Gå til innhold

Generelle vilkår og betingelser

Sist endret den: 1. oktober 2016
Innledning
Disse generelle vilkårene og betingelsene (heretter kalt "GTC") regulerer kontraktsforholdet mellom 3D-Zeitschrift GmbH, Dachsteinstr 66, 83373 Taching aa. See (heretter kalt "3DZ") og deg som gründer i henhold til § 14 BGB (heretter kalt "kunde") når det gjelder bruk av produktene og tjenestene som tilbys av 3DZ. En entreprenør er enhver fysisk eller juridisk person eller partnerskap med juridisk kapasitet som handler i utøvelsen av sin kommersielle eller uavhengige profesjonelle aktivitet når kontrakten inngås.
I prinsippet er det fem kategorier av tjenester som tilbys av 3DZ:
"3DZ.Editor" er en internettbasert programvareløsning utviklet av 3DZ som gjør det mulig for kunden å opprette og redigere digitale publikasjoner og deretter eksportere dem i ulike formater.
"Smarticle Clipper" er også en internettbasert programvareløsning. Den gjør det mulig for kunden å lage og redigere digitale publikasjoner, spesielt med samtidig optimalisering av publikasjonene for mobile enheter, samt påfølgende eksport i ulike formater.
"keosk." er en distribusjonsplattform utviklet og drevet av 3DZ, som er tilgjengelig både på Internett påhttp://www.keosk.dealsog via keosk-appen på mobile enheter (heretter samlet kalt "keosk"), og som gjør det mulig for kunden å distribuere publikasjoner som er laget med 3DZ.editor og/eller Smarticle Clipper.
"3DZ.App" inkluderer opprettelsen av individuelle apper der kunden kan integrere publikasjoner ("3DZ.App") og den påfølgende, midlertidige leveringen av disse appene.
3DZ.strategirådgivning" omfatter utvikling av tilpassede programvareløsninger og individuell rådgivning i forbindelse med digital distribusjon av publikasjoner ("3DZ.strategirådgivning").
I den grad individuelle klausuler eller seksjoner i disse vilkårene eksplisitt refererer til bare en av disse produkt- eller tjenestekategoriene, skal de respektive klausulene og seksjonene bare gjelde for disse.
1 Gjenstand for de generelle vilkårene og kontraktsinngåelsen
1.1 Disse generelle forretningsvilkårene gjelder for alle kontraktsforhold mellom 3DZ og kunden vedrørende produkter og tjenester som tilbys av 3DZ, og som inngås i løpet av gyldighetsperioden for disse generelle forretningsvilkårene. Avsnittene 2 til 7 i disse generelle vilkårene gjelder kun med hensyn til de aktuelle tjenestene.
1.2 Omfanget av tjenester, funksjonalitetene som er tilgjengelige for kunden og godtgjørelsen som skal betales for dem, skal være basert på det respektive individuelle tilbudet som er sendt inn av 3DZ og akseptert av kunden i samsvar med avsnitt 1.6 i disse GTC ("Tilbud"), samt på den respektive gjeldende tjenestebeskrivelsen som er gyldig på tidspunktet for inngåelse av kontrakten. Tjenestebeskrivelsene finnes på Internett påwww.Smarticle.com. Disse vilkårene gjelder også i den utstrekning de faktisk er inkludert i kontrakten.
1.3 I den grad den gjeldende tjenestebeskrivelsen er i strid med innholdet i disse generelle forretningsvilkårene, gjelder de generelle forretningsvilkårene. Hvis innholdet i tilbudet strider mot innholdet i disse vilkårene eller den gjeldende tjenestebeskrivelsen, skal innholdet i tilbudet gjelde. De motstridende klausulene i disse vilkårene og informasjonen i tjenestebeskrivelsen skal da ikke gjelde.
1.4 Disse GTC for 3DZ skal gjelde eksklusivt. Eventuelle vilkår og betingelser fra kunden som er i strid med eller avviker fra disse vilkårene, skal ikke anerkjennes med mindre 3DZ uttrykkelig har samtykket til deres gyldighet. Dette gjelder også hvis 3DZ utfører sine tjenester uten forbehold, vel vitende om at kundens vilkår og betingelser er i strid med eller avviker fra disse vilkårene.
1.5 Muntlige avtaler om sikkerhetsstillelse til disse generelle forretningsvilkårene skal ikke eksistere.
1.6 En kontrakt mellom kunden og 3DZ skal inngås ved innlevering av et individuelt tilbud fra 3DZ og kundens påfølgende aksept av et slikt tilbud ("kontraktsinngåelse"). All informasjon gitt av 3DZ i reklamemateriell eller på nettstedet skal være uforpliktende og skal ikke utgjøre et tilbud til kunden.
2 Omfang av tjenester 3DZ.Editor
2.1 3DZ.Editor gjør det mulig for kunden å laste opp sin publikasjon i PDF-format og redigere den uavhengig i tre forskjellige versjoner ("Replica", "Enhanced Replica" og "Digital Only") og deretter eksportere den til ulike distribusjonskanaler (se avsnitt 4 i disse vilkårene). Publikasjonene som kunden oppretter, skal lagres på 3DZ-serveren.
