Преминаване към съдържанието

Общи правила и условия

Последна промяна на: 1 октомври 2016 г.
Преамбюл
Настоящите общи условия (наричани по-долу "ОУП") уреждат договорните отношения между 3D-Zeitschrift GmbH, Dachsteinstr 66, 83373 Taching aa. See (наричано по-нататък "3DZ") и Вас като предприемач по смисъла на § 14 от BGB (наричан по-нататък "Клиент") относно използването на продуктите и услугите, предлагани от 3DZ. Предприемач е всяко дееспособно физическо или юридическо лице или съдружие, което при сключването на договора действа в рамките на своята търговска или независима професионална дейност.
По принцип има пет категории услуги, предлагани от 3DZ:
"3DZ.Editor" е интернет базирано софтуерно решение, разработено от 3DZ, което позволява на клиента да създава и редактира цифрови публикации и впоследствие да ги експортира в различни формати.
"Smarticle Clipper" също е интернет базирано софтуерно решение. То позволява на клиента да създава и редактира цифрови публикации, по-специално с едновременна оптимизация на публикациите за мобилни устройства, както и последващото им експортиране в различни формати.
"keosk." е платформа за разпространение, разработена и управлявана от 3DZ, която е достъпна както в интернет на адресhttp://www.keosk.deals, така и чрез приложението keosk на мобилни устройства (наричана по-долу общо "keosk") и дава възможност на клиента да разпространява публикациите, създадени с 3DZ.Editor и/или Smartticle Clipper.
"3DZ.App" включва създаването на отделни приложения, в които клиентът може да интегрира публикации ("3DZ.App"), и последващото временно предоставяне на тези приложения.
3DZ.strategy consulting" включва създаването на персонализирани софтуерни решения и индивидуални консултации във връзка с дигиталното разпространение на публикации ("3DZ.strategy consulting").
Доколкото отделни клаузи или раздели в настоящите ОУ изрично се отнасят само до една от тези категории продукти или услуги, съответните клаузи и раздели се прилагат само за тях.
1 Предмет на Общите условия и сключване на договора
1.1 Настоящите Общи условия се прилагат за всички договорни отношения между 3DZ и клиента относно продуктите и услугите, предлагани от 3DZ, които са сключени през периода на валидност на настоящите Общи условия. Раздели от 2 до 7 от настоящите ОУ се прилагат само по отношение на въпросните услуги.
1.2 Обхватът на услугите, функционалностите, с които разполага клиентът, и възнаграждението, което трябва да се плати за тях, се основават на съответната индивидуална оферта, подадена от 3DZ и приета от клиента в съответствие с раздел 1.6 от настоящите ОУ ("Оферта"), както и на съответното приложимо описание на услугата, валидно към момента на сключване на договора. Описанията на услугите могат да бъдат намерени в интернет на адресwww.Smarticle.com. Настоящите ОУП се прилагат също така, доколкото те са били ефективно включени в договора.
1.3 Доколкото приложимото описание на услугата противоречи на съдържанието на настоящите ОУ, се прилагат ОУ. Ако съдържанието на офертата противоречи на съдържанието на настоящите ОУ или на приложимото описание на услугата, се прилага съдържанието на офертата. В този случай противоречащите клаузи на настоящите ОУ и информацията в описанието на услугата не се прилагат.
1.4 Настоящите ОУ на 3DZ се прилагат изключително. Всички условия на клиента, които противоречат на или се отклоняват от тези ОУ, не се признават, освен ако 3DZ не се е съгласило изрично с тяхната валидност. Това важи и в случай, че 3DZ извършва услугите си без резерви, знаейки, че условията на клиента противоречат на или се отклоняват от тези ОУ.
1.5 Устни допълнителни споразумения към настоящите ОУ не съществуват.
1.6 Договорът между клиента и 3DZ се сключва с подаването на индивидуална оферта от 3DZ и последващото приемане на тази оферта от страна на клиента ("сключване на договор"). Цялата информация, предоставена от 3DZ в рекламни материали или на Уебсайта, няма обвързващ характер и не представлява оферта за Клиента.
2 Обхват на услугите 3DZ.Editor
2.1 3DZ.Editor дава възможност на клиента да качи своята публикация в PDF формат и да я редактира самостоятелно в три различни версии ("Replica", "Enhanced Replica" и "Digital Only"), след което да я експортира към различни канали за разпространение (вж. раздел 4 от настоящите ОУ). Публикациите, създадени от клиента, се съхраняват на сървъра на 3DZ.
2.2 3DZ трябва да даде възможност на клиента да използва 3DZ.Editor чрез интернет. Достъпът до 3DZ.Editor се осъществява изключително чрез интернет браузъра на клиента и чрез телекомуникационни средства. 3DZ.Editor остава на сървърите на 3DZ. Клиентът не получава програмно копие на 3DZ.Editor.
