Preskočiť na obsah

Všeobecné podmienky

Naposledy upravené dňa: 1. október 2016
Preambula
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú zmluvný vzťah medzi spoločnosťou 3D-Zeitschrift GmbH, Dachsteinstr 66, 83373 Taching aa. See (ďalej len "3DZ") a vami ako podnikateľom v zmysle § 14 BGB (ďalej len "zákazník") v súvislosti s používaním produktov a služieb ponúkaných spoločnosťou 3DZ. Podnikateľom je každá fyzická alebo právnická osoba alebo obchodná spoločnosť s právnou subjektivitou, ktorá pri uzatváraní zmluvy koná v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatnej odbornej činnosti.
V zásade existuje päť kategórií služieb ponúkaných spoločnosťou 3DZ:
"3DZ.Editor" je internetové softvérové riešenie vyvinuté spoločnosťou 3DZ, ktoré umožňuje zákazníkovi vytvárať a upravovať digitálne publikácie a následne ich exportovať v rôznych formátoch.
"Smarticle Clipper" je tiež internetové softvérové riešenie. Umožňuje zákazníkovi vytvárať a upravovať digitálne publikácie, najmä so súčasnou optimalizáciou publikácií pre mobilné zariadenia, ako aj ich následný export do rôznych formátov.
"keosk." je distribučná platforma vyvinutá a prevádzkovaná spoločnosťou 3DZ, ktorá je dostupná na internete na adresehttp://www.keosk.dealsa prostredníctvom aplikácie keosk na mobilných zariadeniach (ďalej spoločne len "keosk") a umožňuje zákazníkovi distribuovať publikácie vytvorené pomocou 3DZ.Editor a/alebo Smarticle Clipper.
"3DZ.App" zahŕňa vytvorenie jednotlivých aplikácií, do ktorých môže zákazník integrovať publikácie (ďalej len "3DZ.App"), a následné dočasné poskytovanie týchto aplikácií.
Pojem "3DZ.strategy consulting" zahŕňa tvorbu softvérových riešení na mieru a individuálne poradenstvo v súvislosti s digitálnou distribúciou publikácií ("3DZ.strategy consulting").
Pokiaľ jednotlivé ustanovenia alebo časti týchto VOP výslovne odkazujú len na jednu z týchto kategórií produktov alebo služieb, príslušné ustanovenia a časti sa vzťahujú len na ne.
1 Predmet všeobecných obchodných podmienok a uzatvorenie zmluvy
1.1 Tieto VOP sa vzťahujú na všetky zmluvné vzťahy medzi 3DZ a zákazníkom týkajúce sa produktov a služieb ponúkaných 3DZ, ktoré boli uzatvorené počas platnosti týchto VOP. Body 2 až 7 týchto VOP sa vzťahujú len na príslušné služby.
1.2. Rozsah služieb, funkcionality, ktoré má zákazník k dispozícii, a odmena, ktorá sa za ne platí, vychádzajú z príslušnej individuálnej ponuky predloženej spoločnosťou 3DZ a akceptovanej zákazníkom v súlade s bodom 1.6 týchto VOP (ďalej len "ponuka"), ako aj z príslušného platného opisu služieb platného v čase uzavretia zmluvy. Popisy služieb sú k dispozícii na internetovej stránkewww.Smarticle.com. Tieto VOP platia aj v rozsahu, v akom boli účinne zahrnuté do zmluvy.
1.3. Pokiaľ je platný opis služby v rozpore s obsahom týchto VOP, platia VOP. Ak je obsah ponuky v rozpore s obsahom týchto VOP alebo platným opisom služby, platí obsah ponuky. Rozporné ustanovenia týchto VOP a informácie v popise služby sa v takom prípade neuplatňujú.
1.4. Tieto VOP spoločnosti 3DZ sa uplatňujú výlučne. Akékoľvek podmienky zákazníka, ktoré sú v rozpore s týmito VOP alebo sa od nich odchyľujú, sa neuznávajú, pokiaľ spoločnosť 3DZ výslovne nesúhlasila s ich platnosťou. To platí aj vtedy, ak 3DZ poskytuje svoje služby bez výhrad s vedomím, že podmienky zákazníka sú v rozpore s týmito VOP alebo sa od nich odchyľujú.
1.5. Ústne vedľajšie dohody k týmto VOP neexistujú.
1.6 Zmluva medzi zákazníkom a 3DZ sa uzatvára predložením individuálnej ponuky zo strany 3DZ a následným prijatím takejto ponuky zákazníkom (ďalej len "uzatvorenie zmluvy"). Všetky informácie poskytnuté spoločnosťou 3DZ v reklamných materiáloch alebo na webovej stránke sú nezáväzné a nepredstavujú ponuku pre zákazníka.
2 Rozsah služieb 3DZ.Editor
2.1 3DZ.Editor umožňuje zákazníkovi nahrať svoju publikáciu vo formáte PDF a samostatne ju upravovať v troch rôznych verziách ("Replika", "Vylepšená replika" a "Len digitálne") a následne ju exportovať do rôznych distribučných kanálov (pozri časť 4 týchto VOP). Publikácie vytvorené zákazníkom sa uložia na serveri 3DZ.
2.2 3DZ umožní zákazníkovi používať 3DZ.Editor prostredníctvom internetu. Prístup k 3DZ.Editor sa uskutočňuje výlučne prostredníctvom internetového prehliadača zákazníka a prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov. 3DZ.Editor zostáva na serveroch spoločnosti 3DZ. Zákazník nedostane kópiu programu 3DZ.Editor.
