Przejdź do treści

Ogólne warunki handlowe

Ostatnio zmodyfikowano dnia: 1 października 2016 r.
Preambuła
Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") regulują stosunek umowny pomiędzy 3D-Zeitschrift GmbH, Dachsteinstr 66, 83373 Taching aa. See (zwaną dalej "3DZ") a użytkownikiem jako przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB (zwanym dalej "Klientem") w zakresie korzystania z produktów i usług oferowanych przez 3DZ. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która w momencie zawierania umowy działa w ramach swojej działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej.
Zasadniczo istnieje pięć kategorii usług oferowanych przez 3DZ:
"3DZ.Editor" to internetowe oprogramowanie opracowane przez 3DZ, które umożliwia klientowi tworzenie i edytowanie publikacji cyfrowych, a następnie eksportowanie ich w różnych formatach.
"Smarticle Clipper" jest również oprogramowaniem internetowym. Umożliwia klientowi tworzenie i edycję publikacji cyfrowych, w szczególności z jednoczesną optymalizacją publikacji dla urządzeń mobilnych, a także ich późniejszy eksport do różnych formatów.
"keosk." to platforma dystrybucyjna opracowana i obsługiwana przez 3DZ, która jest dostępna zarówno w Internecie pod adresemhttp://www.keosk.deals, jak i za pośrednictwem aplikacji keosk na urządzeniach mobilnych (zwanej dalej łącznie "keosk") i umożliwia klientowi dystrybucję publikacji utworzonych za pomocą 3DZ.Editor i/lub Smarticle Clipper.
"3DZ.App" obejmuje tworzenie indywidualnych aplikacji, w których klient może integrować publikacje ("3DZ.App") oraz późniejsze, tymczasowe udostępnianie tych aplikacji.
"3DZ.strategy consulting" obejmuje tworzenie niestandardowych rozwiązań programowych i indywidualne doradztwo w związku z cyfrową dystrybucją publikacji ("3DZ.strategy consulting").
O ile poszczególne klauzule lub sekcje niniejszych OWH wyraźnie odnoszą się tylko do jednej z tych kategorii produktów lub usług, odpowiednie klauzule i sekcje mają zastosowanie tylko do nich.
1 Przedmiot Ogólnych Warunków Handlowych i zawarcie umowy
1.1 Niniejsze OWH mają zastosowanie do wszystkich stosunków umownych pomiędzy 3DZ a klientem dotyczących produktów i usług oferowanych przez 3DZ, które zostały zawarte w okresie obowiązywania niniejszych OWH. Punkty od 2 do 7 niniejszych OWH mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do danych usług.
1.2 Zakres usług, funkcjonalności dostępne dla klienta oraz wynagrodzenie, które należy za nie zapłacić, opierają się na odpowiedniej indywidualnej ofercie złożonej przez 3DZ i zaakceptowanej przez klienta zgodnie z sekcją 1.6 niniejszych OWU ("Oferta"), a także na odpowiednim opisie usługi obowiązującym w momencie zawarcia umowy. Opisy usług można znaleźć w Internecie pod adresemwww.Smarticle.com. Niniejsze OWU mają również zastosowanie w zakresie, w jakim zostały skutecznie włączone do umowy.
1.3 W zakresie, w jakim obowiązujący opis usługi jest sprzeczny z treścią niniejszych OWH, zastosowanie mają OWH. Jeżeli treść oferty jest sprzeczna z treścią niniejszych OWU lub obowiązującego opisu usługi, zastosowanie ma treść oferty. Sprzeczne klauzule niniejszych OWH i informacje zawarte w opisie usługi nie mają wówczas zastosowania.
1.4 Niniejsze OWH 3DZ mają zastosowanie wyłącznie. Wszelkie warunki klienta, które są sprzeczne lub odbiegają od niniejszych OWH, nie będą uznawane, chyba że 3DZ wyraźnie zgodził się na ich ważność. Dotyczy to również sytuacji, gdy 3DZ wykonuje swoje usługi bez zastrzeżeń, wiedząc, że warunki klienta są sprzeczne z niniejszymi OWH lub od nich odbiegają.
1.5 Nie istnieją ustne umowy dodatkowe do niniejszych OWH.
1.6 Umowa pomiędzy klientem a 3DZ zostaje zawarta poprzez złożenie indywidualnej oferty przez 3DZ i późniejsze przyjęcie takiej oferty przez klienta ("zawarcie umowy"). Wszelkie informacje dostarczone przez 3DZ w materiałach reklamowych lub na Stronie Internetowej są niewiążące i nie stanowią oferty dla Klienta.
2 Zakres usług 3DZ.Editor
2.1 3DZ.Editor umożliwia klientowi przesłanie swojej publikacji w formacie PDF i edytowanie jej niezależnie w trzech różnych wersjach ("Replika", "Ulepszona replika" i "Tylko cyfrowa"), a następnie wyeksportowanie jej do różnych kanałów dystrybucji (patrz sekcja 4 niniejszych OWH). Publikacje utworzone przez klienta będą przechowywane na serwerze 3DZ.
2.2 3DZ umożliwia klientowi korzystanie z 3DZ.Editor za pośrednictwem Internetu. Dostęp do 3DZ.Editor odbywa się wyłącznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej klienta i środków telekomunikacyjnych. 3DZ.Editor pozostaje na serwerach 3DZ. Klient nie otrzymuje kopii programowej 3DZ.Editor.
