Skip to content

Vispārīgie noteikumi un nosacījumi

Pēdējo reizi mainīts: 2016. gada 1. oktobris
Preambula
Šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā - "VDN") reglamentē līgumiskās attiecības starp 3D-Zeitschrift GmbH, Dachsteinstr 66, 83373 Taching aa. See (turpmāk tekstā - "3DZ") un Jums kā uzņēmējam BGB 14. panta izpratnē (turpmāk tekstā - "Klients") par 3DZ piedāvāto produktu un pakalpojumu izmantošanu. Uzņēmējs ir jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kas, slēdzot līgumu, darbojas, veicot savu komercdarbību vai patstāvīgu profesionālo darbību.
Principā ir piecas 3DZ piedāvāto pakalpojumu kategorijas:
"3DZ.Editor" ir 3DZ izstrādāts interneta programmatūras risinājums, kas ļauj klientam izveidot un rediģēt digitālās publikācijas un pēc tam eksportēt tās dažādos formātos.
"Smarticle Clipper" arī ir interneta programmatūras risinājums. Tas ļauj klientam veidot un rediģēt digitālās publikācijas, jo īpaši ar vienlaicīgu publikāciju optimizāciju mobilajām ierīcēm, kā arī pēc tam tās eksportēt dažādos formātos.
"keosk." ir 3DZ izstrādāta un pārvaldīta izplatīšanas platforma, kas ir pieejama gan internetā vietnēhttp://www.keosk.deals, gan ar keosk lietotnes starpniecību mobilajās ierīcēs (turpmāk kopā sauktas "keosk") un ļauj klientam izplatīt ar 3DZ.Editor un/vai Smartticle Clipper izveidotās publikācijas.
"3DZ.App" ietver atsevišķu lietotņu izveidi, kurās klients var integrēt publikācijas ("3DZ.App"), un turpmāku, īslaicīgu šo lietotņu nodrošināšanu.
3DZ.strategy consulting" ietver individuālu programmatūras risinājumu izveidi un individuālas konsultācijas saistībā ar publikāciju digitālo izplatīšanu ("3DZ.strategy consulting").
Ciktāl atsevišķos šo VDN punktos vai sadaļās ir nepārprotama atsauce tikai uz vienu no šīm produktu vai pakalpojumu kategorijām, attiecīgie punkti un sadaļas attiecas tikai uz tām.
1 Vispārīgo noteikumu un nosacījumu priekšmets un līguma noslēgšana
1.1. Šie Vispārīgie darījumu noteikumi attiecas uz visām līgumattiecībām starp 3DZ un klientu par 3DZ piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, kas noslēgti šo Vispārīgo darījumu noteikumu spēkā esamības laikā. Šo VDN 2.-7. punkts attiecas tikai uz konkrētajiem pakalpojumiem.
1.2. Pakalpojumu apjoms, klientam pieejamās funkcijas un par tām maksājamā atlīdzība ir balstīta uz attiecīgo 3DZ iesniegto un klienta akceptēto individuālo piedāvājumu saskaņā ar šo VDN 1.6. punktu ("Piedāvājums"), kā arī uz attiecīgo piemērojamo pakalpojumu aprakstu, kas ir spēkā līguma noslēgšanas brīdī. Pakalpojumu apraksti ir atrodami internetāwww.Smarticle.com. Šos VDN piemēro arī tiktāl, ciktāl tie ir faktiski iekļauti līgumā.
1.3. Ciktāl piemērojamais pakalpojuma apraksts ir pretrunā ar šo VDN saturu, tiek piemēroti VDN. 1.4. Ja piedāvājuma saturs ir pretrunā ar šo VDN vai piemērojamā pakalpojuma apraksta saturu, piemēro piedāvājuma saturu. Tādā gadījumā nepiemēro šo Vispārīgo darījumu noteikumu un pakalpojuma aprakstā iekļautās informācijas pretrunīgās klauzulas.
1.4. Šie 3DZ vispārīgie noteikumi ir piemērojami tikai un vienīgi. Jebkuri klienta noteikumi un nosacījumi, kas ir pretrunā ar šiem VDN vai atšķiras no tiem, netiek atzīti, ja vien 3DZ nav skaidri piekritis to spēkā esamībai. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad 3DZ bez atrunām sniedz savus pakalpojumus, zinot, ka klienta noteikumi ir pretrunā ar šiem VDN vai atkāpjas no tiem.
1.5. Mutiskas papildu vienošanās attiecībā uz šiem VDN nepastāv.
1.6. Līgums starp klientu un 3DZ tiek noslēgts, 3DZ iesniedzot individuālu piedāvājumu un klientam vēlāk akceptējot šādu piedāvājumu ("līguma noslēgšana"). Visa informācija, ko 3DZ sniedz reklāmas materiālos vai tīmekļa vietnē, nav saistoša un nav uzskatāma par piedāvājumu Klientam.
2 Pakalpojumu darbības joma 3DZ.Editor
2.1 3DZ.Editor ļauj klientam augšupielādēt savu publikāciju PDF formātā un rediģēt to patstāvīgi trīs dažādās versijās ("Replica", "Enhanced Replica" un "Digital Only") un pēc tam eksportēt to uz dažādiem izplatīšanas kanāliem (skatīt šo Vispārīgo noteikumu 4. sadaļu). Klienta izveidotās publikācijas tiek uzglabātas 3DZ serverī.
2.2. 3DZ nodrošina klientam iespēju izmantot 3DZ.Editor, izmantojot internetu. Piekļuve 3DZ.Editor notiek tikai ar klienta interneta pārlūkprogrammas starpniecību un izmantojot telekomunikāciju līdzekļus. 3DZ.Editor paliek 3DZ serveros. Klients nesaņem 3DZ.Editor programmas kopiju.
