Hoppa till innehåll

Allmänna villkor

Senast ändrad den: 1 oktober 2016
Inledning
Dessa allmänna villkor (nedan kallade "GTC") reglerar avtalsförhållandet mellan 3D-Zeitschrift GmbH, Dachsteinstr 66, 83373 Taching aa. See (nedan kallad "3DZ") och dig som entreprenör i den mening som avses i § 14 BGB (nedan kallad "Kund") angående användningen av de produkter och tjänster som erbjuds av 3DZ. En entreprenör är varje fysisk eller juridisk person eller partnerskap med juridisk kapacitet som agerar i utövandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet när avtalet ingås.
I princip finns det fem kategorier av tjänster som erbjuds av 3DZ:
"3DZ.Editor" är en internetbaserad mjukvarulösning utvecklad av 3DZ som gör det möjligt för kunden att skapa och redigera digitala publikationer och därefter exportera dem i olika format.
"Smarticle Clipper" är också en internetbaserad mjukvarulösning. Den gör det möjligt för kunden att skapa och redigera digitala publikationer, i synnerhet med samtidig optimering av publikationerna för mobila enheter, samt deras efterföljande export i olika format.
"keosk." är en distributionsplattform som utvecklats och drivs av 3DZ, som är tillgänglig både på Internet påhttp://www.keosk.dealsoch via keosk-appen på mobila enheter (nedan kollektivt kallad "keosk") och gör det möjligt för kunden att distribuera de publikationer som skapats med 3DZ.Editor och / eller Smarticle Clipper.
"3DZ.App" inkluderar skapandet av enskilda appar där kunden kan integrera publikationer ("3DZ.App") och den efterföljande, tillfälliga tillhandahållandet av dessa appar.
3DZ.strategy consulting" omfattar skapandet av skräddarsydda programvarulösningar och individuell rådgivning i samband med digital distribution av publikationer ("3DZ.strategy consulting").
I den mån enskilda klausuler eller avsnitt i dessa GTC uttryckligen hänvisar till endast en av dessa produkt- eller tjänstekategorier, ska respektive klausuler och avsnitt endast gälla för dessa.
1 Föremål för de allmänna villkoren och ingående av avtal
1.1 Dessa GTC ska gälla för alla avtalsförhållanden mellan 3DZ och kunden avseende de produkter och tjänster som erbjuds av 3DZ och som ingås under giltighetsperioden för dessa GTC. Avsnitt 2 till 7 i dessa GTC ska endast gälla med avseende på tjänsterna i fråga.
1.2 Omfattningen av tjänster, de funktioner som är tillgängliga för kunden och den ersättning som ska betalas för dem ska baseras på respektive individuellt erbjudande som lämnats av 3DZ och accepterats av kunden i enlighet med avsnitt 1.6 i dessa GTC ("erbjudande") samt på respektive tillämplig tjänstebeskrivning som gäller vid tidpunkten för ingående av avtalet. Tjänstebeskrivningarna kan hittas på Internet påwww.Smarticle.com. Dessa allmänna villkor ska också gälla i den mån de faktiskt har inkluderats i avtalet.
1.3 I den mån den tillämpliga tjänstebeskrivningen motsäger innehållet i dessa allmänna villkor, ska de allmänna villkoren gälla. Om innehållet i erbjudandet strider mot innehållet i dessa allmänna villkor eller den tillämpliga tjänstebeskrivningen, ska innehållet i erbjudandet gälla. De motstridiga klausulerna i dessa allmänna villkor och informationen i tjänstebeskrivningen ska då inte gälla.
1.4 Dessa allmänna villkor för 3DZ ska gälla exklusivt. Alla villkor för kunden som strider mot eller avviker från dessa GTC ska inte erkännas om inte 3DZ uttryckligen har godkänt deras giltighet. Detta ska också gälla om 3DZ utför sina tjänster utan förbehåll i vetskap om att kundens villkor strider mot eller avviker från dessa GTC.
1.5 Verbala säkerhetsavtal till dessa GTC ska inte existera.
1.6 Ett avtal mellan kunden och 3DZ ska ingås genom att 3DZ lämnar ett individuellt erbjudande och att kunden därefter accepterar ett sådant erbjudande ("ingående av avtal"). All information som tillhandahålls av 3DZ i reklammaterial eller på webbplatsen ska vara icke-bindande och ska inte utgöra ett erbjudande till kunden.
2 Omfattning av tjänster 3DZ.Editor
2.1 3DZ.Editor ger kunden möjlighet att ladda upp sin publikation i PDF-format och redigera den självständigt i tre olika versioner ("Replica", "Enhanced Replica" och "Digital Only") och sedan exportera den till olika distributionskanaler (se avsnitt 4 i dessa GTC). De publikationer som skapas av kunden ska lagras på 3DZ-servern.
2.2 3DZ ska göra det möjligt för kunden att använda 3DZ.Editor via Internet. Åtkomst till 3DZ.Editor ska uteslutande ske via kundens webbläsare och via telekommunikationsmedel. 3DZ.Editor ska finnas kvar på 3DZ:s servrar. Kunden skall inte erhålla en programkopia av 3DZ.Editor.