2.3. Celú výrobu digitálnych publikácií (najmä prípravu PDF dát v súlade s "3DZ PDF Guidelines", ako aj ich konverziu a obohatenie o ďalší obsah a funkcie) vykonáva zákazník samostatne. Zákazník môže za príplatok poveriť 3DZ aj výrobou digitálnych publikácií.
2.4. Zákazník môže následne exportovať finálnu upravenú publikáciu. V tomto ohľade platia príslušné opisy služieb a procesov.
2.5 3DZ udeľuje zákazníkovi nevýhradné, neprenosné právo, obmedzené na dobu platnosti zmluvy, na používanie 3DZ.Editor v súlade s ustanoveniami týchto VOP a všetkými ostatnými ustanoveniami, na ktoré tieto VOP odkazujú. Zákazník nezískava žiadne právo na zdrojový kód.
2.6. Zákazník udeľuje spoločnosti 3DZ právo reprodukovať a inak využívať a upravovať zdrojové materiály, ktoré spracoval pomocou 3DZ.Editor, ako aj publikácie vytvorené pomocou softvéru, pokiaľ je to potrebné na poskytovanie služieb, ktoré sú v konkrétnom prípade splatné, ako aj na vykonávanie údržby a opatrení na zálohovanie údajov.
3 Rozsah služieb Smarticle Clipper / uvoľnenie zákazníkom
3.1 Smarticle Clipper umožňuje vytváranie a následný export publikácií optimalizovaných na zobrazenie na mobilných zariadeniach (ďalej len "publikácia Smarticle").
3.2. Zákazník najprv nahrá svoju publikáciu vo formáte PDF do aplikácie Smarticle Clipper (ďalej len "zdrojový formát"). Zákazník potom môže preniesť a upravovať obrázky, texty a reklamy (ďalej len "obsah článku") v publikácii Smarticle. V niektorých prípadoch prebieha aj automatická úprava. Obsah článku je potom uložený v databáze článkov, ktorú spravuje spoločnosť 3DZ. Obsah článku uložený v databáze článkov sa potom môže znovu zostaviť ako publikácia inteligentného článku.
3.3. Zákazník potom môže inteligentnú publikáciu článku exportovať alebo zobraziť. Možnosti, ktoré sú v tejto súvislosti k dispozícii, nájdete v ponuke alebo v príslušnom popise služby alebo procesu. Inteligentné publikácie článkov vytvorené zákazníkom sa ukladajú na serveri 3DZ.
3.4 Pred uvoľnením publikácie inteligentného článku na export ju musí zákazník schváliť prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia. Informácie o spôsobe udelenia súhlasu nájdete v príslušnom popise služby alebo procesu. Bez schválenia zákazníkom nie je spoločnosť 3DZ povinná ani oprávnená publikáciu inteligentného článku zverejniť alebo sprístupniť online.
3.5. Namiesto uvoľnenia môže zákazník nahlásiť akékoľvek obrazové alebo textové opravy späť spoločnosti 3DZ v opravnej slučke za predpokladu, že si zákazník objednal príslušnú službu. Spoločnosť 3DZ na tento účel zriadila špeciálnu vstupnú masku, do ktorej môže zákazník takéto zmeny zadať. Spoločnosť 3DZ potom tieto zmeny zapracuje a požiada zákazníka o opätovné schválenie opravenej publikácie Smarticle.
3.6 3DZ pripravuje obsah článku výlučne v mene a na účet zákazníka. Príprava na vydanie a prípadné zverejnenie sa tiež vykonáva výlučne v mene a na účet zákazníka. Spoločnosť 3DZ poskytuje len služby technickej podpory. Ak nie je v zmluve so zákazníkom dohodnuté a opísané inak, spoločnosť 3DZ obsah článku neupravuje, neopravuje ani nijakým iným spôsobom nevyužíva alebo neupravuje. Spoločnosť 3DZ najmä manuálne nekontroluje obsah alebo prezentáciu obsahu článku nahraného zákazníkom. Zákazník vždy zostáva výlučne zodpovedný za ním poskytnutý obsah (pozri bod 11 týchto VOP).
3.7. Zákazník udeľuje spoločnosti 3DZ právo reprodukovať a inak využívať a upravovať zdrojový materiál, ktorý spracoval pomocou programu Smarticle Clipper, ako aj publikácie vytvorené pomocou softvéru, pokiaľ je to potrebné na poskytovanie služieb, ktoré je povinný v konkrétnom prípade poskytnúť, ako aj na vykonávanie opatrení na údržbu a zálohovanie údajov. Zákazník ručí za to, že má potrebné práva (pozri bod 14 týchto VOP).
4 Rozsah služieb keosk / iná distribúcia vytvorených publikácií
4.1 Publikácie vytvorené pomocou 3DZ.Editor a/alebo Smarticle Clipper je možné nahrať na keosk a distribuovať koncovým zákazníkom.
V prípade potreby možno publikácie exportovať ako "webový odkaz" a/alebo ako "webový export". V prípade exportu ako webového odkazu zostávajú publikácie počas platnosti zmluvy umiestnené na serveroch spoločnosti 3DZ v súlade s článkom 19 a môžu byť integrované ako hypertextový odkaz do vlastnej webovej stránky zákazníka. V prípade webového exportu môže zákazník stiahnuť príslušnú publikáciu v plnom rozsahu alebo ju nahrať na svoj vlastný server a následne ju integrovať do svojej vlastnej alebo inej webovej prezentácie, ako aj distribuovať prostredníctvom svojich účtov v obchodoch iTunes, Google Play alebo Kindle Fire Store (ďalej len "obchody tretích strán"). Voliteľne môže túto službu alebo správu účtov príslušných obchodov poskytovať aj spoločnosť 3DZ za príplatok. Pokiaľ ide o podrobnosti, platia ustanovenia uvedené v príslušnom popise služby alebo v ponuke.