2.2 3DZ skal gjøre det mulig for kunden å bruke 3DZ.Editor via Internett. Tilgang til 3DZ.Editor skal utelukkende skje via kundens nettleser og via telekommunikasjon. 3DZ.Editor skal forbli på serverne til 3DZ. Kunden skal ikke motta en programkopi av 3DZ.Editor.
2.3 Hele produksjonen av de digitale publikasjonene (spesielt utarbeidelsen av PDF-dataene i samsvar med "3DZ PDF Guidelines" samt konvertering og berikelse med tilleggsinnhold og funksjoner) skal utføres uavhengig av kunden. Mot en ekstra avgift kan kunden også gi 3DZ i oppdrag å produsere de digitale publikasjonene.
2.4 Kunden kan deretter eksportere den endelige redigerte publikasjonen. I denne forbindelse gjelder gjeldende tjeneste- og prosessbeskrivelser.
2.5 3DZ skal gi kunden den ikke-eksklusive, ikke-overførbare retten, begrenset til kontraktens løpetid, til å bruke 3DZ.Editor i samsvar med bestemmelsene i disse vilkårene og alle andre bestemmelser som disse vilkårene henviser til. Kunden får ingen rett til kildekoden.
2.6 Kunden skal gi 3DZ rett til å reprodusere og på annen måte bruke og redigere kildematerialet som er behandlet av ham med 3DZ.Editor, samt publikasjonene som er opprettet med programvaren, i den grad dette er nødvendig for å levere tjenestene som skyldes i det enkelte tilfellet, samt for å utføre vedlikehold og sikkerhetskopiering av data.
3 Smarticle Clippers tjenesteomfang / frigivelse av kunden
3.1 Smarticle Clipper gjør det mulig å opprette og deretter eksportere publikasjoner som er optimalisert for visning på mobile enheter (heretter kalt "Smarticle-publikasjon").
3.2 Kunden laster først opp publikasjonen i PDF-format til Smarticle Clipper (heretter kalt "kildeformat"). Kunden kan deretter overføre og redigere bilder, tekster og annonser (heretter kalt "artikkelinnhold") i Smarticle-publikasjonen. I noen tilfeller skjer redigeringen også automatisk. Artikkelinnholdet lagres deretter i en artikkeldatabase hos 3DZ. Artikkelinnholdet som er lagret i artikkeldatabasen, kan deretter settes sammen til en smart article-publikasjon.
3.3 Kunden kan deretter eksportere eller vise den smarte artikkelpublikasjonen. Se tilbudet eller den aktuelle tjeneste- eller prosessbeskrivelsen for hvilke alternativer som er tilgjengelige i denne forbindelse. De smarte artikkelpublikasjonene som kunden oppretter, lagres på 3DZ-serveren.
3.4 Før Smarticle-publikasjonen frigis for eksport, må kunden godkjenne den ved hjelp av en tydelig erklæring. Se gjeldende tjeneste- eller prosessbeskrivelser for informasjon om hvordan godkjenningen skal gis. Uten en frigivelse fra kunden er 3DZ verken forpliktet eller autorisert til å frigi Smarticle-publikasjonen eller gjøre den tilgjengelig på nettet.
3.5 I stedet for en frigivelse kan kunden rapportere eventuelle bilde- eller tekstkorrigeringer tilbake til 3DZ i en korrigeringssløyfe, forutsatt at kunden har bestilt den tilsvarende tjenesten. 3DZ har satt opp en spesiell inndatamaske for dette formålet, der kunden kan legge inn slike endringer. 3DZ inkorporerer deretter disse endringene og ber kunden godkjenne den reviderte Smarticle-publikasjonen på nytt.
3.6 3DZ skal utarbeide artikkelinnholdet utelukkende på vegne av og i kundens navn. Forberedelsene til utgivelse og, hvis aktuelt, publisering skal også utføres utelukkende på vegne av og i kundens navn. 3DZ skal kun levere tekniske støttetjenester. Med mindre annet er avtalt og beskrevet i kontrakten med kunden, skal 3DZ ikke redigere, korrigere eller på annen måte utnytte eller tilpasse artikkelinnholdet. Spesielt skal 3DZ ikke manuelt kontrollere innholdet eller presentasjonen av artikkelinnholdet som er lastet opp av kunden. Kunden skal alltid være eneansvarlig for innholdet som leveres av ham (jf. punkt 11 i disse vilkårene).
3.7 Kunden skal gi 3DZ rett til å reprodusere og på annen måte bruke og redigere kildematerialet som er behandlet av ham med Smarticle Clipper, samt publikasjonene som er opprettet med programvaren, i den grad dette er nødvendig for å levere tjenestene som skyldes i det enkelte tilfellet, samt for å utføre vedlikehold og sikkerhetskopiering av data. Kunden garanterer at han/hun har de nødvendige rettighetene (jf. punkt 14 i disse vilkårene).
4 Omfanget av tjenestene til keosk / annen distribusjon av skapte publikasjoner
4.1 Publikasjoner laget med 3DZ.Editor og/eller Smarticle Clipper kan lastes opp til keosk og distribueres til sluttkunder.