2.3. Visu digitālo publikāciju sagatavošanu (jo īpaši PDF datu sagatavošanu saskaņā ar "3DZ PDF vadlīnijām", kā arī to konvertēšanu un bagātināšanu ar papildu saturu un funkcijām) klients veic patstāvīgi. Par papildu samaksu klients var arī uzdot 3DZ izgatavot digitālās publikācijas.
2.4. Pēc tam klients var eksportēt galīgo rediģēto publikāciju. Šajā sakarā piemēro piemērojamos pakalpojumu un procesu aprakstus.
2.5. 3DZ piešķir klientam neekskluzīvas, nepārvedamas tiesības, kas ir ierobežotas līguma darbības laikā, izmantot 3DZ.Editor saskaņā ar šo VDN noteikumiem un visiem citiem noteikumiem, uz kuriem atsaucas šie VDN. Klients neiegūst tiesības uz pirmkodu.
2.6. Klients piešķir 3DZ tiesības reproducēt un citādi izmantot un rediģēt ar 3DZ.Editor apstrādāto izejmateriālu, kā arī ar programmatūru radītās publikācijas, ciktāl tas ir nepieciešams, lai sniegtu konkrētajā gadījumā pienākošos pakalpojumus, kā arī veiktu uzturēšanas un datu dublēšanas pasākumus.
3 Smarticle Clipper pakalpojumu apjoms / klienta atbrīvojums
3.1 Smarticle Clipper ļauj izveidot un pēc tam eksportēt publikācijas, kas optimizētas rādīšanai mobilajās ierīcēs (turpmāk "Smarticle publikācija").
3.2. Klients vispirms augšupielādē savu publikāciju PDF formātā Smarticle Clipper (turpmāk tekstā - "avota formāts"). Pēc tam klients var pārvietot un rediģēt attēlus, tekstus un reklāmas (turpmāk tekstā - "raksta saturs") Smarticle publikācijā. Dažos gadījumos notiek arī automatizēta rediģēšana. Pēc tam rakstu saturs tiek saglabāts 3DZ izvietotā rakstu datubāzē. Pēc tam rakstu saturu, kas glabājas rakstu datubāzē, var atkal apkopot kā viedo rakstu publikāciju.
3.3. Pēc tam klients var eksportēt vai parādīt viedo rakstu publikāciju. Šajā sakarā pieejamās iespējas skatīt piedāvājumā vai attiecīgā pakalpojuma vai procesa aprakstā. Klienta izveidotās viedo rakstu publikācijas tiek glabātas 3DZ serverī.
3.4. Pirms viedparauga publikācija tiek nodota eksportam, klientam tā ir jāapstiprina, iesniedzot skaidru deklarāciju. Informāciju par to, kā apstiprinājums ir piešķirams, lūdzu, meklējiet piemērojamā pakalpojuma vai procesa aprakstā. Bez klienta apstiprinājuma 3DZ nav ne pienākuma, ne pilnvarojuma publiskot viedparauga publikāciju vai padarīt to pieejamu tiešsaistē.
3.5. Izdošanas vietā klients var ziņot par jebkādiem attēlu vai teksta labojumiem atpakaļ 3DZ korekcijas cilpā, ja klients ir pasūtījis attiecīgo pakalpojumu. Šim nolūkam 3DZ ir izveidojusi īpašu ievades masku, kurā klients var ievadīt šādas izmaiņas. Pēc tam 3DZ iestrādā šīs izmaiņas un lūdz klientam vēlreiz apstiprināt pārskatīto Smarticle publikāciju.
3.6. 3DZ sagatavo raksta saturu tikai un vienīgi klienta vārdā un uzdevumā. Arī sagatavošana izdošanai un, ja nepieciešams, publicēšanai tiek veikta tikai un vienīgi klienta vārdā un uzdevumā. 3DZ sniedz tikai tehniskā atbalsta pakalpojumus. Ja vien ar klientu noslēgtajā līgumā nav noteikts un aprakstīts citādi, 3DZ nerediģē, negroza vai nekādā citā veidā neizmanto vai nepielāgo raksta saturu. Jo īpaši 3DZ manuāli nepārbauda klienta augšupielādētā rakstu satura saturu vai noformējumu. Klients vienmēr ir pilnībā atbildīgs par savu iesniegto saturu (sk. šo vispārīgo noteikumu 11. punktu).
3.7. Klients piešķir 3DZ tiesības reproducēt un citādi izmantot un rediģēt ar Smarticle Clipper apstrādāto izejmateriālu, kā arī ar programmatūru izveidotās publikācijas, ciktāl tas ir nepieciešams, lai sniegtu konkrētajā gadījumā pienākošos pakalpojumus, kā arī veiktu uzturēšanas un datu dublēšanas pasākumus. Klients garantē, ka tam ir nepieciešamās tiesības (sk. šo Vispārīgo noteikumu 14. punktu).
4 Keosk pakalpojumu apjoms / citu radīto publikāciju izplatīšana
4.1 Publikācijas, kas izveidotas ar 3DZ.Editor un/vai Smarticle Clipper, var augšupielādēt keosk un izplatīt galapatērētājiem.
Vajadzības gadījumā publikācijas var eksportēt kā "tīmekļa saiti" un/vai kā "tīmekļa eksportu". Eksportēšanas kā tīmekļa saiti gadījumā publikācijas paliek izvietotas 3DZ serveros līguma darbības laikā saskaņā ar 19. punktu, un tās var integrēt kā hipersaiti klienta tīmekļa vietnē. Tīmekļa eksporta gadījumā klients var lejupielādēt attiecīgo publikāciju pilnībā vai augšupielādēt to savā serverī un pēc tam integrēt to savā vai citā tīmekļa vietnē, kā arī izplatīt to, izmantojot savus kontus iTunes, Google Play vai Kindle Fire veikalā (turpmāk tekstā - "trešo personu veikali"). Pēc izvēles šo pakalpojumu vai attiecīgo veikalu kontu administrēšanu par papildu samaksu var sniegt arī 3DZ. Attiecībā uz sīkāku informāciju ir piemērojami attiecīgā piemērojamā pakalpojuma aprakstā vai piedāvājumā ietvertie noteikumi.