2.3 Hela produktionen av de digitala publikationerna (i synnerhet förberedelsen av PDF-data i enlighet med "3DZ PDF Guidelines" samt deras konvertering och berikning med ytterligare innehåll och funktioner) ska utföras oberoende av kunden. För en extra avgift kan kunden också ge 3DZ i uppdrag att producera de digitala publikationerna.
2.4 Kunden kan sedan exportera den slutliga redigerade publikationen. I detta avseende ska de tillämpliga tjänste- och processbeskrivningarna gälla.
2.5 3DZ ska ge kunden den icke-exklusiva, icke-överförbara rätten, begränsad till avtalets löptid, att använda 3DZ.Editor i enlighet med bestämmelserna i dessa GTC och alla andra bestämmelser som dessa GTC hänvisar till. Kunden förvärvar ingen rätt till källkoden.
2.6 Kunden ska ge 3DZ rätt att reproducera och på annat sätt använda och redigera källmaterialet som bearbetats av honom med 3DZ.Editor samt de publikationer som skapats med programvaran, i den mån detta är nödvändigt för tillhandahållandet av de tjänster som är skyldiga i det enskilda fallet samt för utförandet av underhåll och åtgärder för säkerhetskopiering av data.
3 Smarticle Clippers omfattning av tjänster / frisläppande av kunden
3.1 Smarticle Clipper möjliggör skapandet och efterföljande export av publikationer som är optimerade för visning på mobila enheter (nedan kallad "Smarticle-publikation").
3.2 Kunden laddar först upp sin publikation i PDF-format till Smarticle Clipper (nedan kallat "källformat"). Kunden kan sedan överföra och redigera bilder, texter och annonser (nedan kallat "artikelinnehåll") i Smarticle-publikationen. I vissa fall sker även automatiserad redigering. Artikelinnehållet lagras sedan i en artikeldatabas som 3DZ är värd för. Artikelinnehållet som lagras i artikeldatabasen kan sedan återmonteras som en smart artikelpublikation.
3.3 Kunden kan sedan exportera eller visa den smarta artikelpublikationen. Se erbjudandet eller den tillämpliga tjänsten eller processbeskrivningen för de alternativ som finns tillgängliga i detta avseende. De smarta artikelpublikationerna som skapats av kunden lagras på 3DZ-servern.
3.4 Innan Smarticle-publikationen släpps för export måste kunden godkänna den med hjälp av en tydlig deklaration. Se tillämplig tjänst eller processbeskrivningar för information om hur godkännandet ska beviljas. Utan ett godkännande från kunden är 3DZ varken skyldigt eller auktoriserat att släppa Smarticle-publikationen eller göra den tillgänglig online.
3.5 Istället för ett godkännande kan kunden rapportera eventuella bild- eller textkorrigeringar tillbaka till 3DZ i en korrigeringsslinga, förutsatt att kunden har beställt motsvarande tjänst. 3DZ har inrättat en särskild inmatningsmask för detta ändamål, där kunden kan ange sådana ändringar. 3DZ införlivar sedan dessa ändringar och ber kunden att godkänna den reviderade Smarticle-publikationen igen.
3.6 3DZ ska förbereda artikelinnehållet enbart på uppdrag av och i kundens namn. Förberedelserna för lansering och, om tillämpligt, publicering ska också utföras enbart på uppdrag av och i kundens namn. 3DZ ska endast tillhandahålla tekniska supporttjänster. Om inte annat överenskommits och beskrivits i avtalet med kunden, ska 3DZ inte redigera, korrigera eller på något annat sätt använda eller anpassa artikelinnehållet. I synnerhet ska 3DZ inte manuellt kontrollera innehållet eller presentationen av artikelinnehållet som laddats upp av kunden. Kunden ska alltid förbli ensam ansvarig för det innehåll som tillhandahålls av honom (jfr avsnitt 11 i dessa GTC).
3.7 Kunden ska ge 3DZ rätt att reproducera och på annat sätt använda och redigera källmaterialet som bearbetats av honom med Smarticle Clipper samt de publikationer som skapats med programvaran, i den mån detta är nödvändigt för tillhandahållandet av de tjänster som är skyldiga i det enskilda fallet samt för utförandet av underhåll och säkerhetsåtgärder för data. Kunden garanterar att han har de nödvändiga rättigheterna (jfr avsnitt 14 i dessa allmänna villkor).
4 Omfattning av keosks tjänster / annan distribution av skapade publikationer
4.1 Publikationer som skapats med 3DZ.Editor och/eller Smarticle Clipper kan laddas upp till keosk och distribueras till slutkunder.
