Απευθείας μετάβαση στο περιεχόμενο

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Τελευταία τροποποίηση στις: Οκτωβρίου 2016
Προοίμιο
Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής "ΓΟΠ") διέπουν τη συμβατική σχέση μεταξύ της 3D-Zeitschrift GmbH, Dachsteinstr 66, 83373 Taching aa. See (εφεξής "3DZ") και εσάς ως επιχειρηματία κατά την έννοια του § 14 BGB (εφεξής "Πελάτης") σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η 3DZ. Ως επιχειρηματίας νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομικά ικανή εταιρεία που ενεργεί κατά την άσκηση της εμπορικής ή ανεξάρτητης επαγγελματικής του δραστηριότητας κατά τη σύναψη της σύμβασης.
Κατ' αρχήν, υπάρχουν πέντε κατηγορίες υπηρεσιών που προσφέρονται από την 3DZ:
Το "3DZ.Editor" είναι μια λύση λογισμικού που αναπτύχθηκε από την 3DZ μέσω του διαδικτύου και επιτρέπει στον πελάτη να δημιουργεί και να επεξεργάζεται ψηφιακές εκδόσεις και στη συνέχεια να τις εξάγει σε διάφορες μορφές.
Το "Smarticle Clipper" είναι επίσης μια λύση λογισμικού που βασίζεται στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στον πελάτη να δημιουργεί και να επεξεργάζεται ψηφιακές εκδόσεις, ιδίως με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση των εκδόσεων για κινητές συσκευές, καθώς και τη μετέπειτα εξαγωγή τους σε διάφορες μορφές.
Το "keosk." είναι μια πλατφόρμα διανομής που αναπτύχθηκε και λειτουργεί από την 3DZ, η οποία είναι διαθέσιμη τόσο στο διαδίκτυο στη διεύθυνσηhttp://www.keosk.dealsόσο και μέσω της εφαρμογής keosk σε κινητές συσκευές (εφεξής συλλογικά "keosk") και επιτρέπει στον πελάτη να διανέμει τις δημοσιεύσεις που δημιουργούνται με το 3DZ.Editor ή/και το Smarticle Clipper.
Το "3DZ.App" περιλαμβάνει τη δημιουργία μεμονωμένων εφαρμογών στις οποίες ο πελάτης μπορεί να ενσωματώσει δημοσιεύσεις ("3DZ.App") και την επακόλουθη, προσωρινή παροχή αυτών των εφαρμογών.
Ο όρος "3DZ.strategy consulting" περιλαμβάνει τη δημιουργία εξατομικευμένων λύσεων λογισμικού και την παροχή μεμονωμένων συμβουλών σε σχέση με την ψηφιακή διανομή δημοσιεύσεων ("3DZ.strategy consulting").
Εφόσον μεμονωμένες ρήτρες ή τμήματα των παρόντων ΓΟΣ αναφέρονται ρητά σε μία μόνο από αυτές τις κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών, οι αντίστοιχες ρήτρες και τμήματα εφαρμόζονται μόνο σε αυτές.
1 Αντικείμενο των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και σύναψη σύμβασης
1.1. Οι παρόντες ΓΟΣ ισχύουν για όλες τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ της 3DZ και του πελάτη σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η 3DZ, οι οποίες συνάπτονται κατά τη διάρκεια ισχύος των παρόντων ΓΟΣ. Τα τμήματα 2 έως 7 των παρόντων ΓΟΣ ισχύουν μόνο όσον αφορά τις εν λόγω υπηρεσίες.
1.2. Το εύρος των υπηρεσιών, οι λειτουργικότητες που διαθέτει ο πελάτης και η αμοιβή που πρέπει να καταβληθεί γι' αυτές βασίζονται στην εκάστοτε μεμονωμένη προσφορά που υποβάλλεται από την 3DZ και γίνεται αποδεκτή από τον πελάτη σύμφωνα με την ενότητα 1.6 των παρόντων ΓΟΠ ("Προσφορά"), καθώς και στην εκάστοτε ισχύουσα περιγραφή της υπηρεσίας που ισχύει κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης. Οι περιγραφές υπηρεσιών βρίσκονται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνσηwww.Smarticle.com. Οι παρόντες ΓΟΣ ισχύουν επίσης εφόσον έχουν πράγματι συμπεριληφθεί στη σύμβαση.
1.3. Εφόσον η ισχύουσα περιγραφή υπηρεσιών έρχεται σε αντίθεση με το περιεχόμενο των παρόντων ΓΟΣ, ισχύουν οι ΓΟΣ. Εάν το περιεχόμενο της προσφοράς έρχεται σε αντίθεση με το περιεχόμενο των παρόντων ΓΟΣ ή της ισχύουσας περιγραφής υπηρεσίας, ισχύει το περιεχόμενο της προσφοράς. Οι αντικρουόμενες ρήτρες των παρόντων ΓΟΠ και οι πληροφορίες της περιγραφής υπηρεσίας δεν ισχύουν τότε.
1.4 Οι παρόντες ΓΟΣ της 3DZ ισχύουν αποκλειστικά. Τυχόν όροι και προϋποθέσεις του πελάτη που έρχονται σε αντίθεση με τους παρόντες ΓΟΣ ή αποκλίνουν από αυτούς δεν αναγνωρίζονται, εκτός εάν η 3DZ έχει συμφωνήσει ρητά για την ισχύ τους. Αυτό ισχύει επίσης εάν η 3DZ εκτελεί τις υπηρεσίες της χωρίς επιφύλαξη γνωρίζοντας ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις του πελάτη έρχονται σε αντίθεση με τους παρόντες ΓΟΣ ή αποκλίνουν από αυτούς.
1.5. Προφορικές παράπλευρες συμφωνίες σε σχέση με τους παρόντες ΓΟΣ δεν υφίστανται.
1.6 Η σύμβαση μεταξύ του πελάτη και της 3DZ συνάπτεται με την υποβολή ατομικής προσφοράς από την 3DZ και την επακόλουθη αποδοχή της εν λόγω προσφοράς από τον πελάτη ("σύναψη σύμβασης"). Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από την 3DZ σε διαφημιστικό υλικό ή στον ιστότοπο είναι μη δεσμευτικές και δεν συνιστούν προσφορά προς τον πελάτη.
2 Πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών 3DZ.Editor
2.1 Το 3DZ.Editor δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να φορτώσει τη δημοσίευσή του σε μορφή PDF και να την επεξεργαστεί ανεξάρτητα σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις ("Replica", "Enhanced Replica" και "Digital Only") και στη συνέχεια να την εξάγει σε διάφορα κανάλια διανομής (βλ. ενότητα 4 των παρόντων ΓΟΣ). Οι εκδόσεις που δημιουργεί ο πελάτης αποθηκεύονται στον διακομιστή 3DZ.
2.2. Η 3DZ παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα χρήσης του 3DZ.Editor μέσω του Διαδικτύου. Η πρόσβαση στο 3DZ.Editor θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο του πελάτη και μέσω τηλεπικοινωνιακών μέσων. Το 3DZ.Editor παραμένει στους διακομιστές της 3DZ. Ο πελάτης δεν λαμβάνει αντίγραφο προγράμματος του 3DZ.Editor.