4.2. Cenotvorba vo vzťahu ku konečnému zákazníkovi a spracovanie platieb sa uskutočňuje v súlade s článkom 9 týchto VOP.
4.3 Spoločnosť 3DZ v žiadnom prípade nepreveruje obsah ani prezentáciu publikácií vytvorených zákazníkom. Za obsah, ktorý poskytol, je vždy zodpovedný výlučne zákazník (pozri bod 14 týchto VOP).
5 Doplnkové služby pre 3DZ.Editor, Smarticle Clipper a keosk.
5.1 Okrem základného používania 3DZ.Editor, Smarticle Clipper a keosk môže zákazník využívať doplnkové služby a funkcie, ktoré podliehajú samostatnej platbe.
5.2 Prehľad doplnkových služieb a doplnkových funkcionalít, ako aj popis ich služieb nájdete na internetovej stránkewww.3DZ.comeingesehen. Zákazník môže požiadať aj o ponuku na mieru.
6 Rozsah služieb 3DZ.App
6.1 Na základe samostatnej žiadosti zákazníka poskytne 3DZ zákazníkovi na obmedzený čas aplikáciu pre iOS, Android a Kindle Fire alebo - ak je k dispozícii - inú platformu, ktorú môže zákazník distribuovať svojim používateľom. Možné varianty aplikácie sú uvedené v popise služby. Aplikácia umožňuje svojim používateľom zakúpiť publikácie vytvorené zákazníkom pomocou 3DZ.Editor a umiestnené na serveroch 3DZ vo všetkých troch verziách priamo prostredníctvom aplikácie (nákup v aplikácii). Publikácie Smarticle je možné zakúpiť aj prostredníctvom prémiovej aplikácie.
6.2. Spoločnosť 3DZ odovzdá vytvorenú aplikáciu prevádzkovateľovi príslušného obchodu. Aplikácia je umiestnená u príslušného prevádzkovateľa obchodu (napr. Apple, Google alebo Amazon). Publikácie, ktoré je možné zakúpiť v aplikácii a vytvoriť pomocou softvéru, sú umiestnené na serveroch spoločnosti 3DZ (pozri bod 13.1 týchto VOP).
6.3. Voliteľne 3DZ spravuje aplikáciu za dodatočný poplatok (pozri časť 8.6 týchto VOP). To okrem iného zahŕňa (i) začlenenie nových publikácií vytvorených pomocou softvéru do aplikácie a (ii) potrebnú údržbu a prispôsobenie aplikácie z dôvodu aktualizácií príslušného operačného systému, na ktorom je aplikácia založená.
6.4. Bez ohľadu na to, či aplikáciu spravuje zákazník alebo 3DZ v jednotlivých prípadoch, za plnenie všetkých zákonných povinností v súvislosti s aplikáciou zodpovedá výlučne zákazník (napr. povinnosti týkajúce sa odtlačkov, povinnosť vytvoriť a udržiavať vyhlásenie o ochrane údajov, informačné povinnosti podľa zákona o predaji na diaľku atď.)
6.5 Spoločnosť 3DZ udeľuje zákazníkovi jednoduché (t. j. nevýhradné), neprevoditeľné právo, časovo obmedzené na dobu platnosti zmluvy so spoločnosťou 3DZ, na používanie aplikácie vytvorenej pre zákazníka v súlade s ustanoveniami zmluvy existujúcej medzi zákazníkom a spoločnosťou 3DZ. Zákazník nezískava žiadne právo na zdrojový kód.
7 Rozsah služieb 3DZ.innovation consulting
7.1 Spoločnosť 3DZ poskytne zákazníkovi služby na vytvorenie softvérových riešení na mieru a individuálne poradenstvo v súvislosti s digitálnou distribúciou publikácií na základe samostatnej objednávky.
7.2. Rozsah služieb a odmena, ktorá sa má zaplatiť v jednotlivých prípadoch, vychádza zo zmluvy so zákazníkom.
8 Odmena
8.1 Odmena, ktorá sa vypláca v jednotlivých prípadoch, vychádza z ustanovení bodov 1.2 až 1.6 týchto VOP.
8.2 Základné používanie 3DZ.Editor je spravidla bez pevne stanovenej odmeny. Spoločnosť 3DZ si ponecháva percentuálny podiel z hrubého predaja všetkých titulov predaných zákazníkom v keosku, ktorý je uvedený v príslušnej ponuke.
8.3 Ak zákazník ponúka svoje publikácie v keosku bezplatne, poplatky za používanie 3DZ.Editor sa účtujú za každú vytvorenú publikáciu (ďalej len "emisné licencie") odchylne od bodu 8.2. Výšku emisných licencií nájdete v príslušnej ponuke.
8.4. Ak zákazník ponúka svoju publikáciu bezplatne alebo za poplatok podľa bodu 4.2. týchto VOP v obchodoch tretích strán alebo na vlastnej či inej webovej stránke alebo ju inak verejne sprístupňuje, platia aj emisné licencie.