Vid behov kan publikationerna exporteras som en "webblänk" och/eller som en "webbexport". Vid export som en webblänk ska publikationerna förbli hostade på 3DZ:s servrar under avtalets löptid i enlighet med klausul 19 och kan integreras som en hyperlänk på kundens egen webbplats. Vid webbexport kan kunden ladda ner respektive publikation i sin helhet eller ladda upp den till sin egen server och sedan integrera den i sin egen eller en annan webbnärvaro samt distribuera den via sina egna konton i iTunes, Google Play eller Kindle Fire Store (nedan kallade "tredjepartsbutiker"). Eventuellt kan denna tjänst eller administrationen av respektive butikskonton också tillhandahållas av 3DZ mot en extra avgift. När det gäller detaljerna ska bestämmelserna i respektive tillämplig tjänstebeskrivning eller erbjudande gälla.
4.2 Prissättning gentemot slutkunden och betalningshantering ska ske i enlighet med avsnitt 9 i dessa allmänna villkor.
4.3 I samtliga fall ska 3DZ inte granska innehållet eller presentationen av de publikationer som skapats av kunden. Kunden ska alltid förbli ensam ansvarig för det innehåll som tillhandahålls av den (jfr avsnitt 14 i dessa GTC).
5 Ytterligare tjänster för 3DZ.Editor, Smarticle Clipper och keosk.
5.1 Utöver den grundläggande användningen av 3DZ.Editor, Smarticle Clipper och keosk kan kunden använda sig av ytterligare tjänster och funktioner som är föremål för separat betalning.
5.2 En översikt över tilläggstjänsterna och tilläggsfunktionerna samt deras servicebeskrivningar finns på Internet påwww.3DZ.comeingesehen. Kunden kan också begära ett skräddarsytt erbjudande.
6 Omfattning av tjänster 3DZ.App
6.1 På kundens separata begäran ska 3DZ förse kunden med en app för iOS, Android och Kindle Fire eller - om tillgängligt - en annan plattform under en begränsad tidsperiod, som kunden kan distribuera till sina användare. De möjliga varianterna av appen anges i tjänstebeskrivningen. Appen gör det möjligt för sina användare att köpa de publikationer som skapats av kunden med 3DZ.Editor och som finns på 3DZ:s servrar i alla tre versioner direkt via appen (köp i appen). Smartikelpublikationer kan också köpas via en premiumapp.
6.2 3DZ ska överlämna den utvecklade appen till respektive butiksoperatör. Appen är värd för respektive butiksleverantör (t.ex. Apple, Google eller Amazon). De publikationer som kan köpas i appen och skapas med hjälp av programvaran finns på 3DZ:s servrar (se avsnitt 13.1 i dessa allmänna villkor).
6.3 Som tillval hanterar 3DZ appen mot en extra avgift (se avsnitt 8.6 i dessa allmänna villkor). Detta inkluderar bland annat (i) införlivandet i appen av nya publikationer som skapats med hjälp av programvaran och (ii) nödvändigt underhåll och anpassning av appen på grund av uppdateringar av respektive operativsystem som appen är baserad på.
6.4 Oavsett om appen hanteras av kunden eller av 3DZ i enskilda fall, ska kunden vara ensam ansvarig för uppfyllandet av alla rättsliga skyldigheter i samband med appen (t.ex. avtryckskrav, skyldighet att skapa och upprätthålla en dataskyddsdeklaration, informationsskyldigheter enligt lagen om distansförsäljning etc.).
6.5 3DZ ska bevilja kunden den enkla (dvs. icke-exklusiva), icke-överförbara rätten, begränsad i tid till avtalstiden med 3DZ, att använda den app som skapats för kunden i enlighet med bestämmelserna i det avtal som finns mellan kunden och 3DZ. Kunden ska inte förvärva någon rätt till källkoden.
7 Omfattning av tjänster 3DZ.innovation consulting
7.1 3DZ ska tillhandahålla kunden tjänster för skapande av anpassade programvarulösningar och individuell rådgivning i samband med digital distribution av publikationer efter separat beställning.
7.2 Omfattningen av tjänsterna och den ersättning som ska betalas i enskilda fall ska baseras på avtalet med kunden.
8 Ersättning
8.1 Den ersättning som ska utgå i enskilda fall baseras på bestämmelserna i punkterna 1.2 till 1.6 i dessa allmänna villkor.
8.2 Den grundläggande användningen av 3DZ.Editor är i allmänhet utan fast ersättning. 3DZ ska behålla en procentandel av bruttoförsäljningen av alla titlar som säljs av kunden i keosk enligt vad som anges i respektive erbjudande.
8.3 Om kunden erbjuder sina publikationer gratis i keosk, debiteras avgifter för användning av 3DZ.Editor för varje publikation som skapas (nedan kallad "utgivningslicenser"), i avvikelse från avsnitt 8.2. Beloppet för utgivningslicenserna finns i respektive erbjudande.
8.4 Om kunden erbjuder sin publikation gratis eller mot en avgift i enlighet med avsnitt 4.2 i dessa allmänna villkor i tredjepartsbutiker eller på sin egen eller en annan webbplats eller gör den allmänt tillgänglig på något annat sätt, ska emissionslicenserna också gälla.