2.3. Η όλη παραγωγή των ψηφιακών εκδόσεων (ιδίως η προετοιμασία των δεδομένων PDF σύμφωνα με τις "Οδηγίες PDF της 3DZ", καθώς και η μετατροπή και ο εμπλουτισμός τους με πρόσθετο περιεχόμενο και λειτουργίες) πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τον πελάτη. Με πρόσθετη αμοιβή, ο πελάτης μπορεί επίσης να αναθέσει στην 3DZ την παραγωγή των ψηφιακών εκδόσεων.
2.4 Ο πελάτης μπορεί στη συνέχεια να εξάγει την τελική επεξεργασμένη δημοσίευση. Εν προκειμένω, ισχύουν οι ισχύουσες περιγραφές υπηρεσιών και διαδικασιών.
2.5 Η 3DZ παραχωρεί στον πελάτη το μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα, που περιορίζεται στη διάρκεια της σύμβασης, να χρησιμοποιεί το 3DZ.Editor σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων ΓΟΣ και όλες τις άλλες διατάξεις στις οποίες παραπέμπουν οι παρόντες ΓΟΣ. Ο πελάτης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα στον πηγαίο κώδικα.
2.6. Ο πελάτης παραχωρεί στην 3DZ το δικαίωμα αναπαραγωγής και άλλης χρήσης και επεξεργασίας του πηγαίου υλικού που επεξεργάζεται ο ίδιος με το 3DZ.Editor καθώς και των δημοσιεύσεων που δημιουργούνται με το λογισμικό, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών που οφείλονται στη συγκεκριμένη περίπτωση καθώς και για την εκτέλεση μέτρων συντήρησης και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων.
3 Πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών του Smarticle Clipper / αποδέσμευση από τον πελάτη
3.1 Το Smarticle Clipper επιτρέπει τη δημιουργία και τη μετέπειτα εξαγωγή δημοσιεύσεων βελτιστοποιημένων για εμφάνιση σε κινητές συσκευές (εφεξής "δημοσίευση Smarticle").
3.2 Ο πελάτης μεταφορτώνει αρχικά τη δημοσίευσή του σε μορφή PDF στο Smarticle Clipper (εφεξής "μορφή πηγής"). Στη συνέχεια, ο πελάτης μπορεί να μεταφέρει και να επεξεργαστεί τις εικόνες, τα κείμενα και τις διαφημίσεις (εφεξής "περιεχόμενο άρθρου") στη δημοσίευση Smarticle. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πραγματοποιείται επίσης αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Το περιεχόμενο των άρθρων αποθηκεύεται στη συνέχεια σε μια βάση δεδομένων άρθρων που φιλοξενείται από την 3DZ. Το περιεχόμενο των άρθρων που είναι αποθηκευμένο στη βάση δεδομένων άρθρων μπορεί στη συνέχεια να επανασυναρμολογηθεί ως δημοσίευση έξυπνων άρθρων.
3.3. Ο πελάτης μπορεί στη συνέχεια να εξάγει ή να εμφανίσει τη δημοσίευση του έξυπνου άρθρου. Ανατρέξτε στην προσφορά ή στην εκάστοτε περιγραφή της υπηρεσίας ή της διαδικασίας για τις επιλογές που είναι διαθέσιμες από αυτή την άποψη. Οι έξυπνες δημοσιεύσεις άρθρων που δημιουργούνται από τον πελάτη αποθηκεύονται στον διακομιστή 3DZ.
3.4 Πριν η δημοσίευση Smarticle αποδεσμευτεί για εξαγωγή, ο πελάτης πρέπει να την εγκρίνει μέσω μιας σαφούς δήλωσης. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χορήγησης της έγκρισης, ανατρέξτε στην εκάστοτε ισχύουσα περιγραφή υπηρεσίας ή διαδικασίας. Χωρίς έγκριση από τον πελάτη, η 3DZ δεν είναι ούτε υποχρεωμένη ούτε εξουσιοδοτημένη να κυκλοφορήσει τη δημοσίευση του έξυπνου άρθρου ή να την καταστήσει προσβάσιμη στο διαδίκτυο.
3.5. Αντί για έκδοση, ο πελάτης μπορεί να αναφέρει τυχόν διορθώσεις εικόνας ή κειμένου πίσω στην 3DZ σε βρόχο διόρθωσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης έχει παραγγείλει την αντίστοιχη υπηρεσία. Η 3DZ έχει δημιουργήσει για τον σκοπό αυτό μια ειδική μάσκα εισαγωγής, στην οποία ο πελάτης μπορεί να καταχωρίσει τις εν λόγω αλλαγές. Στη συνέχεια, η 3DZ ενσωματώνει αυτές τις αλλαγές και ζητά από τον πελάτη να εγκρίνει εκ νέου την αναθεωρημένη δημοσίευση Smarticle.
3.6 Η 3DZ προετοιμάζει το περιεχόμενο του άρθρου αποκλειστικά για λογαριασμό και στο όνομα του πελάτη. Η προετοιμασία για την έκδοση και, κατά περίπτωση, η δημοσίευση πραγματοποιείται επίσης αποκλειστικά για λογαριασμό και στο όνομα του πελάτη. Η 3DZ παρέχει μόνο υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. Εκτός εάν συμφωνηθεί και περιγραφεί διαφορετικά στη σύμβαση με τον πελάτη, η 3DZ δεν θα επεξεργαστεί, διορθώσει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρησιμοποιήσει ή προσαρμόσει το περιεχόμενο του άρθρου. Ειδικότερα, η 3DZ δεν ελέγχει χειροκίνητα το περιεχόμενο ή την παρουσίαση του περιεχομένου του άρθρου που έχει μεταφορτώσει ο πελάτης. Ο πελάτης παραμένει πάντοτε αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που παρέχει (βλ. τμήμα 11 των παρόντων ΓΟΣ).
3.7. Ο πελάτης παραχωρεί στην 3DZ το δικαίωμα αναπαραγωγής και άλλης χρήσης και επεξεργασίας του αρχικού υλικού που επεξεργάζεται ο ίδιος με το Smarticle Clipper, καθώς και των δημοσιεύσεων που δημιουργούνται με το λογισμικό, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών που οφείλονται στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς και για την εκτέλεση μέτρων συντήρησης και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων. Ο πελάτης εγγυάται ότι διαθέτει τα απαραίτητα δικαιώματα (βλ. άρθρο 14 των παρόντων ΓΟΣ).
4 Πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών της keosk / άλλη διανομή δημιουργημένων δημοσιεύσεων
4.1 Οι δημοσιεύσεις που δημιουργούνται με το 3DZ.Editor ή/και το Smarticle Clipper μπορούν να μεταφορτωθούν στο keosk και να διανεμηθούν στους τελικούς πελάτες.
