Přeskočit na obsah

Všeobecné podmínky

Naposledy upraveno dne: 1. října 2016
Preambule
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi společností 3D-Zeitschrift GmbH, Dachsteinstr 66, 83373 Taching aa. See (dále jen "3DZ") a vámi jako podnikatelem ve smyslu § 14 BGB (dále jen "zákazník") ohledně používání produktů a služeb nabízených společností 3DZ. Podnikatelem je každá fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání smlouvy jedná v rámci výkonu své podnikatelské nebo samostatné profesní činnosti.
V zásadě existuje pět kategorií služeb nabízených společností 3DZ:
"3DZ.Editor" je internetové softwarové řešení vyvinuté společností 3DZ, které umožňuje zákazníkovi vytvářet a upravovat digitální publikace a následně je exportovat v různých formátech.
"Smarticle Clipper" je rovněž internetové softwarové řešení. Umožňuje zákazníkovi vytvářet a upravovat digitální publikace, zejména se současnou optimalizací publikací pro mobilní zařízení, a také jejich následný export do různých formátů.
"keosk." je distribuční platforma vyvinutá a provozovaná společností 3DZ, která je dostupná jak na internetu na adresehttp://www.keosk.deals, tak prostřednictvím aplikace keosk na mobilních zařízeních (dále společně jen "keosk") a umožňuje zákazníkovi distribuovat publikace vytvořené pomocí 3DZ.Editoru a/nebo Smarticle Clipperu.
"3DZ.App" zahrnuje tvorbu jednotlivých aplikací, do kterých může zákazník integrovat publikace (dále jen "3DZ.App"), a následné dočasné poskytování těchto aplikací.
3DZ.strategy consulting" zahrnuje tvorbu softwarových řešení na míru a individuální poradenství v souvislosti s digitální distribucí publikací ("3DZ.strategy consulting").
Pokud jednotlivé doložky nebo oddíly těchto VOP výslovně odkazují pouze na jednu z těchto kategorií produktů nebo služeb, vztahují se příslušné doložky a oddíly pouze na ně.
1 Předmět všeobecných obchodních podmínek a uzavření smlouvy
1.1 Tyto VOP se vztahují na všechny smluvní vztahy mezi společností 3DZ a zákazníkem týkající se produktů a služeb nabízených společností 3DZ, které byly uzavřeny v době platnosti těchto VOP. Oddíly 2 až 7 těchto VOP se použijí pouze s ohledem na dané služby.
1.2 Rozsah služeb, funkcí, které má zákazník k dispozici, a odměna, která za ně má být zaplacena, vychází z příslušné individuální nabídky předložené společností 3DZ a přijaté zákazníkem v souladu s bodem 1.6 těchto VOP (dále jen "nabídka"), jakož i z příslušného platného popisu služeb platného v době uzavření smlouvy. Popisy služeb jsou k dispozici na internetové adresewww.Smarticle.com. Tyto VOP se rovněž použijí, pokud byly účinně zahrnuty do smlouvy.
1.3 Pokud je příslušný popis služby v rozporu s obsahem těchto VOP, platí VOP. Pokud je obsah nabídky v rozporu s obsahem těchto VOP nebo platným popisem služby, platí obsah nabídky. Rozporná ustanovení těchto VOP a informace v popisu služby se v takovém případě nepoužijí.
1.4 Tyto VOP společnosti 3DZ se použijí výhradně. Jakékoli podmínky zákazníka, které jsou v rozporu s těmito VOP nebo se od nich odchylují, nebudou uznány, pokud společnost 3DZ výslovně nesouhlasila s jejich platností. To platí i v případě, že 3DZ poskytuje své služby bez výhrad s vědomím, že podmínky zákazníka jsou v rozporu s těmito VOP nebo se od nich odchylují.
1.5 Ústní vedlejší ujednání k těmto VOP neexistují.
1.6 Smlouva mezi zákazníkem a 3DZ je uzavřena předložením individuální nabídky ze strany 3DZ a následným přijetím této nabídky zákazníkem ("uzavření smlouvy"). Veškeré informace poskytnuté společností 3DZ v reklamních materiálech nebo na webových stránkách jsou nezávazné a nepředstavují nabídku zákazníkovi.
2 Rozsah služeb 3DZ.Editor
2.1 3DZ.Editor umožňuje zákazníkovi nahrát svou publikaci ve formátu PDF a samostatně ji upravovat ve třech různých verzích ("Replika", "Vylepšená replika" a "Pouze digitální") a následně ji exportovat do různých distribučních kanálů (viz část 4 těchto VOP). Publikace vytvořené zákazníkem budou uloženy na serveru 3DZ.
2.2 3DZ umožní zákazníkovi používat 3DZ.Editor prostřednictvím internetu. Přístup k 3DZ.Editoru bude probíhat výhradně prostřednictvím internetového prohlížeče zákazníka a prostřednictvím telekomunikačních prostředků. 3DZ.Editor zůstává na serverech 3DZ. Zákazník neobdrží programovou kopii 3DZ.Editor.
