Siirry sisältöön

Yleiset ehdot

Viimeksi muokattu: lokakuuta 2016
Johdanto
Nämä yleiset sopimusehdot (jäljempänä "OVT") koskevat sopimussuhdetta 3D-Zeitschrift GmbH, Dachsteinstr 66, 83373 Taching aa. See (jäljempänä "3DZ") ja sinun BGB:n 14 §:ssä tarkoitettuna yrittäjänä (jäljempänä "Asiakas") välillä 3DZ:n tarjoamien tuotteiden ja palveluiden käytöstä. Yrittäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai oikeustoimikelpoista henkilöyhtiötä, joka sopimuksen tehdessään toimii kaupallista tai itsenäistä ammattitoimintaa harjoittaessaan.
Periaatteessa 3DZ:n tarjoamia palveluja on viisi eri luokkaa:
3DZ.Editor on 3DZ:n kehittämä internetpohjainen ohjelmistoratkaisu, jonka avulla asiakas voi luoda ja muokata digitaalisia julkaisuja ja viedä ne myöhemmin eri muodoissa.
Smarticle Clipper on myös internetpohjainen ohjelmistoratkaisu. Sen avulla asiakas voi luoda ja muokata digitaalisia julkaisuja, erityisesti optimoimalla julkaisuja samanaikaisesti mobiililaitteille, sekä viedä ne myöhemmin eri muotoihin.
"keosk." on 3DZ:n kehittämä ja ylläpitämä jakelualusta, joka on saatavilla sekä Internetissä osoitteessahttp://www.keosk.dealsettä mobiililaitteissa käytettävän keosk-sovelluksen (jäljempänä yhdessä "keosk") kautta ja jonka avulla asiakas voi jakaa 3DZ.Editorilla ja/tai Smarticle Clipperilla luotuja julkaisuja.
"3DZ.App" sisältää yksittäisten sovellusten luomisen, joihin asiakas voi integroida julkaisuja ("3DZ.App"), ja näiden sovellusten myöhemmän, väliaikaisen käyttöönoton.
3DZ.strategy consulting" kattaa räätälöityjen ohjelmistoratkaisujen luomisen ja julkaisujen digitaaliseen jakeluun liittyvän yksilöllisen konsultoinnin ("3DZ.strategy consulting").
Siltä osin kuin näiden yleisten sopimusehtojen yksittäisissä lausekkeissa tai jaksoissa viitataan nimenomaisesti vain yhteen näistä tuote- tai palveluluokista, kyseisiä lausekkeita ja jaksoja sovelletaan vain niihin.
1 Yleisten sopimusehtojen kohde ja sopimuksen tekeminen
1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin 3DZ:n ja asiakkaan välisiin sopimussuhteisiin, jotka koskevat 3DZ:n tarjoamia tuotteita ja palveluja ja jotka on solmittu näiden yleisten sopimusehtojen voimassaoloaikana. Näiden yleisten sopimusehtojen kohdat 2-7 koskevat ainoastaan kyseisiä palveluja.
1.2 Palvelujen laajuus, asiakkaan käytettävissä olevat toiminnot ja niistä maksettava korvaus perustuvat 3DZ:n toimittamaan ja asiakkaan näiden YLE:ien kohdan 1.6 mukaisesti hyväksymään kulloiseenkin yksittäiseen tarjoukseen ("tarjous") sekä kulloinkin sovellettavaan palvelukuvaukseen, joka on voimassa sopimuksen tekohetkellä. Palvelukuvaukset löytyvät Internetistä osoitteestawww.Smarticle.com. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan myös siltä osin kuin ne on tosiasiallisesti sisällytetty sopimukseen.
1.3 Jos sovellettava palvelukuvaus on ristiriidassa näiden yleisten sopimusehtojen sisällön kanssa, sovelletaan yleisiä sopimusehtoja. Jos tarjouksen sisältö on ristiriidassa näiden yleisten sopimusehtojen tai sovellettavan palvelukuvauksen sisällön kanssa, sovelletaan tarjouksen sisältöä. Tällöin ei sovelleta näiden yleisten sopimusehtojen ristiriitaisia lausekkeita eikä palvelukuvauksen tietoja.
1.4 Näitä 3DZ:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan yksinomaan. Asiakkaan ehtoja, jotka ovat ristiriidassa näiden yleisten sopimusehtojen kanssa tai poikkeavat niistä, ei tunnusteta, ellei 3DZ ole nimenomaisesti hyväksynyt niiden voimassaoloa. Tämä pätee myös, jos 3DZ suorittaa palvelunsa varauksetta tietäen, että asiakkaan ehdot ovat ristiriidassa näiden YLE:iden kanssa tai poikkeavat niistä.
1.5 Suullisia sivusopimuksia näihin yleisiin sopimusehtoihin nähden ei ole olemassa.
1.6 Sopimus asiakkaan ja 3DZ:n välillä syntyy, kun 3DZ tekee yksittäisen tarjouksen ja kun asiakas myöhemmin hyväksyy tarjouksen ("sopimuksen tekeminen"). Kaikki 3DZ:n mainosmateriaaleissa tai verkkosivustolla antamat tiedot eivät ole sitovia, eivätkä ne muodosta tarjousta asiakkaalle.
2 Palvelujen laajuus 3DZ.Editor
2.1 3DZ.Editorin avulla asiakas voi ladata julkaisunsa PDF-muodossa ja muokata sitä itsenäisesti kolmessa eri versiossa ("Replica", "Enhanced Replica" ja "Digital Only") ja viedä sen sitten eri jakelukanaviin (ks. näiden YLE:ien kohta 4). Asiakkaan luomat julkaisut tallennetaan 3DZ:n palvelimelle.
2.2 3DZ antaa asiakkaalle mahdollisuuden käyttää 3DZ.Editoria Internetin kautta. Pääsy 3DZ.Editoriin tapahtuu yksinomaan asiakkaan Internet-selaimen ja televiestintävälineiden kautta. 3DZ.Editor pysyy 3DZ:n palvelimilla. Asiakas ei saa ohjelmakopiota 3DZ.Editorista.