2.3 Цялостното производство на цифровите публикации (по-специално подготовката на PDF данните в съответствие с "3DZ PDF Guidelines", както и тяхното конвертиране и обогатяване с допълнително съдържание и функции) се извършва самостоятелно от клиента. Срещу допълнително заплащане клиентът може също така да възложи на 3DZ изработването на цифровите публикации.
2.4 След това клиентът може да експортира окончателно редактираната публикация. В това отношение се прилагат приложимите описания на услугите и процесите.
2.5 3DZ предоставя на клиента неизключително, непрехвърляемо право, ограничено до срока на договора, да използва 3DZ.Editor в съответствие с разпоредбите на настоящите ОУ и всички други разпоредби, за които се отнасят настоящите ОУ. Клиентът не придобива право върху изходния код.
2.6 Клиентът предоставя на 3DZ правото да възпроизвежда и по друг начин да използва и редактира изходния материал, обработен от него с 3DZ.Editor, както и публикациите, създадени с помощта на софтуера, доколкото това е необходимо за предоставяне на дължимите в конкретния случай услуги, както и за изпълнение на мерките за поддръжка и архивиране на данни.
3 Обхват на услугите на Smarticle Clipper / освобождаване от страна на клиента
3.1 Smarticle Clipper дава възможност за създаване и последващо експортиране на публикации, оптимизирани за показване на мобилни устройства (наричани по-долу "публикация на Smarticle").
3.2 Клиентът най-напред качва своята публикация в PDF формат в Smarticle Clipper (наричана по-долу "изходен формат"). След това клиентът може да прехвърли и редактира изображенията, текстовете и рекламите (наричани по-долу "съдържание на статията") в публикацията на Smarticle. В някои случаи се извършва и автоматизирано редактиране. След това съдържанието на статията се съхранява в база данни за статии, която се хоства от 3DZ. Съдържанието на статиите, съхранено в базата данни за статии, може да бъде сглобено отново като публикация с интелигентни статии.
3.3 След това клиентът може да експортира или покаже публикацията на интелигентна статия. Моля, направете справка в офертата или в описанието на приложимата услуга или процес за наличните възможности в това отношение. Създадените от клиента интелигентни публикации на изделия се съхраняват на сървъра на 3DZ.
3.4 Преди публикацията на интелигентна статия да бъде пусната за износ, клиентът трябва да я одобри чрез ясна декларация. Моля, направете справка с приложимите описания на услуги или процеси за информация относно начина на предоставяне на одобрението. Без разрешение от страна на клиента 3DZ не е задължено, нито упълномощено да пусне публикацията на смарт изделие или да я направи достъпна онлайн.
3.5 Вместо освобождаване, клиентът може да съобщи за всякакви корекции на изображения или текст обратно на 3DZ в цикъл за корекции, при условие че клиентът е поръчал съответната услуга. За тази цел 3DZ е създало специална входна маска, в която клиентът може да въвежда такива промени. След това 3DZ включва тези промени и иска от клиента да одобри отново преработената публикация на Smarticle.
3.6 3DZ подготвя съдържанието на статията единствено от името и за сметка на клиента. Подготовката за издаване и, ако е приложимо, публикуването също се извършва единствено от името и за сметка на клиента. 3DZ предоставя единствено услуги по техническа поддръжка. Освен ако не е договорено и описано друго в договора с клиента, 3DZ не редактира, коригира или по какъвто и да е друг начин използва или адаптира съдържанието на статията. По-специално 3DZ не проверява ръчно съдържанието или представянето на съдържанието на статията, качена от клиента. Клиентът винаги остава единствено отговорен за предоставеното от него съдържание (вж. раздел 11 от настоящите ОУ).
3.7 Клиентът предоставя на 3DZ правото да възпроизвежда и по друг начин да използва и редактира изходния материал, обработен от него с помощта на Smarticle Clipper, както и публикациите, създадени със софтуера, доколкото това е необходимо за предоставянето на дължимите в конкретния случай услуги, както и за изпълнението на мерки за поддръжка и архивиране на данни. Клиентът гарантира, че разполага с необходимите права (вж. раздел 14 от настоящите ОУ).
4 Обхват на услугите на keosk / друго разпространение на създадените публикации
4.1 Публикациите, създадени с 3DZ.Editor и/или Smarticle Clipper, могат да се качват в keosk и да се разпространяват до крайни клиенти.