Ved behov kan publikasjonene eksporteres som en "web link" og/eller som en "web export". Ved eksport som nettlenke forblir publikasjonene på 3DZs servere i kontraktsperioden i henhold til punkt 19 og kan integreres som en hyperlenke på kundens eget nettsted. Ved webeksport kan kunden laste ned den aktuelle publikasjonen i sin helhet eller laste den opp til sin egen server og deretter integrere den i sin egen eller en annen webtilstedeværelse samt distribuere den via sine egne kontoer i iTunes, Google Play eller Kindle Fire Store (heretter kalt "tredjepartsbutikker"). Eventuelt kan denne tjenesten eller administrasjonen av de respektive butikkontoene også leveres av 3DZ mot en ekstra avgift. Når det gjelder detaljene, gjelder bestemmelsene i den respektive gjeldende tjenestebeskrivelsen eller tilbudet.
4.2 Priser overfor sluttkunden og betalingsbehandling skal være i samsvar med avsnitt 9 i disse vilkårene.
4.3 I alle tilfeller skal 3DZ ikke gjennomgå innholdet eller presentasjonen av publikasjonene som er opprettet av kunden. Kunden skal alltid være eneansvarlig for innholdet som leveres av kunden (jf. punkt 14 i disse vilkårene).
5 Tilleggstjenester for 3DZ.Editor, Smarticle Clipper og keosk.
5.1 I tillegg til den grunnleggende bruken av 3DZ.Editor, Smarticle Clipper og keosk, kan kunden benytte seg av tilleggstjenester og funksjoner som er gjenstand for separat betaling.
5.2 Du finner en oversikt over tilleggstjenestene og tilleggsfunksjonalitetene samt tjenestebeskrivelsene påwww.3DZ.comeingesehen. Kunden kan også be om et skreddersydd tilbud.
6 Omfang av tjenester 3DZ.app
6.1 På kundens separate forespørsel skal 3DZ gi kunden en app for iOS, Android og Kindle Fire eller - hvis tilgjengelig - en annen plattform i en begrenset periode, som kunden kan distribuere til sine brukere. De mulige variantene av appen er beskrevet i tjenestebeskrivelsen. Appen gjør det mulig for brukerne å kjøpe publikasjoner som kunden har laget ved hjelp av 3DZ.Editor og som ligger på 3DZs servere, i alle tre versjoner direkte via appen (kjøp i appen). Smarticle-publikasjoner kan også kjøpes via en premium-app.
6.2 3DZ skal overlevere den utviklede appen til den respektive butikkoperatøren. Appen hostes av den respektive butikkleverandøren (f.eks. Apple, Google eller Amazon). Publikasjonene som kan kjøpes i appen og opprettes ved hjelp av programvaren, ligger på serverne til 3DZ (se punkt 13.1 i disse vilkårene).
6.3 Eventuelt administrerer 3DZ appen mot en ekstra avgift (se punkt 8.6 i disse vilkårene). Dette inkluderer blant annet (i) innlemmelse i appen av nye publikasjoner som er opprettet ved hjelp av programvaren og (ii) nødvendig vedlikehold og tilpasning av appen på grunn av oppdateringer av det respektive operativsystemet som appen er basert på.
6.4 Uavhengig av om appen administreres av kunden eller av 3DZ i enkelttilfeller, skal kunden være eneansvarlig for oppfyllelsen av alle juridiske forpliktelser i forbindelse med appen (f.eks. avtrykksforpliktelser, plikt til å opprette og vedlikeholde en databeskyttelseserklæring, informasjonsforpliktelser i henhold til fjernsalgsloven osv.)
6.5 3DZ skal gi kunden en enkel (dvs. ikke-eksklusiv), ikke-overførbar rett, begrenset i tid til kontraktens løpetid med 3DZ, til å bruke appen som er opprettet for kunden i samsvar med bestemmelsene i kontrakten mellom kunden og 3DZ. Kunden skal ikke erverve noen rett til kildekoden.
7 Omfang av tjenester 3DZ.innovation consulting
7.1 3DZ skal tilby kunden tjenester for utvikling av skreddersydde programvareløsninger og individuell rådgivning i forbindelse med digital distribusjon av publikasjoner etter særskilt bestilling.
7.2 Omfanget av tjenestene og vederlaget som skal betales i de enkelte tilfellene, skal baseres på kontrakten med kunden.
8 Vederlag
8.1 Godtgjørelsen som skal utbetales i det enkelte tilfelle, er basert på bestemmelsene i punktene 1.2 til 1.6 i disse vilkårene.
8.2 Den grunnleggende bruken av 3DZ.Editor er generelt uten fast godtgjørelse. 3DZ skal beholde en prosentandel av bruttosalget av alle titler som kunden selger i keosk som spesifisert i det respektive tilbudet.
8.3 Hvis kunden tilbyr sine publikasjoner gratis i keosk, belastes avgifter for bruk av 3DZ.Editor for hver publikasjon som opprettes (heretter kalt "utgivelseslisenser"), i avvik fra punkt 8.2. Størrelsen på utgivelseslisensene fremgår av det respektive tilbudet.
8.4 Hvis kunden tilbyr sin publikasjon gratis eller mot betaling i henhold til punkt 4.2 i disse vilkårene i tredjepartsbutikker eller på sitt eget eller et annet nettsted eller gjør den offentlig tilgjengelig på annen måte, gjelder også utgivelseslisensene.