2.3 Asiakas huolehtii itsenäisesti digitaalisten julkaisujen koko tuotannosta (erityisesti PDF-tietojen valmistelusta "3DZ PDF Guidelines" -ohjeiden mukaisesti sekä niiden muuntamisesta ja rikastamisesta lisäsisällöllä ja -toiminnoilla). Asiakas voi lisämaksua vastaan myös antaa 3DZ:n tehtäväksi tuottaa digitaaliset julkaisut.
2.4 Tämän jälkeen asiakas voi viedä lopullisen muokatun julkaisun. Tältä osin sovelletaan sovellettavia palvelu- ja prosessikuvauksia.
2.5 3DZ myöntää asiakkaalle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävissä olevan, sopimuskauteen rajoittuvan oikeuden käyttää 3DZ.Editoria näiden yleisten sopimusehtojen määräysten ja kaikkien muiden määräysten mukaisesti, joihin näissä yleisissä sopimusehdoissa viitataan. Asiakas ei saa oikeutta lähdekoodiin.
2.6 Asiakas myöntää 3DZ:lle oikeuden kopioida ja muutoin hyödyntää ja muokata hänen 3DZ.Editorilla käsittelemäänsä lähdeaineistoa sekä ohjelmistolla luotuja julkaisuja, sikäli kuin se on tarpeen yksittäistapauksessa maksettavaksi kuuluvien palvelujen tarjoamiseksi sekä ylläpito- ja tietojen varmuuskopiointitoimenpiteiden suorittamiseksi.
3 Smarticle Clipper -palvelun laajuus / asiakkaan antama luovutus
3.1 Smarticle Clipper mahdollistaa mobiililaitteilla näyttöön optimoitujen julkaisujen (jäljempänä "Smarticle-julkaisu") luomisen ja myöhemmän viennin.
3.2 Asiakas lataa ensin julkaisunsa PDF-muodossa Smarticle Clipperiin (jäljempänä "lähdemuoto"). Tämän jälkeen asiakas voi siirtää ja muokata kuvia, tekstejä ja mainoksia (jäljempänä "artikkelisisältö") Smarticle-julkaisuun. Joissakin tapauksissa muokkaus tapahtuu myös automaattisesti. Artikkelisisältö tallennetaan 3DZ:n ylläpitämään artikkelitietokantaan. Artikkelitietokantaan tallennettu artikkelisisältö voidaan sitten koota uudelleen Smarticle-julkaisuksi.
3.3 Tämän jälkeen asiakas voi viedä tai näyttää älykkään artikkelijulkaisun. Katso tältä osin käytettävissä olevat vaihtoehdot tarjouksesta tai sovellettavasta palvelu- tai prosessikuvauksesta. Asiakkaan luomat älykkäät artikkelijulkaisut tallennetaan 3DZ:n palvelimelle.
3.4 Ennen kuin Smarticle-julkaisu vapautetaan vientiin, asiakkaan on hyväksyttävä se selkeällä ilmoituksella. Katso sovellettavasta palvelu- tai prosessikuvauksesta, miten hyväksyntä annetaan. Ilman asiakkaan antamaa hyväksyntää 3DZ:llä ei ole velvollisuutta eikä lupaa luovuttaa Smarticle-julkaisua tai asettaa sitä saataville verkossa.
3.5 Vapauttamisen sijaan asiakas voi ilmoittaa mahdolliset kuva- tai tekstikorjaukset takaisin 3DZ:lle korjaussilmukassa edellyttäen, että asiakas on tilannut vastaavan palvelun. 3DZ on perustanut tätä tarkoitusta varten erityisen syöttömaskin, johon asiakas voi syöttää tällaiset muutokset. Tämän jälkeen 3DZ sisällyttää nämä muutokset ja pyytää asiakasta hyväksymään tarkistetun Smarticle-julkaisun uudelleen.
3.6 3DZ laatii artikkelin sisällön yksinomaan asiakkaan puolesta ja nimissä. Myös julkaisun valmistelu ja tarvittaessa julkaiseminen tapahtuu yksinomaan asiakkaan puolesta ja nimissä. 3DZ tarjoaa ainoastaan teknisiä tukipalveluja. Ellei asiakkaan kanssa tehdyssä sopimuksessa toisin sovita ja kuvata, 3DZ ei muokkaa, korjaa tai muulla tavoin hyödynnä tai mukauta artikkelin sisältöä. Erityisesti 3DZ ei tarkista manuaalisesti asiakkaan lataaman artikkelisisällön sisältöä tai esitystapaa. Asiakas on aina yksin vastuussa toimittamastaan sisällöstä (vrt. näiden yleisten sopimusehtojen kohta 11).
3.7 Asiakas myöntää 3DZ:lle oikeuden kopioida ja muulla tavoin hyödyntää ja muokata hänen Smarticle Clipper -ohjelmalla käsittelemäänsä lähdemateriaalia sekä ohjelmistolla luotuja julkaisuja, sikäli kuin se on tarpeen yksittäistapauksessa veloitettavien palvelujen tarjoamiseksi sekä ylläpito- ja varmuuskopiointitoimenpiteiden suorittamiseksi. Asiakas takaa, että hänellä on tarvittavat oikeudet (vrt. näiden yleisten sopimusehtojen 14 kohta).
4 Keoskin palvelujen laajuus / luotujen julkaisujen muu jakelu
4.1 3DZ.Editorilla ja/tai Smarticle Clipperillä luodut julkaisut voidaan ladata keoskiin ja jakaa loppuasiakkaille.