Ако е необходимо, публикациите могат да бъдат експортирани като "уеб връзка" и/или като "уеб експорт". В случай на експортиране като уеб връзка, публикациите остават хоствани на сървърите на 3DZ по време на срока на договора в съответствие с клауза 19 и могат да бъдат интегрирани като хипервръзка в собствения уебсайт на клиента. В случай на уеб експорт клиентът може да изтегли съответната публикация изцяло или да я качи на собствения си сървър и след това да я интегрира в собственото си или друго уеб присъствие, както и да я разпространява чрез собствените си акаунти в iTunes, Google Play или Kindle Fire Store (наричани по-долу "магазини на трети страни"). По желание тази услуга или администрирането на съответните акаунти в магазините може да се предостави и от 3DZ срещу допълнително заплащане. По отношение на подробностите се прилагат разпоредбите в съответното приложимо описание на услугата или офертата.
4.2 Ценообразуването по отношение на крайния клиент и обработката на плащанията са в съответствие с раздел 9 от настоящите ОУ.
4.3 Във всички случаи 3DZ не прави преглед на съдържанието или представянето на публикациите, създадени от клиента. Клиентът винаги остава единствено отговорен за предоставеното от него съдържание (вж. раздел 14 от настоящите ОУ).
5 Допълнителни услуги за 3DZ.Editor, Smarticle Clipper и keosk.
5.1 В допълнение към основното използване на 3DZ.Editor, Smarticle Clipper и keosk, клиентът може да използва допълнителни услуги и функционалности, които подлежат на отделно заплащане.
5.2 Преглед на допълнителните услуги и допълнителните функционалности, както и описание на услугите им, можете да намерите в интернет на адресwww.3DZ.comeingesehen. Клиентът може също така да поиска индивидуална оферта.
6 Обхват на услугите 3DZ.App
6.1 По отделна заявка на клиента 3DZ предоставя на клиента приложение за iOS, Android и Kindle Fire или - ако има такова - за друга платформа за ограничен период от време, което клиентът може да разпространява сред своите потребители. Възможните варианти на приложението са посочени в описанието на услугата. Приложението дава възможност на потребителите да закупуват публикациите, създадени от клиента с помощта на 3DZ.Editor и хоствани на сървърите на 3DZ, и в трите версии директно чрез приложението (покупка в приложението). Публикациите на Smarticle могат да бъдат закупени и чрез премиум приложение.
6.2 3DZ предава разработеното приложение на оператора на съответния магазин. Приложението се хоства от съответния доставчик на магазини (напр. Apple, Google или Amazon). Публикациите, които могат да бъдат закупени в приложението и създадени с помощта на софтуера, се хостват на сървърите на 3DZ (вж. раздел 13.1 от настоящите ОУ).
6.3 По желание 3DZ управлява приложението срещу допълнително заплащане (вж. раздел 8.6 от настоящите ОУ). Това включва, наред с другото, (i) включването в Приложението на нови публикации, създадени с помощта на Софтуера, и (ii) необходимата поддръжка и персонализация на Приложението поради актуализации на съответната операционна система, на която е базирано Приложението.
6.4 Независимо от това дали в отделни случаи Приложението се управлява от клиента или от 3DZ, клиентът носи цялата отговорност за изпълнението на всички законови задължения във връзка с Приложението (напр. задължения за отпечатване, задължение за създаване и поддържане на декларация за защита на данните, задължения за предоставяне на информация съгласно закона за дистанционните продажби и т.н.).
6.5 3DZ предоставя на клиента простото (т.е. неизключително), непрехвърляемо право, ограничено във времето до срока на договора с 3DZ, да използва създаденото за клиента приложение в съответствие с разпоредбите на договора, съществуващ между клиента и 3DZ. Клиентът не придобива никакви права върху изходния код.
7 Обхват на услугите 3DZ.innovation consulting
7.1 3DZ предоставя на клиента услуги за създаване на персонализирани софтуерни решения и индивидуални консултации във връзка с цифровото разпространение на публикации по отделна поръчка.
7.2 Обхватът на услугите и възнаграждението, което трябва да се плати в отделните случаи, се определят въз основа на договора с клиента.
8 Възнаграждение
8.1 Възнаграждението, което се изплаща в отделните случаи, се основава на разпоредбите на раздели 1.2-1.6 от настоящите ОУ.
8.2 Основното използване на 3DZ.Editor по принцип е без фиксирано възнаграждение. 3DZ задържа процент от брутните продажби на всички заглавия, продадени от клиента в кеоск, както е посочено в съответната оферта.
8.3 Ако клиентът предлага своите издания безплатно в keosk, таксите за използване на 3DZ.Editor се начисляват за всяко създадено издание (наричани по-долу "лицензи за издаване") в отклонение от т. 8.2. Размерът на лицензите за издаване може да бъде намерен в съответната оферта.
8.4 Ако клиентът предлага своята публикация безплатно или срещу заплащане в съответствие с раздел 4.2 от настоящите ОУ в магазини на трети страни или на свой или друг уебсайт, или я прави публично достъпна по какъвто и да е друг начин, лицензите за издаване също се прилагат.