4.2. Cenu noteikšana attiecībā pret galapatērētāju un maksājumu apstrāde notiek saskaņā ar šo VDN 9. punktu.
4.3. Visos gadījumos 3DZ nepārbauda klienta radīto publikāciju saturu vai noformējumu. Klients vienmēr ir pilnībā atbildīgs par savu sniegto saturu (sk. šo VDN 14. punktu).
5 Papildu pakalpojumi 3DZ.Editor, Smarticle Clipper un keosk.
5.1 Papildus 3DZ.Editor, Smarticle Clipper un keosk pamata lietošanai klients var izmantot papildu pakalpojumus un funkcijas, par kurām ir jāmaksā atsevišķi.
5.2. Pārskats par papildu pakalpojumiem un papildu funkcijām, kā arī to pakalpojumu apraksti ir atrodami internetāwww.3DZ.comeingesehen. Klients var arī pieprasīt pielāgotu piedāvājumu.
6 Pakalpojumu klāsts 3DZ.App
6.1. Pēc atsevišķa klienta pieprasījuma 3DZ uz ierobežotu laiku nodrošina klientam lietotni iOS, Android un Kindle Fire vai - ja tāda ir pieejama - citai platformai, kuru klients var izplatīt saviem lietotājiem. Iespējamie lietotnes varianti ir norādīti pakalpojuma aprakstā. Lietotne ļauj tās lietotājiem iegādāties publikācijas, ko klients izveidojis, izmantojot 3DZ.Editor, un kas izvietotas 3DZ serveros visās trijās versijās tieši lietotnē (pirkums lietotnē). Smarticle publikācijas var iegādāties arī, izmantojot premium lietotni.
6.2. 3DZ nodod izstrādāto lietotni attiecīgā veikala operatoram. Aplikāciju izvieto attiecīgais veikala operators (piemēram, Apple, Google vai Amazon). Publikācijas, kuras var iegādāties lietotnē un kuras var izveidot, izmantojot programmatūru, tiek izvietotas 3DZ serveros (sk. šo VDN 13.1. punktu).
6.3. Pēc izvēles 3DZ pārvalda lietotni par papildu samaksu (sk. šo VDN 8.6. sadaļu). Tas cita starpā ietver (i) jaunu publikāciju, kas izveidotas, izmantojot Programmatūru, iekļaušanu Lietotnē un (ii) nepieciešamo Lietotnes uzturēšanu un pielāgošanu, kas saistīta ar attiecīgās operētājsistēmas, uz kuras balstīta Lietotne, atjauninājumiem.
6.4. Neatkarīgi no tā, vai atsevišķos gadījumos Lietotni pārvalda klients vai 3DZ, klients ir pilnībā atbildīgs par visu ar Lietotni saistīto juridisko pienākumu izpildi (piemēram, par pienākumiem saistībā ar nospiedumiem, pienākumu izveidot un uzturēt datu aizsardzības deklarāciju, informācijas sniegšanas pienākumiem saskaņā ar distances pārdošanas tiesību aktiem u. c.).
6.5. 3DZ piešķir klientam vienkāršas (t. i., neekskluzīvas), nenododamas tiesības, kas laika ziņā ir ierobežotas ar līguma ar 3DZ darbības termiņu, izmantot klientam izveidoto lietotni saskaņā ar starp klientu un 3DZ spēkā esošā līguma noteikumiem. Klients neiegūst nekādas tiesības uz pirmkodu.
7 Pakalpojumu apjoms 3DZ.innovation consulting
7.1 3DZ pēc atsevišķa pasūtījuma sniedz klientam pielāgotu programmatūras risinājumu izveides pakalpojumus un individuālas konsultācijas saistībā ar publikāciju digitālo izplatīšanu.
7.2. Pakalpojumu apjoms un atsevišķos gadījumos maksājamā atlīdzība tiek noteikta, pamatojoties uz līgumu ar klientu.
8 Atlīdzība
8.1. Atsevišķos gadījumos izmaksājamā atlīdzība tiek noteikta, pamatojoties uz šo VDN 1.2. līdz 1.6. punkta noteikumiem.
8.2. Par 3DZ.Editor pamata lietošanu parasti netiek maksāta fiksēta atlīdzība. 3DZ patur procentuālo daļu no bruto pārdošanas apjoma par visiem klienta keosk pārdotajiem tituliem, kā norādīts attiecīgajā piedāvājumā.
8.3. Ja klients savus izdevumus keosk piedāvā bez maksas, maksa par 3DZ.Editor izmantošanu tiek iekasēta par katru izveidoto izdevumu (turpmāk tekstā - "izdošanas licences"), atkāpjoties no 8.2. punkta. Izdevuma licenču summa ir norādīta attiecīgajā piedāvājumā.
8.4. Ja klients piedāvā savu publikāciju bez maksas vai par maksu saskaņā ar šo VDN 4.2. punktu trešo pušu veikalos vai savā vai citā tīmekļa vietnē, vai padara to publiski pieejamu jebkādā citā veidā, tad tiek piemērotas arī izdošanas licences.