8.5 Výšku odmeny za publikáciu Smarticle nájdete v príslušnej ponuke. Na žiadosť zákazníka 3DZ vykoná kompletnú tvorbu publikácií SmartArticle ("full service clipping"); na tento účel je potrebné zakúpiť dodatočnú licenciu. 8.6 Pokiaľ príslušná ponuka neobsahuje odchylné ustanovenie, prvotné vytvorenie individuálnej aplikácie podľa bodu 6 týchto VOP sa vykoná za jednorazový zriaďovací poplatok; poplatok sa účtuje za každý operačný systém. Za správu a ďalšie poskytovanie aplikácie zo strany 3DZ sa účtuje ročný poplatok v závislosti od variantu vybavenia aplikácie (štandardný alebo prémiový); tento je uvedený v príslušnej ponuke. Príslušnú výšku vzniknutých poplatkov nájdete v príslušných opisoch služieb platných v čase uzavretia zmluvy alebo v príslušnej ponuke.
8.7. Za integráciu vytvorených publikácií do jednotlivých aplikácií sa platia poplatky za časopisy; podrobnosti sa nachádzajú v ponuke.
9 Cenník voči koncovému zákazníkovi / spracovanie platieb
9.1 Spoločnosť 3DZ môže v zásade slobodne určovať ceny za predaj svojich digitálnych publikácií v keosku v rámci cenových úrovní Apple.
9.2 Ak zákazník účtuje za svoje publikácie poplatok, obrat dosiahnutý prostredníctvom keosk alebo prostredníctvom variantu 3DZ.Apps sa pripíše spoločnosti 3DZ prostredníctvom platobných služieb alebo obchodov tretích strán. Spoločnosť 3DZ si ponecháva percento z obratu dohodnuté v ponuke. Zvyšná suma sa vyplatí príslušnému zákazníkovi.
9.3. Obrat vytvorený prostredníctvom keosk spoločnosť 3DZ štvrťročne zúčtuje a prevedie zákazníkovi v pomernej výške. Okrem toho si zákazník môže stiahnuť výpis vo forme CSV exportu od spoločnosti 3DZ.
9.4 V závislosti od platformy a modelu účtovania môžu vzniknúť aj dodatočné náklady na používanie platformy a spracovanie platieb. Spoločnosti ako PayPal, Click&Buy, Apple atď. si môžu ponechať určité percento z obratu, ako aj prípadné dodatočné dane/náklady z neho.
9.5 Spracovanie platieb za publikácie predávané priamo prostredníctvom obchodov tretích strán (pozri bod 4.2 týchto VOP) alebo prostredníctvom jednotlivých aplikácií (pozri bod 6 týchto VOP) sa uskutočňuje vo vzťahu medzi príslušným obchodom tretej strany a zákazníkom.
10 Používanie služieb zákazníkom
10.1 3DZ.Editor, Smarticle Clipper a keosk sa používajú prostredníctvom webovej stránky 3DZ(www.Smarticle.com). Spoločnosť 3DZ zriadi zákazníkovi špecifické používateľské konto a poskytne mu príslušné ID používateľa a heslo (prístupové údaje).
10.2. Zákazník je povinný starostlivo uchovávať prístupové údaje a chrániť ich pomocou vhodných technických (napr. zriadením firewallu) a organizačných opatrení.
10.3. Prístupové údaje môže zákazník sprístupniť len zamestnancom, ktorí sú povinní zachovávať mlčanlivosť o prístupových údajoch a ktorí sú zároveň oprávnení vykonávať pre zákazníka tie právne úkony, ktoré možno vykonať prostredníctvom účtu. Sprístupnenie prístupových údajov tretím stranám je zakázané.
10.4. Zákazník musí prevziať zodpovednosť za úkony vykonané prostredníctvom svojho účtu; najmä je viazaný vyhláseniami vôle urobenými prostredníctvom účtu. To neplatí, ak bolo pre 3DZ v danom prípade zjavne rozpoznateľné, že nekonal zákazník, alebo ak zákazník preukáže, že úkon vykonala tretia osoba bez zavinenia zákazníka.
10.5 Zákazník je povinný skontrolovať súbory, ktoré sa majú spracovať pomocou 3DZ.Editor a Smarticle Clipper, na prítomnosť vírusov alebo iných škodlivých komponentov pred ich vložením alebo odoslaním do 3DZ.Editor a Smarticle Clipper a používať na tento účel najmodernejšie antivírusové programy.
10.6 Používanie je povolené len na použitie zákazníkom a jeho pridruženými spoločnosťami v zmysle § 15 a nasl. zákona o akciových spoločnostiach (AktG) na účely plnenia príslušnej zmluvy medzi zákazníkom a 3DZ. Používanie na služby pre tretie strany je výslovne zakázané, ale môže byť upravené v rámci samostatnej zmluvy o spolupráci.
11 Povinnosti zákazníka týkajúce sa spolupráce a poskytovania
11.1 Zákazník je povinný - pokiaľ je to primerané - poskytnúť primeranú súčinnosť. Primeraná súčinnosť zahŕňa najmä nasledujúce služby:
11.2 Na používanie 3DZ.Editor, Smarticle Clipper a keosk musí zákazník sám zabezpečiť, aby jeho systémy mali širokopásmové internetové pripojenie a potrebné softvérové a hardvérové vybavenie (aktuálny internetový prehliadač, aktuálnu verziu prehrávača Flash, koncové zariadenia atď.)