8.5 Размерът на възнаграждението за публикация на Smarticle може да бъде намерен в съответната оферта. По искане на клиента 3DZ поема цялостното създаване на публикации на Smartticle ("пълно обслужване на клип"); за целта трябва да се закупи допълнителен лиценз. 8.6 Освен ако съответната оферта не съдържа отклоняваща се разпоредба, първоначалното създаване на индивидуално приложение в съответствие с раздел 6 от настоящите ОУ се извършва срещу еднократна такса за създаване; таксата се начислява за всяка операционна система. За администрирането и по-нататъшното предоставяне на приложението от 3DZ се начислява годишна такса в зависимост от варианта на оборудване на приложението (стандартно или премиум); това е посочено в съответната оферта. Съответният размер на дължимите такси може да бъде намерен в приложимите описания на услугите, валидни към момента на сключване на договора, или в съответната оферта.
8.7 За интегрирането на създадените публикации в отделните приложения се заплащат такси за списания; подробностите могат да бъдат намерени в съответната оферта.
9 Ценообразуване по отношение на крайния клиент / обработка на плащанията
9.1 По принцип 3DZ е свободна да определя цените за продажба на своите цифрови публикации в keosk в рамките на ценовите нива на Apple.
9.2 Ако клиентът начислява такса за своите публикации, оборотът, генериран чрез keosk или чрез варианта 3DZ.Apps, се начислява на 3DZ от платежните услуги или магазините на трети страни. 3DZ запазва процента от продажбите, договорен в офертата. Останалата сума се изплаща на съответния клиент.
9.3 Оборотът, генериран чрез keosk, се урежда тримесечно от 3DZ и се превежда на клиента на пропорционална основа. Освен това клиентът може да изтегли отчет като CSV експорт от 3DZ.
9.4 В зависимост от платформата и модела на таксуване могат да възникнат и допълнителни разходи за използването на платформата и обработката на плащанията. Компании като PayPal, Click&Buy, Apple и др. могат да задържат определен процент от оборота, както и всички допълнителни данъци/разходи, дължими върху него.
9.5 Обработката на плащанията за публикации, продавани директно чрез магазини на трети страни (вж. раздел 4.2 от настоящите ОУ) или чрез индивидуално приложение (вж. раздел 6 от настоящите ОУ), се извършва в отношенията между съответния магазин на трета страна и клиента.
10 Използване на услугите от страна на клиента
10.1 3DZ.Editor, Smarticle Clipper и keosk се използват чрез уебсайта 3DZ(www.Smarticle.com). 3DZ създава специфичен потребителски акаунт за клиента и му предоставя съответното потребителско име и парола (данни за достъп).
10.2 Клиентът е длъжен да съхранява внимателно данните за достъп и да ги защитава чрез подходящи технически (напр. инсталиране на защитна стена) и организационни мерки.
10.3 Клиентът може да разкрива данните за достъп само на служители, които са задължени да пазят в тайна данните за достъп и които също така са упълномощени да извършват онези правни сделки за клиента, които могат да се извършват чрез сметката. Разкриването на данните за достъп на трети лица е забранено.
10.4 Клиентът трябва да поеме отговорност за действията, извършвани чрез неговия акаунт; по-специално той е обвързан с декларациите за намерения, направени чрез акаунта. Това не се прилага, ако за 3DZ е било очевидно разпознаваемо в съответния случай, че не е действал клиентът, или ако клиентът докаже, че действието е било извършено от трета страна, без клиентът да има вина за това.
10.5 Клиентът е длъжен да проверява файловете, които ще се обработват с 3DZ.Editor и Smarticle Clipper, за вируси или други вредни компоненти, преди да ги въведе или качи в 3DZ.Editor и Smarticle Clipper, и да използва за тази цел най-съвременни програми за антивирусна защита.
10.6 Използването е разрешено само за ползване от клиента и свързаните с него дружества по смисъла на чл. 15 и следващите от немския Закон за акционерните дружества (AktG) за целите на изпълнението на съответния договор между клиента и 3DZ. Използването за услуги за трети страни е изрично забранено, но може да бъде регламентирано в рамките на отделен договор за сътрудничество.
11 Задължения за сътрудничество и предоставяне на услуги от страна на клиента
11.1 Клиентът е длъжен - доколкото това е разумно - да оказва подходящо съдействие. Разумното съдействие включва по-специално следните услуги:
11.2 За да може да използва 3DZ.Editor, Smarticle Clipper и keosk, клиентът трябва сам да гарантира, че неговите системи разполагат с широколентова интернет връзка и необходимото софтуерно и хардуерно оборудване (актуален интернет браузър, актуална версия на Flash player, крайни устройства и т.н.).