2.3 Cała produkcja publikacji cyfrowych (w szczególności przygotowanie danych PDF zgodnie z "Wytycznymi 3DZ PDF", a także ich konwersja i wzbogacenie o dodatkowe treści i funkcje) jest przeprowadzana niezależnie przez klienta. Za dodatkową opłatą klient może również zlecić 3DZ produkcję publikacji cyfrowych.
2.4 Klient może następnie wyeksportować ostateczną edytowaną publikację. W tym zakresie zastosowanie mają obowiązujące opisy usług i procesów.
2.5 3DZ przyznaje klientowi niewyłączne, niezbywalne prawo, ograniczone do okresu obowiązywania umowy, do korzystania z 3DZ.Editor zgodnie z postanowieniami niniejszych OWH i wszystkimi innymi postanowieniami, do których odnoszą się niniejsze OWH. Klient nie nabywa prawa do kodu źródłowego.
2.6 Klient przyznaje 3DZ prawo do powielania i innego wykorzystywania oraz edytowania materiałów źródłowych przetwarzanych przez niego za pomocą 3DZ.Editor, a także publikacji utworzonych za pomocą oprogramowania, o ile jest to konieczne do świadczenia usług należnych w indywidualnym przypadku, a także do wykonywania czynności konserwacyjnych i tworzenia kopii zapasowych danych.
3 Zakres usług Smarticle Clipper / zwolnienie przez klienta
3.1 Smarticle Clipper umożliwia tworzenie, a następnie eksportowanie publikacji zoptymalizowanych pod kątem wyświetlania na urządzeniach mobilnych (zwanych dalej "publikacją Smarticle").
3.2 Klient najpierw przesyła swoją publikację w formacie PDF do Smarticle Clipper (zwanym dalej "formatem źródłowym"). Następnie klient może przesyłać i edytować obrazy, teksty i reklamy (zwane dalej "treścią artykułu") w publikacji Smarticle. W niektórych przypadkach odbywa się również automatyczna edycja. Treść artykułu jest następnie przechowywana w bazie danych artykułów hostowanej przez 3DZ. Treść artykułu przechowywana w bazie danych artykułów może być następnie ponownie złożona jako inteligentna publikacja artykułu.
3.3 Klient może następnie wyeksportować lub wyświetlić inteligentną publikację artykułu. Aby uzyskać informacje na temat dostępnych opcji w tym zakresie, należy zapoznać się z ofertą lub odpowiednim opisem usługi lub procesu. Inteligentne publikacje artykułów utworzone przez klienta są przechowywane na serwerze 3DZ.
3.4 Zanim publikacja Smarticle zostanie udostępniona do eksportu, klient musi ją zatwierdzić za pomocą wyraźnego oświadczenia. Informacje na temat sposobu udzielania zgody można znaleźć w odpowiednich opisach usług lub procesów. Bez zatwierdzenia przez klienta, 3DZ nie jest zobowiązany ani upoważniony do wydania publikacji Smarticle lub udostępnienia jej online.
3.5 Zamiast wydania, klient może zgłosić wszelkie poprawki obrazu lub tekstu z powrotem do 3DZ w pętli korekty, pod warunkiem, że klient zamówił odpowiednią usługę. 3DZ utworzył w tym celu specjalną maskę wejściową, w której klient może wprowadzić takie zmiany. 3DZ następnie uwzględnia te zmiany i prosi klienta o ponowne zatwierdzenie poprawionej publikacji Smarticle.
3.6 3DZ przygotowuje treść artykułu wyłącznie w imieniu i na rzecz klienta. Przygotowanie do wydania i, w stosownych przypadkach, publikacja są również przeprowadzane wyłącznie w imieniu i na rzecz klienta. 3DZ świadczy wyłącznie usługi wsparcia technicznego. O ile nie uzgodniono inaczej i nie opisano w umowie z klientem, 3DZ nie będzie edytować, poprawiać ani w żaden inny sposób wykorzystywać lub dostosowywać treści artykułu. W szczególności 3DZ nie będzie ręcznie sprawdzać treści ani prezentacji treści artykułów przesłanych przez klienta. Klient zawsze ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczone przez siebie treści (por. punkt 11 niniejszych OWH).
3.7 Klient przyznaje 3DZ prawo do powielania i innego wykorzystywania oraz edytowania materiałów źródłowych przetwarzanych przez niego za pomocą Smarticle Clipper, a także publikacji utworzonych za pomocą oprogramowania, o ile jest to konieczne do świadczenia usług należnych w indywidualnym przypadku, a także do wykonywania czynności konserwacyjnych i tworzenia kopii zapasowych danych. Klient gwarantuje, że posiada niezbędne prawa (por. punkt 14 niniejszych OWH).
4 Zakres usług keosk / inna dystrybucja stworzonych publikacji
4.1 Publikacje utworzone za pomocą 3DZ.Editor i/lub Smarticle Clipper mogą być przesyłane do keosk i dystrybuowane do klientów końcowych.