8.5 Storleken på ersättningen för en Smarticle-publicering framgår av respektive erbjudande. På kundens begäran ska 3DZ åta sig det fullständiga skapandet av smart article-publikationer ("full service clipping"); en ytterligare licens måste köpas för detta.8.6 Om inte respektive erbjudande innehåller en avvikande bestämmelse, ska det första skapandet av en individuell app i enlighet med avsnitt 6 i dessa GTC utföras mot en engångsavgift; avgiften ska debiteras för varje operativsystem. För administration och vidare tillhandahållande av appen av 3DZ ska en årlig avgift debiteras beroende på appens utrustningsvariant (standard eller premium); detta anges i respektive erbjudande. Det respektive beloppet för de avgifter som uppstår kan hittas i de tillämpliga servicebeskrivningarna som är giltiga vid den tidpunkt då avtalet ingås eller i respektive erbjudande.
8.7 För integrering av skapade publikationer i de enskilda apparna utgår tidskriftsavgifter; detaljer framgår av respektive erbjudande.
9 Prissättning gentemot slutkunden / betalningshantering
9.1 I princip är 3DZ fritt att bestämma prissättningen för försäljningen av sina digitala publikationer i keosk inom ramen för Apple Price Tiers.
9.2 Om kunden tar ut en avgift för sina publikationer ska den omsättning som genereras via keosk eller via 3DZ.Apps-varianten krediteras 3DZ av betaltjänsterna eller tredjepartsbutikerna. 3DZ behåller den procentandel av försäljningen som överenskommits i erbjudandet. Det återstående beloppet betalas ut till respektive kund.
9.3 Omsättningen som genereras via keosk ska avvecklas kvartalsvis av 3DZ och överföras till kunden på pro rata-basis. Dessutom kan kunden ladda ner ett uttalande som en CSV-export från 3DZ.
9.4 Beroende på plattform och faktureringsmodell kan ytterligare kostnader också uppstå för användningen av plattformen och behandlingen av betalningar. Företag som PayPal, Click&Buy, Apple etc. kan behålla en viss procentandel av omsättningen samt eventuella ytterligare skatter / kostnader på grund av det.
9.5 Betalningshanteringen för publikationer som säljs direkt via tredjepartsbutiker (se punkt 4.2 i dessa allmänna villkor) eller via den enskilda appen (se punkt 6 i dessa allmänna villkor) sker i förhållandet mellan respektive tredjepartsbutik och kunden.
10 Kundens användning av tjänsterna
10.1 3DZ.Editor, Smarticle Clipper och keosk används via 3DZ:s webbplats(www.Smarticle.com). 3DZ ska skapa ett kundspecifikt användarkonto för kunden och förse honom med motsvarande användar-ID och ett lösenord (åtkomstdata).
10.2 Kunden är skyldig att lagra åtkomstdata noggrant och att skydda den med hjälp av lämpliga tekniska (t.ex. inrätta en brandvägg) och organisatoriska åtgärder.
10.3 Kunden får endast lämna ut åtkomstuppgifterna till anställda som är skyldiga att hålla åtkomstuppgifterna hemliga och som också är behöriga att utföra de rättsliga transaktioner för kunden som kan utföras via kontot. Det är förbjudet att lämna ut åtkomstuppgifterna till tredje part.
10.4 Kunden måste ta ansvar för de handlingar som utförs via hans konto; i synnerhet är han bunden av avsiktsförklaringar som görs via kontot. Detta ska inte gälla om det var uppenbart för 3DZ i respektive fall att det inte var kunden som agerade eller om kunden bevisar att åtgärden utfördes av en tredje part utan att kunden var skyldig.
10.5 Kunden är skyldig att kontrollera de filer som ska bearbetas med 3DZ.Editor och Smarticle Clipper för virus eller andra skadliga komponenter innan de matas in eller laddas upp till 3DZ.Editor och Smarticle Clipper och att använda toppmoderna virusskyddsprogram för detta ändamål.
10.6 Användning är endast tillåten för användning av kunden och dess dotterbolag i den mening som avses i avsnitt 15 ff. i den tyska aktiebolagslagen (AktG) i syfte att genomföra respektive kontrakt mellan kunden och 3DZ. Användning för tjänster för tredje part är uttryckligen förbjuden, men kan regleras inom ramen för ett separat samarbetsavtal.
11 Samarbets- och leveransskyldigheter för kunden
11.1 Kunden är skyldig att - i den mån det är rimligt - tillhandahålla lämpligt samarbete. Rimligt samarbete omfattar i synnerhet följande tjänster:
11.2 För att kunna använda 3DZ.Editor, Smarticle Clipper och keosk måste kunden själv se till att hans system har en bredbandsanslutning till Internet och nödvändig program- och hårdvaruutrustning (aktuell webbläsare, aktuell version av Flash Player, slutenheter etc.).
11.3 Kunden ska utan begäran och utan dröjsmål förse 3DZ med den information och det material som krävs för tillhandahållandet av tjänsten (i synnerhet publikationer, texter och grafik samt produktinformation etc.) samt all annan information som visar sig vara nödvändig för tillhandahållandet av tjänsten och ska bevilja motsvarande nyttjanderätt. Kunden ansvarar för att denna information och detta material är korrekt och fullständigt. Kunden är ansvarig för att säkerställa att informationen och materialet är fritt från tredje parts äganderätt och att det, såvitt kunden vet, inte finns några andra rättigheter som begränsar eller utesluter 3DZ:s användning av dem.