8.5. Ar atlīdzības apmēru par Smarticle publikāciju var iepazīties attiecīgajā piedāvājumā. Pēc klienta pieprasījuma 3DZ apņemas pilnībā izveidot viedparaugu publikācijas ("pilna servisa izgriešana"); šim nolūkam ir jāiegādājas papildu licence. 8.6 Ja vien attiecīgajā piedāvājumā nav atkāpes noteikuma, individuālas lietotnes sākotnējā izveide saskaņā ar šo VDN 6. punktu tiek veikta par vienreizēju uzstādīšanas maksu; maksa tiek iekasēta par katru operētājsistēmu. Par 3DZ veikto lietotnes administrēšanu un turpmāku nodrošināšanu tiek iekasēta gada maksa atkarībā no lietotnes aprīkojuma varianta (standarta vai premium); tā ir norādīta attiecīgajā piedāvājumā. Attiecīgais maksas apmērs ir norādīts līguma noslēgšanas brīdī spēkā esošajos pakalpojumu aprakstos vai attiecīgajā piedāvājumā.
8.7. Par izveidoto publikāciju integrēšanu atsevišķās lietotnēs ir jāmaksā maksa par žurnālu; sīkāka informācija ir atrodama piedāvājumā.
9 Cenu noteikšana attiecībā pret galapatērētāju / maksājumu apstrāde
9.1 3DZ principā var brīvi noteikt cenas par savu digitālo publikāciju pārdošanu keosk Apple cenu līmeņu ietvaros.
9.2. Ja klients iekasē maksu par savām publikācijām, apgrozījumu, kas gūts, izmantojot keosk vai 3DZ.Apps variantu, 3DZ ieskaita maksājumu pakalpojumu vai trešo pušu veikalos. 3DZ patur procentuālo daļu no pārdošanas apjoma, par ko vienojās piedāvājumā. Atlikušo summu izmaksā attiecīgajam klientam.
9.3. Par apgrozījumu, kas gūts, izmantojot keosk, 3DZ norēķinās reizi ceturksnī un proporcionāli pārskaita klientam. Turklāt klients var lejupielādēt pārskatu kā CSV eksportu no 3DZ.
9.4. Atkarībā no platformas un norēķinu modeļa par platformas izmantošanu un maksājumu apstrādi var rasties arī papildu izmaksas. Tādi uzņēmumi kā PayPal, Click&Buy, Apple u. c. var ieturēt noteiktu procentuālo daļu no apgrozījuma, kā arī no tā maksājamos papildu nodokļus/izmaksas.
9.5. Maksājumu apstrāde par publikācijām, kas tiek pārdotas tieši trešās puses veikalos (sk. šo VDN 4.2. punktu) vai izmantojot individuālu lietotni (sk. šo VDN 6. punktu), tiek veikta attiecībās starp attiecīgo trešās puses veikalu un klientu.
10 Pakalpojumu izmantošana, ko veic klients
10.1 3DZ.Editor, Smarticle Clipper un keosk tiek izmantoti, izmantojot 3DZ tīmekļa vietni(www.Smarticle.com). 3DZ izveido klientam specifisku lietotāja kontu un piešķir viņam atbilstošu lietotāja ID un paroli (piekļuves datus).
.
10.2. Klienta pienākums ir rūpīgi glabāt piekļuves datus un aizsargāt tos, izmantojot atbilstošus tehniskus (piemēram, izveidojot ugunsmūri) un organizatoriskus pasākumus.
10.3. Klients drīkst izpaust piekļuves datus tikai tiem darbiniekiem, kuriem ir pienākums glabāt piekļuves datus slepenībā un kuri ir arī pilnvaroti veikt tos juridiskos darījumus klienta vārdā, kurus var veikt, izmantojot kontu. Piekļuves datu izpaušana trešajām personām ir aizliegta.
10.4. Klientam ir jāuzņemas atbildība par darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot viņa kontu; jo īpaši viņam ir saistoši nodomu paziņojumi, kas veikti, izmantojot kontu. Tas neattiecas uz gadījumiem, ja 3DZ attiecīgajā gadījumā ir bijis acīmredzami atpazīstams, ka darbību nav veicis klients, vai ja klients pierāda, ka darbību ir veikusi trešā persona bez klienta vainas.
10.5. Klientam ir pienākums pārbaudīt ar 3DZ.Editor un Smarticle Clipper apstrādājamos failus, lai tajos nebūtu vīrusu vai citu kaitīgu komponentu, pirms to ievadīšanas vai augšupielādes 3DZ.Editor un Smarticle Clipper, un šim nolūkam izmantot mūsdienīgas pretvīrusu aizsardzības programmas.
10.6. Izmantošana ir atļauta tikai klientam un ar to saistītiem uzņēmumiem Vācijas Akciju sabiedrību likuma (AktG) 15. un turpmāko pantu izpratnē, lai izpildītu attiecīgo līgumu starp klientu un 3DZ. Izmantošana pakalpojumu sniegšanai trešajām personām ir nepārprotami aizliegta, bet to var reglamentēt atsevišķa sadarbības līguma ietvaros.
11 Klienta sadarbības un nodrošināšanas pienākumi
11.1. Klientam ir pienākums - ciktāl tas ir pamatoti - nodrošināt atbilstošu sadarbību. Saprātīga sadarbība jo īpaši ietver šādus pakalpojumus:
11.2. Lai izmantotu 3DZ.Editor, Smarticle Clipper un keosk, klientam pašam jānodrošina, ka viņa sistēmās ir platjoslas interneta pieslēgums un nepieciešamais programmatūras un aparatūras aprīkojums (aktuāla interneta pārlūkprogramma, aktuāla Flash atskaņotāja versija, gala ierīces utt.).