W razie potrzeby publikacje mogą być eksportowane jako "łącze internetowe" i/lub jako "eksport internetowy". W przypadku eksportu jako link internetowy, publikacje pozostaną hostowane na serwerach 3DZ w okresie obowiązywania umowy zgodnie z klauzulą 19 i mogą zostać zintegrowane jako hiperłącze z własną stroną internetową klienta. W przypadku eksportu internetowego klient może pobrać odpowiednią publikację w całości lub przesłać ją na własny serwer, a następnie zintegrować ją z własną lub inną obecnością w sieci, a także rozpowszechniać ją za pośrednictwem własnych kont w iTunes, Google Play lub Kindle Fire Store (zwanych dalej "sklepami zewnętrznymi"). Opcjonalnie ta usługa lub administrowanie odpowiednimi kontami sklepów może być również świadczone przez 3DZ za dodatkową opłatą. W odniesieniu do szczegółów, zastosowanie mają postanowienia odpowiedniego opisu usługi lub oferty.
4.2 Ustalanie cen wobec klienta końcowego i przetwarzanie płatności odbywa się zgodnie z sekcją 9 niniejszych OWH.
4.3 We wszystkich przypadkach 3DZ nie dokonuje przeglądu treści lub prezentacji publikacji stworzonych przez klienta. Klient zawsze ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczone przez siebie treści (por. sekcja 14 niniejszych OWH).
5 Dodatkowe usługi dla 3DZ.Editor, Smarticle Clipper i keosk.
5.1 Oprócz podstawowego korzystania z 3DZ.Editor, Smarticle Clipper i keosk, klient może korzystać z dodatkowych usług i funkcjonalności, które podlegają osobnej opłacie.
5.2 Przegląd dodatkowych usług i dodatkowych funkcjonalności oraz ich opisy można znaleźć w Internecie pod adresemwww.3DZ.comeingesehen. Klient może również zażądać indywidualnej oferty.
6 Zakres usług 3DZ.App
6.1 Na odrębne żądanie klienta, 3DZ dostarczy klientowi aplikację na iOS, Android i Kindle Fire lub - jeśli jest dostępna - inną platformę przez ograniczony czas, którą klient może rozpowszechniać wśród swoich użytkowników. Możliwe warianty aplikacji są określone w opisie usługi. Aplikacja umożliwia swoim użytkownikom zakup publikacji stworzonych przez klienta za pomocą 3DZ.Editor i hostowanych na serwerach 3DZ we wszystkich trzech wersjach bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji (zakup w aplikacji). Publikacje Smarticle można również nabyć za pośrednictwem aplikacji premium.
6.2 3DZ przekaże opracowaną aplikację odpowiedniemu operatorowi sklepu. Aplikacja jest hostowana przez odpowiedniego dostawcę sklepu (np. Apple, Google lub Amazon). Publikacje, które można zakupić w aplikacji i utworzyć za pomocą oprogramowania, są hostowane na serwerach 3DZ (patrz punkt 13.1 niniejszych OWH).
6.3 Opcjonalnie 3DZ zarządza Aplikacją za dodatkową opłatą (patrz punkt 8.6 niniejszych OWH). Obejmuje to między innymi (i) włączenie do Aplikacji nowych publikacji utworzonych przy użyciu Oprogramowania oraz (ii) niezbędną konserwację i dostosowanie Aplikacji w związku z aktualizacjami odpowiedniego systemu operacyjnego, na którym oparta jest Aplikacja.
6.4 Niezależnie od tego, czy Aplikacja jest zarządzana przez klienta, czy przez 3DZ w indywidualnych przypadkach, klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypełnienie wszystkich zobowiązań prawnych związanych z Aplikacją (np. obowiązki dotyczące nadruku, obowiązek utworzenia i utrzymania oświadczenia o ochronie danych, obowiązki informacyjne wynikające z przepisów dotyczących sprzedaży na odległość itp.)
6.5 3DZ przyznaje klientowi proste (tj. niewyłączne), niezbywalne prawo, ograniczone w czasie do okresu obowiązywania umowy z 3DZ, do korzystania z aplikacji stworzonej dla klienta zgodnie z postanowieniami umowy istniejącej między klientem a 3DZ. Klient nie nabywa żadnych praw do kodu źródłowego.
7 Zakres usług konsultingowych 3DZ.innovation
7.1 3DZ zapewnia klientowi usługi w zakresie tworzenia niestandardowych rozwiązań programowych i indywidualnego doradztwa w związku z cyfrową dystrybucją publikacji na odrębne zamówienie.
7.2 Zakres usług i wynagrodzenie płatne w poszczególnych przypadkach będą oparte na umowie z klientem.
8 Wynagrodzenie
8.1 Wynagrodzenie wypłacane w poszczególnych przypadkach opiera się na postanowieniach punktów od 1.2 do 1.6 niniejszych OWU.
8.2 Podstawowe korzystanie z 3DZ.Editor odbywa się zasadniczo bez stałego wynagrodzenia. 3DZ zatrzymuje procent od sprzedaży brutto wszystkich tytułów sprzedanych przez klienta w keosk, jak określono w odpowiedniej ofercie.
8.3 Jeśli klient oferuje swoje publikacje bezpłatnie w keosk, opłaty za korzystanie z 3DZ.Editor są naliczane za każdą utworzoną publikację (zwane dalej "licencjami wydania"), z zastrzeżeniem sekcji 8.2. Kwota licencji na wydanie znajduje się w odpowiedniej ofercie.
8.4 Jeżeli klient oferuje swoją publikację bezpłatnie lub za opłatą zgodnie z punktem 4.2 niniejszych OWH w sklepach osób trzecich lub na własnej lub innej stronie internetowej lub udostępnia ją publicznie w jakikolwiek inny sposób, licencje na wydanie również mają zastosowanie.