8.5 Størrelsen på vederlaget for en Smarticle-publisering fremgår av det respektive tilbudet. På kundens forespørsel skal 3DZ påta seg den komplette opprettelsen av Smarticle-publikasjoner ("full service clipping"); en ekstra lisens må kjøpes for dette.8.6 Med mindre det respektive tilbudet inneholder en avvikende bestemmelse, skal den første opprettelsen av en individuell app i samsvar med avsnitt 6 i disse vilkårene utføres mot et engangsoppsettgebyr; gebyret skal belastes for hvert operativsystem. For administrasjon og videre levering av appen fra 3DZ skal det belastes en årlig avgift avhengig av utstyrsvarianten av appen (standard eller premium); dette er spesifisert i det respektive tilbudet. Størrelsen på de påløpte avgiftene fremgår av de gjeldende tjenestebeskrivelsene som er gyldige på det tidspunktet kontrakten inngås, eller av det aktuelle tilbudet.
8.7 For integrering av egne publikasjoner i de enkelte appene betales det magasinavgift, se nærmere informasjon i tilbudet.
9 Prissetting overfor sluttkunden / betalingshåndtering
9.1 I prinsippet står 3DZ fritt til å fastsette prisene for salg av sine digitale publikasjoner i keosk innenfor rammen av Apples prisnivåer.
9.2 Hvis kunden krever et gebyr for sine publikasjoner, skal omsetningen som genereres via keosk eller via 3DZ.Apps-varianten krediteres 3DZ av betalingstjenestene eller tredjepartsbutikkene. 3DZ beholder den prosentandelen av omsetningen som er avtalt i tilbudet. Det resterende beløpet utbetales til den respektive kunden.
9.3 Omsetningen generert via keosk skal avregnes kvartalsvis av 3DZ og overføres til kunden på pro rata-basis. I tillegg kan kunden laste ned en oversikt som en CSV-eksport fra 3DZ.
9.4 Avhengig av plattform og faktureringsmodell kan det også påløpe ekstra kostnader for bruk av plattformen og behandling av betalinger. Selskaper som PayPal, Click&Buy, Apple osv. kan holde tilbake en viss prosentandel av omsetningen, samt eventuelle ekstra skatter/kostnader.
9.5 Betalingsbehandlingen av publikasjoner som selges direkte via tredjepartsbutikker (se punkt 4.2 i disse vilkårene) eller via den enkelte app (se punkt 6 i disse vilkårene), skjer i forholdet mellom den respektive tredjepartsbutikken og kunden.
10 Kundens bruk av tjenestene
10.1 3DZ.Editor, Smarticle Clipper og keosk brukes via 3DZs nettsted(www.Smarticle.com). 3DZ skal opprette en kundespesifikk brukerkonto for kunden og gi ham den tilsvarende bruker-ID-en og et passord (tilgangsdata).
10.2 Kunden er forpliktet til å lagre tilgangsdataene nøye og beskytte dem ved hjelp av egnede tekniske (f.eks. installasjon av en brannmur) og organisatoriske tiltak.
10.3 Kunden kan bare utlevere tilgangsdataene til ansatte som er forpliktet til å holde tilgangsdataene hemmelige, og som også er autorisert til å utføre de juridiske transaksjonene for kunden som kan utføres via kontoen. Det er forbudt å utlevere tilgangsdataene til tredjeparter.
10.4 Kunden må påta seg ansvaret for de handlinger som utføres via kontoen, og er særlig bundet av intensjonserklæringer som avgis via kontoen. Dette gjelder ikke hvis det var åpenbart for 3DZ i det aktuelle tilfellet at det ikke var kunden som handlet, eller hvis kunden beviser at handlingen ble utført av en tredjepart uten at kunden har skyld i dette.
10.5 Kunden er forpliktet til å kontrollere filene som skal behandles med 3DZ.Editor og Smarticle Clipper for virus eller andre skadelige komponenter før de legges inn eller lastes opp til 3DZ.Editor og Smarticle Clipper, og å bruke moderne virusbeskyttelsesprogrammer til dette formålet.
10.6 Bruk er kun tillatt for bruk av kunden og dens tilknyttede selskaper i henhold til §§ 15 ff. i den tyske aksjeloven (AktG) med det formål å utføre den respektive kontrakten mellom kunden og 3DZ. Bruk til tjenester for tredjeparter er uttrykkelig forbudt, men kan reguleres innenfor rammen av en separat samarbeidsavtale.
11 Kundens samarbeids- og leveringsforpliktelser
11.1 Kunden er forpliktet til - i den grad det er rimelig - å yte rimelig samarbeid. Rimelig samarbeid omfatter særlig følgende tjenester:
11.2 For å kunne bruke 3DZ.Editor, Smarticle Clipper og keosk, må kunden selv sørge for at systemene hans har bredbåndstilkobling til Internett og nødvendig programvare og maskinvareutstyr (aktuell nettleser, aktuell versjon av Flash Player, sluttenheter osv.).