11.3. Klients bez pieprasījuma un nekavējoties sniedz 3DZ informāciju un materiālus, kas nepieciešami pakalpojuma sniegšanai (jo īpaši publikācijas, tekstus un grafikas, kā arī informāciju par produktiem u. c.), kā arī visu citu informāciju, kas izrādās nepieciešama pakalpojuma sniegšanai, un piešķir atbilstošas lietošanas tiesības. Klients ir atbildīgs par šīs informācijas un materiālu precizitāti un pilnīgumu. Klients ir atbildīgs par to, lai informācija un materiāli būtu brīvi no trešo personu īpašumtiesībām un lai, cik viņam zināms, nepastāvētu citas tiesības, kas ierobežo vai izslēdz to izmantošanu 3DZ.
11.4. Ja pēc pasūtītāja pieprasījuma izstrādē jāizmanto noteikti pasūtītāja materiāli vai programmatūras lietojumprogrammas, pasūtītājs nodrošina to bezmaksas pieejamību licencētā veidā uz projekta laiku.
11.5. Ja un ciktāl ir saskaņoti vai pakalpojumu sniegšanai nepieciešami klienta sadarbības pakalpojumi (piemēram, pakalpojumu izveidošana, pakalpojumu savienojumi un piekļuves, kā arī saskarnes), klients nodrošina, ka šie sadarbības pakalpojumi tiek sniegti laikus.
11.6. Klients pilda savus sadarbības pienākumus un nodrošina materiālus bez maksas.
12 Keosk darba laiks un pieejamība
12.1. Sistēmas darba laiks ir no pirmdienas līdz svētdienai no 00:00 līdz 24:00.
12.2. 3DZ savā ietekmes sfērā līdz nodošanas punktam (t. i., 3DZ pārvaldītā datu tīkla saskarnei ar citiem tīkliem) ir jānodrošina sistēmas pieejamība 98 % gadā. Tomēr tas neattiecas uz dīkstāvēm, kas saistītas ar nepieciešamajiem uzturēšanas un apkopes darbiem (sk. šo VDN 12.3. punktu) un nepārvaramas varas apstākļiem (piemēram, streiki, karš un karadarbība, terorisms, uzbrukumi, sabotāža, ārkārtēji dabas stihijas gadījumi, piemēram, zemestrīces, plūdi u. c.), kā arī citiem iemesliem, par kuriem 3DZ nav atbildīgs. 3DZ nav atbildīgs par datu savienojuma izveidi un uzturēšanu starp klienta IT sistēmu un pārsūtīšanas punktu.
12.3. Piekļuve 3DZ.Editor, Smarticle Clipper un keosk, kā arī apstrādes rezultātiem var tikt pārtraukta, jo īpaši apkopes un apkopes darbu dēļ. Ciktāl iespējams, par šiem darbiem tiks savlaicīgi elektroniski paziņots iepriekš.
13 Uzturēšana / datplūsma un papildu maksas
13.1 Visas izveidotās publikācijas paliek izvietotas 3DZ serveros uz līguma darbības laiku, un tās tur ir pieejamas lejupielādei. 3DZ nav pienākuma glabāt publikācijas pēc līguma termiņa beigām, pat ja tiek izmantotas atsevišķas lietotnes saskaņā ar šo VDN 6. punktu. Pēc līguma termiņa beigām atsevišķas lietotnes tiek izņemtas arī no attiecīgā veikala nodrošinātāja (piemēram, Apple, Google vai Amazon) veikala.
13.2. Klients piešķir 3DZ tiesības reproducēt un citādi izmantot un apstrādāt klienta publikācijas un rakstu saturu, ciktāl tas ir nepieciešams, lai sniegtu konkrētajā gadījumā pienākošos pakalpojumus un veiktu uzturēšanas un datu dublēšanas pasākumus.
13.3. Atsevišķu klienta publicēto publikāciju izvietošana ar 3DZ serveru starpniecību tīmeklī vai lietotnē ir pakļauta šādiem noteikumiem, kas katrā gadījumā ir spēkā visu līguma darbības laiku:
13.3.1. Klientam ir tiesības uz datplūsmas kvotu 10 000 apmeklējumu apmērā un datu apjomu līdz 250 MB vienam izdevumam.
13.3.2 Katrs publikācijas atvērums, kas vēl nav lejupielādēts attiecīgajā ierīcē, tiek uzskatīts par apmeklējumu.
13.3.3 Ja tiek izsmelts 13.3.1. punktā norādītais apmeklējumu skaits vai tajā norādītais datu apjoms, klientam ir jāmaksā papildu maksa; tas attiecas neatkarīgi no tā, vai klients maksā žurnāla maksu vai 3DZ saņem daļu no ieņēmumiem. Par katru papildu apmeklējumu pēc tam, kad apmeklējumu skaits vai datu apjoms ir sasniegts, šī maksa ir EUR 0,08. Rēķini tiek izrakstīti reizi mēnesī.
13.3.4. Klientam ir tiesības tikai uz 1000 apmeklējumiem stundā. Ja klients sagaida vairāk nekā 1000 apmeklējumu stundā, viņam par to jāinformē 3DZ un jānoslēdz atsevišķa vienošanās papildu maksas datplūsmas kvotas veidā.
13.3.5. Jebkurā laikā par papildu maksu ir iespējams pagarināt hostingu vai palielināt apmeklējumu skaitu.
14 Klienta atbildība par savu saturu
14.1. Veidojot un publicējot digitālās publikācijas ar 3DZ piedāvātajiem produktiem un/vai pakalpojumiem, klients ir pilnībā atbildīgs par publikācijas saturu.
14.2. Klients garantē, ka ar 3DZ palīdzību netiks radītas un publicētas publikācijas ar pornogrāfisku, vardarbību slavinošu, ksenofobisku, aizskarošu, rasistisku vai citādi diskriminējošu saturu.