2.3 Celou výrobu digitálních publikací (zejména přípravu dat ve formátu PDF v souladu s "3DZ PDF Guidelines", jakož i jejich konverzi a obohacení o další obsah a funkce) provádí zákazník samostatně. Zákazník může za příplatek pověřit 3DZ také výrobou digitálních publikací.
2.4 Zákazník pak může exportovat finální upravenou publikaci. V tomto ohledu platí příslušné popisy služeb a procesů.
2.5 3DZ uděluje zákazníkovi nevýhradní, nepřenosné právo, omezené na dobu trvání smlouvy, na používání 3DZ.Editor v souladu s ustanoveními těchto VOP a všemi dalšími ustanoveními, na která tyto VOP odkazují. Zákazník nezískává žádné právo na zdrojový kód.
2.6 Zákazník uděluje společnosti 3DZ právo reprodukovat a jinak využívat a upravovat zdrojové materiály, které zpracoval pomocí 3DZ.Editor, jakož i publikace vytvořené pomocí softwaru, pokud je to nezbytné pro poskytování služeb, které jsou v konkrétním případě dlužny, jakož i pro provádění údržby a opatření k zálohování dat.
3 Smarticle Clipper rozsah služeb / uvolnění zákazníkem
3.1 Smarticle Clipper umožňuje vytvářet a následně exportovat publikace optimalizované pro zobrazení na mobilních zařízeních (dále jen "publikace Smarticle").
3.2 Zákazník nejprve nahraje svou publikaci ve formátu PDF do aplikace Smarticle Clipper (dále jen "zdrojový formát"). Poté může zákazník přenést a upravit obrázky, texty a inzeráty (dále jen "obsah článku") v publikaci Smarticle. V některých případech dochází také k automatické úpravě. Obsah článku je pak uložen v databázi článků, kterou hostuje společnost 3DZ. Obsah článku uložený v databázi článků lze poté znovu sestavit jako publikaci chytrého článku.
3.3 Zákazník pak může inteligentní článkovou publikaci exportovat nebo zobrazit. Možnosti, které jsou v tomto ohledu k dispozici, naleznete v nabídce nebo v popisu příslušné služby či procesu. Smarticle publikace vytvořené zákazníkem jsou uloženy na serveru 3DZ.
3.4 Před uvolněním publikace Smarticle k exportu ji musí zákazník schválit prostřednictvím jednoznačného prohlášení. Informace o způsobu udělení souhlasu naleznete v příslušném popisu služby nebo procesu. Bez souhlasu zákazníka není společnost 3DZ povinna ani oprávněna publikaci chytrého článku uvolnit nebo zpřístupnit online.
3.5 Namísto uvolnění může zákazník případné obrazové nebo textové opravy nahlásit zpět společnosti 3DZ v opravné smyčce, pokud si zákazník objednal příslušnou službu. Společnost 3DZ pro tento účel zřídila speciální vstupní masku, do které může zákazník takové změny zadat. Společnost 3DZ pak tyto změny zapracuje a požádá zákazníka o opětovné schválení opravené publikace Smarticle.
3.6 3DZ připravuje obsah článku výhradně jménem a na účet zákazníka. Příprava k vydání a případné zveřejnění se rovněž provádí výhradně jménem a na účet zákazníka. 3DZ poskytuje pouze služby technické podpory. Pokud není ve smlouvě se zákazníkem dohodnuto a popsáno jinak, společnost 3DZ obsah článku neupravuje, neopravuje ani jinak nevyužívá či nepřizpůsobuje. Společnost 3DZ zejména ručně nekontroluje obsah nebo prezentaci obsahu článku nahraného zákazníkem. Zákazník vždy zůstává výhradně odpovědný za jím poskytnutý obsah (viz bod 11 těchto VOP).
3.7 Zákazník uděluje společnosti 3DZ právo reprodukovat a jinak využívat a upravovat zdrojový materiál, který zpracoval pomocí softwaru Smarticle Clipper, jakož i publikace vytvořené pomocí tohoto softwaru, pokud je to nezbytné pro poskytování služeb, které jsou v konkrétním případě splatné, jakož i pro provádění údržby a zálohování dat. Zákazník ručí za to, že má potřebná práva (viz bod 14 těchto VOP).
4 Rozsah služeb keosk / další distribuce vytvořených publikací
4.1 Publikace vytvořené pomocí 3DZ.Editor a/nebo Smarticle Clipper lze nahrát do keosku a distribuovat koncovým zákazníkům.
V případě potřeby lze publikace exportovat jako "webový odkaz" a/nebo jako "webový export". V případě exportu jako webového odkazu zůstávají publikace po dobu trvání smlouvy v souladu s bodem 19 umístěny na serverech společnosti 3DZ a mohou být integrovány jako hypertextový odkaz do vlastních webových stránek zákazníka. V případě webového exportu může zákazník stáhnout příslušnou publikaci v plném rozsahu nebo ji nahrát na svůj vlastní server a poté ji integrovat do své vlastní nebo jiné webové prezentace a také ji distribuovat prostřednictvím svých vlastních účtů v iTunes, Google Play nebo Kindle Fire Store (dále jen "obchody třetích stran"). Volitelně může tuto službu nebo správu účtů příslušných obchodů za příplatek poskytovat také společnost 3DZ. Pokud jde o podrobnosti, platí ustanovení v popisu příslušné služby nebo nabídky.