11.3 Kunden skal uoppfordret og uten forsinkelse gi 3DZ den informasjon og det materiale som er nødvendig for levering av tjenesten (særlig publikasjoner, tekster og grafikk samt produktinformasjon osv.) samt all annen informasjon som viser seg å være nødvendig for levering av tjenesten, og skal gi tilsvarende bruksrettigheter. Kunden er ansvarlig for at denne informasjonen og dette materialet er korrekt og fullstendig. Kunden er ansvarlig for å sikre at informasjonen og materialet er fri for tredjeparts eiendomsrett og at det, så vidt kunden kjenner til, ikke foreligger andre rettigheter som begrenser eller utelukker 3DZs bruk av dem.
11.4 Hvis kunden ber om at visse materialer eller programvareapplikasjoner fra kunden skal brukes til utviklingen, skal kunden stille disse gratis til rådighet i lisensiert form så lenge prosjektet varer.
11.5 Hvis og i den grad samarbeidstjenester fra kunden er avtalt eller påkrevd for levering av tjenestene (f.eks. etablering av tjenester, tjenestetilkoblinger og -tilganger samt grensesnitt), skal kunden sørge for at disse samarbeidstjenestene leveres i god tid.
11.6 Kunden skal oppfylle sine forpliktelser til å samarbeide og stille materiale vederlagsfritt til rådighet.
12 Keosks åpningstider og tilgjengelighet
12.1 Systemets åpningstider er man-søn 00:00 - 24:00.
12.2 Innenfor sin innflytelsessfære er 3DZ forpliktet til en systemtilgjengelighet på 98 prosent per år frem til overføringspunktet (dvs. grensesnittet mellom datanettverket som drives av 3DZ og andre nettverk). Dette inkluderer imidlertid ikke driftsstans på grunn av nødvendig vedlikeholds- og vedlikeholdsarbeid (jf. punkt 12.3 i disse vilkårene) og tilfeller av force majeure (som streik, krig og krigslignende tilstander, terrorisme, angrep, sabotasjehandlinger, ekstraordinære naturhendelser som jordskjelv, flom osv.) og andre årsaker som 3DZ ikke er ansvarlig for. 3DZ er ikke ansvarlig for etablering og vedlikehold av dataforbindelsen mellom kundens IT-system og overføringspunktet.
12.3 Tilgang til 3DZ.Editor, Smarticle Clipper og keosk samt til behandlingsresultatene kan bli avbrutt, spesielt på grunn av vedlikeholds- og servicearbeid. Så langt det er mulig, vil dette arbeidet bli kunngjort elektronisk i god tid i forveien.
13 Hosting/trafikk og påløpte tilleggsavgifter
13.1 Alle publikasjoner som opprettes skal forbli lagret på serverne til 3DZ i den avtalte kontraktsperioden og skal være tilgjengelige der for henting. 3DZ er ikke forpliktet til å lagre publikasjonene utover kontraktsperioden, selv når det gjelder individuelle apper i henhold til avsnitt 6 i disse vilkårene. Etter utløpet av avtaleperioden skal de enkelte appene også fjernes fra butikken til den respektive butikkleverandøren (f.eks. Apple, Google eller Amazon).
13.2 Kunden skal gi 3DZ rett til å reprodusere og på annen måte bruke og behandle kundens publikasjoner og artikkelinnholdet i den grad dette er nødvendig for å levere de skyldige tjenestene i det enkelte tilfellet og for å utføre vedlikeholds- og sikkerhetskopieringstiltak.
13.3 Hosting av de enkelte publikasjonene som publiseres av kunden via serverne til 3DZ på nettet eller i en app, er underlagt følgende bestemmelser, som skal gjelde i hvert enkelt tilfelle i hele kontraktsperioden:
13.3.1 Kunden har rett til en trafikkvote på 10 000 besøk og et datavolum på opptil 250 MB per utgave.
13.3.2 Hver åpning av en publikasjon som ikke allerede er lastet ned til den aktuelle enheten, regnes som et besøk.
13.3.3 Hvis enten antallet besøk som er angitt i punkt 13.3.1 eller datavolumet som er angitt der, er oppbrukt, må kunden betale et tilleggsgebyr; dette gjelder uavhengig av om kunden betaler magasinavgift eller 3DZ mottar en andel av inntektene. For hvert ekstra besøk etter at antall besøk eller datavolumet er nådd, skal dette gebyret utgjøre EUR 0,08. Fakturaer skal utstedes månedlig.
13.3.4 Kunden har kun rett til 1000 besøk per time. Hvis kunden forventer mer enn 1000 besøk per time, må han informere 3DZ og inngå en separat avtale i form av en ekstra, avgiftsbelagt trafikkvote.
13.3.5 En utvidelse av hosting eller en økning i antall besøk er mulig når som helst mot en ekstra kostnad.
14 Kundens ansvar for eget innhold
14.1 Ved opprettelse og publisering av digitale publikasjoner med produkter og/eller tjenester som tilbys av 3DZ, er kunden eneansvarlig for innholdet i publikasjonen.
14.2 Kunden garanterer å ikke opprette og publisere publikasjoner med 3DZ som har pornografisk, voldsforherligende, fremmedfiendtlig, støtende, rasistisk eller på annen måte diskriminerende innhold.