Tarvittaessa julkaisut voidaan viedä "web-linkkinä" ja/tai "web-vientinä". Jos julkaisut viedään web-linkkinä, ne pysyvät 3DZ:n palvelimilla sopimuksen voimassaoloaikana lausekkeen 19 mukaisesti ja ne voidaan integroida hyperlinkkinä asiakkaan omalle verkkosivustolle. Verkkoviennin tapauksessa asiakas voi ladata kyseisen julkaisun kokonaisuudessaan tai ladata sen omalle palvelimelleen ja sen jälkeen integroida sen omaan tai toiseen verkkopalveluunsa sekä levittää sitä omien tiliensä kautta iTunes-, Google Play- tai Kindle Fire Store -kaupassa (jäljempänä 'kolmannen osapuolen kaupat'). Valinnaisesti 3DZ voi myös tarjota tätä palvelua tai vastaavien kauppatilien hallinnointia lisämaksua vastaan. Yksityiskohtiin sovelletaan kulloinkin sovellettavan palvelukuvauksen tai tarjouksen määräyksiä.
4.2 Hinnoittelu loppuasiakkaaseen nähden ja maksujen käsittely tapahtuu näiden yleisten sopimusehtojen kohdan 9 mukaisesti.
4.3 Kaikissa tapauksissa 3DZ ei tarkastele asiakkaan luomien julkaisujen sisältöä tai esitystapaa. Asiakas on aina yksin vastuussa toimittamastaan sisällöstä (vrt. näiden yleisten sopimusehtojen kohta 14).
5 Lisäpalvelut 3DZ.Editorille, Smarticle Clipperille ja keosk.
5.1 3DZ.Editorin, Smarticle Clipperin ja keoskin peruskäytön lisäksi asiakas voi käyttää lisäpalveluita ja -toimintoja, joista peritään erillinen maksu.
5.2 Yleiskatsaus lisäpalveluihin ja lisätoiminnallisuuksiin sekä niiden palvelukuvaukset löytyvät internetistä osoitteestawww.3DZ.comeingesehen. Asiakas voi myös pyytää räätälöityä tarjousta.
6 Palvelujen laajuus 3DZ.App
6.1 Asiakkaan erillisestä pyynnöstä 3DZ toimittaa asiakkaalle rajoitetuksi ajaksi iOS-, Android- ja Kindle Fire -käyttöjärjestelmille tai - jos saatavilla - muulle alustalle sovelluksen, jota asiakas voi jakaa käyttäjilleen. Sovelluksen mahdolliset vaihtoehdot on esitetty palvelukuvauksessa. Sovelluksen avulla sen käyttäjät voivat ostaa asiakkaan 3DZ.Editorilla luomia ja 3DZ:n palvelimilla isännöityjä julkaisuja kaikissa kolmessa versiossa suoraan sovelluksen kautta (sovelluksen sisäinen osto). Smarticle-julkaisuja voi ostaa myös premium-sovelluksen kautta.
6.2 3DZ luovuttaa kehitetyn sovelluksen asianomaiselle myymäläoperaattorille. Sovellusta isännöi asianomainen kaupan tarjoaja (esim. Apple, Google tai Amazon). Sovelluksessa ostettavia ja ohjelmistolla luotuja julkaisuja isännöidään 3DZ:n palvelimilla (ks. näiden YLE:ien kohta 13.1).
6.3 Valinnaisesti 3DZ hallinnoi sovellusta lisämaksusta (ks. näiden YLE:ien kohta 8.6). Tähän sisältyy muun muassa (i) ohjelmistolla luotujen uusien julkaisujen sisällyttäminen Sovellukseen ja (ii) Sovelluksen tarvittava ylläpito ja räätälöinti sen käyttöjärjestelmän päivitysten vuoksi, johon Sovellus perustuu.
6.4 Riippumatta siitä, hallinnoiko Sovellusta yksittäistapauksissa asiakas vai 3DZ, asiakas on yksin vastuussa kaikkien Sovellukseen liittyvien lakisääteisten velvoitteiden täyttämisestä (esim. jäljennösvelvoitteet, velvollisuus laatia ja ylläpitää tietosuojaseloste, etämyyntilainsäädännön mukaiset tiedotusvelvoitteet jne.)
6.5 3DZ myöntää asiakkaalle yksinkertaisen (eli ei-yksinomaisen), ei-siirrettävissä olevan ja ajallisesti 3DZ:n kanssa tehdyn sopimuksen voimassaoloaikaan rajoittuvan oikeuden käyttää asiakkaalle luotua sovellusta asiakkaan ja 3DZ:n välillä voimassa olevan sopimuksen määräysten mukaisesti. Asiakas ei saa mitään oikeutta lähdekoodiin.
7 Palvelujen laajuus 3DZ.innovaatiokonsultointi
7.1 3DZ tarjoaa asiakkaalle räätälöityjen ohjelmistoratkaisujen luomiseen liittyviä palveluja ja julkaisujen digitaaliseen jakeluun liittyvää yksilöllistä konsultointia erillisestä tilauksesta.
7.2 Palvelujen laajuus ja yksittäistapauksissa maksettava korvaus perustuvat asiakkaan kanssa tehtyyn sopimukseen.
8 Korvaus
8.1 Yksittäistapauksissa maksettava palkkio perustuu näiden YTJ:n kohtien 1.2-1.6 määräyksiin.
8.2 3DZ.Editorin peruskäyttö on yleensä ilman kiinteää korvausta. 3DZ pidättää prosenttiosuuden kaikkien asiakkaan keoskissa myymien nimikkeiden bruttomyynnistä kunkin tarjouksen mukaisesti.
8.3 Jos asiakas tarjoaa julkaisujaan ilmaiseksi keoskissa, 3DZ.Editorin käytöstä peritään maksuja kustakin luodusta julkaisusta (jäljempänä "julkaisulisenssit"), poiketen siitä, mitä kohdassa 8.2 säädetään. Julkaisulisenssien suuruus löytyy asianomaisesta tarjouksesta.
8.4 Jos asiakas tarjoaa julkaisuaan maksutta tai maksua vastaan näiden yleisten sopimusehtojen kohdan 4.2 mukaisesti kolmannen osapuolen myymälöissä tai omalla tai muulla verkkosivustollaan tai asettaa sen muulla tavoin julkisesti saataville, myös emissiolisenssit ovat voimassa.