Εάν είναι απαραίτητο, οι δημοσιεύσεις μπορούν να εξαχθούν ως "σύνδεσμος ιστού" ή/και ως "εξαγωγή ιστού". Στην περίπτωση εξαγωγής ως διαδικτυακού συνδέσμου, οι δημοσιεύσεις παραμένουν στους διακομιστές της 3DZ κατά τη διάρκεια της σύμβασης σύμφωνα με τη ρήτρα 19 και μπορούν να ενσωματωθούν ως υπερσύνδεσμος στον ιστότοπο του πελάτη. Σε περίπτωση εξαγωγής μέσω διαδικτύου, ο πελάτης μπορεί να κατεβάσει την αντίστοιχη δημοσίευση ολόκληρη ή να την ανεβάσει στον δικό του διακομιστή και στη συνέχεια να την ενσωματώσει στη δική του ή σε άλλη διαδικτυακή παρουσία, καθώς και να τη διανείμει μέσω των δικών του λογαριασμών στο iTunes, στο Google Play ή στο Kindle Fire Store (εφεξής "καταστήματα τρίτων"). Προαιρετικά, αυτή η υπηρεσία ή η διαχείριση των αντίστοιχων λογαριασμών καταστημάτων μπορεί επίσης να παρέχεται από την 3DZ έναντι πρόσθετης αμοιβής. Όσον αφορά τις λεπτομέρειες, ισχύουν οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας περιγραφής υπηρεσίας ή προσφοράς.
4.2 Η τιμολόγηση έναντι του τελικού πελάτη και η επεξεργασία πληρωμών γίνεται σύμφωνα με το τμήμα 9 των παρόντων ΓΟΣ.
4.3 Σε κάθε περίπτωση, η 3DZ δεν ελέγχει το περιεχόμενο ή την παρουσίαση των δημοσιεύσεων που δημιουργεί ο πελάτης. Ο πελάτης παραμένει πάντοτε αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που παρέχει (βλ. ενότητα 14 των παρόντων ΓΟΣ).
5 Πρόσθετες υπηρεσίες για τα 3DZ.Editor, Smarticle Clipper και keosk.
5.1 Εκτός από τη βασική χρήση των 3DZ.Editor, Smarticle Clipper και keosk, ο πελάτης μπορεί να κάνει χρήση πρόσθετων υπηρεσιών και λειτουργιών που υπόκεινται σε ξεχωριστή πληρωμή.
5.2 Μια επισκόπηση των πρόσθετων υπηρεσιών και των πρόσθετων λειτουργιών καθώς και οι περιγραφές των υπηρεσιών τους βρίσκονται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνσηwww.3DZ.comeingesehen. Ο πελάτης μπορεί επίσης να ζητήσει εξατομικευμένη προσφορά.
6 Πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών 3DZ.App
6.1 Κατόπιν ξεχωριστού αιτήματος του πελάτη, η 3DZ παρέχει στον πελάτη μια εφαρμογή για iOS, Android και Kindle Fire ή - εφόσον είναι διαθέσιμη - για άλλη πλατφόρμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, την οποία ο πελάτης μπορεί να διανείμει στους χρήστες του. Οι πιθανές παραλλαγές της εφαρμογής παρατίθενται στην περιγραφή της υπηρεσίας. Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες της να αγοράζουν τις δημοσιεύσεις που έχει δημιουργήσει ο πελάτης χρησιμοποιώντας το 3DZ.Editor και φιλοξενούνται στους διακομιστές της 3DZ και στις τρεις εκδόσεις απευθείας μέσω της εφαρμογής (αγορά εντός εφαρμογής). Οι δημοσιεύσεις Smarticle μπορούν επίσης να αγοραστούν μέσω μιας εφαρμογής premium.
6.2 Η 3DZ παραδίδει την αναπτυχθείσα εφαρμογή στον αντίστοιχο φορέα εκμετάλλευσης του καταστήματος. Η εφαρμογή φιλοξενείται από τον εκάστοτε πάροχο καταστήματος (π.χ. Apple, Google ή Amazon). Οι δημοσιεύσεις που μπορούν να αγοραστούν στην εφαρμογή και να δημιουργηθούν με τη χρήση του λογισμικού φιλοξενούνται στους διακομιστές της 3DZ (βλ. ενότητα 13.1 των παρόντων ΓΟΣ).
6.3. Προαιρετικά, η 3DZ διαχειρίζεται την εφαρμογή έναντι πρόσθετης αμοιβής (βλ. ενότητα 8.6 των παρόντων ΓΟΣ). Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, (i) την ενσωμάτωση στην Εφαρμογή νέων δημοσιεύσεων που δημιουργούνται με τη χρήση του λογισμικού και (ii) την απαραίτητη συντήρηση και προσαρμογή της Εφαρμογής λόγω ενημερώσεων του εκάστοτε λειτουργικού συστήματος στο οποίο βασίζεται η Εφαρμογή.
6.4. Ανεξάρτητα από το αν η διαχείριση της Εφαρμογής γίνεται από τον πελάτη ή από την 3DZ σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκπλήρωση όλων των νομικών υποχρεώσεων σε σχέση με την Εφαρμογή (π.χ. υποχρεώσεις αποτύπωσης, υποχρέωση δημιουργίας και τήρησης δήλωσης προστασίας δεδομένων, υποχρεώσεις ενημέρωσης βάσει του νόμου περί πωλήσεων εξ αποστάσεως κ.λπ.)
6.5 Η 3DZ παραχωρεί στον πελάτη το απλό (δηλαδή μη αποκλειστικό), μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα, το οποίο περιορίζεται χρονικά στη διάρκεια της σύμβασης με την 3DZ, να χρησιμοποιεί την εφαρμογή που δημιουργήθηκε για τον πελάτη σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης που υφίσταται μεταξύ του πελάτη και της 3DZ. Ο πελάτης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα στον πηγαίο κώδικα.
7 Πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών 3DZ.innovation consulting
7.1. Η 3DZ παρέχει στον πελάτη υπηρεσίες για τη δημιουργία εξατομικευμένων λύσεων λογισμικού και ατομικές συμβουλές σε σχέση με την ψηφιακή διανομή δημοσιεύσεων κατόπιν ξεχωριστής παραγγελίας.
7.2. Το αντικείμενο των υπηρεσιών και η αμοιβή που πρέπει να καταβάλλεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις βασίζονται στη σύμβαση με τον πελάτη.
8 Αμοιβή
8.1. Η αμοιβή που καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση βασίζεται στις διατάξεις των τμημάτων 1.2 έως 1.6 των παρόντων ΓΟΣ.
8.2 Η βασική χρήση του 3DZ.Editor γίνεται γενικά χωρίς πάγια αμοιβή. Η 3DZ διατηρεί ένα ποσοστό επί των ακαθάριστων πωλήσεων όλων των τίτλων που πωλούνται από τον πελάτη στο keosk, όπως ορίζεται στην αντίστοιχη προσφορά.
8.3 Εάν ο πελάτης προσφέρει τις εκδόσεις του δωρεάν στο keosk, χρεώνονται τέλη για τη χρήση του 3DZ.Editor για κάθε δημιούργημα (εφεξής "άδειες έκδοσης"), κατά παρέκκλιση από την ενότητα 8.2. Το ποσό των αδειών έκδοσης μπορεί να βρεθεί στην αντίστοιχη προσφορά.
8.4. Εάν ο πελάτης προσφέρει τη δημοσίευσή του δωρεάν ή έναντι αμοιβής σύμφωνα με την ενότητα 4.2 των παρόντων ΓΟΣ σε καταστήματα τρίτων ή σε δικό του ή άλλο δικτυακό τόπο ή την καθιστά δημόσια προσβάσιμη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ισχύουν επίσης οι άδειες έκδοσης.