11.4 Om, på kundens begäran, vissa material eller programvaruapplikationer från kunden ska användas för utvecklingen, ska kunden göra dessa tillgängliga kostnadsfritt i licensierad form under projektets varaktighet.
11.5 Om och i den mån samarbetstjänster från kunden avtalas eller krävs för tillhandahållandet av tjänsterna (t.ex. inrättande av tjänster, tjänsteanslutningar och åtkomster samt gränssnitt), ska kunden se till att dessa samarbetstjänster tillhandahålls i god tid.
11.6 Kunden ska fullgöra sina skyldigheter att samarbeta och tillhandahålla material kostnadsfritt.
12 Drifttider och tillgänglighet för keosk
12.1 Systemets öppettider är mån - sön 00:00 - 24:00.
12.2 Inom sin inflytandesfär är 3DZ skyldigt en systemtillgänglighet på 98 procent per år fram till överföringspunkten (dvs. gränssnittet för det datanätverk som drivs av 3DZ till andra nätverk). Detta ska dock inte inkludera driftstopp på grund av nödvändigt underhåll och skötselarbete (jfr avsnitt 12.3 i dessa GTC) och fall av force majeure (såsom strejker, krig och krigsliknande förhållanden, terrorism, attacker, sabotagehandlingar, extraordinära naturhändelser såsom jordbävningar, översvämningar etc.) och andra orsaker för vilka 3DZ inte är ansvarigt. 3DZ ska inte ansvara för upprättandet och underhållet av dataanslutningen mellan kundens IT-system och överföringspunkten.
12.3 Åtkomst till 3DZ.Editor, Smarticle Clipper och keosk samt till bearbetningsresultaten kan avbrytas, särskilt på grund av underhålls- och servicearbete. Så långt det är möjligt kommer detta arbete att meddelas elektroniskt i god tid i förväg.
13 Hosting / trafik och extra avgifter som uppstår
13.1 Alla skapade publikationer ska förbli värd på 3DZ: s servrar under den överenskomna avtalsperioden och ska vara tillgängliga där för hämtning. 3DZ är inte skyldigt att lagra publikationerna utöver avtalets löptid, inte ens när det gäller enskilda appar i enlighet med avsnitt 6 i dessa allmänna villkor. Efter utgången av avtalsperioden ska de enskilda apparna också tas bort från butiken hos respektive butiksleverantör (t.ex. Apple, Google eller Amazon).
13.2 Kunden ska ge 3DZ rätt att reproducera och på annat sätt använda och bearbeta kundens publikationer och artikelinnehåll i den utsträckning som detta är nödvändigt för tillhandahållandet av de tjänster som är skyldiga i det enskilda fallet och för att utföra underhåll och säkerhetskopiering av data.
13.3 Hosting av de enskilda publikationer som publiceras av kunden via 3DZ:s servrar på webben eller i en app ska omfattas av följande bestämmelser, som ska gälla i varje enskilt fall under hela avtalsperioden:
13.3.1 Kunden ska ha rätt till en trafikkvot på 10 000 besök och en datavolym på upp till 250 MB per utgåva.
13.3.2 Varje öppning av en publikation som inte redan har laddats ner till respektive enhet räknas som ett besök.
13.3.3 Om antingen det antal besök som anges i klausul 13.3.1 eller den datavolym som anges där är förbrukad, måste kunden betala en extra avgift; detta gäller oavsett om kunden betalar tidskriftsavgifter eller 3DZ får en andel av intäkterna. För varje ytterligare besök efter att antalet besök eller datavolymen har uppnåtts ska denna avgift uppgå till 0,08 EUR. Fakturor ska utfärdas på månadsbasis.
13.3.4 Kunden har endast rätt till 1000 besök per timme. Om kunden förväntar sig mer än 1000 besök per timme, måste han informera 3DZ och göra ett separat avtal i form av en ytterligare, avgiftsbelagd trafikkvot.
13.3.5 En förlängning av hosting eller en ökning av besök är möjlig när som helst mot en extra avgift.
14 Kundens ansvar för eget innehåll
14.1 Vid skapande och publicering av digitala publikationer med de produkter och/eller tjänster som erbjuds av 3DZ, ska kunden vara ensam ansvarig för innehållet i publikationen.
14.2 Kunden garanterar att inte skapa och publicera några publikationer med 3DZ som har pornografiskt, våldsförhärligande, främlingsfientligt, stötande, rasistiskt eller på annat sätt diskriminerande innehåll.