8.5 Smarticle-julkaisusta maksettavan korvauksen suuruus löytyy asianomaisesta tarjouksesta. Asiakkaan pyynnöstä 3DZ huolehtii Smarticle-julkaisujen täydellisestä luomisesta ("täyden palvelun leikittely"); tätä varten on ostettava lisälisenssi. 8.6 Ellei kyseisessä tarjouksessa ole poikkeavaa määräystä, yksittäisen sovelluksen alustava luominen näiden yleisten sopimusehtojen 6 kohdan mukaisesti suoritetaan kertaluonteista perustamismaksua vastaan; maksu peritään käyttöjärjestelmäkohtaisesti. Sovelluksen hallinnoinnista ja jatkotarjonnasta 3DZ:n toimesta peritään vuosimaksu sovelluksen laitevaihtoehdosta (vakio- tai premium-versio) riippuen; tämä on määritelty kyseisessä tarjouksessa. Aiheutuvien maksujen suuruus ilmenee sopimuksen tekohetkellä voimassa olevista palvelukuvauksista tai vastaavasta tarjouksesta.
8.7 Luotujen julkaisujen integroimisesta yksittäisiin sovelluksiin peritään aikakauslehtipalkkio; yksityiskohdat löytyvät tarjouksesta.
9 Hinnoittelu loppuasiakkaaseen nähden / maksujen käsittely
9.1 Periaatteessa 3DZ voi vapaasti määritellä hinnoittelun digitaalisten julkaisujensa myyntiin keoskissa Applen hintatasojen puitteissa.
9.2 Jos asiakas perii julkaisuistaan maksun, maksupalvelut tai kolmannen osapuolen kaupat hyvittävät 3DZ:lle keoskin tai 3DZ.Apps-vaihtoehdon kautta syntyneen liikevaihdon. 3DZ pidättää tarjouksessa sovitun prosenttiosuuden myynnistä. Loppuosa maksetaan kyseiselle asiakkaalle.
9.3 3DZ tilittää keoskin kautta syntyneen liikevaihdon neljännesvuosittain ja siirtää sen asiakkaalle pro rata -periaatteella. Lisäksi asiakas voi ladata tiliotteen CSV-vientinä 3DZ:ltä.
9.4 Alustasta ja laskutusmallista riippuen alustan käytöstä ja maksujen käsittelystä voi aiheutua myös lisäkustannuksia. Yritykset, kuten PayPal, Click&Buy, Apple jne. voivat pidättää tietyn prosenttiosuuden liikevaihdosta sekä siitä mahdollisesti aiheutuvat lisäverot/-kustannukset.
9.5 Suoraan kolmannen osapuolen kauppojen kautta (ks. näiden yleisten sopimusehtojen kohta 4.2) tai yksittäisen sovelluksen kautta (ks. näiden yleisten sopimusehtojen kohta 6) myytävien julkaisujen maksujen käsittely tapahtuu kyseisen kolmannen osapuolen kaupan ja asiakkaan välisessä suhteessa.
10 Palvelujen käyttö asiakkaan toimesta
10.1 3DZ.Editoria, Smarticle Clipperiä ja keoskia käytetään 3DZ:n verkkosivuston kautta(www.Smarticle.com). 3DZ perustaa asiakkaalle asiakaskohtaisen käyttäjätilin ja antaa hänelle vastaavan käyttäjätunnuksen ja salasanan (käyttöoikeustiedot).
.
10.2 Asiakas on velvollinen säilyttämään käyttöoikeustiedot huolellisesti ja suojaamaan ne asianmukaisin teknisin (esim. palomuurin perustaminen) ja organisatorisin toimenpitein.
10.3 Asiakas saa luovuttaa käyttöoikeustietoja vain sellaisille työntekijöille, jotka ovat velvollisia pitämään käyttöoikeustiedot salassa ja joilla on myös oikeus suorittaa asiakkaan puolesta ne oikeustoimet, jotka voidaan suorittaa tilin kautta. Pääsytietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille on kielletty.
10.4 Asiakkaan on otettava vastuu tilinsä kautta suoritetuista toimista; erityisesti häntä sitovat tilin kautta tehdyt tahdonilmaisut. Tätä ei sovelleta, jos 3DZ:n oli kyseisessä tapauksessa ilmeisesti tunnistettavissa, että asiakas ei toiminut tai jos asiakas todistaa, että kolmannen osapuolen suorittama toimi oli asiakkaan syyllistymättä siihen.
10.5 Asiakas on velvollinen tarkastamaan 3DZ.Editorilla ja Smarticle Clipperilla käsiteltävät tiedostot virusten tai muiden haitallisten komponenttien varalta ennen niiden syöttämistä tai lataamista 3DZ.Editoriin ja Smarticle Clipperiin ja käyttämään tähän tarkoitukseen nykyaikaisia virustorjuntaohjelmia.
10.6 Käyttö on sallittu ainoastaan asiakkaan ja sen osakeyhtiölain 15 §:n ja sitä seuraavien pykälien mukaisten sidosyritysten käyttöön asiakkaan ja 3DZ:n välisen sopimuksen toteuttamiseksi. Käyttö kolmansille osapuolille tarjottaviin palveluihin on nimenomaisesti kielletty, mutta sitä voidaan säännellä erillisen yhteistyösopimuksen puitteissa.
11 Asiakkaan yhteistyö- ja toimitusvelvoitteet
11.1 Asiakas on velvollinen - siltä osin kuin se on kohtuullista - tekemään asianmukaista yhteistyötä. Kohtuulliseen yhteistyöhön kuuluvat erityisesti seuraavat palvelut:
11.2 3DZ.Editorin, Smarticle Clipperin ja keoskin käyttöä varten asiakkaan on itse huolehdittava siitä, että hänen järjestelmissään on laajakaistainen Internet-yhteys ja tarvittavat ohjelmisto- ja laitteistolaitteet (nykyinen Internet-selain, Flash-soittimen nykyinen versio, päätelaitteet jne.).