4.2 Stanovení cen vůči koncovému zákazníkovi a zpracování plateb se řídí článkem 9 těchto VOP.
4.3 Společnost 3DZ v žádném případě nepřezkoumává obsah ani prezentaci publikací vytvořených zákazníkem. Zákazník vždy zůstává výhradně odpovědný za jím poskytnutý obsah (srov. článek 14 těchto VOP).
5 Doplňkové služby pro 3DZ.Editor, Smarticle Clipper a keosk.
5.1 Kromě základního používání 3DZ.Editor, Smarticle Clipper a keosk může zákazník využívat doplňkové služby a funkce, které jsou zpoplatněny zvlášť.
5.2 Přehled doplňkových služeb a doplňkových funkcí a jejich popis najdete na internetu na adresewww.3DZ.comeingesehen. Zákazník si může rovněž vyžádat nabídku na míru.
6 Rozsah služeb 3DZ.App
6.1 Na základě samostatné žádosti zákazníka poskytne 3DZ zákazníkovi na omezenou dobu aplikaci pro iOS, Android a Kindle Fire nebo - je-li k dispozici - jinou platformu, kterou může zákazník distribuovat svým uživatelům. Možné varianty aplikace jsou uvedeny v popisu služby. Aplikace umožňuje svým uživatelům zakoupit publikace vytvořené zákazníkem pomocí 3DZ.Editor a umístěné na serverech 3DZ ve všech třech verzích přímo prostřednictvím aplikace (nákup v aplikaci). Publikace Smarticle lze zakoupit také prostřednictvím prémiové aplikace.
6.2 Společnost 3DZ předá vytvořenou aplikaci provozovateli příslušného obchodu. Aplikace je hostována příslušným provozovatelem obchodu (např. Apple, Google nebo Amazon). Publikace, které lze v aplikaci zakoupit a vytvořit pomocí softwaru, jsou umístěny na serverech 3DZ (viz bod 13.1 těchto VOP).
6.3 Volitelně 3DZ spravuje aplikaci za příplatek (viz oddíl 8.6 těchto VOP). To zahrnuje mimo jiné (i) začlenění nových publikací vytvořených pomocí softwaru do aplikace a (ii) nezbytnou údržbu a přizpůsobení aplikace v důsledku aktualizací příslušného operačního systému, na kterém je aplikace založena.
6.4 Bez ohledu na to, zda je Aplikace v jednotlivých případech spravována zákazníkem nebo společností 3DZ, za splnění všech zákonných povinností v souvislosti s Aplikací odpovídá výhradně zákazník (např. povinnosti týkající se otisků, povinnost vytvořit a udržovat prohlášení o ochraně údajů, informační povinnosti podle zákona o prodeji na dálku atd.)
6.5 Společnost 3DZ uděluje zákazníkovi jednoduché (tj. nevýhradní), nepřevoditelné právo, časově omezené na dobu trvání smlouvy se společností 3DZ, na používání aplikace vytvořené pro zákazníka v souladu s ustanoveními smlouvy existující mezi zákazníkem a společností 3DZ. Zákazník nezískává žádné právo na zdrojový kód.
7 Rozsah služeb 3DZ.innovation consulting
7.1 Společnost 3DZ poskytuje zákazníkovi na základě samostatné objednávky služby pro tvorbu softwarových řešení na míru a individuální poradenství v souvislosti s digitální distribucí publikací.
7.2 Rozsah služeb a odměna, která má být v jednotlivých případech uhrazena, vychází ze smlouvy se zákazníkem.
8 Odměna
8.1 Výše odměny v jednotlivých případech vychází z ustanovení bodů 1.2 až 1.6 těchto VOP.
8.2 Základní užívání 3DZ.Editoru je zpravidla bez stanovené odměny. 3DZ si ponechává procento z hrubých tržeb ze všech titulů prodaných zákazníkem v keosku, jak je uvedeno v příslušné nabídce.
8.3 Pokud zákazník nabízí své publikace v keosku bezplatně, jsou poplatky za používání 3DZ.Editoru účtovány za každou vytvořenou publikaci (dále jen "licence k vydání") odchylně od bodu 8.2. V případě, že zákazník nabízí své publikace v keosku bezplatně, jsou poplatky za použití 3DZ.Editoru účtovány za každou vytvořenou publikaci (dále jen "licence k vydání"). Výši emisních licencí naleznete v příslušné nabídce.
8.4 Pokud zákazník nabízí svou publikaci zdarma nebo za poplatek podle bodu 4.2 těchto VOP v obchodech třetích stran nebo na vlastních či jiných webových stránkách nebo ji jinak zpřístupňuje veřejnosti, vztahují se na ni rovněž emisní licence.