8.5 Wysokość wynagrodzenia za publikację Smarticle można znaleźć w odpowiedniej ofercie. Na życzenie klienta 3DZ podejmie się pełnego stworzenia publikacji Smarticle ("full service clipping"); w tym celu należy zakupić dodatkową licencję.8.6 O ile dana oferta nie zawiera odmiennych postanowień, początkowe utworzenie indywidualnej aplikacji zgodnie z sekcją 6 niniejszych OWH zostanie przeprowadzone za jednorazową opłatą instalacyjną; opłata będzie naliczana za każdy system operacyjny. Za administrowanie i dalsze udostępnianie aplikacji przez 3DZ pobierana jest opłata roczna w zależności od wariantu wyposażenia aplikacji (standard lub premium); jest to określone w odpowiedniej ofercie. Odpowiednią kwotę poniesionych opłat można znaleźć w odpowiednich opisach usług obowiązujących w momencie zawarcia umowy lub w odpowiedniej ofercie.
8.7 Za integrację stworzonych publikacji z poszczególnymi aplikacjami pobierane są opłaty za czasopisma; szczegóły można znaleźć w ofercie.
9 Ceny dla klienta końcowego / przetwarzanie płatności
9.1 Zasadniczo 3DZ może swobodnie ustalać ceny sprzedaży swoich publikacji cyfrowych w keosk w ramach poziomów cenowych Apple.
9.2 Jeśli klient pobiera opłatę za swoje publikacje, obrót wygenerowany za pośrednictwem keosk lub wariantu 3DZ.Apps zostanie zaksięgowany na rzecz 3DZ przez usługi płatnicze lub sklepy osób trzecich. 3DZ zachowuje procent sprzedaży uzgodniony w ofercie. Pozostała kwota jest wypłacana danemu klientowi.
9.3 Obrót wygenerowany za pośrednictwem keosk będzie rozliczany kwartalnie przez 3DZ i przekazywany klientowi proporcjonalnie. Ponadto klient może pobrać zestawienie jako eksport CSV z 3DZ.
9.4 W zależności od platformy i modelu rozliczeń, mogą być również ponoszone dodatkowe koszty związane z korzystaniem z platformy i przetwarzaniem płatności. Firmy takie jak PayPal, Click&Buy, Apple itp. mogą zatrzymywać określony procent obrotu, a także wszelkie dodatkowe podatki/koszty należne z tego tytułu.
9.5 Przetwarzanie płatności za publikacje sprzedawane bezpośrednio za pośrednictwem sklepów zewnętrznych (patrz punkt 4.2 niniejszych OWH) lub za pośrednictwem indywidualnej aplikacji (patrz punkt 6 niniejszych OWH) odbywa się w ramach relacji między odpowiednim sklepem zewnętrznym a klientem.
10 Korzystanie z usług przez klienta
10.1 3DZ.Editor, Smarticle Clipper i keosk są używane za pośrednictwem strony internetowej 3DZ(www.Smarticle.com). 3DZ utworzy dla klienta konto użytkownika specyficzne dla klienta i zapewni mu odpowiedni identyfikator użytkownika i hasło (dane dostępu).
10.2 Klient jest zobowiązany do starannego przechowywania danych dostępowych i ich ochrony za pomocą odpowiednich środków technicznych (np. ustanowienie zapory sieciowej) i organizacyjnych.
10.3 Klient może ujawnić dane dostępowe wyłącznie pracownikom, którzy są zobowiązani do zachowania danych dostępowych w tajemnicy i którzy są również upoważnieni do przeprowadzania tych transakcji prawnych dla klienta, które mogą być przeprowadzane za pośrednictwem konta. Ujawnianie danych dostępowych osobom trzecim jest zabronione.
10.4 Klient musi przyjąć odpowiedzialność za działania wykonywane za pośrednictwem jego konta; w szczególności jest on związany oświadczeniami woli złożonymi za pośrednictwem konta. Nie ma to zastosowania, jeśli 3DZ w danym przypadku było oczywiście rozpoznawalne, że to nie klient działał lub jeśli klient udowodni, że działanie zostało przeprowadzone przez osobę trzecią bez winy klienta.
10.5 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia plików, które mają być przetwarzane za pomocą 3DZ.Editor i Smarticle Clipper pod kątem wirusów lub innych szkodliwych składników przed wprowadzeniem lub przesłaniem ich do 3DZ.Editor i Smarticle Clipper oraz do korzystania w tym celu z najnowocześniejszych programów antywirusowych.
10.6 Korzystanie jest dozwolone wyłącznie do użytku przez klienta i jego spółki powiązane w rozumieniu sekcji 15 i następnych niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (AktG) w celu wykonania odpowiedniej umowy między klientem a 3DZ. Wykorzystanie do świadczenia usług na rzecz osób trzecich jest wyraźnie zabronione, ale może być regulowane w ramach odrębnej umowy o współpracy.
11 Współpraca i obowiązki klienta w zakresie świadczenia usług
11.1 Klient jest zobowiązany - o ile jest to uzasadnione - do zapewnienia odpowiedniej współpracy. Rozsądna współpraca obejmuje w szczególności następujące usługi:
11.2 W celu korzystania z 3DZ.Editor, Smarticle Clipper i keosk, klient sam musi zapewnić, że jego systemy posiadają szerokopasmowe połączenie internetowe oraz niezbędne oprogramowanie i sprzęt (aktualna przeglądarka internetowa, aktualna wersja odtwarzacza Flash, urządzenia końcowe itp.)
