen gelden indien zijn vorderingen rechtsgeldig vastgesteld, onbetwist of erkend zijn.
22.5 Indien enige bepaling van deze AV of van de in aanvulling daarop gesloten individuele overeenkomsten ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In een dergelijk geval zijn partijen verplicht samen te werken om bepalingen te creëren die het economische effect van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benaderen en tegelijkertijd de belangen van beide partijen waarborgen. Het bovenstaande is van overeenkomstige toepassing op het dichten van contractuele mazen.