14.3 Kunden garanterar att bearbeta och publicera eller ha bearbetat och publicerat av 3DZ endast sådant innehåll med de produkter och/eller tjänster som erbjuds av 3DZ för bearbetning och reproduktion av vilka han innehar motsvarande rättigheter. Detta inkluderar i synnerhet de rättigheter som är nödvändiga för att lagligt bearbeta innehållet som tillhandahålls av kunden och släpps i enlighet med avsnitt 3.4 i dessa GTC på det sätt som beskrivs i avsnitt 3 i dessa GTC (Smarticle Clipper) och att göra det offentligt tillgängligt på Internet.
14.4 Kunden garanterar att innehållet i dess publikationer som skapats med de produkter och/eller tjänster som erbjuds av 3DZ (i synnerhet 3DZ.Editor och Smarticle Clipper) eller låta dem skapas och publiceras av 3DZ inte inkräktar på någon industriell äganderätt eller upphovsrätt för tredje part i något land där publikationerna kan hämtas som avsett och inte bryter mot några lagstadgade bestämmelser i något land där publikationerna kan hämtas som avsett.
14.5 Kunden ska på första begäran hålla 3DZ skadeslöst från alla anspråk från tredje part som härrör från brott mot de skyldigheter som anges i denna klausul 14 och ska bära de rimliga kostnaderna för juridiskt försvar.
14.6 Brott mot de skyldigheter som anges i denna klausul 14 ska berättiga 3DZ till extraordinär uppsägning.
15 Felsökning / servicetider
15.1 3DZ är tillgängligt för kunden mån - fre 09.00 - 18.00 CET (inklusive för felrapporter och andra supportförfrågningar). Detta gäller inte allmänna helgdagar.
15.2 Kunden ska omedelbart meddela 3DZ om något fel som han har märkt. 3DZ:s ansvarsområde ska börja när man blir medveten om anmälan av ett fel i enlighet med de servicetider som definieras i avsnitt 15.1 i dessa allmänna villkor. Fel måste alltid rapporteras genom att skapa en begäran (biljett) i 3DZ Support Center, som kan nås underSupport.
15.3 Vid mottagandet av en felrapport skapas automatiskt en biljett i 3DZ Support Centre.
15.4 3DZ-supportteamet tillhandahåller nivå 1-support. Det kontrollerar biljetten och löser problemet själv om möjligt. Om felsökningen inte lyckas vidarebefordrar de ärendet till nivå 2-support, som i sin tur försöker lösa problemet. Om felsökningen inte lyckas vidarebefordrar nivå 2-support problemet till nivå 3-support genom att skapa ett ärende i utvecklingssystemet och tilldela ärendet en behandlingsprioritet i enlighet med de felklasser som definieras i tabellform i avsnitt 15.5 i dessa GTC.
15.5 Definition av felklasser:

15.6 Definition av svarstider:
15.7 Följande figur definierar termerna för tidsfönstren och den strukturella sekvensen för en felavhjälpningsprocess från det att felet uppstår till dess att det är avhjälpt:

Figur 1: Illustration av tidstermerna

15.8 När felet har åtgärdats (biljett) kommer kunden att informeras om detta.
16 Tidsfrister
16.1 De datum för tillhandahållandet av tjänsterna som anges i erbjudandet och i tjänstebeskrivningen är i allmänhet icke-bindande planerade datum. Dessa datum ska endast betraktas som bindande utförandedatum om de uttryckligen anges som sådana.
16.2 Tidsfristerna är i synnerhet beroende av att kunden samarbetar på ett korrekt sätt.
16.3 Om tillhandahållandet av tjänster försenas på grund av omständigheter (i) för vilka kunden är ensam eller övervägande ansvarig eller (ii) för vilka varken 3DZ eller kunden är ansvarig, ska alla tidsfrister förlängas med en period som motsvarar varaktigheten av förekomsten av sådana omständigheter.
17 Ansvar för defekter
17.1 I den utsträckning som Tjänster kan vara defekta till sin natur, ska 3DZ ansvara för att säkerställa att Tjänsterna är fria från defekter i juridisk mening i enlighet med följande bestämmelser.
17.2 I händelse av defekter ska kunden ha rätt att kräva att defekten åtgärdas av 3DZ. 3DZ kan, efter eget gottfinnande, också åtgärda felet genom att tillhandahålla tjänsterna igen och fria från defekter. 3DZ ska åtgärda defekterna i enlighet med klausul 15 i dessa GTC. Kundens eventuella rätt att själv åtgärda felet (avsnitt 637 BGB) ska uttryckligen uteslutas.
17.3 Om det efterföljande utförandet misslyckas på grund av en defekt, är orimligt för kunden eller vägras av 3DZ eller om detta är motiverat av andra skäl, med hänsyn till båda parters intressen, ska kunden ha rätt - utan att det påverkar eventuella krav på skadestånd eller ersättning för kostnader - att dra sig ur avtalet (om det inte är ett hyresförhållande) eller att sänka ersättningen. I händelse av ett hyresförhållande ska kunden ha rätt att säga upp avtalet extraordinärt efter underlåtenhet att avhjälpa defekten. I den mån 3DZ tillhandahåller kunden flera, avgränsbara tjänster inom ramen för ett kontrakt (t.ex. skapandet av flera digitala publikationer i 3DZ.Editor och deras efterföljande distribution inom ramen för keosk), ska kunden endast ha rätt att dra sig ur kontraktet eller till extraordinär avbokning med avseende på den defekta deltjänsten.