14.3. Klients garantē, ka ar 3DZ piedāvātajiem produktiem un/vai pakalpojumiem apstrādās un publicēs vai liks apstrādāt un publicēt 3DZ tikai tādu saturu, kura apstrādei un reproducēšanai viņam ir attiecīgās tiesības. Tas jo īpaši ietver tās tiesības, kas ir nepieciešamas, lai likumīgi apstrādātu klienta iesniegto un saskaņā ar šo VDN 3.4. punktu publicēto saturu šo VDN 3. punktā aprakstītajā veidā (Smarticle Clipper) un padarītu to publiski pieejamu internetā.
14.4. Klients garantē, ka tā publikāciju saturs, kas izveidots, izmantojot 3DZ piedāvātos produktus un/vai pakalpojumus (jo īpaši 3DZ.Editor un Smarticle Clipper) vai licis tās izveidot un publicēt 3DZ, nepārkāpj nekādas trešo personu rūpnieciskā īpašuma tiesības vai autortiesības nevienā valstī, kurā publikācijas ir iegūstamas paredzētajā veidā, un nepārkāpj nekādas likumu normas nevienā valstī, kurā publikācijas ir iegūstamas paredzētajā veidā.
14.5. Klients pēc pirmā pieprasījuma atlīdzina 3DZ visas trešo personu prasības, kas izriet no šajā 14. punktā uzskaitīto pienākumu neizpildes, un sedz saprātīgas tiesiskās aizsardzības izmaksas.
14.6. Šajā 14. punktā minēto saistību pārkāpums dod tiesības 3DZ veikt ārkārtas līguma izbeigšanu.
15 Problēmu novēršana / apkalpošanas laiks
15.1 3DZ ir pieejams klientam no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 09.00 līdz 18.00 pēc Viduseiropas laika (ieskaitot ziņojumus par defektiem un citus atbalsta pieprasījumus). Tas neattiecas uz svētku dienām.
15.2. Klientam nekavējoties jāinformē 3DZ par jebkuru viņa pamanītu darbības traucējumu. 3DZ atbildības joma sākas pēc tam, kad klients ir saņēmis paziņojumu par kļūdu, saskaņā ar šo VDN 15.1. punktā noteiktajiem apkalpošanas laikiem. Par defektiem vienmēr jāziņo, izveidojot pieprasījumu (biļeti) 3DZ atbalsta centrā, kas ir pieejams sadaļāAtbalsts.
15.3. Saņemot paziņojumu par kļūmi, 3DZ Atbalsta centrā automātiski tiek izveidota biļete.
15.4. 3DZ atbalsta dienests sniedz 1. līmeņa atbalstu. Tā pārbauda biļeti un, ja iespējams, pati atrisina problēmu. Ja problēmu novēršana nav veiksmīga, tā nodod biļeti 2. līmeņa atbalstam, kas savukārt mēģina atrisināt problēmu. Ja problēmu novēršana nav veiksmīga, 2. līmeņa atbalsts nodod problēmu 3. līmeņa atbalstam, izveidojot biļeti izstrādes sistēmā un piešķirot biļetei apstrādes prioritāti saskaņā ar kļūdu klasēm, kas tabulas veidā definētas šo VDN 15.5. sadaļā.
15.5. Kļūdu klašu definīcija:

15.6 Reakcijas laika definīcija:
15.7. Nākamajā attēlā definēti termini, kas apzīmē laika logus un strukturālo secību defektu novēršanas procesā no defekta rašanās līdz tā veiksmīgai novēršanai:

attēls: Laika terminu ilustrācija

15.8. Pēc defekta novēršanas (biļete) klients tiks attiecīgi informēts.
16 Termiņi
16.1 Piedāvājumā un pakalpojuma aprakstā norādītie pakalpojumu sniegšanas datumi parasti ir nesaistoši plānotie datumi. Šie datumi uzskatāmi par saistošiem izpildes datumiem tikai tad, ja tie ir skaidri norādīti kā saistoši.
16.2. Termiņi jo īpaši ir atkarīgi no klienta pienācīgas sadarbības.
16.3. Ja pakalpojumu sniegšana aizkavējas apstākļu dēļ, (i) par kuriem atbildīgs ir tikai vai galvenokārt klients vai (ii) par kuriem nav atbildīgs ne 3DZ, ne klients, visi termiņi tiek pagarināti par laiku, kas atbilst šādu apstākļu pastāvēšanas ilgumam.
17 Atbildība par defektiem
17.1 Ciktāl Pakalpojumi pēc savas būtības var būt ar defektiem, 3DZ ir atbildīga par to, lai Pakalpojumiem nebūtu defektu juridiskā nozīmē saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem.
17.2. Defektu rašanās gadījumā klientam ir tiesības pieprasīt, lai 3DZ defektu novērš. 3DZ pēc saviem ieskatiem var arī novērst defektu, sniedzot Pakalpojumus no jauna un bez defektiem. 3DZ novērš defektus saskaņā ar šo VDN 15. punktu. Jebkuras klienta tiesības pašam novērst defektu (Civilkodeksa 637. pants) ir skaidri izslēgtas.
17.3. Ja turpmākā izpilde neizdodas defekta dēļ, ir nepamatota klientam vai 3DZ no tās atsakās, vai ja tas ir pamatoti citu iemeslu dēļ, ņemot vērā abu pušu intereses, klientam ir tiesības - neskarot prasības par zaudējumu atlīdzību vai izdevumu atlīdzināšanu - atkāpties no līguma (ja vien tās nav nomas attiecības) vai samazināt atlīdzību. Nomas attiecību gadījumā klients ir tiesīgs izbeigt līgumu ārkārtas kārtā pēc tam, kad nav novērsts defekts. Ciktāl 3DZ līguma ietvaros sniedz klientam vairākus norobežotus pakalpojumus (piemēram, vairāku digitālo publikāciju izveide 3DZ.Editor un to turpmāka izplatīšana keosk ietvaros), klientam ir tiesības atkāpties no līguma vai to izbeigt ārkārtas kārtā tikai attiecībā uz nepilnvērtīgu daļēju pakalpojumu.