8.5. Το ύψος της αμοιβής για μια δημοσίευση της Smarticle μπορεί να βρεθεί στην αντίστοιχη προσφορά. Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, η 3DZ αναλαμβάνει την πλήρη δημιουργία δημοσιεύσεων έξυπνων άρθρων ("αποκοπή πλήρους υπηρεσίας")- για το σκοπό αυτό πρέπει να αγοραστεί πρόσθετη άδεια χρήσης. 8.6 Εκτός εάν η εκάστοτε προσφορά περιέχει αποκλίνουσα διάταξη, η αρχική δημιουργία μιας μεμονωμένης εφαρμογής σύμφωνα με το τμήμα 6 των παρόντων ΓΟΣ πραγματοποιείται έναντι εφάπαξ αμοιβής εγκατάστασης- η αμοιβή χρεώνεται για κάθε λειτουργικό σύστημα. Για τη διαχείριση και την περαιτέρω παροχή της εφαρμογής από την 3DZ, χρεώνεται ετήσια αμοιβή ανάλογα με την παραλλαγή εξοπλισμού της εφαρμογής (standard ή premium), η οποία καθορίζεται στην αντίστοιχη προσφορά. Το εκάστοτε ποσό των τελών που προκύπτουν μπορεί να βρεθεί στις σχετικές περιγραφές υπηρεσιών που ισχύουν κατά τη σύναψη της σύμβασης ή στην αντίστοιχη προσφορά.
8.7 Για την ενσωμάτωση των δημιουργημένων δημοσιεύσεων στις επιμέρους εφαρμογές καταβάλλονται τέλη περιοδικών- οι λεπτομέρειες μπορούν να βρεθούν στην εκάστοτε προσφορά.
9 Τιμολόγηση έναντι του τελικού πελάτη / επεξεργασία πληρωμών
9.1 Κατ' αρχήν, η 3DZ είναι ελεύθερη να καθορίζει την τιμολόγηση για την πώληση των ψηφιακών εκδόσεών της στο keosk στο πλαίσιο των κλιμάκων τιμών της Apple.
9.2 Εάν ο πελάτης χρεώνει αμοιβή για τις εκδόσεις του, ο κύκλος εργασιών που παράγεται μέσω του keosk ή μέσω της παραλλαγής 3DZ.Apps πιστώνεται στην 3DZ από τις υπηρεσίες πληρωμών ή τα καταστήματα τρίτων. Η 3DZ διατηρεί το ποσοστό των πωλήσεων που συμφωνήθηκε στην προσφορά. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται στον εκάστοτε πελάτη.
9.3. Ο κύκλος εργασιών που παράγεται μέσω του keosk εκκαθαρίζεται ανά τρίμηνο από την 3DZ και μεταφέρεται στον πελάτη κατ' αναλογία. Επιπλέον, ο πελάτης μπορεί να κατεβάσει μια κατάσταση ως εξαγωγή CSV από την 3DZ.
9.4. Ανάλογα με την πλατφόρμα και το μοντέλο χρέωσης, ενδέχεται επίσης να προκύψουν πρόσθετα έξοδα για τη χρήση της πλατφόρμας και την επεξεργασία των πληρωμών. Εταιρείες όπως η PayPal, η Click&Buy, η Apple κ.λπ. ενδέχεται να παρακρατούν ένα ορισμένο ποσοστό του κύκλου εργασιών καθώς και τυχόν πρόσθετους φόρους/κόστη που οφείλονται σε αυτόν.
9.5. Η επεξεργασία των πληρωμών για τις εκδόσεις που πωλούνται απευθείας μέσω καταστημάτων τρίτων (βλ. ενότητα 4.2 των παρόντων ΓΟΣ) ή μέσω της μεμονωμένης εφαρμογής (βλ. ενότητα 6 των παρόντων ΓΟΣ) πραγματοποιείται στη σχέση μεταξύ του αντίστοιχου καταστήματος τρίτων και του πελάτη.
10 Χρήση των υπηρεσιών από τον πελάτη
10.1 Τα 3DZ.Editor, Smarticle Clipper και keosk χρησιμοποιούνται μέσω του ιστότοπου 3DZ(www.Smarticle.com). Η 3DZ δημιουργεί για τον πελάτη ένα λογαριασμό χρήστη για τον συγκεκριμένο πελάτη και του παρέχει το αντίστοιχο αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης (δεδομένα πρόσβασης).
.
10.2. Ο πελάτης υποχρεούται να αποθηκεύει προσεκτικά τα δεδομένα πρόσβασης και να τα προστατεύει με κατάλληλα τεχνικά (π.χ. δημιουργία τείχους προστασίας) και οργανωτικά μέτρα.
10.3. Ο πελάτης μπορεί να γνωστοποιεί τα δεδομένα πρόσβασης μόνο σε υπαλλήλους οι οποίοι υποχρεούνται να τηρούν τα δεδομένα πρόσβασης μυστικά και οι οποίοι είναι επίσης εξουσιοδοτημένοι να διενεργούν για λογαριασμό του πελάτη εκείνες τις νόμιμες συναλλαγές που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του λογαριασμού. Απαγορεύεται η αποκάλυψη των δεδομένων πρόσβασης σε τρίτους.
10.4. Ο πελάτης πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού του- ειδικότερα, δεσμεύεται από τις δηλώσεις προθέσεων που γίνονται μέσω του λογαριασμού. Αυτό δεν ισχύει εάν ήταν προφανώς αναγνωρίσιμο από την 3DZ στην εκάστοτε περίπτωση ότι δεν ενήργησε ο πελάτης ή εάν ο πελάτης αποδείξει ότι η ενέργεια πραγματοποιήθηκε από τρίτο χωρίς υπαιτιότητα του πελάτη.
10.5 Ο πελάτης υποχρεούται να ελέγχει τα αρχεία που πρόκειται να επεξεργαστεί με το 3DZ.Editor και το Smarticle Clipper για ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά πριν τα εισάγει ή τα ανεβάσει στο 3DZ.Editor και το Smarticle Clipper και να χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό προγράμματα προστασίας από ιούς τελευταίας τεχνολογίας.
10.6 Η χρήση επιτρέπεται μόνο για χρήση από τον πελάτη και τις συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες κατά την έννοια των άρθρων 15 και επόμενα του γερμανικού νόμου περί μετοχών (AktG) για τους σκοπούς της εκτέλεσης της αντίστοιχης σύμβασης μεταξύ του πελάτη και της 3DZ. Η χρήση για υπηρεσίες προς τρίτους απαγορεύεται ρητά, αλλά μπορεί να ρυθμιστεί στο πλαίσιο ξεχωριστής συμφωνίας συνεργασίας.
11 Υποχρεώσεις συνεργασίας και παροχής υπηρεσιών του πελάτη
11.1 Ο πελάτης υποχρεούται -στο μέτρο του εύλογου- να παρέχει την κατάλληλη συνεργασία. Η εύλογη συνεργασία περιλαμβάνει ιδίως τις ακόλουθες υπηρεσίες:
11.2. Για τη χρήση του 3DZ.Editor, του Smarticle Clipper και του keosk, ο ίδιος ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι τα συστήματά του διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο και τον απαραίτητο εξοπλισμό λογισμικού και υλικού (τρέχον πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, τρέχουσα έκδοση του Flash player, τελικές συσκευές κ.λπ.)