11.3 Klient dostarczy 3DZ niezamówione i bezzwłocznie informacje i materiały niezbędne do świadczenia usługi (w szczególności publikacje, teksty i grafiki, a także informacje o produktach itp.), a także wszelkie inne informacje, które okażą się niezbędne do świadczenia usługi i udzieli odpowiednich praw użytkowania. Klient jest odpowiedzialny za dokładność i kompletność tych informacji i materiałów. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że informacje i materiały są wolne od praw własności osób trzecich i że, zgodnie z jego wiedzą, nie istnieją żadne inne prawa, które ograniczają lub wykluczają ich wykorzystanie przez 3DZ.
11.4 Jeżeli, na żądanie klienta, niektóre materiały lub aplikacje oprogramowania klienta mają być wykorzystane do rozwoju, klient udostępni je bezpłatnie w formie licencjonowanej na czas trwania projektu.
11.5 Jeśli i w zakresie, w jakim usługi współpracy klienta są uzgodnione lub wymagane do świadczenia usług (np. konfigurowanie usług, połączeń usługowych i dostępów, a także interfejsów), klient zapewni, że te usługi współpracy będą świadczone w odpowiednim czasie.
11.6 Klient wypełni swoje zobowiązania do współpracy i bezpłatnego dostarczania materiałów.
12 Godziny pracy i dostępność keosk
12.1 Godziny pracy systemu to od poniedziałku do niedzieli od 00:00 do 24:00.
12.2 W ramach swojej strefy wpływów 3DZ jest zobowiązany do zapewnienia dostępności systemu na poziomie 98% rocznie do punktu transferu (tj. interfejsu sieci danych obsługiwanej przez 3DZ do innych sieci). Nie obejmuje to jednak przestojów spowodowanych niezbędnymi pracami konserwacyjnymi i pielęgnacyjnymi (por. punkt 12.3 niniejszych OWH) oraz przypadków siły wyższej (takich jak strajki, wojna i warunki wojenne, terroryzm, ataki, akty sabotażu, nadzwyczajne zdarzenia naturalne, takie jak trzęsienia ziemi, powodzie itp. 3DZ nie ponosi odpowiedzialności za ustanowienie i utrzymanie połączenia danych między systemem informatycznym klienta a punktem transferu.
12.3 Dostęp do 3DZ.Editor, Smarticle Clipper i keosk, a także do wyników przetwarzania może zostać przerwany, w szczególności z powodu prac konserwacyjnych i serwisowych. O ile to możliwe, prace te będą ogłaszane drogą elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem.
13 Hosting / ruch i dodatkowe opłaty
13.1 Wszystkie utworzone publikacje pozostaną hostowane na serwerach 3DZ przez uzgodniony okres obowiązywania umowy i będą tam dostępne do pobrania. 3DZ nie jest zobowiązany do przechowywania publikacji po upływie okresu obowiązywania umowy, nawet w przypadku poszczególnych aplikacji zgodnie z sekcją 6 niniejszych OWH. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy poszczególne aplikacje zostaną również usunięte ze sklepu odpowiedniego dostawcy sklepu (np. Apple, Google lub Amazon).
13.2 Klient przyznaje 3DZ prawo do powielania i innego wykorzystywania oraz przetwarzania publikacji i treści artykułów klienta w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług należnych w danym przypadku oraz do wykonywania czynności konserwacyjnych i tworzenia kopii zapasowych danych.
13.3 Hosting poszczególnych publikacji publikowanych przez klienta za pośrednictwem serwerów 3DZ w Internecie lub w aplikacji podlega następującym postanowieniom, które mają zastosowanie w każdym przypadku przez cały okres obowiązywania umowy:
13.3.1 Klient ma prawo do limitu ruchu wynoszącego 10 000 wizyt i objętości danych do 250 MB na wydanie.
13.3.2 Każde otwarcie publikacji, która nie została jeszcze pobrana na odpowiednie urządzenie, jest liczone jako wizyta.
13.3.3 Jeśli liczba wizyt określona w punkcie 13.3.1 lub określona w nim objętość danych zostanie wyczerpana, klient musi uiścić dodatkową opłatę; ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy klient płaci opłaty za czasopismo, czy 3DZ otrzymuje udział w przychodach. Za każdą dodatkową wizytę po osiągnięciu liczby wizyt lub ilości danych opłata ta wynosi 0,08 EUR. Faktury będą wystawiane co miesiąc.
13.3.4 Klient ma prawo do 1000 wizyt na godzinę. Jeśli klient oczekuje więcej niż 1000 wizyt na godzinę, musi poinformować 3DZ i zawrzeć oddzielną umowę w formie dodatkowego, płatnego limitu ruchu.
13.3.5 Przedłużenie hostingu lub zwiększenie liczby odwiedzin jest możliwe w dowolnym momencie za dodatkową opłatą.
14 Odpowiedzialność klienta za własne treści
14.1 Tworząc i publikując publikacje cyfrowe z produktami i/lub usługami oferowanymi przez 3DZ, klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji.
14.2 Klient gwarantuje, że nie będzie tworzyć i publikować żadnych publikacji z 3DZ, które zawierają treści pornograficzne, gloryfikujące przemoc, ksenofobiczne, obraźliwe, rasistowskie lub w inny sposób dyskryminujące.