11.3 Клиентът се задължава да предостави на 3DZ безвъзмездно и незабавно информацията и материалите, необходими за предоставянето на услугата (по-специално публикациите, текстовете и графиките, както и информацията за продуктите и т.н.), както и цялата друга информация, която се окаже необходима за предоставянето на услугата, и да предостави съответните права за ползване. Клиентът носи отговорност за точността и пълнотата на тази информация и материали. Клиентът отговаря за това информацията и материалите да не са обект на права на собственост на трети лица и че, доколкото му е известно, не съществуват други права, които ограничават или изключват използването им от 3DZ.
11.4 Ако по искане на клиента за разработката трябва да се използват определени материали или софтуерни приложения на клиента, клиентът трябва да ги предостави безплатно в лицензирана форма за срока на проекта.
11.5 Ако и доколкото за предоставянето на услугите са договорени или необходими услуги за сътрудничество от страна на клиента (напр. създаване на услуги, връзки и достъп до услуги, както и интерфейси), клиентът трябва да гарантира, че тези услуги за сътрудничество се предоставят своевременно.
11.6 Клиентът трябва да изпълнява задълженията си за сътрудничество и да предоставя материали безплатно.
12 Работно време и наличност на keosk
12.1 Работното време на системата е от понеделник до неделя от 00:00 до 24:00 часа.
12.2 В рамките на своята сфера на влияние 3DZ дължи наличност на системата от 98% годишно до точката на прехвърляне (т.е. до интерфейса на мрежата за данни, управлявана от 3DZ, с други мрежи). Това обаче не включва прекъсванията, дължащи се на необходимите дейности по поддръжка и грижи (вж. раздел 12.3 от настоящите ОУ), както и случаите на форсмажорни обстоятелства (като стачки, война и военни условия, тероризъм, атентати, саботажи, извънредни природни събития като земетресения, наводнения и т.н.) и други причини, за които 3DZ не носи отговорност. 3DZ не носи отговорност за установяването и поддържането на връзката за данни между ИТ системата на клиента и точката на предаване.
12.3 Достъпът до 3DZ.Editor, Smarticle Clipper и keosk, както и до резултатите от обработката, може да бъде прекъснат, по-специално поради дейности по поддръжка и обслужване. Доколкото е възможно, тези работи ще бъдат предварително обявени по електронен път.
13 Хостинг / трафик и възникнали допълнителни такси
13.1 Всички създадени публикации остават хоствани на сървърите на 3DZ за договорения срок на договора и са достъпни там за извличане. 3DZ не е задължено да съхранява публикациите след изтичане на срока на договора, дори в случай на индивидуални приложения в съответствие с раздел 6 от настоящите ОУ. След изтичане на срока на договора отделните приложения също се премахват от магазина на съответния доставчик на магазини (напр. Apple, Google или Amazon).
13.2 Клиентът предоставя на 3DZ правото да възпроизвежда и по друг начин да използва и обработва публикациите на клиента и съдържанието на статиите, доколкото това е необходимо за предоставяне на дължимите услуги в конкретния случай и за изпълнение на мерките за поддръжка и архивиране на данни.
13.3 Хостингът на отделните публикации, публикувани от клиента чрез сървърите на 3DZ в интернет или в приложение, се подчинява на следните разпоредби, които се прилагат във всеки случай за целия срок на договора:
13.3.1 Клиентът има право на квота за трафик от 10 000 посещения и обем на данните до 250 MB за всяко издание.
13.3.2 Всяко отваряне на публикация, която все още не е изтеглена на съответното устройство, се счита за посещение.
13.3.3 Ако броят на посещенията, посочен в точка 13.3.1, или обемът на данните, посочен в нея, бъде изчерпан, клиентът трябва да заплати допълнителна такса; това се прилага независимо от това дали клиентът плаща такси за списанието или 3DZ получава дял от приходите. За всяко допълнително посещение след изчерпване на броя посещения или обема данни тази такса е в размер на 0,08 EUR. Фактурите се издават на месечна база.
13.3.4 Клиентът има право само на 1000 посещения на час. Ако клиентът очаква повече от 1000 посещения на час, той трябва да уведоми 3DZ и да сключи отделно споразумение под формата на допълнителна, платена квота за трафик.
13.3.5 Удължаване на хостинга или увеличаване на броя на посещенията е възможно по всяко време срещу допълнително заплащане.
14 Отговорност на клиента за собственото му съдържание
14.1 При създаване и публикуване на цифрови публикации с продукти и/или услуги, предлагани от 3DZ, клиентът носи пълна отговорност за съдържанието на публикацията.
14.2 Клиентът гарантира, че няма да създава и публикува публикации с 3DZ, които имат порнографско, възхваляващо насилието, ксенофобско, обидно, расистко или друго дискриминационно съдържание.