14.3 Kunden garanterer å behandle og publisere eller få behandlet og publisert av 3DZ bare slikt innhold med produktene og / eller tjenestene som tilbys av 3DZ for behandling og reproduksjon som han har de tilsvarende rettighetene til. Dette inkluderer spesielt de rettighetene som er nødvendige for lovlig å behandle innholdet som er levert av kunden og utgitt i samsvar med avsnitt 3.4 i disse vilkårene på den måten som er beskrevet i avsnitt 3 i disse vilkårene (Smarticle Clipper) og for å gjøre det offentlig tilgjengelig på Internett.
14.4 Kunden garanterer at innholdet i publikasjonene som er laget med produktene og/eller tjenestene som tilbys av 3DZ (spesielt 3DZ.Editor og Smarticle Clipper) eller får dem opprettet og publisert av 3DZ, ikke krenker noen industrielle eiendomsrettigheter eller opphavsrettigheter til tredjeparter i noe land der publikasjonene kan hentes som tiltenkt og ikke bryter noen lovbestemmelser i noe land der publikasjonene kan hentes som tiltenkt.
14.5 Kunden skal holde 3DZ skadesløs for alle krav fra tredjepart som oppstår som følge av brudd på forpliktelsene som er oppført i denne paragraf 14 på første forespørsel, og skal bære de rimelige kostnadene ved rettslig forsvar.
14.6 Brudd på forpliktelsene i dette punkt 14 gir 3DZ rett til ekstraordinær oppsigelse.
15 Feilsøking / servicetider
15.1 3DZ er tilgjengelig for kunden mandag - fredag kl. 09.00 - 18.00 (inkludert for feilmeldinger og andre supporthenvendelser). Dette gjelder ikke helligdager.
15.2 Kunden skal umiddelbart varsle 3DZ om eventuelle feil som kunden oppdager. 3DZs ansvarsområde begynner å løpe fra det tidspunkt kunden blir oppmerksom på en feilmelding i henhold til servicetidene som er definert i punkt 15.1 i disse vilkårene. Feil må alltid rapporteres ved å opprette en forespørsel (billett) i 3DZ Support Centre, som er tilgjengelig underSupport.
15.3 Ved mottak av en feilmelding opprettes det automatisk en sak i 3DZ Support Centre.
15.4 3DZs supportteam gir support på nivå 1. De sjekker saken og løser problemet selv hvis det er mulig. Hvis feilsøkingen ikke lykkes, videresender de saken til nivå 2-support, som i sin tur forsøker å løse problemet. Hvis feilsøkingen ikke lykkes, videresender nivå 2-support problemet til nivå 3-support ved å opprette en sak i utviklingssystemet og tildele saken en behandlingsprioritet i henhold til feilklassene som er definert i tabellform i punkt 15.5 i disse generelle vilkårene.
15.5 Definisjon av feilklasser:

15.6 Definisjon av responstider:
15.7 Følgende figur definerer begrepene for tidsvinduene og den strukturelle sekvensen i en feilrettingsprosess fra feilen oppstår til den er utbedret:

Figur 1: Illustrasjon av tidsbegrepene

15.8 Når feilen er utbedret (billett), vil kunden bli informert om dette.
16 Tidsfrister
16.1 Datoene for levering av tjenestene som er angitt i tilbudet og i tjenestebeskrivelsen, er i utgangspunktet ikke bindende planlagte datoer. Disse datoene skal bare anses som bindende leveringsdatoer hvis de uttrykkelig er angitt som slike.
16.2 Tidsfristene er særlig avhengig av at kunden samarbeider på en tilfredsstillende måte.
16.3 Hvis leveringen av tjenester blir forsinket på grunn av omstendigheter (i) som kunden alene eller hovedsakelig er ansvarlig for, eller (ii) som verken 3DZ eller kunden er ansvarlig for, skal eventuelle tidsfrister forlenges med en periode som tilsvarer varigheten av slike omstendigheter.
17 Ansvar for mangler
17.1 I den grad Tjenestene kan være mangelfulle etter sin art, skal 3DZ være ansvarlig for å sikre at Tjenestene er fri for mangler i juridisk forstand i samsvar med følgende bestemmelser.
17.2 I tilfelle mangler har kunden rett til å kreve at mangelen utbedres av 3DZ. 3DZ kan etter eget skjønn også avhjelpe mangelen ved å levere tjenestene på nytt og uten mangler. 3DZ skal avhjelpe manglene i samsvar med punkt 15 i disse vilkårene. Kundens rett til selv å avhjelpe mangelen (§ 637 BGB) er uttrykkelig utelukket.
17.3 Hvis den etterfølgende ytelsen mislykkes på grunn av en mangel, er urimelig for kunden eller nektes av 3DZ, eller hvis dette er berettiget av andre grunner, under hensyntagen til begge parters interesser, har kunden rett til - uten at det berører eventuelle krav om erstatning eller refusjon av utgifter - å trekke seg fra kontrakten (med mindre det er et leieforhold) eller å redusere godtgjørelsen. I tilfelle et leieforhold har kunden rett til å si opp kontrakten ekstraordinært etter manglende utbedring av mangelen. I den grad 3DZ tilbyr kunden flere avgrensbare tjenester innenfor rammen av en kontrakt (f.eks. opprettelse av flere digitale publikasjoner i 3DZ.Editor og påfølgende distribusjon innenfor rammen av keosk), har kunden kun rett til å trekke seg fra kontrakten eller til ekstraordinær oppsigelse med hensyn til den mangelfulle deltjenesten.