14.3 Klient gwarantuje przetwarzanie i publikowanie lub przetwarzanie i publikowanie przez 3DZ wyłącznie takich treści z produktami i/lub usługami oferowanymi przez 3DZ, do których przetwarzania i powielania posiada odpowiednie prawa. Obejmuje to w szczególności te prawa, które są niezbędne do legalnego przetwarzania treści dostarczonych przez klienta i udostępnionych zgodnie z sekcją 3.4 niniejszych OWH w sposób opisany w sekcji 3 niniejszych OWH (Smarticle Clipper) oraz do publicznego udostępniania ich w Internecie.
14.4 Klient gwarantuje, że treść jego publikacji stworzonych przy użyciu produktów i/lub usług oferowanych przez 3DZ (w szczególności 3DZ.Editor i Smarticle Clipper) lub zlecić ich utworzenie i opublikowanie przez 3DZ nie naruszają żadnych praw własności przemysłowej ani praw autorskich osób trzecich w żadnym kraju, w którym publikacje są dostępne zgodnie z przeznaczeniem i nie naruszają żadnych przepisów ustawowych w żadnym kraju, w którym publikacje są dostępne zgodnie z przeznaczeniem.
14.5 Klient zabezpieczy 3DZ przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich wynikającymi z naruszenia zobowiązań wymienionych w niniejszym punkcie 14 na pierwsze żądanie i poniesie uzasadnione koszty obrony prawnej.
14.6 Naruszenie zobowiązań zawartych w niniejszym punkcie 14 uprawnia 3DZ do nadzwyczajnego rozwiązania umowy.
15 Rozwiązywanie problemów / czasy serwisowania
15.1 3DZ jest dostępny dla klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 18:00 czasu środkowoeuropejskiego (w tym w przypadku zgłoszeń usterek i innych zapytań dotyczących pomocy technicznej). Nie dotyczy to dni ustawowo wolnych od pracy.
15.2 Klient powinien niezwłocznie powiadomić 3DZ o wszelkich zauważonych przez siebie usterkach. Obszar odpowiedzialności 3DZ rozpoczyna się w momencie powzięcia wiadomości o zgłoszeniu usterki zgodnie z terminami obsługi określonymi w punkcie 15.1 niniejszych OWU. Usterki muszą być zawsze zgłaszane poprzez utworzenie zgłoszenia (biletu) w Centrum Wsparcia 3DZ, do którego można uzyskać dostęp w zakładceWsparcie.
15.3 Po otrzymaniu zgłoszenia usterki, bilet jest automatycznie tworzony w Centrum Wsparcia 3DZ.
15.4 Zespół pomocy technicznej 3DZ zapewnia wsparcie na poziomie 1. Sprawdza zgłoszenie i rozwiązuje problem samodzielnie, jeśli jest to możliwe. Jeśli rozwiązywanie problemów nie powiedzie się, przekazuje zgłoszenie do Działu Wsparcia Poziomu 2, który z kolei próbuje rozwiązać problem. Jeśli rozwiązywanie problemów nie powiedzie się, Dział Wsparcia Poziomu 2 przekazuje problem do Działu Wsparcia Poziomu 3, tworząc zgłoszenie w systemie programistycznym i przypisując zgłoszeniu priorytet przetwarzania zgodnie z klasami usterek określonymi w formie tabelarycznej w sekcji 15.5 niniejszych OWU.
15.5 Definicja klas usterek:

15.6 Definicja czasów reakcji:
15.7 Poniższy rysunek definiuje terminy dla okien czasowych i sekwencji strukturalnej procesu usuwania usterki od wystąpienia usterki do jej pomyślnego usunięcia:

Rysunek 1: Ilustracja terminów czasowych

15.8 Po usunięciu usterki (bilet) klient zostanie o tym poinformowany.
16 Terminy
16.1 Terminy świadczenia usług podane w ofercie i opisie usługi są zasadniczo niewiążącymi planowanymi terminami. Terminy te będą uważane za wiążące terminy wykonania wyłącznie, jeśli zostaną wyraźnie określone jako takie.
16.2 Terminy są w szczególności uzależnione od właściwej współpracy ze strony klienta.
16.3 Jeżeli świadczenie usług jest opóźnione z powodu okoliczności (i) za które klient ponosi wyłączną lub przeważającą odpowiedzialność lub (ii) za które ani 3DZ ani klient nie ponoszą odpowiedzialności, wszelkie terminy zostaną przedłużone o okres odpowiadający czasowi trwania takich okoliczności.
17 Odpowiedzialność za wady
17.1 W zakresie, w jakim Usługi mogą być wadliwe ze względu na swój charakter, 3DZ ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że Usługi są wolne od wad w sensie prawnym zgodnie z poniższymi postanowieniami.
17.2 W przypadku wystąpienia wad, klient jest uprawniony do żądania usunięcia wady przez 3DZ. 3DZ może również, według własnego uznania, usunąć wadę poprzez ponowne świadczenie Usług wolnych od wad. 3DZ usunie wady zgodnie z punktem 15 niniejszych OWH. Wszelkie prawa klienta do samodzielnego usunięcia wady (sekcja 637 BGB) są wyraźnie wyłączone.