14.3 Клиентът гарантира, че ще обработва и публикува или ще възложи да бъде обработено и публикувано от 3DZ само такова съдържание с продуктите и/или услугите, предлагани от 3DZ, за обработката и възпроизвеждането на което той притежава съответните права. Това включва по-специално онези права, които са необходими за законосъобразната обработка на съдържанието, предоставено от клиента и публикувано в съответствие с раздел 3.4 от настоящите ОУ, по начина, описан в раздел 3 от настоящите ОУ (Smarticle Clipper), и за предоставянето му на публичен достъп в интернет.
14.4 Клиентът гарантира, че съдържанието на неговите публикации, създадени с продукти и/или услуги, предлагани от 3DZ (по-специално 3DZ.Editor и Smarticle Clipper) или ги е създал и публикувал от 3DZ, не нарушава никакви права на индустриална собственост или авторски права на трети лица в нито една държава, в която публикациите могат да се изтеглят по предназначение, и не нарушава никакви законови разпоредби в нито една държава, в която публикациите могат да се изтеглят по предназначение.
14.5 Клиентът се задължава да обезщети 3DZ срещу всички искове на трети страни, произтичащи от неизпълнение на задълженията, изброени в настоящата точка 14, при първо поискване и поема разумните разходи за правна защита.
14.6 Неизпълнението на задълженията, съдържащи се в настоящата клауза 14, дава право на 3DZ на извънредно прекратяване на договора.
15 Отстраняване на неизправности / време за обслужване
15.1 3DZ е на разположение на клиента от понеделник до петък от 09.00 до 18.00 ч. централноевропейско време (включително за доклади за неизправности и други запитвания за поддръжка). Това изключва официалните празници.
15.2 Клиентът е длъжен незабавно да уведоми 3DZ за всяка забелязана от него неизправност. Зоната на отговорност на 3DZ започва да тече от момента на узнаване на уведомлението за неизправност в съответствие с времето за обслужване, определено в раздел 15.1 от настоящите ОУ. Неизправностите винаги трябва да се съобщават чрез създаване на заявка (тикет) в Центъра за поддръжка на 3DZ, който е достъпен в разделПоддръжка.
15.3 При получаване на съобщение за неизправност автоматично се създава билет в Центъра за поддръжка на 3DZ.
15.4 Екипът за поддръжка на 3DZ осигурява поддръжка на ниво 1. Той проверява тикета и решава проблема сам, ако е възможно. Ако отстраняването на проблема е неуспешно, той препраща тикета към Ниво на поддръжка 2, което на свой ред се опитва да реши проблема. Ако отстраняването на проблема е неуспешно, Ниво на поддръжка 2 препраща проблема към Ниво на поддръжка 3, като създава тикет в системата за разработка и задава на тикета приоритет на обработка в съответствие с класовете на неизправност, определени в табличен вид в раздел 15.5 от настоящите ОУ.
15.5 Определяне на класовете неизправности:

15.6 Определяне на времето за реакция:
15.7 На следващата фигура са дефинирани термините за времевите прозорци и структурната последователност на процеса на отстраняване на повредата от възникването на повредата до успешното й отстраняване:

Фигура 1: Илюстрация на термините за време

15.8 След като повредата бъде отстранена (билет), клиентът ще бъде информиран за това.
16 Крайни срокове
16.1 Датите за предоставяне на услугите, посочени в офертата и в описанието на услугата, обикновено са необвързващи планирани дати. Тези дати се считат за обвързващи дати за изпълнение само ако са изрично посочени като такива.
16.2 Крайните срокове зависят по-специално от правилното съдействие от страна на клиента.
16.3 Ако предоставянето на услугите се забави поради обстоятелства, за които (i) клиентът носи изключителна или преобладаваща отговорност или (ii) за които нито 3DZ, нито клиентът носят отговорност, всички крайни срокове се удължават с период, съответстващ на продължителността на съществуването на тези обстоятелства.
17 Отговорност за дефекти
17.1 Доколкото Услугите могат да бъдат дефектни поради своето естество, 3DZ носи отговорност за осигуряване на това, че Услугите нямат дефекти в юридически смисъл в съответствие със следните разпоредби.
17.2 В случай на дефекти клиентът има право да поиска от 3DZ да отстрани дефекта. 3DZ може по своя преценка също да отстрани дефекта, като предостави Услугите отново и без дефекти. 3DZ отстранява дефектите в съответствие с клауза 15 от настоящите ОУ. Всяко право на клиента сам да отстрани дефекта (член 637 от Закона за гражданското право) се изключва изрично.