11.3 Asiakas toimittaa 3DZ:lle pyytämättä ja viipymättä palvelun tarjoamiseksi tarvittavat tiedot ja materiaalit (erityisesti julkaisut, tekstit ja grafiikat sekä tuotetiedot jne.) sekä kaikki muut tiedot, jotka osoittautuvat tarpeellisiksi palvelun tarjoamiseksi, ja myöntää vastaavat käyttöoikeudet. Asiakas vastaa näiden tietojen ja aineiston oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Asiakas vastaa siitä, että tiedot ja aineisto ovat vapaita kolmansien osapuolten omistusoikeuksista ja että asiakkaan tiedossa ei ole muita oikeuksia, jotka rajoittavat tai estävät 3DZ:n käytön.
11.4 Jos kehitystyössä käytetään asiakkaan pyynnöstä tiettyjä asiakkaan materiaaleja tai ohjelmistosovelluksia, asiakkaan on annettava ne maksutta käyttöön lisensoidussa muodossa projektin ajaksi.
11.5 Jos ja siltä osin kuin palvelujen tuottamiseksi on sovittu tai tarvitaan asiakkaan yhteistyöpalveluja (esim. palvelujen, palveluliittymien ja -käytäntöjen sekä rajapintojen perustaminen), asiakkaan on huolehdittava siitä, että nämä yhteistyöpalvelut toimitetaan ajoissa.
11.6 Asiakas täyttää yhteistyövelvoitteensa ja toimittaa materiaalit maksutta.
12 Keoskin toiminta-ajat ja saatavuus
12.1 Järjestelmän käyttöajat ovat ma-su 00:00-24:00.
12.2 3DZ on vaikutuspiirissään velvollinen takaamaan järjestelmän 98 prosentin vuotuisen käytettävyyden siirtopisteeseen (eli 3DZ:n ylläpitämän tietoverkon ja muiden verkkojen rajapintaan) asti. Tähän eivät kuitenkaan sisälly seisokkiajat, jotka johtuvat välttämättömistä kunnossapito- ja hoitotöistä (ks. näiden yleisten sopimusehtojen kohta 12.3) ja ylivoimaisesta esteestä (kuten lakoista, sodasta ja sodan kaltaisista olosuhteista, terrorismista, iskuista, sabotaasista, poikkeuksellisista luonnonilmiöistä, kuten maanjäristyksistä, tulvista jne.) ja muista syistä, joista 3DZ ei ole vastuussa. 3DZ ei ole vastuussa asiakkaan IT-järjestelmän ja siirtopisteen välisen datayhteyden luomisesta ja ylläpidosta.
12.3 Pääsy 3DZ.Editoriin, Smarticle Clipperiin ja keoskiin sekä käsittelytuloksiin voi keskeytyä erityisesti huolto- ja kunnossapitotöiden vuoksi. Näistä töistä ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin etukäteen sähköisesti.
13 Hosting / liikenne ja aiheutuvat lisämaksut
13.1 Kaikki luodut julkaisut pysyvät 3DZ:n palvelimilla sovitun sopimuskauden ajan ja ovat sieltä noudettavissa. 3DZ ei ole velvollinen säilyttämään julkaisuja sopimuskauden jälkeen, ei edes yksittäisten sovellusten tapauksessa näiden yleisten sopimusehtojen 6 kohdan mukaisesti. Sopimuskauden päätyttyä yksittäiset sovellukset poistetaan myös asianomaisen kaupantarjoajan (esim. Apple, Google tai Amazon) kaupasta.
13.2 Asiakas myöntää 3DZ:lle oikeuden jäljentää ja muutoin hyödyntää ja käsitellä asiakkaan julkaisuja ja artikkelisisältöä siinä määrin kuin se on tarpeen yksittäistapauksessa veloitettavien palvelujen tarjoamiseksi sekä ylläpito- ja tietojen varmuuskopiointitoimenpiteiden suorittamiseksi.
13.3 Asiakkaan 3DZ:n palvelimien kautta verkossa tai sovelluksessa julkaisemien yksittäisten julkaisujen isännöintiin sovelletaan seuraavia määräyksiä, joita sovelletaan kussakin tapauksessa koko sopimuskauden ajan:
13.3.1 Asiakkaalla on oikeus 10 000 käynnin liikennekiintiöön ja enintään 250 Mt:n tietomäärään julkaisua kohden.
13.3.2 Jokainen julkaisun avaaminen, jota ei ole vielä ladattu kyseiseen laitteeseen, lasketaan käynniksi.
13.3.3 Jos joko kohdassa 13.3.1 määritelty käyntimäärä tai siinä määritelty tietomäärä on käytetty loppuun, asiakkaan on maksettava lisämaksu; tätä sovelletaan riippumatta siitä, maksaako asiakas lehtimaksuja vai saako 3DZ osuuden tuloista. Jokaisesta lisäkäynnistä sen jälkeen, kun käyntimäärä tai tietomäärä on saavutettu, tämä maksu on 0,08 euroa. Lasku lähetetään kuukausittain.
13.3.4 Asiakkaalla on oikeus vain 1000 käyntiin tunnissa. Jos asiakas odottaa yli 1000 käyntiä tunnissa, hänen on ilmoitettava asiasta 3DZ:lle ja tehtävä erillinen sopimus maksullisen lisäkiintiön muodossa.
13.3.5 Isännöinnin laajentaminen tai käyntien määrän lisääminen on mahdollista milloin tahansa lisämaksua vastaan.
14 Asiakkaan vastuu omasta sisällöstä
14.1 Luodessaan ja julkaistessaan digitaalisia julkaisuja 3DZ:n tarjoamilla tuotteilla ja/tai palveluilla asiakas on yksin vastuussa julkaisun sisällöstä.
14.2 Asiakas takaa, ettei hän luo ja julkaise 3DZ:n avulla julkaisuja, joissa on pornografista, väkivaltaa ylistävää, muukalaisvihamielistä, loukkaavaa, rasistista tai muuten syrjivää sisältöä.