11.3. Ο πελάτης υποχρεούται να παράσχει στην 3DZ αζημίως και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες και το υλικό που είναι απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας (ιδίως τις δημοσιεύσεις, τα κείμενα και τα γραφικά καθώς και τις πληροφορίες για τα προϊόντα κ.λπ.) καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που αποδεικνύεται απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας και να παραχωρήσει τα αντίστοιχα δικαιώματα χρήσης. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια και την πληρότητα αυτών των πληροφοριών και του υλικού. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και το υλικό είναι απαλλαγμένα από δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων και ότι, εξ όσων γνωρίζει, δεν υπάρχουν άλλα δικαιώματα που να περιορίζουν ή να αποκλείουν τη χρήση τους από την 3DZ.
11.4. Εάν, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ορισμένα υλικά ή εφαρμογές λογισμικού του πελάτη, ο πελάτης θα τα διαθέσει δωρεάν σε αδειοδοτημένη μορφή για τη διάρκεια του έργου.
11.5. Εάν και στο βαθμό που συμφωνούνται ή απαιτούνται υπηρεσίες συνεργασίας του πελάτη για την παροχή των υπηρεσιών (π.χ. δημιουργία υπηρεσιών, συνδέσεις και προσβάσεις υπηρεσιών, καθώς και διεπαφές), ο πελάτης διασφαλίζει ότι οι εν λόγω υπηρεσίες συνεργασίας παρέχονται εγκαίρως.
11.6. Ο πελάτης εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του για συνεργασία και δωρεάν παροχή υλικών.
12 Ώρες λειτουργίας και διαθεσιμότητα της keosk
12.1 Οι ώρες λειτουργίας του συστήματος είναι Δευτέρα - Κυριακή 00:00 - 24:00.
12.2. Εντός της σφαίρας επιρροής της, η 3DZ οφείλει να εξασφαλίζει διαθεσιμότητα του συστήματος 98 % ετησίως μέχρι το σημείο μεταφοράς (δηλαδή τη διασύνδεση του δικτύου δεδομένων που διαχειρίζεται η 3DZ με άλλα δίκτυα). Ωστόσο, δεν περιλαμβάνονται οι διακοπές λειτουργίας λόγω απαραίτητων εργασιών συντήρησης και φροντίδας (βλ. ενότητα 12.3 των παρόντων ΓΟΣ) και περιπτώσεις ανωτέρας βίας (όπως απεργίες, πόλεμος και εμπόλεμες συνθήκες, τρομοκρατία, επιθέσεις, πράξεις δολιοφθοράς, έκτακτα φυσικά γεγονότα όπως σεισμοί, πλημμύρες κ.λπ.) και άλλες αιτίες για τις οποίες η 3DZ δεν ευθύνεται. Η 3DZ δεν ευθύνεται για τη δημιουργία και τη συντήρηση της σύνδεσης δεδομένων μεταξύ του συστήματος πληροφορικής του πελάτη και του σημείου μεταφοράς.
12.3. Η πρόσβαση στο 3DZ.Editor, το Smarticle Clipper και το keosk καθώς και στα αποτελέσματα της επεξεργασίας ενδέχεται να διακοπεί, ιδίως λόγω εργασιών συντήρησης και σέρβις. Στο μέτρο του δυνατού, οι εργασίες αυτές θα ανακοινώνονται ηλεκτρονικά εγκαίρως εκ των προτέρων.
13 Φιλοξενία / κίνηση και πρόσθετες χρεώσεις
13.1 Όλες οι δημοσιεύσεις που δημιουργούνται παραμένουν στους διακομιστές της 3DZ για τη συμφωνηθείσα συμβατική διάρκεια και είναι διαθέσιμες εκεί για ανάκτηση. Η 3DZ δεν υποχρεούται να αποθηκεύει τις δημοσιεύσεις πέραν της διάρκειας της σύμβασης, ακόμη και στην περίπτωση μεμονωμένων εφαρμογών σύμφωνα με το τμήμα 6 των παρόντων ΓΟΣ. Μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, οι μεμονωμένες εφαρμογές αφαιρούνται επίσης από το κατάστημα του αντίστοιχου παρόχου καταστημάτων (π.χ. Apple, Google ή Amazon).
13.2. Ο πελάτης παραχωρεί στην 3DZ το δικαίωμα αναπαραγωγής και άλλης χρήσης και επεξεργασίας των δημοσιεύσεων και του περιεχομένου των άρθρων του πελάτη στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή των οφειλόμενων κατά περίπτωση υπηρεσιών και για την εκτέλεση μέτρων συντήρησης και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων.
13.3. Η φιλοξενία των επιμέρους δημοσιεύσεων που δημοσιεύει ο πελάτης μέσω των διακομιστών της 3DZ στο διαδίκτυο ή σε μια εφαρμογή υπόκειται στις ακόλουθες διατάξεις, οι οποίες ισχύουν σε κάθε περίπτωση για όλη τη διάρκεια της σύμβασης:
13.3.1. Ο πελάτης δικαιούται ποσόστωση κίνησης 10.000 επισκέψεων και όγκο δεδομένων έως 250 MB ανά έκδοση.
13.3.2 Κάθε άνοιγμα μιας έκδοσης που δεν έχει ήδη μεταφορτωθεί στην αντίστοιχη συσκευή λογίζεται ως επίσκεψη.
13.3.3 Εάν εξαντληθεί είτε ο αριθμός των επισκέψεων που ορίζεται στην παράγραφο 13.3.1 είτε ο όγκος δεδομένων που ορίζεται σε αυτήν, ο πελάτης πρέπει να καταβάλει πρόσθετο τέλος- αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν ο πελάτης καταβάλλει τέλη περιοδικών ή αν η 3DZ λαμβάνει μερίδιο των εσόδων. Για κάθε πρόσθετη επίσκεψη μετά την εξάντληση του αριθμού επισκέψεων ή του όγκου δεδομένων, το τέλος αυτό ανέρχεται σε 0,08 ευρώ.
13.3.4 Ο πελάτης δικαιούται μόνο 1000 επισκέψεις ανά ώρα. Εάν ο πελάτης αναμένει περισσότερες από 1000 επισκέψεις ανά ώρα, πρέπει να ενημερώσει την 3DZ και να συνάψει ξεχωριστή συμφωνία με τη μορφή πρόσθετης, χρεώσιμης ποσόστωσης κίνησης.
13.3.5 Η παράταση της φιλοξενίας ή η αύξηση των επισκέψεων είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή έναντι πρόσθετης χρέωσης.
14 Ευθύνη του πελάτη για το δικό του περιεχόμενο
14.1 Κατά τη δημιουργία και δημοσίευση ψηφιακών δημοσιεύσεων με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που προσφέρει η 3DZ, ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο της δημοσίευσης.
14.2. Ο πελάτης εγγυάται ότι δεν θα δημιουργήσει και δεν θα δημοσιεύσει με την 3DZ δημοσιεύσεις που έχουν πορνογραφικό, βιαίως δοξαστικό, ξενοφοβικό, προσβλητικό, ρατσιστικό ή με άλλο τρόπο διακρίσεις περιεχόμενο.