17.3 Jeżeli późniejsze wykonanie nie powiedzie się z powodu wady, jest nieuzasadnione dla klienta lub zostanie odrzucone przez 3DZ lub jeżeli jest to uzasadnione z innych powodów, biorąc pod uwagę interesy obu stron, klient będzie uprawniony - bez uszczerbku dla wszelkich roszczeń o odszkodowanie lub zwrot kosztów - do odstąpienia od umowy (chyba że jest to stosunek najmu) lub do obniżenia wynagrodzenia. W przypadku stosunku najmu klient jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie nadzwyczajnym po nieusunięciu wady. W zakresie, w jakim 3DZ świadczy klientowi kilka, dających się wyodrębnić usług w ramach umowy (np. tworzenie kilku publikacji cyfrowych w 3DZ.Editor i ich późniejsza dystrybucja w ramach keosk), klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub nadzwyczajnego odstąpienia od umowy wyłącznie w odniesieniu do wadliwej usługi częściowej.
17.4 Prawo do odstąpienia od umowy lub prawo do nadzwyczajnego rozwiązania umowy istnieje jednak tylko wtedy, gdy wada jest istotna.
17.5 Wszelka dalsza odpowiedzialność za wady ze strony 3DZ jest wykluczona.
17.6 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia danej usługi pod kątem wad niezwłocznie po jej dostarczeniu po raz pierwszy lub udostępnieniu w inny sposób. Klient niezwłocznie powiadomi 3DZ o wszelkich istniejących lub występujących wadach.
17.7 3DZ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nieprawidłowym uruchomieniem lub obsługą usług, nieprawidłowymi próbami naprawy lub usunięcia przez klienta.
17.8 3DZ nie ponosi również odpowiedzialności za wady, jeśli w Usługach dokonano nieautoryzowanych modyfikacji, a daną wadę można przypisać modyfikacji.
17.9 Wszelkie roszczenia gwarancyjne, do których klient może być uprawniony wobec 3DZ, pozostają nienaruszone.
17.10 Roszczenia z tytułu rękojmi przedawniają się w ciągu jednego roku od ustawowego rozpoczęcia okresu przedawnienia, chyba że wada została podstępnie ukryta.
18 Odpowiedzialność za szkody
18.1 3DZ ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi za szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, a także zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt oraz z wszelkich obietnic gwarancyjnych, a także w przypadku zamiaru oszustwa.
18.2 3DZ ponosi również odpowiedzialność za szkody wynikające z zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych, tj. zobowiązań, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu klient może regularnie polegać. Odpowiedzialność jest ograniczona do odszkodowania za przewidywalne szkody typowe dla umowy. Po zawarciu umowy strony przyjmują, że ta typowa szkoda umowna wynosi maksymalnie 50% uzgodnionej kwoty zamówienia lub rocznego wynagrodzenia.
18.3 W przeciwnym razie 3DZ ponosi odpowiedzialność wyłącznie za umyślne działanie i rażące niedbalstwo. Wszelka dalsza odpowiedzialność 3DZ za szkody jest wyłączona.
18.4 W zakresie, w jakim odpowiedzialność 3DZ jest wyłączona lub ograniczona, ma to również zastosowanie do osobistej odpowiedzialności przedstawicieli prawnych, kierownictwa i innych zastępców 3DZ.
18.5 Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia 3DZ na piśmie o wszelkich szkodach w rozumieniu powyższych postanowień dotyczących odpowiedzialności lub do zarejestrowania ich przez 3DZ, tak aby 3DZ został poinformowany tak wcześnie, jak to możliwe i mógł zminimalizować szkody wspólnie z klientem.
19 Okres obowiązywania umowy / anulowanie / usunięcie danych
19.1 Umowy o stworzenie niestandardowego oprogramowania lub rozwiązania koncepcyjnego (3DZ.Innovation Consulting) podlegają okresowi obowiązywania umowy, o ile jest to określone w indywidualnej umowie.
19.2 W przypadku innych umów, odpowiedni okres obowiązywania umowy wynosi 12 miesięcy od rozpoczęcia umowy, chyba że w ofercie określono inaczej. Początek obowiązywania umowy może zostać uzgodniony indywidualnie. W przeciwnym razie umowa rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy zgodnie z punktem 1.6.
19.3 Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy w każdym przypadku, chyba że umowa zostanie rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
19.4 Prawo do nadzwyczajnego odstąpienia od umowy zgodnie z § 314 BGB pozostaje nienaruszone.
19.5 Anulowanie umowy musi nastąpić w formie tekstowej. (E-maile spełniają wymóg formalny.)
19.6 Jeżeli klient oferuje publikacje bezpłatnie, 3DZ ma prawo usunąć je z serwerów obsługiwanych przez 3DZ dwanaście miesięcy po ich utworzeniu. Publikacje nie będą już wówczas wyświetlane na stronach internetowych i w innych ofertach 3DZ.
19.7 Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy 3DZ może usunąć wszystkie dane klienta, które są nadal dostępne na serwerach 3DZ.
19.8 Poszczególne aplikacje zgodnie z sekcją 6 będą również udostępniane klientowi tylko przez ograniczony czas. Zostaną one usunięte ze sklepu odpowiedniego dostawcy sklepu (np. Apple, Google lub Amazon) po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, a klient będzie zobowiązany do usunięcia wszelkich istniejących kopii. Aplikacja nie może być zatem używana po zakończeniu okresu obowiązywania umowy.