11.3. Zákazník je povinný bezodkladne a bez vyzvania poskytnúť spoločnosti 3DZ informácie a materiály potrebné na poskytovanie služby (najmä publikácie, texty a grafické prvky, ako aj informácie o produktoch atď.), ako aj všetky ostatné informácie, ktoré sa ukážu ako potrebné na poskytovanie služby, a udeliť príslušné práva na používanie. Zákazník zodpovedá za správnosť a úplnosť týchto informácií a materiálov. Zákazník zodpovedá za to, že informácie a materiály nie sú chránené majetkovými právami tretích strán a že podľa jeho vedomostí neexistujú žiadne iné práva, ktoré by obmedzovali alebo vylučovali ich použitie spoločnosťou 3DZ.
11.4 Ak sa na žiadosť zákazníka majú pri vývoji použiť určité materiály alebo softvérové aplikácie zákazníka, zákazník ich poskytne bezplatne v licencovanej forme počas trvania projektu.
11.5. Ak a pokiaľ sú dohodnuté alebo potrebné kooperačné služby zákazníka na poskytovanie služieb (napr. zriadenie služieb, servisné pripojenia a prístupy, ako aj rozhrania), zákazník zabezpečí, aby tieto kooperačné služby boli poskytnuté včas.
11.6. Zákazník je povinný plniť svoje povinnosti týkajúce sa spolupráce a bezplatného poskytovania materiálov.
12 Prevádzková doba a dostupnosť keosk
12.1 Prevádzkové hodiny systému sú Po - Ne 00:00 - 24:00.
12.2 Spoločnosť 3DZ je v rámci svojej sféry vplyvu povinná zabezpečiť dostupnosť systému na úrovni 98 % ročne až po prenosový bod (t. j. rozhranie dátovej siete prevádzkovanej spoločnosťou 3DZ s inými sieťami). Do tejto hodnoty sa však nezapočítavajú výpadky spôsobené nevyhnutnou údržbou a ošetrovacími prácami (pozri bod 12.3 týchto VOP) a prípady vyššej moci (ako sú štrajky, vojna a vojnové stavy, terorizmus, útoky, sabotáže, mimoriadne prírodné udalosti, napr. zemetrasenia, povodne atď. Spoločnosť 3DZ nezodpovedá za vytvorenie a udržiavanie dátového spojenia medzi IT systémom zákazníka a miestom prenosu.
12.3. Prístup k aplikáciám 3DZ.Editor, Smarticle Clipper a keosk, ako aj k výsledkom spracovania môže byť prerušený, najmä z dôvodu údržby a servisných prác. Pokiaľ je to možné, budú tieto práce oznámené elektronicky v dostatočnom časovom predstihu.
13 Hosting / prevádzka a vzniknuté dodatočné poplatky
13.1 Všetky vytvorené publikácie zostávajú umiestnené na serveroch 3DZ počas dohodnutej zmluvnej doby a sú tam dostupné na načítanie. Spoločnosť 3DZ nie je povinná uchovávať publikácie po uplynutí zmluvnej doby, a to ani v prípade jednotlivých aplikácií v súlade s bodom 6 týchto VOP. Po skončení platnosti zmluvy sa jednotlivé aplikácie odstránia aj z obchodu príslušného poskytovateľa obchodu (napr. Apple, Google alebo Amazon).
13.2. Zákazník udeľuje spoločnosti 3DZ právo reprodukovať a inak využívať a spracovávať publikácie a obsah článkov zákazníka v rozsahu, ktorý je potrebný na poskytovanie služieb, ktoré sú v jednotlivom prípade splatné, a na vykonávanie opatrení na údržbu a zálohovanie údajov.
13.3. Hosťovanie jednotlivých publikácií zverejnených zákazníkom prostredníctvom serverov 3DZ na webe alebo v aplikácii podlieha nasledujúcim ustanoveniam, ktoré platia v každom prípade počas celej doby platnosti zmluvy:
13.3.1 Zákazník má nárok na prevádzkovú kvótu 10 000 návštev a objem dát do 250 MB na jedno vydanie.
13.3.2 Každé otvorenie publikácie, ktorá ešte nebola stiahnutá do príslušného zariadenia, sa počíta ako návšteva.
13.3.3 Ak sa vyčerpá počet návštev uvedený v bode 13.3.1 alebo objem dát v ňom uvedený, zákazník musí zaplatiť dodatočný poplatok; to platí bez ohľadu na to, či zákazník platí poplatky za časopis alebo 3DZ dostáva podiel na výnosoch. Za každú ďalšiu návštevu po vyčerpaní počtu návštev alebo objemu dát je tento poplatok vo výške 0,08 EUR. Faktúry sa vystavujú mesačne.
13.3.4 Zákazník má nárok len na 1000 návštev za hodinu. Ak zákazník očakáva viac ako 1000 návštev za hodinu, musí o tom informovať 3DZ a uzavrieť osobitnú dohodu vo forme dodatočnej, spoplatnenej kvóty návštevnosti.
13.3.5 Rozšírenie hostingu alebo zvýšenie počtu návštev je možné kedykoľvek za príplatok.
14 Zodpovednosť zákazníka za vlastný obsah
14.1 Pri vytváraní a zverejňovaní digitálnych publikácií s produktmi a/alebo službami ponúkanými spoločnosťou 3DZ je za obsah publikácie zodpovedný výlučne zákazník.
14.2 Zákazník zaručuje, že nebude vytvárať a zverejňovať publikácie s 3DZ, ktoré majú pornografický, násilie oslavujúci, xenofóbny, urážlivý, rasistický alebo inak diskriminačný obsah.