17.3 Ако последващото изпълнение не е успешно поради дефект, не е разумно за клиента или е отказано от 3DZ, или ако това е оправдано по други причини, като се вземат предвид интересите на двете страни, клиентът има право - без да се засягат каквито и да било претенции за обезщетение или възстановяване на разходи - да се откаже от договора (освен ако не става въпрос за наемно правоотношение) или да намали възнаграждението. В случай на наемни отношения клиентът има право да прекрати договора извънредно, след като не е отстранил дефекта. Доколкото 3DZ предоставя на клиента няколко обособени услуги в рамките на един договор (напр. създаването на няколко цифрови публикации в 3DZ.Editor и последващото им разпространение в рамките на keosk), клиентът има право да се откаже от договора или да го прекрати извънредно само по отношение на дефектната частична услуга.
17.4 Правото на отказ от договора или правото на извънредно прекратяване обаче съществува само ако дефектът е значителен.
17.5 Всякаква по-нататъшна отговорност за дефекти от страна на 3DZ се изключва.
17.6 Клиентът е длъжен да провери съответната услуга за дефекти веднага след като е била предоставена за първи път или предоставена по друг начин. Клиентът трябва незабавно да уведоми 3DZ за всички съществуващи или възникнали дефекти.
17.7 3DZ не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба, неправилно пускане в експлоатация или боравене с услугите, неправилни опити за ремонт или отстраняване на дефекти от страна на клиента.
17.8 3DZ също така не носи отговорност за дефекти, ако в Услугите са били направени неразрешени модификации и въпросният дефект се дължи на модификацията.
17.9 Всички гаранционни претенции, на които клиентът може да има право срещу 3DZ, остават незасегнати.
17.10 Гаранционните претенции се погасяват по давност в рамките на една година от законоустановеното начало на давностния срок, освен ако дефектът е бил укрит с измама.
18 Отговорност за щети
18.1 3DZ носи отговорност в съответствие със законовите разпоредби за щети, произтичащи от увреждане на живота, тялото или здравето, както и в съответствие със Закона за отговорността за вреди, причинени на продукта, и от гаранционни обещания, както и в случай на измама.
18.2 3DZ носи отговорност и за вреди, произтичащи от виновно неизпълнение на съществени договорни задължения, т.е. задължения, чието изпълнение е от съществено значение за правилното изпълнение на договора и на чието спазване клиентът може редовно да разчита. Отговорността се ограничава до обезщетение за предвидими вреди, типични за договора. При сключването на договора страните приемат, че тази типична договорна вреда възлиза на максимум 50 % от договорената сума на поръчката или годишното възнаграждение.
18.3 В противен случай 3DZ носи отговорност само за умисъл и груба небрежност. Всякаква друга отговорност на 3DZ за вреди се изключва.
18.4 Доколкото отговорността на 3DZ е изключена или ограничена, това важи и за личната отговорност на законните представители, изпълнителните директори и други заместници на 3DZ.
18.5 Клиентът е длъжен незабавно да уведоми 3DZ в писмена форма за всяка щета по смисъла на горните разпоредби за отговорност или да я регистрира от 3DZ, така че 3DZ да бъде информирано възможно най-рано и да може да минимизира щетите заедно с клиента.
19 Срок на договора / анулиране / изтриване на данни
19.1 Договорите за създаване на персонализирано софтуерно или концептуално решение (3DZ.Innovation Consulting) са предмет на срок на договора, доколкото той е посочен в индивидуалното споразумение.
19.2 За други договори съответният срок на договора е 12 месеца от началото на договора, освен ако в офертата не е посочено друго. Началото на договора може да бъде договорено индивидуално. В противен случай договорът започва да тече от момента на сключване на договора в съответствие с раздел 1.6.
19.3 Договорът се удължава автоматично с още 12 месеца във всеки случай, освен ако договорът не бъде отменен с тримесечно предизвестие до края на договора.
19.4 Правото на извънредно прекратяване на договора в съответствие с § 314 от BGB остава незасегнато.
19.5 Анулирането на договора трябва да се извърши в текстова форма. (Електронната поща отговаря на изискването за форма.)
19.6 Ако клиентът предлага публикации безплатно, 3DZ има право да ги изтрие от сървърите, управлявани от 3DZ, дванадесет месеца след създаването им. След това публикациите вече няма да бъдат показвани на уебсайтовете и в други оферти на 3DZ.
19.7 След края на срока на договора 3DZ може да изтрие всички данни на клиента, които все още са налични на сървърите на 3DZ.
19.8 Отделните приложения съгласно раздел 6 също се предоставят на клиента само за ограничен период от време. Те се премахват от магазина на съответния доставчик на магазини (напр. Apple, Google или Amazon) в края на срока на договора, а клиентът е длъжен да изтрие всички съществуващи копия. Следователно приложението не може да се използва след края на срока на договора.
20 Задължение за конфиденциалност
20.1 Договарящите се страни се задължават да запазят абсолютна поверителност спрямо трети страни по отношение на цялата информация, в частност търговска и стопанска тайна, която им е станала известна пряко или непряко в хода на тяхното сътрудничество, и да не разкриват тази информация на трети страни, да не я правят достъпна за трети страни, да не я експлоатират по какъвто и да е начин или да не я използват без предварителното писмено съгласие на съответната договаряща се страна, освен ако това не е необходимо за целите на договор, сключен в съответствие с раздел 1.6 от настоящите ОУ.