20 Obowiązek zachowania poufności
20.1 Strony umowy zobowiązują się do zachowania bezwzględnej poufności wobec osób trzecich w odniesieniu do wszystkich informacji, w szczególności tajemnic handlowych i handlowych, o których uzyskają bezpośrednią lub pośrednią wiedzę w trakcie współpracy, oraz do nieujawniania takich informacji osobom trzecim, nieudostępniania ich osobom trzecim, niewykorzystywania ich w jakikolwiek sposób ani nieużywania ich bez uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniej strony umowy, chyba że jest to konieczne do celów umowy zawartej zgodnie z punktem 1.6 niniejszych OWH.
20.2 Strony umowy podejmą wszelkie odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia poufności. Informacje poufne będą ujawniane wyłącznie tym pracownikom lub innym osobom trzecim, które muszą je otrzymać w związku z wykonywaną pracą. Strony umowy zapewnią, że zatrudnione osoby będą odpowiednio zobowiązane do zachowania poufności.
20.3 Na żądanie wszelkie przekazane dokumenty, w tym wszystkie wykonane kopie, jak również dokumenty robocze i materiały, zostaną zwrócone, chyba że druga strona może wykazać uzasadniony interes w tych dokumentach.
20.4 Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania lub przestaje mieć zastosowanie do (i) takich informacji lub dokumentów, które są powszechnie znane lub stają się powszechnie znane bez odpowiedzialności drugiej strony oraz (ii) takich informacji i dokumentów, które druga strona już znała.
20.5 Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez 3DZ w wyniku naruszenia zobowiązań określonych w niniejszym punkcie 1.6.
20.6 Zobowiązanie do bezwzględnej poufności pozostaje w mocy po zakończeniu współpracy. Zobowiązanie do zachowania poufności ma również zastosowanie do następców prawnych stron.
21 Zmiany warunków umownych
21.1 3DZ jest uprawniony do dostosowania wysokości opłat uiszczanych przez klienta w każdym indywidualnym przypadku za usługi w ramach ciągłych zobowiązań ze skutkiem na przyszłość poprzez jednostronne oświadczenie skierowane do klienta w okresie obowiązywania umowy. Nie dotyczy to usług jednorazowych, które mają być świadczone w ciągu czterech miesięcy od zawarcia umowy. W przypadku znacznego wzrostu cen, 3DZ przyznaje klientowi specjalne prawo do odstąpienia od umowy. Po zawarciu umowy strony przyjmują, że znaczący wzrost cen występuje w każdym przypadku od wzrostu o 25% opłaty wcześniej uzgodnionej w odpowiednim indywidualnym przypadku. 3DZ poinformuje klienta o szczególnym prawie do odstąpienia od umowy, a także określi rozsądny termin na skorzystanie z tego prawa. Jeżeli klient nie skorzysta ze specjalnego prawa do odstąpienia od umowy w tym terminie, uznaje się, że klient wyraził zgodę na korektę opłaty, a umowa będzie nadal obowiązywać na nowych warunkach. 3DZ poinformuje również klienta o tej konsekwencji prawnej.
21.2 Zmiany niniejszych OWH lub odpowiedniego zakresu należnych usług mogą zostać uzgodnione w drodze oferty 3DZ i akceptacji przez klienta. 3DZ zaoferuje zmianę poprzez powiadomienie klienta o zmianach. Jeśli klient nie odpowie na ofertę lub nie wyrazi sprzeciwu w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o zmianie, klient milcząco akceptuje zmiany z takim zachowaniem. Zmiany stają się wówczas skuteczne. Jednak te konsekwencje prawne stają się skuteczne tylko wtedy, gdy 3DZ wyraźnie poinformował klienta o tych konsekwencjach w powiadomieniu o zmianach. Jeżeli klient sprzeciwi się zmianom w umowie, umowa będzie nadal obowiązywać na poprzednich warunkach. Nie będzie ona jednak kontynuowana, jeżeli 3DZ nie będzie w stanie kontynuować umowy z istotnych powodów, a 3DZ powiadomi o tym klienta. Nowe OWU zastępują wówczas stare OWU. W takim przypadku 3DZ przyznaje klientowi specjalne prawo do odstąpienia od umowy. 3DZ poinformuje klienta o szczególnym prawie do odstąpienia od umowy, a także określi rozsądny termin na jego wykonanie. Jeśli klient nie skorzysta ze specjalnego prawa do odstąpienia od umowy w tym terminie, umowa będzie nadal obowiązywać na nowych warunkach. 3DZ poinformuje również klienta o tej konsekwencji prawnej.
21.3 Zmiany zgodnie z punktem 1.7.2 niniejszych OWH mogą być skutecznie uzgodnione tylko wtedy, gdy zmiana nie zmienia znacząco relacji między świadczeniem a wynagrodzeniem na niekorzyść klienta.
22 Postanowienia końcowe
22.1 Umowa podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r.).
22.2 Miejscem wykonania umowy jest siedziba 3DZ.
22.3 Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z i w związku z umową pomiędzy stronami jest Monachium.
22.4 Klient może przenieść roszczenia umowne wobec 3DZ wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą 3DZ. Klient może dokonać potrącenia własnych roszczeń lub dochodzić prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenia są prawnie ustalone, bezsporne lub uznane.
22.5 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWH lub jakichkolwiek indywidualnych umów zawartych dodatkowo będzie lub stanie się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony będą zobowiązane do współpracy przy tworzeniu postanowień, które będą jak najbardziej zbliżone do ekonomicznego skutku nieważnego postanowienia, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów obu stron. Powyższe stosuje się odpowiednio do usuwania wszelkich luk umownych.