14.3. Zákazník zaručuje, že spracuje a zverejní alebo dá spracovať a zverejniť 3DZ len taký obsah s produktmi a/alebo službami ponúkanými 3DZ, na ktorého spracovanie a reprodukciu má príslušné práva. To zahŕňa najmä tie práva, ktoré sú potrebné na zákonné spracovanie obsahu poskytnutého zákazníkom a zverejneného v súlade s bodom 3.4 týchto VOP spôsobom uvedeným v bode 3 týchto VOP (Smarticle Clipper) a na jeho verejné sprístupnenie na internete.
14.4 Zákazník zaručuje, že obsah jeho publikácií vytvorených pomocou produktov a/alebo služieb ponúkaných spoločnosťou 3DZ (najmä 3DZ.Editor a Smarticle Clipper) alebo ich nechá vytvoriť a zverejniť spoločnosťou 3DZ, neporušuje žiadne práva priemyselného vlastníctva alebo autorské práva tretích osôb v žiadnej krajine, v ktorej sú publikácie vyhľadateľné podľa svojho účelu, a neporušuje žiadne zákonné ustanovenia v žiadnej krajine, v ktorej sú publikácie vyhľadateľné podľa svojho účelu.
14.5 Zákazník je povinný na základe prvej žiadosti odškodniť spoločnosť 3DZ za všetky nároky tretích strán vyplývajúce z porušenia povinností uvedených v tomto bode 14 a znášať primerané náklady na právnu obhajobu.
14.6 Porušenie povinností uvedených v tomto bode 14 oprávňuje spoločnosť 3DZ na mimoriadne ukončenie zmluvy.
15 Riešenie problémov / servisné časy
15.1 3DZ je zákazníkovi k dispozícii od pondelka do piatka od 09.00 do 18.00 hod. stredoeurópskeho času (vrátane hlásení o poruchách a iných požiadaviek na podporu). To neplatí pre štátne sviatky.
15.2 Zákazník je povinný bezodkladne oznámiť spoločnosti 3DZ akúkoľvek ním zistenú poruchu. Oblasť zodpovednosti spoločnosti 3DZ začína plynúť od okamihu, keď sa dozvie o oznámení poruchy v súlade so servisnými časmi definovanými v bode 15.1 týchto VOP. Poruchy sa musia vždy nahlasovať vytvorením požiadavky (ticketu) v Centre podpory 3DZ, ktoré je prístupné v častiPodpora.
15.3 Po prijatí hlásenia o poruche sa v Centre podpory 3DZ automaticky vytvorí ticket.
15.4. Tím podpory 3DZ poskytuje podporu 1. úrovne. Skontroluje lístok a podľa možnosti problém sám vyrieši. Ak je riešenie problému neúspešné, postúpi ticket na úroveň podpory 2, ktorá sa zase pokúsi problém vyriešiť. Ak je riešenie problému neúspešné, úroveň podpory 2 postúpi problém na úroveň podpory 3 vytvorením ticketu vo vývojovom systéme a priradením priority spracovania ticketu v súlade s triedami porúch definovanými v tabuľkovej forme v časti 15.5 týchto VOP.
15.5 Definícia tried porúch:

15.6 Definícia času odozvy:
15.7 Nasledujúci obrázok definuje pojmy pre časové okná a štrukturálnu postupnosť procesu odstraňovania poruchy od výskytu poruchy po jej úspešné odstránenie:

Obrázok 1: Znázornenie časových termínov

15.8 Po odstránení poruchy (lístok) bude zákazník o tejto skutočnosti informovaný.
16 Termíny
16.1 Termíny poskytnutia služieb uvedené v ponuke a v popise služby sú spravidla nezáväzné plánované termíny. Tieto termíny sa považujú za záväzné termíny plnenia len vtedy, ak sú ako také výslovne označené.
16.2 Termíny sú podmienené najmä riadnou súčinnosťou zákazníka.
16.3 Ak sa poskytovanie služieb oneskorí v dôsledku okolností, (i) za ktoré je výlučne alebo prevažne zodpovedný zákazník, alebo (ii) za ktoré nie je zodpovedná ani 3DZ, ani zákazník, všetky termíny sa predlžujú o dobu zodpovedajúcu trvaniu existencie týchto okolností.
17 Zodpovednosť za vady
17.1 V rozsahu, v akom môžu mať Služby vzhľadom na svoju povahu vady, zodpovedá 3DZ za to, že Služby sú bez vád v právnom zmysle v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami.
17.2 V prípade vád je zákazník oprávnený požadovať, aby 3DZ vadu odstránila. Spoločnosť 3DZ môže podľa vlastného uváženia odstrániť vadu aj opätovným poskytnutím Služieb bez vád. Spoločnosť 3DZ odstráni vady v súlade s bodom 15 týchto VOP. Akékoľvek právo zákazníka na vlastné odstránenie vady (§ 637 BGB) je výslovne vylúčené.
17.3 Ak následné plnenie zlyhá pre vadu, je pre zákazníka neprimerané alebo ho 3DZ odmietne, alebo ak je to odôvodnené z iných dôvodov s prihliadnutím na záujmy oboch strán, zákazník je oprávnený - bez toho, aby boli dotknuté nároky na náhradu škody alebo náhradu nákladov - odstúpiť od zmluvy (ak nejde o nájomný vzťah) alebo znížiť odmenu. V prípade nájomného vzťahu je zákazník oprávnený mimoriadne ukončiť zmluvu po neodstránení vady. Pokiaľ 3DZ poskytuje zákazníkovi v rámci zmluvy viacero vymedzených služieb (napr. vytvorenie viacerých digitálnych publikácií v 3DZ.Editor a ich následná distribúcia v rámci keosk), zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo mimoriadne odstúpiť od zmluvy len s ohľadom na vadnú čiastkovú službu.