17.4 En rätt till uppsägning eller en rätt till extraordinär uppsägning finns dock endast om defekten är betydande.
17.5 Allt ytterligare ansvar för defekter från 3DZ:s sida ska uteslutas.
17.6 Kunden ska inspektera respektive tjänst för defekter omedelbart efter det att den har tillhandahållits för första gången eller på annat sätt gjorts tillgänglig. Kunden ska omedelbart meddela 3DZ om eventuella befintliga eller uppkomna defekter.
17.7 3DZ ska inte hållas ansvarigt för skador som orsakats av felaktig användning, felaktig driftsättning eller hantering av tjänsterna, felaktiga reparationer eller korrigeringsförsök av kunden.
17.8 3DZ ska inte heller hållas ansvarigt för defekter om obehöriga ändringar har gjorts på tjänsterna och defekten i fråga kan hänföras till ändringen.
17.9 Eventuella garantianspråk som kunden kan ha rätt till mot 3DZ ska förbli opåverkade.
17.10 Garantianspråk ska preskriberas inom ett år från den lagstadgade början av preskriptionstiden, såvida inte defekten var bedrägligt dold.
18 Skadeståndsskyldighet
18.1 3DZ ska vara ansvarigt i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna för skador till följd av skada på liv, kropp eller hälsa samt enligt produktansvarslagen och från eventuella garantilöften och i händelse av bedrägligt uppsåt.
18.2 3DZ ska också vara ansvarigt för skador som uppstår till följd av skyldigt brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, dvs. skyldigheter vars uppfyllande är avgörande för korrekt fullgörande av avtalet och vars efterlevnad kunden regelbundet kan förlita sig på. Ansvaret ska begränsas till ersättning för förutsebar skada som är typisk för avtalet. Vid avtalets ingående utgår parterna från att denna typiska avtalsskada uppgår till högst 50 procent av det överenskomna orderbeloppet eller den årliga ersättningen.
18.3 I övrigt ska 3DZ endast vara ansvarigt för uppsåt och grov vårdslöshet. Allt ytterligare skadeståndsansvar för 3DZ ska uteslutas.
18.4 I den mån 3DZ:s ansvar är uteslutet eller begränsat, ska detta också gälla för det personliga ansvaret för 3DZ:s juridiska representanter, chefer och andra ställföreträdande agenter.
18.5 Kunden är skyldig att omedelbart skriftligen meddela 3DZ om alla skador som omfattas av ovanstående ansvarsbestämmelser eller att låta 3DZ registrera dem, så att 3DZ informeras så tidigt som möjligt och kan minimera skadan tillsammans med kunden.
19 Avtalstid / uppsägning / radering av data
19.1 Kontrakt för skapandet av en anpassad programvara eller konceptlösning (3DZ.Innovation Consulting) är föremål för en avtalsperiod, i den mån detta anges i det enskilda avtalet.
19.2 För andra avtal ska respektive avtalsperiod vara 12 månader från avtalets början, om inte annat anges i erbjudandet. Avtalsstart kan avtalas individuellt. I annat fall ska avtalet börja gälla när avtalet ingås i enlighet med punkt 1.6.
19.3 Avtalet förlängs automatiskt med ytterligare 12 månader i varje enskilt fall om inte avtalet sägs upp med tre månaders uppsägningstid till avtalstidens utgång.
19.4 Rätten till extraordinär uppsägning i enlighet med § 314 BGB förblir opåverkad.
19.5 Uppsägning av avtalet skall ske i textform. (E-post ska uppfylla det formella kravet.)
19.6 Om kunden erbjuder publikationer kostnadsfritt, har 3DZ rätt att radera dem från de servrar som drivs av 3DZ tolv månader efter att de skapats. Publikationerna ska då inte längre visas på 3DZ:s webbplatser och andra erbjudanden.
19.7 Efter utgången av avtalsperioden kan 3DZ radera alla uppgifter om kunden som fortfarande finns tillgängliga på 3DZ:s servrar.
19.8 Enskilda appar enligt avsnitt 6 ska också endast göras tillgängliga för kunden under en begränsad tidsperiod. De ska tas bort från butiken hos respektive butiksleverantör (t.ex. Apple, Google eller Amazon) i slutet av avtalsperioden, och kunden är skyldig att radera alla befintliga kopior. Appen kan därför inte längre användas efter avtalstidens utgång.
20 Skyldighet att iaktta sekretess
20.1 Avtalsparterna förbinder sig att iaktta absolut sekretess gentemot tredje part avseende all information, särskilt affärs- och yrkeshemligheter, som de får direkt eller indirekt kännedom om inom ramen för sitt samarbete och att inte avslöja sådan information för tredje part, göra den tillgänglig för tredje part, utnyttja den på något sätt eller använda den utan föregående skriftligt medgivande från respektive avtalspart, om detta inte är nödvändigt för syftet med ett avtal som ingåtts i enlighet med avsnitt 1.6 i dessa allmänna villkor.