14.3 Ο πελάτης εγγυάται ότι θα επεξεργάζεται και θα δημοσιεύει ή θα επεξεργάζεται και θα δημοσιεύει από την 3DZ μόνο το περιεχόμενο με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που προσφέρει η 3DZ για την επεξεργασία και την αναπαραγωγή του οποίου κατέχει τα αντίστοιχα δικαιώματα. Αυτό περιλαμβάνει ιδίως εκείνα τα δικαιώματα που είναι απαραίτητα για τη νόμιμη επεξεργασία του περιεχομένου που παρέχεται από τον πελάτη και δημοσιεύεται σύμφωνα με την ενότητα 3.4 των παρόντων ΓΟΠ με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα 3 των παρόντων ΓΟΠ (Smarticle Clipper) και για τη δημοσιοποίησή του στο Διαδίκτυο.
14.4 Ο πελάτης εγγυάται ότι το περιεχόμενο των δημοσιεύσεών του που δημιουργούνται με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που προσφέρει η 3DZ (ιδίως το 3DZ.Editor και Smarticle Clipper) ή τις έχει δημιουργήσει και δημοσιεύσει η 3DZ δεν παραβιάζει δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή πνευματικά δικαιώματα τρίτων σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία οι δημοσιεύσεις είναι ανακτήσιμες κατά προορισμό και δεν παραβιάζει νομοθετικές διατάξεις σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία οι δημοσιεύσεις είναι ανακτήσιμες κατά προορισμό.
14.5. Ο πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει την 3DZ έναντι όλων των αξιώσεων τρίτων που απορρέουν από την παραβίαση των υποχρεώσεων που απαριθμούνται στην παρούσα ρήτρα 14 κατόπιν πρώτου αιτήματος και να αναλάβει τα εύλογα έξοδα νομικής υπεράσπισης.
14.6 Η παραβίαση των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα ρήτρα 14 παρέχει στην 3DZ το δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας.
15 Αντιμετώπιση προβλημάτων/χρόνοι εξυπηρέτησης
15.1 Η 3DZ είναι στη διάθεση του πελάτη Δευτέρα - Παρασκευή 09.00 - 18.00 CET (συμπεριλαμβανομένων των αναφορών βλαβών και άλλων ερωτημάτων υποστήριξης). Εξαιρούνται οι επίσημες αργίες.
15.2 Ο πελάτης οφείλει να ενημερώνει αμέσως την 3DZ για κάθε δυσλειτουργία που παρατηρεί. Η περιοχή ευθύνης της 3DZ αρχίζει από τη στιγμή που λαμβάνει γνώση της κοινοποίησης μιας βλάβης σύμφωνα με τους χρόνους εξυπηρέτησης που ορίζονται στο τμήμα 15.1 των παρόντων ΓΟΣ. Οι βλάβες πρέπει πάντα να δηλώνονται με τη δημιουργία ενός αιτήματος (ticket) στο κέντρο υποστήριξης της 3DZ, το οποίο είναι προσβάσιμο στην ενότηταΥποστήριξη.
15.3. Με την παραλαβή μιας αναφοράς βλάβης, δημιουργείται αυτόματα ένα εισιτήριο στο Κέντρο υποστήριξης 3DZ.
15.4 Η ομάδα υποστήριξης της 3DZ παρέχει υποστήριξη επιπέδου 1. Ελέγχει το εισιτήριο και επιλύει η ίδια το πρόβλημα, εάν είναι δυνατόν. Εάν η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν είναι επιτυχής, προωθεί το εισιτήριο στην Υποστήριξη Επιπέδου 2, η οποία με τη σειρά της προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα. Εάν η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν είναι επιτυχής, η Υποστήριξη Επιπέδου 2 προωθεί το πρόβλημα στην Υποστήριξη Επιπέδου 3 δημιουργώντας ένα εισιτήριο στο σύστημα ανάπτυξης και αναθέτοντας στο εισιτήριο μια προτεραιότητα επεξεργασίας σύμφωνα με τις κατηγορίες βλαβών που ορίζονται σε μορφή πίνακα στην ενότητα 15.5 των παρόντων ΓΟΣ.
15.5 Ορισμός των κατηγοριών βλαβών:

15.6 Ορισμός των χρόνων απόκρισης:
15.7. Το ακόλουθο σχήμα ορίζει τους όρους για τα χρονικά παράθυρα και τη δομική ακολουθία μιας διαδικασίας αποκατάστασης σφάλματος από την εμφάνιση του σφάλματος έως την επιτυχή αποκατάστασή του:

Σχήμα 1: Απεικόνιση των χρονικών όρων

15.8 Μετά την αποκατάσταση της βλάβης (εισιτήριο), ο πελάτης θα ενημερωθεί σχετικά.
16 Προθεσμίες
16.1 Οι ημερομηνίες παροχής των υπηρεσιών που αναφέρονται στην προσφορά και στην περιγραφή της υπηρεσίας είναι γενικά μη δεσμευτικές προγραμματισμένες ημερομηνίες. Οι ημερομηνίες αυτές θεωρούνται δεσμευτικές ημερομηνίες εκτέλεσης μόνο εάν ορίζονται ρητά ως τέτοιες.
16.2 Οι προθεσμίες εξαρτώνται ιδίως από την κατάλληλη συνεργασία του πελάτη.
16.3 Εάν η παροχή των υπηρεσιών καθυστερήσει λόγω περιστάσεων (i) για τις οποίες ευθύνεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο ο πελάτης ή (ii) για τις οποίες δεν ευθύνεται ούτε η 3DZ ούτε ο πελάτης, τυχόν προθεσμίες παρατείνονται κατά χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στη διάρκεια ύπαρξης των εν λόγω περιστάσεων.
17 Ευθύνη για ελαττώματα
17.1 Στο βαθμό που οι Υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν ελαττώματα από τη φύση τους, η 3DZ είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση ότι οι Υπηρεσίες είναι απαλλαγμένες από ελαττώματα κατά τη νομική έννοια σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις.
17.2 Σε περίπτωση ελαττωμάτων, ο πελάτης δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση του ελαττώματος από την 3DZ. Η 3DZ μπορεί επίσης, κατά τη δική της κρίση, να αποκαταστήσει το ελάττωμα παρέχοντας τις Υπηρεσίες εκ νέου και χωρίς ελαττώματα. Η 3DZ θα αποκαταστήσει τα ελαττώματα σύμφωνα με τον όρο 15 των παρόντων ΓΟΣ. Κάθε δικαίωμα του πελάτη να αποκαταστήσει ο ίδιος το ελάττωμα (άρθρο 637 BGB) αποκλείεται ρητά.