17.4. Právo na odstúpenie od zmluvy alebo právo na mimoriadne odstúpenie od zmluvy však existuje len vtedy, ak je vada podstatná.
17.5. Akákoľvek ďalšia zodpovednosť za vady zo strany 3DZ je vylúčená.
17.6 Zákazník je povinný skontrolovať príslušnú službu na vady bezodkladne po jej prvom poskytnutí alebo inom sprístupnení. Zákazník je povinný bezodkladne informovať spoločnosť 3DZ o všetkých existujúcich alebo vzniknutých vadách.
17.7. Spoločnosť 3DZ nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním, nesprávnym uvedením do prevádzky alebo manipuláciou so službami, nesprávnou opravou alebo pokusmi o nápravu zo strany zákazníka.
17.8 3DZ tiež nezodpovedá za vady, ak boli na službách vykonané neoprávnené úpravy a daná vada je spôsobená touto úpravou.
17.9. Akékoľvek záručné nároky, na ktoré môže mať zákazník voči 3DZ nárok, zostávajú nedotknuté.
17.10 Záručné nároky sa premlčujú do jedného roka od zákonného začiatku plynutia premlčacej lehoty, pokiaľ vada nebola podvodne zatajená.
18 Zodpovednosť za škodu
18.1 Spoločnosť 3DZ zodpovedá v súlade so zákonnými ustanoveniami za škody vzniknuté v dôsledku poškodenia života, tela alebo zdravia, ako aj podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku a zo záručných sľubov a v prípade podvodného úmyslu.
18.2 3DZ zodpovedá aj za škody vzniknuté zavineným porušením podstatných zmluvných povinností, t. j. povinností, ktorých splnenie je nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy a na ktorých splnenie sa zákazník môže pravidelne spoliehať. Zodpovednosť je obmedzená na náhradu predvídateľnej škody typickej pre zmluvu. Pri uzatvorení zmluvy zmluvné strany predpokladajú, že táto typická zmluvná škoda predstavuje maximálne 50 % dohodnutej sumy objednávky alebo ročnej odmeny.
18.3 V ostatných prípadoch spoločnosť 3DZ zodpovedá len za úmysel a hrubú nedbanlivosť. Akákoľvek ďalšia zodpovednosť spoločnosti 3DZ za škodu je vylúčená.
18.4 Pokiaľ je zodpovednosť spoločnosti 3DZ vylúčená alebo obmedzená, vzťahuje sa to aj na osobnú zodpovednosť zákonných zástupcov, vedúcich pracovníkov a iných zástupcov spoločnosti 3DZ.
18.5 Zákazník je povinný bezodkladne písomne oznámiť 3DZ akúkoľvek škodu v zmysle vyššie uvedených ustanovení o zodpovednosti alebo ju nechať 3DZ zaznamenať, aby bolo 3DZ čo najskôr informované a mohlo spolu so zákazníkom minimalizovať škodu.
19 Termín platnosti zmluvy / zrušenie zmluvy / vymazanie údajov
19.1 Zmluvy o vytvorení softvérového alebo koncepčného riešenia na mieru (3DZ.Innovation Consulting) podliehajú zmluvnej lehote, pokiaľ je uvedená v individuálnej zmluve.
19.2 V prípade ostatných zmlúv je príslušná zmluvná lehota 12 mesiacov od začiatku platnosti zmluvy, pokiaľ nie je v ponuke uvedené inak. Začiatok platnosti zmluvy je možné dohodnúť individuálne. V opačnom prípade sa zmluva začína uzatvárať od uzavretia zmluvy podľa bodu 1.6.
19.3. Zmluva sa automaticky predlžuje vždy o ďalších 12 mesiacov, pokiaľ sa zmluva nevypovie s trojmesačnou výpovednou lehotou do konca platnosti zmluvy.
19.4 Právo na mimoriadne zrušenie zmluvy v súlade s § 314 BGB zostáva nedotknuté.
19.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané v textovej forme. (Formálnu požiadavku spĺňajú e-maily.)
19.6 Ak zákazník ponúka publikácie bezplatne, spoločnosť 3DZ je oprávnená vymazať ich zo serverov prevádzkovaných spoločnosťou 3DZ po uplynutí dvanástich mesiacov od ich vytvorenia. Publikácie sa potom už nebudú zobrazovať na webových stránkach a v iných ponukách spoločnosti 3DZ.
19.7 Po skončení platnosti zmluvy môže 3DZ vymazať všetky údaje zákazníka, ktoré sú ešte k dispozícii na serveroch 3DZ.
19.8. Jednotlivé aplikácie podľa bodu 6 budú zákazníkovi sprístupnené tiež len na obmedzený čas. Po skončení platnosti zmluvy sa odstránia z obchodu príslušného poskytovateľa obchodu (napr. Apple, Google alebo Amazon) a zákazník je povinný vymazať všetky existujúce kópie. Aplikáciu preto po skončení zmluvného obdobia už nie je možné používať.
20 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť
20.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať absolútnu mlčanlivosť voči tretím stranám o všetkých informáciách, najmä o obchodnom a podnikateľskom tajomstve, o ktorých sa dozvedeli priamo alebo nepriamo v priebehu spolupráce, a nesprístupniť tieto informácie tretím stranám, nesprístupniť ich tretím stranám, nijakým spôsobom ich nevyužiť ani nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušnej zmluvnej strany, pokiaľ to nie je nevyhnutné na účely zmluvy uzavretej v súlade s bodom 1.6 týchto VOP.