14.3 Asiakas takaa, että hän käsittelee ja julkaisee tai antaa 3DZ:n käsitellä ja julkaista vain sellaista sisältöä 3DZ:n tarjoamilla tuotteilla ja/tai palveluilla, jonka käsittelyyn ja jäljentämiseen hänellä on vastaavat oikeudet. Tähän sisältyvät erityisesti ne oikeudet, jotka ovat tarpeen asiakkaan toimittaman ja näiden yleisten sopimusehtojen kohdan 3.4 mukaisesti julkaistun sisällön lailliseksi käsittelemiseksi näiden yleisten sopimusehtojen kohdassa 3 kuvatulla tavalla (Smarticle Clipper) ja sen saattamiseksi julkisesti saataville Internetissä.
14.4 Asiakas takaa, että 3DZ:n tarjoamilla tuotteilla ja/tai palveluilla (erityisesti 3DZ.Editor ja Smarticle Clipper) luodut tai 3DZ:n luomat ja julkaisemat julkaisut eivät loukkaa kolmansien osapuolten teollis- tai tekijänoikeuksia missään maassa, jossa julkaisut ovat haettavissa tarkoitetulla tavalla, eivätkä riko lakisääteisiä säännöksiä missään maassa, jossa julkaisut ovat haettavissa tarkoitetulla tavalla.
14.5 Asiakkaan on korvattava 3DZ:lle kaikki kolmansien osapuolten vaatimukset, jotka johtuvat tässä kohdassa 14 lueteltujen velvoitteiden rikkomisesta, ensimmäisestä pyynnöstä ja vastattava kohtuullisista oikeudellisesta puolustuksesta aiheutuvista kustannuksista.
14.6 Tässä lausekkeessa 14 mainittujen velvoitteiden rikkominen oikeuttaa 3DZ:n ylimääräiseen irtisanomiseen.
15 Vianmääritys / huoltoajat
15.1 3DZ on asiakkaan käytettävissä ma - pe klo 09.00 - 18.00 CET (myös vikailmoituksia ja muita tukitiedusteluja varten). Tämä ei koske yleisiä vapaapäiviä.
15.2 Asiakkaan on ilmoitettava välittömästi 3DZ:lle kaikista havaitsemistaan toimintahäiriöistä. 3DZ:n vastuualue alkaa vikailmoituksen saatuaan tietoonsa näiden yleisten sopimusehtojen kohdassa 15.1 määriteltyjen palveluaikojen mukaisesti. Häiriöt on aina ilmoitettava luomalla pyyntö (tiketti) 3DZ:n tukikeskuksessa, johon pääsee osoitteessaSupport.
15.3 Kun vikailmoitus vastaanotetaan, 3DZ-tukikeskukseen luodaan automaattisesti tiketti.
15.4 3DZ:n tukitiimi tarjoaa tason 1 tukea. Se tarkistaa tiketin ja ratkaisee ongelman itse, jos mahdollista. Jos vianetsintä ei onnistu, se välittää tiketin tason 2 tukipalvelulle, joka puolestaan yrittää ratkaista ongelman. Jos vianetsintä ei onnistu, tason 2 tukipalvelu välittää ongelman tason 3 tukipalvelulle luomalla tiketin kehitysjärjestelmään ja määrittämällä tiketille käsittelyprioriteetin näiden YTJ:n kohdassa 15.5 taulukkomuodossa määriteltyjen vikaluokkien mukaisesti.
15.5 Vikaluokkien määrittely:

15.6 Vastausajan määritelmä:
15.7 Seuraavassa kuvassa määritellään termit aikaikkunoille ja vian korjausprosessin rakenteellinen järjestys vian ilmenemisestä sen onnistuneeseen korjaamiseen:

Kuva 1: Aikaehtojen havainnollistaminen

15.8 Kun vika on korjattu (lippu), asiakkaalle ilmoitetaan asiasta.
16 Määräajat
16.1 Tarjouksessa ja palvelukuvauksessa ilmoitetut päivämäärät palveluiden tuottamiselle ovat yleensä ei-sitovia suunniteltuja päivämääriä. Näitä päivämääriä pidetään sitovina suorituspäivinä vain, jos ne on nimenomaisesti nimetty sellaisiksi.
16.2 Määräajat riippuvat erityisesti asiakkaan asianmukaisesta yhteistyöstä.
16.3 Jos palvelujen toimittaminen viivästyy olosuhteiden vuoksi, (i) joista asiakas on yksin tai pääosin vastuussa tai (ii) joista 3DZ tai asiakas ei ole vastuussa, määräaikoja pidennetään ajanjaksolla, joka vastaa tällaisten olosuhteiden olemassaolon kestoa.
17 Vastuu virheistä
17.1 Siltä osin kuin Palvelut voivat olla luonteeltaan virheellisiä, 3DZ vastaa siitä, että Palvelut ovat oikeudellisessa mielessä virheettömiä seuraavien määräysten mukaisesti.
17.2 Virheiden ilmetessä asiakkaalla on oikeus vaatia, että 3DZ korjaa virheen. 3DZ voi oman harkintansa mukaan korjata virheen myös toimittamalla Palvelut uudelleen ja virheettömästi. 3DZ korjaa puutteet näiden yleisten sopimusehtojen kohdan 15 mukaisesti. Asiakkaan oikeus korjata vika itse (BGB:n 637 §) on nimenomaisesti suljettu pois.
17.3 Jos jälkisuoritus epäonnistuu vian vuoksi, on asiakkaalle kohtuuton tai 3DZ kieltäytyy siitä tai jos se on perusteltua muista syistä, ottaen huomioon molempien osapuolten edut, asiakkaalla on oikeus - vahingonkorvaus- tai kulukorvausvaatimuksia rajoittamatta - irtisanoutua sopimuksesta (ellei kyseessä ole vuokrasuhde) tai alentaa korvausta. Vuokrasuhteen tapauksessa asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus poikkeuksellisesti, kun virhettä ei ole korjattu. Siltä osin kuin 3DZ tarjoaa asiakkaalle useita, rajattavissa olevia palveluja sopimuksen puitteissa (esim. useiden digitaalisten julkaisujen luominen 3DZ.Editorissa ja niiden jakelu keoskin puitteissa), asiakkaalla on oikeus perua sopimus tai purkaa sopimus poikkeuksellisesti vain virheellisen osapalvelun osalta.