17.3. Εάν η εκ των υστέρων εκτέλεση αποτύχει λόγω ελαττώματος, είναι αδικαιολόγητη για τον πελάτη ή απορρίπτεται από την 3DZ ή εάν αυτό δικαιολογείται για άλλους λόγους, λαμβανομένων υπόψη των συμφερόντων και των δύο μερών, ο πελάτης δικαιούται - με την επιφύλαξη τυχόν αξιώσεων αποζημίωσης ή επιστροφής εξόδων - να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (εκτός εάν πρόκειται για σχέση μίσθωσης) ή να μειώσει την αμοιβή. Σε περίπτωση µισθωτικής σχέσης, ο πελάτης δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση εκτάκτως µετά τη µη αποκατάσταση του ελαττώµατος. Εφόσον η 3DZ παρέχει στον πελάτη περισσότερες, οριοθετήσιμες υπηρεσίες στο πλαίσιο μιας σύμβασης (π.χ. τη δημιουργία πολλών ψηφιακών εκδόσεων στο 3DZ.Editor και τη μετέπειτα διανομή τους στο πλαίσιο του keosk), ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ή να προβεί σε έκτακτη καταγγελία μόνο όσον αφορά την ελαττωματική μερική υπηρεσία.
17.4 Ωστόσο, δικαίωμα υπαναχώρησης ή δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας υφίσταται μόνο εάν το ελάττωμα είναι σημαντικό.
17.5 Κάθε περαιτέρω ευθύνη για ελαττώματα εκ μέρους της 3DZ αποκλείεται.
17.6 Ο πελάτης οφείλει να επιθεωρήσει την εκάστοτε υπηρεσία για ελαττώματα αμέσως μετά την πρώτη παροχή ή την με άλλο τρόπο διάθεσή της. Ο πελάτης οφείλει να ενημερώνει αμέσως την 3DZ για τυχόν υπάρχοντα ή εμφανιζόμενα ελαττώματα.
17.7 Η 3DZ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, εσφαλμένη θέση σε λειτουργία ή χειρισμό των υπηρεσιών, εσφαλμένες προσπάθειες επισκευής ή διόρθωσης από τον πελάτη.
17.8 Η 3DZ δεν ευθύνεται επίσης για ελαττώματα εάν έχουν γίνει μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις στις υπηρεσίες και το εν λόγω ελάττωμα οφείλεται στην τροποποίηση.
17.9 Τυχόν αξιώσεις εγγύησης που μπορεί να δικαιούται ο πελάτης έναντι της 3DZ παραμένουν ανεπηρέαστες.
17.10 Οι αξιώσεις εγγύησης παραγράφονται εντός ενός έτους από τη νόμιμη έναρξη της προθεσμίας παραγραφής, εκτός εάν το ελάττωμα αποκρύφθηκε με δόλο.
18 Ευθύνη για ζημίες
18.1 Η 3DZ ευθύνεται σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις για ζημίες που προκύπτουν από βλάβη της ζωής, του σώματος ή της υγείας καθώς και βάσει του νόμου περί ευθύνης προϊόντων και από τυχόν εγγυητικές υποσχέσεις και σε περίπτωση δόλου.
18.2. Η 3DZ ευθύνεται επίσης για ζημίες που προκύπτουν από την υπαίτια παραβίαση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, δηλαδή υποχρεώσεων των οποίων η εκπλήρωση είναι απαραίτητη για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και στην τήρηση των οποίων ο πελάτης μπορεί τακτικά να βασιστεί. Η ευθύνη περιορίζεται στην αποζημίωση για προβλέψιμη ζημία που είναι χαρακτηριστική της σύμβασης. Κατά τη σύναψη της σύμβασης, τα μέρη υποθέτουν ότι αυτή η τυπική συμβατική ζημία ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο στο 50 % του συμφωνηθέντος ποσού της παραγγελίας ή της ετήσιας αμοιβής.
18.3 Κατά τα λοιπά, η 3DZ ευθύνεται μόνο για πρόθεση και βαριά αμέλεια. Κάθε περαιτέρω ευθύνη της 3DZ για ζημίες αποκλείεται.
18.4. Εφόσον η ευθύνη της 3DZ αποκλείεται ή περιορίζεται, αυτό ισχύει και για την προσωπική ευθύνη των νόμιμων εκπροσώπων, των διευθυντικών στελεχών και των λοιπών πληρεξουσίων της 3DZ.
18.5 Ο πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως εγγράφως στην 3DZ κάθε ζημία κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων περί ευθύνης ή να την καταγράφει από την 3DZ, ώστε η 3DZ να ενημερώνεται το συντομότερο δυνατό και να μπορεί να ελαχιστοποιήσει τη ζημία μαζί με τον πελάτη.
19 Διάρκεια σύμβασης / ακύρωση / διαγραφή δεδομένων
19.1 Οι συμβάσεις για τη δημιουργία εξατομικευμένου λογισμικού ή ιδεατής λύσης (3DZ.Innovation Consulting) υπόκεινται σε διάρκεια σύμβασης, στο βαθμό που αυτή καθορίζεται στην εκάστοτε σύμβαση.
19.2 Για τις λοιπές συμβάσεις, η αντίστοιχη διάρκεια σύμβασης είναι 12 μήνες από την έναρξη της σύμβασης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην προσφορά. Η έναρξη της σύμβασης μπορεί να συμφωνηθεί μεμονωμένα. Διαφορετικά, η σύμβαση αρχίζει με τη σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το σημείο 1.6.
19.3. Η σύμβαση παρατείνεται αυτομάτως κατά 12 μήνες σε κάθε περίπτωση, εκτός εάν η σύμβαση καταγγελθεί με προειδοποίηση τριών μηνών πριν από τη λήξη της.
19.4 Το δικαίωμα έκτακτης ακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 314 BGB παραμένει ανεπηρέαστο.
19.5 Οι ακυρώσεις της σύμβασης πρέπει να γίνονται σε γραπτή μορφή. (Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληροί την τυπική απαίτηση.)
19.6 Εάν ο πελάτης προσφέρει δωρεάν δημοσιεύσεις, η 3DZ έχει το δικαίωμα να τις διαγράψει από τους διακομιστές που διαχειρίζεται η 3DZ δώδεκα μήνες μετά τη δημιουργία τους. Οι δημοσιεύσεις δεν θα εμφανίζονται πλέον στους δικτυακούς τόπους και σε άλλες προσφορές της 3DZ.
19.7. Μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, η 3DZ μπορεί να διαγράψει όλα τα δεδομένα του πελάτη που εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα στους διακομιστές της 3DZ.
19.8 Οι μεμονωμένες εφαρμογές σύμφωνα με το τμήμα 6 διατίθενται επίσης στον πελάτη μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Διαγράφονται από το κατάστημα του αντίστοιχου παρόχου καταστημάτων (π.χ. Apple, Google ή Amazon) στο τέλος της διάρκειας της σύμβασης και ο πελάτης υποχρεούται να διαγράψει τυχόν υπάρχοντα αντίγραφα. Συνεπώς, η εφαρμογή δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης.
20 Υποχρέωση εμπιστευτικότητας
20.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια έναντι τρίτων για όλες τις πληροφορίες, ιδίως τα επιχειρηματικά και εμπορικά μυστικά, των οποίων αποκτούν άμεση ή έμμεση γνώση κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους και να μην αποκαλύπτουν τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους, να μην τις καθιστούν προσιτές σε τρίτους, να μην τις εκμεταλλεύονται με οποιονδήποτε τρόπο και να μην τις χρησιμοποιούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του αντίστοιχου συμβαλλόμενου μέρους, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς σύμβασης που συνάπτεται σύμφωνα με το σημείο 1.6 των παρόντων ΓΟΣ.