20.2. Zmluvné strany sú povinné prijať všetky primerané opatrenia na zabezpečenie dôvernosti. Dôverné informácie sa sprístupnia len tým zamestnancom alebo iným tretím osobám, ktoré ich musia dostať vzhľadom na svoju prácu. Zmluvné strany zabezpečia, aby nasadené osoby boli primerane viazané mlčanlivosťou.
20.3. Na požiadanie sa vrátia všetky odovzdané dokumenty vrátane všetkých vyhotovených kópií, ako aj pracovné dokumenty a materiály, pokiaľ druhá strana nemôže preukázať oprávnený záujem o tieto dokumenty.
20.4 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje alebo sa už nevzťahuje na (i) také informácie a dokumenty, ktoré sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi bez toho, aby za to druhá strana niesla zodpovednosť, a (ii) také informácie a dokumenty, ktoré druhá strana už poznala.
20.5 Zákazník v plnom rozsahu zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú spoločnosti 3DZ v dôsledku porušenia povinností uvedených v tomto bode 1.6.
20.6 Povinnosť absolútneho zachovania dôvernosti trvá aj po ukončení spolupráce. Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
21 Zmeny a doplnenia zmluvných podmienok
21.1 3DZ je oprávnená upraviť výšku poplatkov, ktoré má zákazník zaplatiť v každom jednotlivom prípade za služby v rámci trvajúcich záväzkov s účinnosťou do budúcnosti, jednostranným vyhlásením adresovaným zákazníkovi počas trvania zmluvy. To sa nevzťahuje na jednorazové služby, ktoré sa majú poskytnúť do štyroch mesiacov od uzavretia zmluvy. V prípade výrazného zvýšenia ceny 3DZ poskytne zákazníkovi osobitné právo na odstúpenie od zmluvy. Pri uzatvorení zmluvy zmluvné strany predpokladajú, že za výrazné zvýšenie ceny sa považuje v každom prípade od zvýšenia o 25 % predtým dohodnutého poplatku v príslušnom jednotlivom prípade. Spoločnosť 3DZ informuje zákazníka o osobitnom práve na odstúpenie od zmluvy a určí aj primeranú lehotu na uplatnenie tohto práva. Ak zákazník v tejto lehote nevyužije osobitné právo na odstúpenie od zmluvy, má sa za to, že zákazník súhlasí s úpravou poplatku a zmluva bude naďalej platiť za nových podmienok. Spoločnosť 3DZ informuje zákazníka aj o tomto právnom následku.
21.2. Zmeny týchto VOP alebo príslušného rozsahu dlžných služieb môžu byť dohodnuté na základe ponuky 3DZ a akceptácie zo strany zákazníka. 3DZ ponúkne zmenu a doplnenie tak, že o zmenách a doplneniach informuje zákazníka. Ak zákazník do štyroch týždňov od doručenia oznámenia o zmene nereaguje na ponuku alebo nevznesie námietky, zákazník týmto správaním zmeny konkludentne akceptuje. Zmeny potom nadobúdajú účinnosť. Tieto právne dôsledky však nadobúdajú účinnosť len vtedy, ak spoločnosť 3DZ výslovne informovala zákazníka o týchto dôsledkoch v oznámení o zmenách. Ak zákazník namieta voči zmenám zmluvy, zmluva bude naďalej platiť za predchádzajúcich podmienok. Nebude však pokračovať, ak spoločnosť 3DZ nemôže z podstatných dôvodov v zmluve pokračovať a spoločnosť 3DZ to zákazníkovi oznámi. Nové VOP potom nahradia staré VOP. V takom prípade 3DZ poskytne zákazníkovi osobitné právo na odstúpenie od zmluvy. Spoločnosť 3DZ informuje zákazníka o osobitnom práve na odstúpenie od zmluvy a určí aj primeranú lehotu na jeho uplatnenie. Ak zákazník v tejto lehote nevyužije osobitné právo na odstúpenie od zmluvy, zmluva bude naďalej platiť podľa nových podmienok. 3DZ informuje zákazníka aj o tomto právnom následku.
21.3. Zmeny podľa bodu 1.7.2. týchto VOP možno účinne dohodnúť len vtedy, ak sa zmenou výrazne neposunie vzťah medzi plnením a protiplnením v neprospech zákazníka.
22 Záverečné ustanovenia
22.1 Zmluva sa riadi právom Spolkovej republiky Nemecko s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z 11. apríla 1980).
22.2 Miestom plnenia je sídlo spoločnosti 3DZ.
22.3. Výlučným miestom súdnej právomoci pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvy medzi zmluvnými stranami a v súvislosti s ňou je Mníchov.
22.4 Zákazník môže postúpiť zmluvné pohľadávky voči 3DZ len s predchádzajúcim písomným súhlasom 3DZ. Zákazník môže započítať svoje vlastné pohľadávky alebo uplatniť zádržné právo len v prípade, ak sú jeho pohľadávky právne preukázané, nesporné alebo uznané.
22.5. Ak by niektoré ustanovenie týchto VOP alebo jednotlivých dohôd uzatvorených dodatočne bolo alebo sa stalo neplatným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení. V takom prípade sú zmluvné strany povinné spolupracovať pri tvorbe ustanovení, ktoré sa čo najviac približujú ekonomickému účinku neplatného ustanovenia a zároveň chránia záujmy oboch zmluvných strán. Uvedené sa primerane vzťahuje aj na odstránenie prípadných medzier v zmluve.