20.2 Договарящите се страни предприемат всички подходящи предпазни мерки, за да осигурят конфиденциалност. Конфиденциална информация се разкрива само на онези служители или други трети лица, които трябва да я получат поради работата си. Договарящите страни гарантират, че командированите лица са съответно обвързани със задължение за поверителност.
20.3 При поискване всички предадени документи, включително всички направени копия от тях, както и работните документи и материали, се връщат, освен ако другата страна не може да докаже законен интерес към тези документи.
20.4 Задължението за конфиденциалност не се прилага или престава да се прилага за (i) такава информация или документи, които са общоизвестни или стават общоизвестни, без другата страна да носи отговорност за това, и (ii) такава информация и документи, които другата страна вече е знаела.
20.5 Клиентът носи пълна отговорност за всички вреди, понесени от 3DZ в резултат на нарушение на задълженията, посочени в настоящата точка 1.6.
20.6 Задължението за абсолютна конфиденциалност остава в сила и след прекратяване на сътрудничеството. Задължението за конфиденциалност се отнася и за правоприемниците на страните.
21 Промени в условията на договора
21.1 3DZ има право да коригира размера на таксите, които клиентът трябва да заплати във всеки отделен случай за услуги в рамките на продължаващи задължения с действие за в бъдеще, чрез едностранно изявление до клиента по време на срока на договора. Това не се отнася за еднократни услуги, които трябва да бъдат предоставени в рамките на четири месеца от сключването на договора. В случай на значително увеличение на цената 3DZ предоставя на клиента специално право на отказ. При сключването на договора страните приемат, че значително увеличение на цената се счита за налице във всеки случай от увеличение с 25 % на предварително договорената такса в съответния отделен случай. 3DZ информира клиента за специалното право на отказ и определя разумен срок за упражняване на това право. Ако клиентът не упражни специалното право на отказ в рамките на този срок, се счита, че той се е съгласил с корекцията на таксата и договорът продължава да се изпълнява при новите условия. 3DZ също така информира клиента за тази правна последица.
21.2 Промени в настоящите ОУ или в съответния обхват на дължимите услуги могат да бъдат договорени чрез предложение на 3DZ и приемане от клиента. 3DZ предлага изменението, като уведомява клиента за измененията. Ако клиентът не отговори на офертата или не възрази в рамките на четири седмици от получаването на уведомлението за промяна, клиентът мълчаливо приема промените с това поведение. След това промените влизат в сила. Тези правни последици обаче влизат в сила само ако 3DZ изрично е информирало клиента за тези последици в уведомлението за промените. Ако клиентът възрази срещу промените в договора, договорът продължава да се изпълнява при предишните условия. Той обаче не продължава да действа, ако 3DZ не е в състояние да продължи договора по съществени причини и 3DZ уведоми клиента за това. Тогава новите ОУП заменят старите ОУП. В този случай 3DZ предоставя на клиента специално право на анулиране. 3DZ уведомява клиента за специалното право на отказ и определя разумен срок за неговото упражняване. Ако клиентът не упражни специалното си право на отказ в рамките на този срок, договорът продължава да се изпълнява при новите условия. 3DZ също така информира клиента за тази правна последица.
21.3 Промените съгласно т. 1.7.2 от настоящите ОУ могат да бъдат ефективно договорени само ако промяната не променя значително съотношението между изпълнение и възнаграждение във вреда на клиента.
22 Заключителни разпоредби
22.1 Договорът се подчинява на законодателството на Федерална република Германия с изключение на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки (CISG Конвенция на ООН за договорите за международна продажба на стоки от 11 април 1980 г.).
22.2 Мястото на изпълнение на договора е седалището на 3DZ.
22.3 Изключителната юрисдикция за всички спорове, произтичащи от и във връзка с договора между страните, е Мюнхен.
22.4 Клиентът може да прехвърли договорни вземания срещу 3DZ само с предварителното писмено съгласие на 3DZ. Клиентът може да прихваща свои собствени вземания или да упражнява право на задържане само ако вземанията му са законово установени, безспорни или признати.
22.5 Ако някоя от разпоредбите на настоящите ОУ или отделни споразумения, сключени в допълнение към тях, е или стане невалидна, това не засяга валидността на останалите разпоредби. В такъв случай страните са длъжни да си сътрудничат при създаването на разпоредби, които се доближават максимално до икономическия ефект на невалидната разпоредба, като същевременно защитават интересите и на двете страни. Горепосоченото се прилага съответно и за отстраняване на всякакви пропуски в договора.