20.2. Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν όλες τις κατάλληλες προφυλάξεις για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες αποκαλύπτονται μόνο στους υπαλλήλους ή σε άλλους τρίτους που πρέπει να τις λάβουν λόγω της εργασίας τους. Τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που χρησιμοποιούνται δεσμεύονται αναλόγως από την υποχρέωση εμπιστευτικότητας.
20.3. Κατόπιν αιτήματος, όλα τα έγγραφα που παραδίδονται, συμπεριλαμβανομένων όλων των αντιγράφων που έχουν συνταχθεί, καθώς και τα έγγραφα και το υλικό εργασίας, επιστρέφονται, εκτός εάν το άλλο μέρος μπορεί να επικαλεστεί έννομο συμφέρον για τα έγγραφα αυτά.
20.4. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας δεν ισχύει ή δεν ισχύει πλέον (i) για τέτοιες πληροφορίες ή έγγραφα που είναι γενικά γνωστά ή γίνονται γενικά γνωστά χωρίς να ευθύνεται γι' αυτό το άλλο μέρος και (ii) για τέτοιες πληροφορίες και έγγραφα που το άλλο μέρος ήδη γνώριζε.
20.5. Ο πελάτης ευθύνεται πλήρως για όλες τις ζημίες που υφίσταται η 3DZ ως αποτέλεσμα της παραβίασης των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρούσα ρήτρα 1.6.
20.6. Η υποχρέωση απόλυτης εμπιστευτικότητας εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λήξη της συνεργασίας. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας ισχύει και για τους νόμιμους διαδόχους των μερών.
21 Τροποποιήσεις των όρων της σύµβασης
21.1. Η 3DZ δικαιούται να αναπροσαρμόζει το ύψος των αμοιβών που πρέπει να καταβάλει ο πελάτης σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση για υπηρεσίες στο πλαίσιο διαρκών υποχρεώσεων με ισχύ για το μέλλον με μονομερή δήλωση προς τον πελάτη κατά τη διάρκεια της διάρκειας της σύμβασης. Αυτό δεν ισχύει για εφάπαξ υπηρεσίες που θα παρασχεθούν εντός τεσσάρων μηνών από τη σύναψη της σύμβασης. Σε περίπτωση σημαντικής αύξησης των τιμών, η 3DZ παρέχει στον πελάτη ειδικό δικαίωμα ακύρωσης. Κατά τη σύναψη της σύμβασης, τα μέρη υποθέτουν ότι σημαντική αύξηση της τιμής θεωρείται ότι υπάρχει σε κάθε περίπτωση από την αύξηση κατά 25 % της αμοιβής που έχει συμφωνηθεί προηγουμένως στην αντίστοιχη μεμονωμένη περίπτωση. Η 3DZ ενημερώνει τον πελάτη για το ειδικό δικαίωμα ακύρωσης και ορίζει επίσης μια εύλογη προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού. Εάν ο πελάτης δεν ασκήσει το ειδικό δικαίωμα ακύρωσης εντός της προθεσμίας αυτής, θεωρείται ότι συναίνεσε στην αναπροσαρμογή της αμοιβής και η σύμβαση συνεχίζει να ισχύει με τους νέους όρους. Η 3DZ ενημερώνει επίσης τον πελάτη για αυτή τη νομική συνέπεια.
21.2. Τροποποιήσεις των παρόντων ΓΟΣ ή του αντίστοιχου πεδίου των οφειλόμενων υπηρεσιών μπορούν να συμφωνηθούν με προσφορά της 3DZ και αποδοχή από τον πελάτη. Η 3DZ προσφέρει την τροποποίηση ενημερώνοντας τον πελάτη για τις τροποποιήσεις. Εάν ο πελάτης δεν ανταποκριθεί στην προσφορά ή δεν προβάλει αντιρρήσεις εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή της κοινοποίησης της τροποποίησης, ο πελάτης αποδέχεται σιωπηρά τις τροποποιήσεις με αυτή τη συμπεριφορά. Οι αλλαγές τίθενται τότε σε ισχύ. Ωστόσο, οι εν λόγω έννομες συνέπειες τίθενται σε ισχύ μόνο εάν η 3DZ έχει ενημερώσει ρητά τον πελάτη για τις συνέπειες αυτές στην κοινοποίηση των αλλαγών. Εάν ο πελάτης αντιταχθεί στις αλλαγές της σύμβασης, η σύμβαση συνεχίζει να ισχύει υπό τους προηγούμενους όρους. Ωστόσο, δεν θα συνεχιστεί εάν η 3DZ δεν είναι σε θέση να συνεχίσει τη σύμβαση για ουσιαστικούς λόγους και η 3DZ ενημερώσει σχετικά τον πελάτη. Ο νέος ΓΟΣ αντικαθιστά τότε τον παλαιό ΓΟΣ. Στην περίπτωση αυτή, η 3DZ παρέχει στον πελάτη ειδικό δικαίωμα ακύρωσης. Η 3DZ ενημερώνει τον πελάτη για το ειδικό δικαίωμα ακύρωσης και ορίζει επίσης εύλογη προθεσμία για την άσκησή του. Εάν ο πελάτης δεν ασκήσει το ειδικό δικαίωμα ακύρωσης εντός της προθεσμίας αυτής, η σύμβαση συνεχίζει να ισχύει υπό τους νέους όρους. Η 3DZ ενημερώνει επίσης τον πελάτη για αυτή τη νομική συνέπεια.
21.3. Αλλαγές σύμφωνα με το σημείο 1.7.2 των παρόντων ΓΟΣ μπορούν να συμφωνηθούν αποτελεσματικά μόνο εάν η αλλαγή δεν μεταβάλλει σημαντικά τη σχέση μεταξύ απόδοσης και αντιπαροχής σε βάρος του πελάτη.
22 Τελικές διατάξεις
22.1 Η σύμβαση υπόκειται στο δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας με εξαίρεση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών (CISG United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods της 11ης Απριλίου 1980).
22.2 Τόπος εκπλήρωσης είναι η έδρα της 3DZ.
22.3 Αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από και σε σχέση με σύμβαση μεταξύ των μερών είναι το Μόναχο.
22.4 Ο πελάτης μπορεί να εκχωρήσει συμβατικές απαιτήσεις έναντι της 3DZ μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της 3DZ. Ο πελάτης μπορεί να συμψηφίσει τις δικές του απαιτήσεις ή να ασκήσει δικαίωμα παρακράτησης μόνο εάν οι απαιτήσεις του είναι νομίμως θεμελιωμένες, αδιαμφισβήτητες ή αναγνωρισμένες.
22.5 Εάν κάποια διάταξη των παρόντων ΓΟΣ ή των επιμέρους συμφωνιών που συνάπτονται συμπληρωματικά προς αυτές είναι ή καταστεί άκυρη, αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων. Στην περίπτωση αυτή, τα μέρη υποχρεούνται να συνεργαστούν για τη δημιουργία διατάξεων που θα προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο το οικονομικό αποτέλεσμα της άκυρης διάταξης, διασφαλίζοντας παράλληλα τα συμφέροντα και των δύο μερών. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για το κλείσιμο τυχόν συμβατικών κενών.