17.4. Tomēr atteikuma tiesības vai tiesības uz ārkārtas līguma izbeigšanu pastāv tikai tad, ja defekts ir būtisks.
17.5. Jebkāda turpmāka 3DZ atbildība par defektiem ir izslēgta.
17.6. Klients pārbauda, vai attiecīgais pakalpojums nav defekts uzreiz pēc tam, kad tas ir pirmo reizi sniegts vai citādi darīts pieejams. Klients nekavējoties informē 3DZ par jebkādiem esošiem vai radušos defektiem.
17.7. 3DZ neatbild par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, nepareizas nodošanas ekspluatācijā vai nepareizas apiešanās ar pakalpojumiem, nepareiza remonta vai novēršanas mēģinājumu dēļ, ko veicis klients.
17.8. 3DZ nav atbildīgs par defektiem arī tad, ja Pakalpojumos ir veiktas neatļautas modifikācijas un attiecīgais defekts ir saistīts ar modifikāciju.
17.9. Jebkuras garantijas prasības, uz kurām klientam varētu būt tiesības pret 3DZ, netiek skartas.
17.10. Garantijas prasības noilgst viena gada laikā no likumā noteiktā noilguma termiņa sākuma, ja vien defekts nav ticis krāpnieciski slēpts.
18 Atbildība par zaudējumiem
18.1 3DZ ir atbildīgs saskaņā ar likumā paredzētajiem noteikumiem par zaudējumiem, kas radušies dzīvībai, ķermenim vai veselībai nodarītā kaitējuma rezultātā, kā arī saskaņā ar Likumu par atbildību par precēm un garantijas solījumiem un krāpniecisku nodomu gadījumā.
18.2. 3DZ ir atbildīgs arī par zaudējumiem, kas radušies, vainīgi pārkāpjot būtiskas līgumsaistības, t. i., saistības, kuru izpilde ir būtiska līguma pienācīgai izpildei un uz kuru izpildi klients var regulāri paļauties. Atbildība aprobežojas ar kompensāciju par paredzamajiem zaudējumiem, kas raksturīgi līgumam. Noslēdzot līgumu, puses pieņem, ka šie tipiskie līgumā paredzētie zaudējumi nepārsniedz 50 % no nolīgtās pasūtījuma summas vai gada atlīdzības.
18.3. Pretējā gadījumā 3DZ ir atbildīga tikai par tīšu rīcību un rupju neuzmanību. Jebkāda cita 3DZ atbildība par zaudējumiem ir izslēgta.
18.4. Ciktāl 3DZ atbildība ir izslēgta vai ierobežota, tas attiecas arī uz 3DZ likumīgo pārstāvju, vadītāju un citu aizvietotāju personisko atbildību.
18.5. Klientam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot 3DZ par jebkādiem zaudējumiem iepriekš minēto atbildības noteikumu izpratnē vai nodrošināt 3DZ to reģistrēšanu, lai 3DZ būtu pēc iespējas ātrāk informēts un kopā ar klientu varētu mazināt zaudējumus.
19 Līguma termiņš / līguma laušana / datu dzēšana
19.1. Līgumiem par pielāgotas programmatūras vai konceptuāla risinājuma izveidi (3DZ.Innovation Consulting) ir noteikts līguma termiņš, ciktāl tas ir norādīts individuālajā līgumā.
19.2 Citiem līgumiem attiecīgais līguma termiņš ir 12 mēneši no līguma sākuma, ja vien piedāvājumā nav norādīts citādi. Par līguma darbības sākumu var vienoties individuāli. Pretējā gadījumā līguma darbības sākums ir līguma noslēgšanas brīdis saskaņā ar 1.6. punktu.
19.3. Katrā gadījumā līgums tiek automātiski pagarināts vēl par 12 mēnešiem, ja vien līgums netiek atcelts, par to paziņojot trīs mēnešus iepriekš līdz līguma termiņa beigām.
19.4. Tiesības uz ārkārtas atcelšanu saskaņā ar Civilkodeksa 314. pantu netiek skartas.
19.5. Līguma atcelšana jāveic teksta veidā. (E-pasti atbilst formālajai prasībai.)
.
19.6. Ja klients piedāvā publikācijas bez maksas, 3DZ ir tiesīgs dzēst tās no 3DZ uzturētajiem serveriem divpadsmit mēnešus pēc to izveidošanas. Pēc tam publikācijas vairs netiek rādītas 3DZ tīmekļa vietnēs un citos piedāvājumos.
19.7. Pēc līguma termiņa beigām 3DZ var dzēst visus klienta datus, kas joprojām ir pieejami 3DZ serveros.
19.8. Atsevišķas lietotnes saskaņā ar 6. punktu arī klientam ir pieejamas tikai uz ierobežotu laiku. Līguma termiņa beigās tās tiek izņemtas no attiecīgā veikala nodrošinātāja (piemēram, Apple, Google vai Amazon) veikala, un klientam ir pienākums izdzēst visas esošās kopijas. Tādējādi pēc līguma termiņa beigām lietotni vairs nevar izmantot.
20 Konfidencialitātes saistības
20.1. Līgumslēdzējas puses apņemas ievērot pilnīgu konfidencialitāti attiecībā pret trešajām personām attiecībā uz visu informāciju, jo īpaši komercnoslēpumiem un komercnoslēpumiem, kas tām tieši vai netieši kļuvusi zināma sadarbības gaitā, un neizpaust šādu informāciju trešajām personām, nedarīt to pieejamu trešajām personām, nekādā veidā to neizmantot vai neizmantot bez attiecīgās līgumslēdzējas puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, ja vien tas nav nepieciešams saskaņā ar šo VDN 1.6. punktu noslēgta līguma mērķiem.