8.5 Výši odměny za publikaci Smarticle naleznete v příslušné nabídce. Na žádost zákazníka se 3DZ ujme kompletního vytvoření publikace chytrého článku ("full service clipping"); k tomu je třeba zakoupit další licenci. 8.6 Pokud příslušná nabídka neobsahuje odchylné ustanovení, prvotní vytvoření jednotlivé aplikace podle článku 6 těchto VOP se provede za jednorázový zřizovací poplatek; poplatek se účtuje za každý operační systém. Za správu a další poskytování aplikace ze strany 3DZ se účtuje roční poplatek v závislosti na variantě vybavení aplikace (standardní nebo prémiová); ten je uveden v příslušné nabídce. Příslušnou výši vzniklých poplatků naleznete v příslušných popisech služeb platných v době uzavření smlouvy nebo v příslušné nabídce.
8.7 Za integraci vytvořených publikací do jednotlivých aplikací se platí poplatky za časopisy; podrobnosti lze nalézt v nabídce.
9 Ceník vůči koncovému zákazníkovi / zpracování platby
9.1 Společnost 3DZ může v zásadě volně určovat ceny za prodej svých digitálních publikací v keosku v rámci cenových úrovní Apple.
9.2 Pokud si zákazník účtuje za své publikace poplatek, obrat dosažený prostřednictvím keosk nebo prostřednictvím varianty 3DZ.Apps připisují platební služby nebo obchody třetích stran společnosti 3DZ. Společnost 3DZ si ponechává procento z obratu sjednané v nabídce. Zbývající částka je vyplacena příslušnému zákazníkovi.
9.3 Obrat generovaný prostřednictvím keosk bude společností 3DZ čtvrtletně vyúčtován a poměrně převeden zákazníkovi. Zákazník si navíc může stáhnout výpis ve formě exportu CSV od společnosti 3DZ.
9.4 V závislosti na platformě a modelu vyúčtování mohou vznikat také dodatečné náklady na používání platformy a zpracování plateb. Společnosti jako PayPal, Click&Buy, Apple atd. si mohou ponechat určité procento z obratu a také případné další daně/náklady.
9.5 Zpracování plateb za publikace prodávané přímo prostřednictvím obchodů třetích stran (viz bod 4.2 těchto VOP) nebo prostřednictvím jednotlivých aplikací (viz bod 6 těchto VOP) probíhá ve vztahu mezi příslušným obchodem třetí strany a zákazníkem.
10 Používání služeb zákazníkem
10.1 3DZ.Editor, Smarticle Clipper a keosk se používají prostřednictvím webových stránek 3DZ(www.Smarticle.com). Společnost 3DZ zřídí zákazníkovi specifický uživatelský účet a poskytne mu příslušné uživatelské jméno a heslo (přístupové údaje).
.
10.2 Zákazník je povinen pečlivě uchovávat přístupové údaje a chránit je pomocí vhodných technických (např. zřízením firewallu) a organizačních opatření.
10.3 Přístupové údaje smí zákazník sdělit pouze zaměstnancům, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o přístupových údajích a kteří jsou zároveň oprávněni provádět pro zákazníka ty právní úkony, které lze provádět prostřednictvím účtu. Poskytování přístupových údajů třetím osobám je zakázáno.
10.4 Zákazník musí přijmout odpovědnost za úkony prováděné prostřednictvím svého účtu; zejména je vázán prohlášeními o úmyslu učiněnými prostřednictvím účtu. To neplatí, pokud bylo pro 3DZ v daném případě zjevně rozpoznatelné, že to nebyl zákazník, kdo jednal, nebo pokud zákazník prokáže, že úkon provedla třetí osoba, aniž by zákazník nesl vinu.
10.5 Zákazník je povinen před vložením nebo nahráním souborů do 3DZ.Editoru a Smarticle Clipperu zkontrolovat soubory, které mají být zpracovány pomocí 3DZ.Editoru a Smarticle Clipperu, zda neobsahují viry nebo jiné škodlivé komponenty, a používat k tomu nejmodernější antivirové programy.
10.6 Použití je povoleno pouze pro použití zákazníkem a jeho přidruženými společnostmi ve smyslu § 15 a násl. zákona o akciových společnostech (AktG) pro účely plnění příslušné smlouvy mezi zákazníkem a společností 3DZ. Použití pro služby pro třetí osoby je výslovně zakázáno, může však být upraveno v rámci samostatné smlouvy o spolupráci.
11 Povinnosti zákazníka v oblasti spolupráce a poskytování služeb
11.1 Zákazník je povinen - v přiměřeném rozsahu - poskytnout odpovídající součinnost. Přiměřená součinnost zahrnuje zejména následující služby:
11.2 Aby mohl zákazník používat 3DZ.Editor, Smarticle Clipper a keosk, musí sám zajistit, aby jeho systémy měly širokopásmové připojení k internetu a potřebné softwarové a hardwarové vybavení (aktuální internetový prohlížeč, aktuální verzi přehrávače Flash, koncová zařízení atd.).