17.4 Peruuttamisoikeus tai oikeus ylimääräiseen irtisanomiseen on kuitenkin olemassa vain, jos virhe on merkittävä.
17.5 3DZ:n muu virhevastuu on poissuljettu.
17.6 Asiakkaan on tarkastettava kyseinen palvelu vikojen varalta välittömästi sen jälkeen, kun se on toimitettu ensimmäisen kerran tai muutoin asetettu saataville. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava 3DZ:lle kaikista olemassa olevista tai ilmenevistä vioista.
17.7 3DZ ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat asiakkaan suorittamasta epäasianmukaisesta käytöstä, virheellisestä käyttöönotosta tai palvelujen käsittelystä, virheellisistä korjaus- tai oikaisuyrityksistä.
17.8 3DZ ei myöskään vastaa vioista, jos palveluihin on tehty luvattomia muutoksia ja kyseinen vika johtuu muutoksesta.
17.9 Mahdolliset takuuvaatimukset, joihin asiakkaalla voi olla oikeus 3DZ:tä kohtaan, jäävät voimaan.
17.10 Takuuvaateet vanhentuvat vuoden kuluessa vanhentumisajan lakisääteisestä alkamisesta, ellei vikaa ole salattu vilpillisesti.
18 Vahingonkorvausvastuu
18.1 3DZ vastaa lakisääteisten säännösten mukaisesti vahingoista, jotka johtuvat henkeen, ruumiiseen tai terveyteen kohdistuneista vammoista sekä tuotevastuulain mukaisesti ja mahdollisista takuulupauksista sekä vilpillisestä tarkoituksesta.
18.2 3DZ vastaa myös vahingoista, jotka johtuvat olennaisten sopimusvelvoitteiden tuottamuksellisesta rikkomisesta, toisin sanoen velvoitteista, joiden täyttäminen on välttämätöntä sopimuksen asianmukaisen täyttämisen kannalta ja joiden noudattamiseen asiakas voi säännöllisesti luottaa. Vastuu rajoittuu sopimuksen tyypilliseen, ennakoitavissa olevaan vahingonkorvaukseen. Sopimusta tehtäessä osapuolet olettavat, että tämä sopimustyypillinen vahinko on enintään 50 prosenttia sovitusta tilausmäärästä tai vuosikorvauksesta.
18.3 Muilta osin 3DZ vastaa vain tahallisuudesta ja törkeästä huolimattomuudesta. 3DZ:n muu vahingonkorvausvastuu on suljettu pois.
18.4 Siltä osin kuin 3DZ:n vastuu on suljettu pois tai rajoitettu, tämä koskee myös 3DZ:n laillisten edustajien, johtajien ja muiden sijaisten henkilökohtaista vastuuta.
18.5 Asiakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi kirjallisesti 3DZ:lle edellä mainituissa vastuusäännöksissä tarkoitetuista vahingoista tai teettämään niistä 3DZ:llä tallenteen, jotta 3DZ saa tiedon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja voi yhdessä asiakkaan kanssa minimoida vahingon.
19 Sopimuksen voimassaoloaika / peruuttaminen / tietojen poistaminen
19.1 Räätälöidyn ohjelmisto- tai konseptiratkaisun (3DZ.Innovation Consulting) luomista koskeviin sopimuksiin sovelletaan sopimuskautta siltä osin kuin se on määritelty yksittäisessä sopimuksessa.
19.2 Muiden sopimusten osalta kulloinenkin sopimuskausi on 12 kuukautta sopimuksen alkamisesta, ellei tarjouksessa toisin mainita. Sopimuksen alkamisesta voidaan sopia erikseen. Muussa tapauksessa sopimus alkaa, kun sopimus tehdään 1.6 kohdan mukaisesti.
19.3 Sopimus jatkuu automaattisesti kussakin tapauksessa 12 kuukaudella, ellei sopimusta irtisanota kolmen kuukauden irtisanomisajalla ennen sopimuksen päättymistä.
19.4 BGB:n 314 §:n mukainen oikeus ylimääräiseen irtisanomiseen säilyy ennallaan.
19.5 Sopimuksen peruuttaminen on tehtävä tekstimuodossa. (Sähköposti täyttää muotovaatimuksen.)
.)
19.6 Jos asiakas tarjoaa julkaisuja ilmaiseksi, 3DZ:llä on oikeus poistaa ne 3DZ:n ylläpitämiltä palvelimilta kahdentoista kuukauden kuluttua niiden luomisesta. Julkaisuja ei enää tämän jälkeen näytetä 3DZ:n verkkosivustoilla ja muissa tarjouksissa.
19.7 Sopimuskauden päätyttyä 3DZ voi poistaa kaikki asiakkaan tiedot, jotka ovat vielä saatavilla 3DZ:n palvelimilla.
19.8 Myös 6 kohdan mukaiset yksittäiset sovellukset annetaan asiakkaan käyttöön vain rajoitetuksi ajaksi. Ne poistetaan sopimuskauden päättyessä asianomaisen kaupantarjoajan (esim. Apple, Google tai Amazon) kaupasta, ja asiakas on velvollinen poistamaan kaikki olemassa olevat kopiot. Sovellusta ei siis voi enää käyttää sopimuskauden päätyttyä.
20 Salassapitovelvollisuus
20.1 Sopijapuolet sitoutuvat pitämään ehdottoman luottamuksellisina kolmansiin osapuoliin nähden kaikki tiedot, erityisesti liike- ja ammattisalaisuudet, jotka ne saavat suoraan tai välillisesti tietoonsa yhteistyönsä aikana, eivätkä paljasta tällaisia tietoja kolmansille osapuolille, anna niitä kolmansien osapuolten saataville, hyödynnä niitä millään tavalla tai käytä niitä ilman asianomaisen sopijapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, ellei se ole tarpeen näiden yleisten sopimusehtojen kohdan 1.6 mukaisesti tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi.