20.2. Līgumslēdzējas puses veic visus atbilstošos piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu konfidencialitāti. Konfidenciālu informāciju drīkst izpaust tikai tiem darbiniekiem vai citām trešajām personām, kurām tā jāsaņem darba pienākumu dēļ. Līgumslēdzējas puses nodrošina, ka norīkotajām personām ir attiecīgi jāievēro konfidencialitātes saistības.
20.3. Pēc pieprasījuma visi nodotie dokumenti, tostarp visas to kopijas, kā arī darba dokumenti un materiāli ir jāatdod atpakaļ, ja vien otra puse nevar pamatoti pieprasīt šos dokumentus.
20.4. Konfidencialitātes pienākums neattiecas vai vairs neattiecas uz (i) tādu informāciju vai dokumentiem, kas ir vispārzināmi vai kļūst vispārzināmi bez otras puses atbildības, un (ii) tādu informāciju un dokumentiem, kas otrai pusei jau bija zināmi.
20.5. Klients ir pilnībā atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas 3DZ radušies šajā 1.6. punktā noteikto pienākumu neizpildes rezultātā.
20.6. Pilnīgas konfidencialitātes pienākums ir spēkā arī pēc sadarbības izbeigšanas. Konfidencialitātes pienākums attiecas arī uz pušu tiesību pārņēmējiem.
21 Līguma noteikumu grozījumi
21.1. 3DZ ir tiesīga līguma darbības laikā ar vienpusēju paziņojumu klientam koriģēt klienta maksājamās maksas apmēru katrā atsevišķā gadījumā par pakalpojumiem, kas ir spēkā nākotnē, nepārtraukto saistību ietvaros. Tas neattiecas uz vienreizējiem pakalpojumiem, kas jāsniedz četru mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas. Būtiska cenu pieauguma gadījumā 3DZ piešķir klientam īpašas atteikuma tiesības. Noslēdzot līgumu, puses pieņem, ka par būtisku cenas pieaugumu uzskata, ka tas ir noticis jebkurā gadījumā, ja cena ir palielinājusies par 25 % no iepriekš noteiktā maksājuma attiecīgajā atsevišķā gadījumā. 3DZ informē klientu par īpašajām atteikuma tiesībām un nosaka arī saprātīgu termiņu šo tiesību izmantošanai. Ja klients šajā termiņā neizmanto īpašās atteikuma tiesības, tiek uzskatīts, ka klients ir piekritis maksas koriģēšanai, un līgums turpina darboties ar jaunajiem nosacījumiem. 3DZ arī informē klientu par šīm juridiskajām sekām.
21.2. Par grozījumiem šajos Vispārīgajos noteikumos vai attiecīgajā pienākošos pakalpojumu apjomā var vienoties ar 3DZ piedāvājumu un klienta piekrišanu. 3DZ piedāvā grozījumus, paziņojot par tiem klientam. Ja klients neatbild uz piedāvājumu vai neiebilst četru nedēļu laikā pēc paziņojuma par izmaiņām saņemšanas, klients ar šādu rīcību klusējot piekrīt izmaiņām. Izmaiņas stājas spēkā. Tomēr šīs juridiskās sekas stājas spēkā tikai tad, ja 3DZ ir skaidri informējis klientu par šīm sekām paziņojumā par izmaiņām. Ja klients iebilst pret līguma izmaiņām, līgums turpina darboties saskaņā ar iepriekšējiem nosacījumiem. Tomēr tas netiek turpināts, ja 3DZ nevar turpināt līgumu būtisku iemeslu dēļ un 3DZ par to paziņo klientam. Tad vecos VDN aizstāj jaunie VDN. Šādā gadījumā 3DZ piešķir klientam īpašas atteikuma tiesības. 3DZ informē klientu par īpašajām atteikuma tiesībām un nosaka arī saprātīgu termiņu to izmantošanai. Ja klients šajā termiņā neizmanto īpašās atteikuma tiesības, līgums turpina darboties saskaņā ar jaunajiem nosacījumiem. 3DZ informē klientu arī par šīm juridiskajām sekām.
21.3. Par izmaiņām saskaņā ar šo VDN 1.7.2. punktu var efektīvi vienoties tikai tad, ja izmaiņas būtiski nemaina attiecību starp izpildi un atlīdzību par sliktu klientam.
22 Nobeiguma noteikumi
22.1 Uz līgumu attiecas Vācijas Federatīvās Republikas tiesību akti, izņemot ANO 1980. gada 11. aprīļa Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG - Apvienoto Nāciju Organizācijas 1980. gada 11. aprīļa Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem).
22.2 Līguma izpildes vieta ir 3DZ juridiskā adrese.
22.3. Izņēmuma jurisdikcijas vieta visiem strīdiem, kas izriet no līguma starp pusēm un ir saistīti ar to, ir Minhene.
22.4. Klients var nodot līgumiskās prasības pret 3DZ tikai ar iepriekšēju 3DZ rakstisku piekrišanu. Klients var ieskaitīt savus prasījumus vai izmantot aizturējuma tiesības tikai tad, ja tā prasījumi ir likumīgi noteikti, neapstrīdami vai atzīti.
22.5. Ja kāds no šo VDN noteikumiem vai atsevišķiem papildus noslēgtiem līgumiem ir vai kļūst spēkā neesošs, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību. Šādā gadījumā pusēm ir pienākums sadarboties, lai izveidotu noteikumus, kas pēc iespējas tuvāk atbilst spēkā neesošā noteikuma ekonomiskajām sekām, vienlaikus aizsargājot abu pušu intereses. Iepriekšminēto attiecīgi piemēro jebkuru līguma nepilnību novēršanai.