17.4 En rett til oppsigelse eller en rett til ekstraordinær oppsigelse foreligger imidlertid bare hvis mangelen er vesentlig.
17.5 Ytterligere ansvar for mangler fra 3DZs side er utelukket.
17.6 Kunden skal inspisere den respektive tjenesten for mangler umiddelbart etter at den er levert for første gang eller på annen måte gjort tilgjengelig. Kunden skal umiddelbart varsle 3DZ om eventuelle eksisterende eller oppståtte mangler.
17.7 3DZ er ikke ansvarlig for skader som skyldes feil bruk, feil idriftsettelse eller håndtering av tjenestene, feil reparasjon eller utbedringsforsøk fra kundens side.
17.8 3DZ skal heller ikke være ansvarlig for feil hvis det er gjort uautoriserte modifikasjoner på tjenestene og den aktuelle feilen kan tilskrives modifikasjonen.
17.9 Eventuelle garantikrav som kunden måtte ha rett til overfor 3DZ, forblir upåvirket.
17.10 Garantikrav foreldes innen ett år fra foreldelsesfristens lovbestemte begynnelse, med mindre mangelen ble svikaktig skjult.
18 Erstatningsansvar
18.1 3DZ er ansvarlig i henhold til lovbestemmelsene for skader som følge av skade på liv, kropp eller helse, samt i henhold til produktansvarsloven og fra eventuelle garantiløfter samt i tilfelle svikaktig forsett.
18.2 3DZ er også ansvarlig for skader som oppstår som følge av klanderverdig mislighold av vesentlige kontraktsforpliktelser, dvs. forpliktelser hvis oppfyllelse er avgjørende for riktig oppfyllelse av kontrakten og som kunden regelmessig kan stole på. Ansvaret er begrenset til erstatning for påregnelige og kontraktstypiske skader. Ved avtaleinngåelsen går partene ut fra at denne kontraktstypiske skaden maksimalt utgjør 50 % av avtalt ordresum eller årlig vederlag.
18.3 Ellers er 3DZ kun ansvarlig for forsett og grov uaktsomhet. Ethvert ytterligere erstatningsansvar for 3DZ er utelukket.
18.4 I den grad 3DZs ansvar er utelukket eller begrenset, skal dette også gjelde for det personlige ansvaret til 3DZs juridiske representanter, ledere og andre stedfortredere.
18.5 Kunden er forpliktet til umiddelbart å varsle 3DZ skriftlig om enhver skade som omfattes av ansvarsbestemmelsene ovenfor, eller å få den registrert av 3DZ, slik at 3DZ blir informert så tidlig som mulig og kan minimere skaden sammen med kunden.
19 Kontraktsperiode / kansellering / sletting av data
19.1 Kontrakter for opprettelse av en tilpasset programvare eller konseptløsning (3DZ.Innovation Consulting) er underlagt en kontraktsperiode, i den grad dette er spesifisert i den enkelte avtale.
19.2 For andre kontrakter skal den respektive kontraktsperioden være 12 måneder fra kontraktsstart, med mindre annet er spesifisert i tilbudet. Avtalestart kan avtales individuelt. Ellers begynner avtalen å løpe ved avtaleinngåelse i henhold til punkt 1.6.
19.3 Kontrakten forlenges automatisk med ytterligere 12 måneder i hvert enkelt tilfelle, med mindre kontrakten sies opp med tre måneders varsel til kontraktens utløp.
19.4 Retten til ekstraordinær oppsigelse i henhold til § 314 BGB forblir upåvirket.
19.5 Avbestilling av kontrakten skal skje i tekstform. (E-post skal tilfredsstille formkravet.)
19.6 Hvis kunden tilbyr publikasjoner gratis, har 3DZ rett til å slette dem fra serverne som drives av 3DZ tolv måneder etter at de ble opprettet. Publikasjonene skal da ikke lenger vises på nettsidene og andre tilbud fra 3DZ.
19.7 Etter utløpet av kontraktsperioden kan 3DZ slette alle data fra kunden som fortsatt er tilgjengelige på serverne til 3DZ.
19.8 Individuelle apper i henhold til avsnitt 6 skal også bare gjøres tilgjengelig for kunden i en begrenset periode. De skal fjernes fra butikken til den respektive butikkleverandøren (f.eks. Apple, Google eller Amazon) på slutten av kontraktsperioden, og kunden er forpliktet til å slette alle eksisterende kopier. Appen kan derfor ikke lenger brukes etter utløpet av avtaleperioden.
20 Taushetsplikt
20.1 Avtalepartene forplikter seg til å bevare absolutt konfidensialitet overfor tredjeparter med hensyn til all informasjon, særlig forretnings- og forretningshemmeligheter, som de får direkte eller indirekte kjennskap til i løpet av samarbeidet, og til ikke å utlevere slik informasjon til tredjeparter, gjøre den tilgjengelig for tredjeparter, utnytte den på noen måte eller bruke den uten skriftlig forhåndssamtykke fra den respektive avtaleparten, med mindre dette er nødvendig for å oppfylle en avtale som er inngått i henhold til punkt 1.6 i disse vilkårene.