11.3. Zákazník je povinen bezodkladně a nevyžádaně poskytnout společnosti 3DZ informace a materiály nezbytné pro poskytování služby (zejména publikace, texty a grafické podklady, jakož i informace o produktech atd.), jakož i veškeré další informace, které se ukáží jako nezbytné pro poskytování služby, a udělit příslušná práva k užívání. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost těchto informací a materiálů. Zákazník odpovídá za to, že informace a materiály nejsou zatíženy vlastnickými právy třetích osob a že podle jeho vědomí neexistují žádná jiná práva, která by omezovala nebo vylučovala jejich použití společností 3DZ.
11.4 Pokud mají být na žádost zákazníka pro vývoj použity určité materiály nebo softwarové aplikace zákazníka, je zákazník povinen poskytnout je bezplatně v licencované podobě po dobu trvání projektu.
11.5 Pokud a nakolik jsou pro poskytování služeb sjednány nebo vyžadovány součinnostní služby zákazníka (např. zřizování služeb, servisní připojení a přístupy, jakož i rozhraní), zákazník zajistí, aby tyto součinnostní služby byly poskytnuty včas.
11.6 Zákazník je povinen plnit své povinnosti součinnosti a poskytovat podklady bezplatně.
12 Provozní doba a dostupnost keosk
12.1 Provozní doba systému je Po - Ne 00:00 - 24:00.
12.2 Společnost 3DZ je v rámci své sféry vlivu povinna zajistit dostupnost systému v rozsahu 98 % ročně až do předávacího bodu (tj. rozhraní datové sítě provozované společností 3DZ s jinými sítěmi). Do této doby se však nezapočítávají výpadky z důvodu nutných údržbových a ošetřovacích prací (viz bod 12.3 těchto VOP) a případy vyšší moci (jako jsou stávky, válka a válečné stavy, terorismus, útoky, sabotáže, mimořádné přírodní události, např. zemětřesení, záplavy apod. a další příčiny, za které společnost 3DZ neodpovídá. Společnost 3DZ neodpovídá za zřízení a údržbu datového spojení mezi IT systémem zákazníka a předávacím místem.
12.3 Přístup k 3DZ.Editor, Smarticle Clipper a keosk, jakož i k výsledkům zpracování může být přerušen, zejména z důvodu údržby a servisních prací. Tyto práce budou pokud možno včas elektronicky oznámeny.
13 Hosting / provoz a vzniklé dodatečné poplatky
13.1 Všechny vytvořené publikace zůstávají po dohodnutou dobu trvání smlouvy umístěny na serverech společnosti 3DZ a jsou zde k dispozici pro vyhledávání. Společnost 3DZ není povinna uchovávat publikace po uplynutí doby trvání smlouvy, a to ani v případě jednotlivých aplikací podle článku 6 těchto VOP. Po skončení doby trvání smlouvy budou jednotlivé aplikace rovněž odstraněny z obchodu příslušného poskytovatele obchodu (např. Apple, Google nebo Amazon).
13.2 Zákazník uděluje společnosti 3DZ právo reprodukovat a jinak využívat a zpracovávat publikace a obsah článků zákazníka v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování služeb, které jsou v jednotlivém případě dluženy, a pro provádění údržby a opatření k zálohování dat.
13.3 Hostování jednotlivých publikací zveřejněných zákazníkem prostřednictvím serverů 3DZ na webu nebo v aplikaci se řídí následujícími ustanoveními, která platí vždy po celou dobu trvání smlouvy:
13.3.1 Zákazník má nárok na kvótu návštěvnosti 10 000 návštěv a objem dat až 250 MB na jedno vydání.
13.3.2 Každé otevření publikace, která ještě nebyla stažena do příslušného zařízení, se počítá jako návštěva.
13.3.3 Pokud dojde k vyčerpání počtu návštěv uvedeného v bodě 13.3.1 nebo objemu dat v něm uvedeného, musí zákazník zaplatit dodatečný poplatek; to platí bez ohledu na to, zda zákazník platí poplatky za časopis nebo zda 3DZ získává podíl na výnosech. Za každou další návštěvu po vyčerpání počtu návštěv nebo objemu dat činí tento poplatek 0,08 EUR. Faktury se vystavují měsíčně.
13.3.4 Zákazník má nárok pouze na 1000 návštěv za hodinu. Pokud zákazník očekává více než 1000 návštěv za hodinu, musí o tom informovat 3DZ a uzavřít zvláštní dohodu ve formě dodatečné, zpoplatněné kvóty provozu.
13.3.5 Prodloužení hostingu nebo zvýšení počtu návštěv je možné kdykoli za příplatek.
14 Odpovědnost zákazníka za vlastní obsah
14.1 Při vytváření a publikování digitálních publikací s produkty a/nebo službami nabízenými společností 3DZ nese za obsah publikace výhradní odpovědnost zákazník.
14.2 Zákazník ručí za to, že nebude vytvářet a zveřejňovat publikace s 3DZ, které mají pornografický, násilí oslavující, xenofobní, urážlivý, rasistický nebo jinak diskriminační obsah.
14.3 Zákazník zaručuje, že zpracuje a zveřejní nebo nechá zpracovat a zveřejnit u 3DZ pouze takový obsah s produkty a/nebo službami nabízenými 3DZ, k jejichž zpracování a reprodukci má příslušná práva. To zahrnuje zejména ta práva, která jsou nezbytná k zákonnému zpracování obsahu poskytnutého zákazníkem a zveřejněného v souladu s bodem 3.4 těchto VOP způsobem popsaným v bodě 3 těchto VOP (Smarticle Clipper) a k jeho veřejnému zpřístupnění na internetu.