20.2 Sopimuspuolten on toteutettava kaikki asianmukaiset varotoimet luottamuksellisuuden varmistamiseksi. Luottamuksellisia tietoja saa luovuttaa vain niille työntekijöille tai muille kolmansille osapuolille, joiden on työnsä vuoksi saatava ne. Sopijapuolten on varmistettava, että käytetyt henkilöt ovat vastaavasti salassapitovelvollisia.
20.3 Luovutetut asiakirjat, mukaan lukien kaikki niistä tehdyt jäljennökset sekä työasiakirjat ja -materiaalit, on pyydettäessä palautettava, ellei toinen osapuoli voi vedota oikeutettuun etuun näitä asiakirjoja kohtaan.
20.4 Salassapitovelvollisuus ei koske tai ei enää koske i) sellaisia tietoja tai asiakirjoja, jotka ovat yleisesti tiedossa tai tulevat yleisesti tiedossa ilman, että toinen osapuoli on tästä vastuussa, ja ii) sellaisia tietoja ja asiakirjoja, jotka toinen osapuoli jo tiesi.
20.5 Asiakas vastaa täysimääräisesti kaikista vahingoista, joita 3DZ:lle aiheutuu tässä lausekkeessa 1.6 esitettyjen velvoitteiden rikkomisesta.
20.6 Ehdottoman luottamuksellisuuden velvoite säilyy yhteistyön päättymisen jälkeenkin. Salassapitovelvollisuus koskee myös osapuolten oikeudenomistajia.
21 Sopimusehtojen muuttaminen
21.1 3DZ:llä on oikeus mukauttaa asiakkaan kussakin yksittäistapauksessa jatkuvien velvoitteiden piiriin kuuluvista palveluista maksettavien maksujen määrää tulevaisuutta silmällä pitäen yksipuolisella ilmoituksella asiakkaalle sopimuksen voimassaoloaikana. Tämä ei koske kertaluonteisia palveluita, jotka on määrä toimittaa neljän kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä. Jos hinta nousee merkittävästi, 3DZ myöntää asiakkaalle erityisen peruutusoikeuden. Sopimusta tehtäessä osapuolet lähtevät siitä, että merkittävä hinnankorotus katsotaan tapahtuneen joka tapauksessa 25 prosentin korotuksesta vastaavassa yksittäistapauksessa aiemmin sovittuun maksuun nähden. 3DZ ilmoittaa asiakkaalle erityisestä peruutusoikeudesta ja asettaa kohtuullisen määräajan tämän oikeuden käyttämiselle. Jos asiakas ei käytä erityistä peruutusoikeuttaan tämän ajan kuluessa, asiakkaan katsotaan hyväksyneen maksun tarkistamisen ja sopimuksen voimassaolo jatkuu uusin ehdoin. 3DZ ilmoittaa asiakkaalle myös tästä oikeusvaikutuksesta.
21.2 Näihin yleisiin sopimusehtoihin tai kulloiseenkin veloitettavaan palvelukokonaisuuteen voidaan sopia muutoksista 3DZ:n tarjouksella ja asiakkaan hyväksymällä tavalla. 3DZ tarjoaa muutosta ilmoittamalla asiakkaalle muutoksista. Jos asiakas ei vastaa tarjoukseen tai vastusta sitä neljän viikon kuluessa muutosilmoituksen vastaanottamisesta, asiakas hyväksyy muutokset hiljaisesti tällä menettelyllä. Muutokset tulevat tällöin voimaan. Nämä oikeudelliset seuraukset tulevat kuitenkin voimaan vain, jos 3DZ on nimenomaisesti ilmoittanut asiakkaalle näistä seurauksista muutosilmoituksessa. Jos asiakas vastustaa sopimusmuutoksia, sopimus jatkuu entisin ehdoin. Se ei kuitenkaan jatku, jos 3DZ ei voi jatkaa sopimusta olennaisista syistä ja 3DZ ilmoittaa tästä asiakkaalle. Uudet yleiset sopimusehdot korvaavat tällöin vanhat yleiset sopimusehdot. Tässä tapauksessa 3DZ myöntää asiakkaalle erityisen irtisanomisoikeuden. 3DZ ilmoittaa asiakkaalle erityisestä peruutusoikeudesta ja asettaa kohtuullisen määräajan sen käyttämiselle. Jos asiakas ei käytä erityistä peruutusoikeuttaan tämän ajan kuluessa, sopimus jatkuu uusin ehdoin. 3DZ ilmoittaa asiakkaalle myös tästä oikeudellisesta seurauksesta.
21.3 Näiden yleisten sopimusehtojen kohdan 1.7.2 mukaisista muutoksista voidaan sopia tosiasiallisesti vain, jos muutos ei merkittävästi muuta suorituksen ja vastikkeen välistä suhdetta asiakkaan vahingoksi.
22 Loppumääräykset
22.1 Sopimukseen sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia lukuun ottamatta YK:n yleissopimusta tavaroiden kansainvälistä kauppaa koskevista sopimuksista (CISG United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods, 11.4.1980).
22.2 Täyttöpaikka on 3DZ:n rekisteröity kotipaikka.
22.3 Kaikkien osapuolten välisestä sopimuksesta johtuvien ja siihen liittyvien riitojen yksinomainen oikeuspaikka on München.
22.4 Asiakas voi luovuttaa sopimusperusteisia vaatimuksia 3DZ:tä vastaan vain 3DZ:n etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella. Asiakas voi kuitata omia saataviaan tai vedota pidätysoikeuteen vain, jos sen saatavat ovat laillisesti vahvistettuja, riidattomia tai tunnustettuja.
22.5 Jos jokin näiden yleisten sopimusehtojen tai niiden lisäksi tehtyjen yksittäisten sopimusten määräys on tai tulee pätemättömäksi, se ei vaikuta muiden määräysten pätevyyteen. Tällaisessa tapauksessa osapuolet ovat velvollisia tekemään yhteistyötä sellaisten määräysten laatimiseksi, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin pätemättömän määräyksen taloudellisia vaikutuksia ja turvaavat samalla molempien osapuolten edut. Edellä mainittua sovelletaan vastaavasti mahdollisten sopimusaukkojen sulkemiseen.