20.2 Avtalepartene skal ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre konfidensialitet. Konfidensiell informasjon skal bare utleveres til de ansatte eller andre tredjeparter som må motta den på grunn av sitt arbeid. Avtalepartene skal sørge for at de personene som benyttes, er bundet til konfidensialitet i samsvar med dette.
20.3 På forlangende skal utleverte dokumenter, herunder alle kopier som er tatt av disse, samt arbeidsdokumenter og materiale, tilbakeleveres, med mindre den annen part kan gjøre gjeldende en berettiget interesse i disse dokumentene.
20.4 Taushetsplikten gjelder ikke eller bortfaller for (i) slike opplysninger eller dokumenter som er alminnelig kjent eller blir alminnelig kjent uten at den annen part er ansvarlig for dette, og (ii) slike opplysninger og dokumenter som den annen part allerede kjente til.
20.5 Kunden er fullt ut ansvarlig for alle skader som 3DZ pådrar seg som følge av brudd på forpliktelsene i dette punkt 1.6.
20.6 Forpliktelsen om absolutt konfidensialitet skal gjelde også etter at samarbeidet er avsluttet. Konfidensialitetsforpliktelsen skal også gjelde for partenes rettsetterfølgere.
21 Endringer i kontraktsvilkårene
21.1 3DZ har rett til å justere beløpet som kunden skal betale i hvert enkelt tilfelle for tjenester innenfor rammen av løpende forpliktelser med virkning for fremtiden ved ensidig erklæring til kunden i løpet av kontraktsperioden. Dette gjelder ikke for engangstjenester som skal leveres innen fire måneder etter kontraktsinngåelse. I tilfelle en vesentlig prisøkning skal 3DZ gi kunden en særskilt oppsigelsesrett. Ved kontraktsinngåelse skal partene anta at en betydelig prisøkning skal anses å foreligge i alle tilfeller fra en økning på 25 prosent av avgiften som tidligere er avtalt i det tilsvarende enkelttilfellet. 3DZ skal informere kunden om den særlige angreretten og skal også angi en rimelig frist for å utøve denne retten. Hvis kunden ikke benytter seg av den særlige angreretten innen denne fristen, anses kunden å ha samtykket til justeringen av gebyret, og kontrakten skal fortsette å løpe på de nye vilkårene. 3DZ skal også informere kunden om denne rettslige konsekvensen.
21.2 Endringer i disse vilkårene eller det respektive omfanget av skyldige tjenester kan avtales ved tilbud fra 3DZ og aksept fra kunden. 3DZ skal tilby endringen ved å varsle kunden om endringene. Hvis kunden ikke svarer på tilbudet eller ikke protesterer innen fire uker etter mottak av endringsvarselet, aksepterer kunden stilltiende endringene med denne adferden. Endringene trer da i kraft. Disse juridiske konsekvensene trer imidlertid bare i kraft hvis 3DZ uttrykkelig har informert kunden om disse konsekvensene i varselet om endringene. Hvis kunden motsetter seg endringene i kontrakten, skal kontrakten fortsette å løpe under de tidligere betingelsene. Den skal imidlertid ikke fortsette hvis 3DZ av vesentlige grunner ikke kan fortsette kontrakten og 3DZ varsler kunden om dette. De nye vilkårene skal da erstatte de gamle vilkårene. I dette tilfellet skal 3DZ gi kunden en spesiell angrerett. 3DZ skal informere kunden om den spesielle angreretten og skal også spesifisere en rimelig frist for utøvelsen av denne. Hvis kunden ikke benytter seg av den spesielle angreretten innen denne perioden, skal kontrakten fortsette å løpe under de nye vilkårene. 3DZ skal også informere kunden om denne rettslige konsekvensen.
21.3 Endringer i henhold til punkt 1.7.2 i disse vilkårene kan bare avtales effektivt hvis endringen ikke vesentlig endrer forholdet mellom ytelse og motytelse til skade for kunden.
22 Sluttbestemmelser
22.1 Kontrakten er underlagt loven i Forbundsrepublikken Tyskland, med unntak av FN-konvensjonen om avtaler om internasjonale løsørekjøp (CISG United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods av 11. april 1980).
22.2 Oppfyllelsesstedet skal være det registrerte kontoret til 3DZ.
22.3 München skal være eksklusivt verneting for alle tvister som oppstår som følge av og i forbindelse med en kontrakt mellom partene.
22.4 Kunden kan bare overdra kontraktsmessige krav mot 3DZ med skriftlig forhåndssamtykke fra 3DZ. Kunden kan bare motregne egne krav eller gjøre gjeldende en tilbakeholdsrett dersom kravene er rettskraftig fastslått, ubestridt eller anerkjent.
22.5 Dersom en bestemmelse i disse vilkårene eller individuelle avtaler som er inngått i tillegg til disse, er eller blir ugyldig, skal dette ikke påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene. I slike tilfeller er partene forpliktet til å samarbeide om å utarbeide bestemmelser som kommer så nær den ugyldige bestemmelsens økonomiske virkning som mulig, samtidig som begge parters interesser ivaretas. Ovennevnte gjelder tilsvarende for lukking av eventuelle smutthull i avtalen.