14.4 Zákazník zaručuje, že obsah jeho publikací vytvořených pomocí produktů a/nebo služeb nabízených společností 3DZ (zejména 3DZ.Editor a Smarticle Clipper) nebo je nechá vytvořit a zveřejnit společností 3DZ, neporušuje žádná práva průmyslového vlastnictví nebo autorská práva třetích osob v žádné zemi, v níž jsou publikace podle svého určení vyhledatelné, a neporušuje žádná zákonná ustanovení v žádné zemi, v níž jsou publikace podle svého určení vyhledatelné.
14.5 Zákazník je povinen na první požádání odškodnit společnost 3DZ za všechny nároky třetích stran vzniklé v důsledku porušení povinností uvedených v tomto bodě 14 a uhradit přiměřené náklady na právní obranu.
14.6 Porušení povinností uvedených v tomto článku 14 opravňuje společnost 3DZ k mimořádnému ukončení smlouvy.
15 Řešení problémů / servisní lhůty
15.1 3DZ je zákazníkovi k dispozici od pondělí do pátku od 9.00 do 18.00 hodin středoevropského času (včetně hlášení závad a dalších dotazů na podporu). To se netýká státních svátků.
15.2 Zákazník je povinen neprodleně oznámit společnosti 3DZ jakoukoli jím zjištěnou poruchu. Oblast odpovědnosti společnosti 3DZ začíná běžet od okamžiku, kdy se dozví o oznámení poruchy v souladu se servisními časy definovanými v bodě 15.1 těchto VOP. Závady musí být vždy nahlášeny vytvořením požadavku (ticketu) v Centru podpory 3DZ, které je přístupné v sekciPodpora.
15.3 Po obdržení hlášení o závadě se v Centru podpory 3DZ automaticky vytvoří tiket.
15.4 Tým podpory 3DZ poskytuje podporu 1. úrovně. Zkontroluje tiket a pokud je to možné, problém sám vyřeší. Pokud je řešení problému neúspěšné, předá tiket na úroveň podpory 2, která se zase pokusí problém vyřešit. Pokud je řešení problému neúspěšné, předá úroveň podpory 2 problém na úroveň podpory 3 vytvořením tiketu ve vývojovém systému a přiřazením priority zpracování tiketu v souladu s třídami poruch definovanými v tabulkové formě v části 15.5 těchto VOP.
15.5 Definice tříd poruch:

15.6 Definice doby odezvy:
15.7 Následující obrázek definuje pojmy pro časová okna a strukturální posloupnost procesu odstraňování poruchy od výskytu poruchy po její úspěšné odstranění:

Obrázek 1: Znázornění časových termínů

15.8 Po odstranění závady (lístek) bude zákazník informován.
16 Lhůty
16.1 Termíny poskytnutí služeb uvedené v nabídce a v popisu služby jsou obecně nezávazné plánované termíny. Tyto termíny se považují za závazné termíny plnění pouze v případě, že jsou tak výslovně označeny.
16.2 Termíny jsou zejména podmíněny řádnou součinností zákazníka.
16.3 Pokud dojde ke zpoždění poskytování služeb v důsledku okolností, (i) za které odpovídá výhradně nebo převážně zákazník, nebo (ii) za které neodpovídá ani 3DZ, ani zákazník, prodlužují se případné termíny o dobu odpovídající délce existence těchto okolností.
17 Odpovědnost za vady
17.1 V rozsahu, v jakém mohou mít Služby vady vyplývající z jejich povahy, odpovídá 3DZ za to, že Služby jsou bez vad v právním smyslu v souladu s následujícími ustanoveními.
17.2 V případě výskytu vad je zákazník oprávněn požadovat, aby 3DZ vadu odstranila. Společnost 3DZ může dle vlastního uvážení vadu odstranit také tím, že Služby poskytne znovu a bez vad. Společnost 3DZ odstraní vady v souladu s bodem 15 těchto VOP. Jakékoli právo zákazníka na odstranění vady vlastními silami (§ 637 BGB) je výslovně vyloučeno.
17.3 Pokud následné plnění selže v důsledku vady, je pro zákazníka nepřiměřené nebo je 3DZ odmítne, nebo pokud je to odůvodněno jinými důvody s ohledem na zájmy obou stran, je zákazník oprávněn - aniž by byly dotčeny případné nároky na náhradu škody nebo náhradu nákladů - odstoupit od smlouvy (pokud se nejedná o nájemní vztah) nebo snížit odměnu. V případě nájemního vztahu je zákazník oprávněn po neodstranění vady smlouvu mimořádně vypovědět. Pokud 3DZ poskytuje zákazníkovi v rámci jedné smlouvy více vymezitelných služeb (např. vytvoření několika digitálních publikací v 3DZ.Editor a jejich následná distribuce v rámci keosku), je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy nebo mimořádně odstoupit pouze s ohledem na vadnou dílčí službu.