20.2 De avtalsslutande parterna ska vidta alla lämpliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa konfidentialitet. Konfidentiell information ska endast lämnas ut till de anställda eller andra tredje parter som måste ta del av den på grund av sitt arbete. Avtalsparterna ska se till att de personer som används är bundna av sekretess i enlighet med detta.
20.3 På begäran skall överlämnade handlingar, inklusive alla kopior som gjorts av dessa samt arbetsdokument och material, återlämnas om inte den andra parten kan åberopa ett berättigat intresse av dessa handlingar.
20.4 Sekretesskyldigheten gäller inte eller gäller inte längre för (i) sådan information eller sådana handlingar som är allmänt kända eller blir allmänt kända utan att den andra parten ansvarar för detta, och (ii) sådan information och sådana handlingar som den andra parten redan kände till.
20.5 Kunden ska vara fullt ansvarig för alla skador som 3DZ åsamkas till följd av ett brott mot de skyldigheter som anges i denna klausul 1.6.
20.6 Skyldigheten att iaktta absolut sekretess skall gälla även efter det att samarbetet upphört. Sekretesskyldigheten skall också gälla för parternas rättsliga efterträdare.
21 Ändringar av villkoren i avtalet
21.1 3DZ ska ha rätt att justera beloppet för de avgifter som ska betalas av kunden i varje enskilt fall för tjänster inom ramen för fortlöpande åtaganden med verkan för framtiden genom ensidig förklaring till kunden under avtalets löptid. Detta gäller inte för engångstjänster som skall tillhandahållas inom fyra månader efter det att avtalet ingåtts. I händelse av en betydande prisökning ska 3DZ bevilja kunden en särskild uppsägningsrätt. Vid ingående av avtalet ska parterna anta att en betydande prisökning ska anses föreligga i alla fall från en ökning med 25 procent av den avgift som tidigare överenskommits i motsvarande enskilda fall. 3DZ ska informera kunden om den särskilda ångerrätten och ska också ange en rimlig period för att utöva denna rätt. Om kunden inte utnyttjar den särskilda ångerrätten inom denna tid, ska kunden anses ha samtyckt till justeringen av avgiften och avtalet ska fortsätta att löpa enligt de nya villkoren. 3DZ ska också informera kunden om denna rättsliga konsekvens.
21.2 Ändringar av dessa allmänna villkor eller respektive omfattning av tjänster kan avtalas genom erbjudande från 3DZ och godkännande av kunden. 3DZ ska erbjuda ändringen genom att meddela kunden om ändringarna. Om kunden inte svarar på erbjudandet eller inte invänder inom fyra veckor efter mottagandet av meddelandet om ändring, accepterar kunden tyst ändringarna med detta beteende. Ändringarna träder då i kraft. Dessa rättsliga konsekvenser ska dock endast träda i kraft om 3DZ uttryckligen har informerat kunden om dessa konsekvenser i meddelandet om ändringarna. Om kunden invänder mot ändringarna i avtalet, ska avtalet fortsätta att löpa enligt de tidigare villkoren. Det ska dock inte fortsätta om 3DZ inte kan fortsätta kontraktet av materiella skäl och 3DZ meddelar kunden i enlighet med detta. Den nya GTC ska då ersätta den gamla GTC. I detta fall ska 3DZ bevilja kunden en särskild rätt till uppsägning. 3DZ ska informera kunden om den särskilda rätten till uppsägning och ska också ange en rimlig period för utövandet av denna. Om kunden inte utövar den särskilda uppsägningsrätten inom denna period, ska avtalet fortsätta att löpa under de nya villkoren. 3DZ ska också informera kunden om denna rättsliga konsekvens.
21.3 Ändringar enligt avsnitt 1.7.2 i dessa allmänna villkor kan endast avtalas effektivt om ändringen inte väsentligt förändrar förhållandet mellan prestanda och ersättning till nackdel för kunden.
22 Slutbestämmelser
22.1 För avtalet gäller Förbundsrepubliken Tysklands lag med undantag av FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods av den 11 april 1980).
22.2 Platsen för fullgörande ska vara 3DZ:s säte.
22.3 Den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister som uppstår från och i samband med ett avtal mellan parterna ska vara München.
22.4 Kunden får endast överlåta avtalsenliga fordringar mot 3DZ med föregående skriftligt medgivande från 3DZ. Kunden får endast kvitta sina egna fordringar eller hävda en retentionsrätt om dess fordringar är rättsligt etablerade, obestridda eller erkända.
22.5 Om någon bestämmelse i dessa GTC eller något enskilt avtal som ingåtts utöver detta är eller blir ogiltigt, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna. I ett sådant fall är parterna skyldiga att samarbeta för att skapa bestämmelser som så nära som möjligt kommer den ekonomiska effekten av den ogiltiga bestämmelsen samtidigt som båda parternas intressen skyddas. Vad som ovan sagts skall äga motsvarande tillämpning vid åtgärdande av eventuella avtalsluckor.