17.4 Právo na odstoupení od smlouvy nebo právo na mimořádné ukončení smlouvy však existuje pouze v případě, že se jedná o vadu podstatnou.
17.5 Jakákoli další odpovědnost za vady ze strany 3DZ je vyloučena.
17.6 Zákazník je povinen zkontrolovat příslušnou službu na vady bezprostředně poté, co mu byla poprvé poskytnuta nebo jinak zpřístupněna. Zákazník je povinen neprodleně informovat 3DZ o existujících nebo vzniklých vadách.
17.7 Společnost 3DZ neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním, nesprávným uvedením do provozu nebo manipulací se službami, nesprávnou opravou nebo pokusy o nápravu ze strany zákazníka.
17.8 Společnost 3DZ rovněž neodpovídá za vady, pokud byly na službách provedeny neautorizované úpravy a daná vada je způsobena touto úpravou.
17.9 Jakékoli záruční nároky, na které může mít zákazník vůči společnosti 3DZ nárok, zůstávají nedotčeny.
17.10 Záruční nároky se promlčují do jednoho roku od zákonného počátku běhu promlčecí lhůty, ledaže by vada byla podvodně zatajena.
18 Odpovědnost za škodu
18.1 Společnost 3DZ odpovídá v souladu se zákonnými ustanoveními za škody vzniklé v důsledku újmy na životě, těle nebo zdraví, jakož i podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a ze záručních slibů a v případě podvodného úmyslu.
18.2 3DZ odpovídá rovněž za škody vzniklé zaviněným porušením podstatných smluvních povinností, tj. povinností, jejichž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejichž splnění se zákazník může pravidelně spoléhat. Odpovědnost je omezena na náhradu předvídatelné škody typické pro smlouvu. Při uzavření smlouvy strany předpokládají, že tato typická smluvní škoda činí maximálně 50 % sjednané výše zakázky nebo roční odměny.
18.3 Jinak společnost 3DZ odpovídá pouze za úmysl a hrubou nedbalost. Jakákoli další odpovědnost společnosti 3DZ za škodu je vyloučena.
18.4 Pokud je odpovědnost společnosti 3DZ vyloučena nebo omezena, platí to i pro osobní odpovědnost zákonných zástupců, vedoucích pracovníků a jiných zástupců společnosti 3DZ.
18.5 Zákazník je povinen neprodleně písemně oznámit společnosti 3DZ jakoukoli škodu ve smyslu výše uvedených ustanovení o odpovědnosti nebo ji nechat společností 3DZ zaznamenat, aby byla společnost 3DZ co nejdříve informována a mohla společně se zákazníkem minimalizovat vzniklou škodu.
19 Doba trvání smlouvy / zrušení smlouvy / vymazání údajů
19.1 Smlouvy o vytvoření softwaru na míru nebo koncepčního řešení (3DZ.Innovation Consulting) podléhají smluvní lhůtě, pokud je tato stanovena v individuální smlouvě.
19.2 U ostatních smluv je příslušná doba trvání smlouvy 12 měsíců od počátku smlouvy, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Počátek platnosti smlouvy může být dohodnut individuálně. V opačném případě začíná smlouva běžet okamžikem uzavření smlouvy podle bodu 1.6.
19.3 Smlouva se automaticky prodlužuje vždy o dalších 12 měsíců, pokud není smlouva vypovězena s tříměsíční výpovědní lhůtou do konce smlouvy.
19.4 Právo na mimořádné zrušení smlouvy podle § 314 BGB zůstává nedotčeno.
19.5 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno v textové podobě. (Formální požadavek splňují e-maily.)
.
19.6 Pokud zákazník nabízí publikace bezplatně, je 3DZ oprávněna je po dvanácti měsících od jejich vytvoření vymazat ze serverů provozovaných 3DZ. Publikace se pak již nebudou zobrazovat na webových stránkách a v dalších nabídkách společnosti 3DZ.
19.7 Po uplynutí doby trvání smlouvy může 3DZ vymazat všechna data zákazníka, která jsou stále dostupná na serverech 3DZ.
19.8 Jednotlivé aplikace podle bodu 6 budou zákazníkovi rovněž zpřístupněny pouze po omezenou dobu. Po skončení doby trvání smlouvy budou odstraněny z obchodu příslušného poskytovatele obchodu (např. Apple, Google nebo Amazon) a zákazník je povinen odstranit všechny existující kopie. Aplikaci tedy po skončení doby trvání smlouvy již nelze používat.
20 Povinnost zachovávat mlčenlivost
20.1 Smluvní strany se zavazují zachovávat vůči třetím osobám naprostou mlčenlivost o všech informacích, zejména o obchodním a služebním tajemství, o kterých se dozvěděly přímo či nepřímo v průběhu spolupráce, a tyto informace nesdělovat třetím osobám, nezpřístupňovat je třetím osobám, jakýmkoli způsobem je nevyužívat ani nepoužívat bez předchozího písemného souhlasu příslušné smluvní strany, ledaže je to nezbytné pro účely smlouvy uzavřené podle bodu 1.6 těchto VOP.
20.2 Smluvní strany přijmou veškerá vhodná opatření k zajištění důvěrnosti. Důvěrné informace budou zpřístupněny pouze těm zaměstnancům nebo jiným třetím osobám, které je musí obdržet vzhledem ke své práci. Smluvní strany zajistí, aby nasazené osoby byly odpovídajícím způsobem vázány povinností mlčenlivosti.
20.3 Na požádání musí být vráceny všechny předané dokumenty, včetně všech jejich pořízených kopií, jakož i pracovní dokumenty a materiály, pokud druhá strana nemůže uplatnit oprávněný zájem na těchto dokumentech.
20.4 Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje nebo již nevztahuje na (i) takové informace a dokumenty, které jsou obecně známé nebo se stanou obecně známými, aniž by za to druhá strana nesla odpovědnost, a (ii) takové informace a dokumenty, které již druhá strana znala.
20.5 Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré škody, které společnosti 3DZ vzniknou v důsledku porušení povinností stanovených v tomto bodě 1.6.
20.6 Povinnost absolutní důvěrnosti trvá i po ukončení spolupráce. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na právní nástupce smluvních stran.
21 Změny smluvních podmínek
21.1 Společnost 3DZ je oprávněna v každém jednotlivém případě upravit výši poplatků, které má zákazník zaplatit za služby v rámci trvajících závazků s účinností do budoucna, a to jednostranným prohlášením adresovaným zákazníkovi v průběhu trvání smlouvy. To neplatí pro jednorázové služby, které mají být poskytnuty do čtyř měsíců od uzavření smlouvy. V případě výrazného zvýšení ceny poskytne 3DZ zákazníkovi zvláštní právo na odstoupení od smlouvy. Při uzavření smlouvy strany předpokládají, že za podstatné zvýšení ceny se považuje v každém případě od zvýšení o 25 % dříve dohodnutého poplatku v příslušném jednotlivém případě. Společnost 3DZ informuje zákazníka o zvláštním právu na odstoupení od smlouvy a stanoví rovněž přiměřenou lhůtu pro uplatnění tohoto práva. Pokud zákazník v této lhůtě nevyužije zvláštního práva na odstoupení od smlouvy, má se za to, že s úpravou poplatku souhlasí a smlouva nadále běží za nových podmínek. Společnost 3DZ zákazníka o tomto právním následku rovněž informuje.
21.2 Změny těchto VOP nebo příslušného rozsahu dlužných služeb mohou být dohodnuty na základě nabídky 3DZ a akceptace ze strany zákazníka. 3DZ nabídne změnu tak, že o změnách informuje zákazníka. Pokud zákazník na nabídku nereaguje nebo nevznese námitky do čtyř týdnů od obdržení oznámení o změně, zákazník tímto jednáním změny konkludentně přijímá. Změny pak nabývají účinnosti. Tyto právní důsledky však nabývají účinnosti pouze tehdy, pokud společnost 3DZ zákazníka o těchto důsledcích výslovně informovala v oznámení o změnách. Pokud zákazník se změnami smlouvy nesouhlasí, smlouva nadále běží za předchozích podmínek. Nebude však pokračovat, pokud společnost 3DZ nebude moci z podstatných důvodů ve smlouvě pokračovat a společnost 3DZ o tom zákazníka vyrozumí. Nové VOP pak nahradí staré VOP. V takovém případě společnost 3DZ poskytne zákazníkovi zvláštní právo na odstoupení od smlouvy. Společnost 3DZ informuje zákazníka o zvláštním právu na odstoupení od smlouvy a stanoví rovněž přiměřenou lhůtu pro jeho uplatnění. Pokud zákazník v této lhůtě nevyužije zvláštního práva na odstoupení od smlouvy, smlouva bude nadále platit za nových podmínek. 3DZ zákazníka o tomto právním důsledku rovněž informuje.
21.3 Změny podle bodu 1.7.2 těchto VOP mohou být účinně sjednány pouze tehdy, pokud změna významně neposouvá vztah mezi plněním a protiplněním v neprospěch zákazníka.
22 Závěrečná ustanovení
22.1 Smlouva se řídí právem Spolkové republiky Německo s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980).
22.2 Místem plnění je sídlo společnosti 3DZ.
22.3 Výlučným místem soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající ze smlouvy mezi stranami a v souvislosti s ní je Mnichov.
22.4 Zákazník může postoupit smluvní pohledávky vůči 3DZ pouze s předchozím písemným souhlasem 3DZ. Zákazník může započíst své vlastní pohledávky nebo uplatnit zadržovací právo pouze v případě, že jeho pohledávky jsou právně prokázané, nesporné nebo uznané.
22.5 Pokud by některé ustanovení těchto VOP nebo jednotlivých ujednání uzavřených k nim bylo nebo se stalo neplatným, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. V takovém případě jsou strany povinny spolupracovat při tvorbě ustanovení, která se co nejvíce blíží ekonomickému účinku neplatného ustanovení a zároveň chrání zájmy obou stran. Výše uvedené platí obdobně i pro odstranění případných mezer ve smlouvě.