Przejdź do treści

Witamy w polityce prywatności Smarticle.

Smarticle jest ofertą firmy 3D-Zeitschrift GmbH

Ostatnia modyfikacja: 19 lipca 2018 r.

Korzystając z usług Smarticle, powierzasz nam swoje dane. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia charakter, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej "danymi") w ramach naszej oferty online oraz powiązanych stron internetowych, funkcji i treści, a także zewnętrznych obecności online, takich jak nasz profil w mediach społecznościowych. (zwanych dalej łącznie "ofertą online"). W odniesieniu do stosowanych terminów, takich jak "dane osobowe" lub ich "przetwarzanie", odwołujemy się do definicji zawartych w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

3D-Zeitschrift GmbH

Smarticle

Dachsteinstr 6
83373 Taching am See
Taching am See, Niemcy

Dyrektor zarządzający: Holger Meyer
E-mail: hello@smarticle.com

Wpis do rejestru
Wpis do rejestru handlowego
Sąd rejestrowy: AG Traunstein
Numer rejestru: HRB 28456

Identyfikator podatku od sprzedaży
Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży zgodnie z §27 a ustawy o podatku od sprzedaży: DE813571278

Rodzaje przetwarzanych danych

 • Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy).
 • Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
 • Dane dotyczące treści (np. wpisy tekstowe, zdjęcia, filmy).
 • Dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, termin, kategoria klienta).
 • Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności).
 • Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu).
 • Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).

Nie są przetwarzane żadne szczególne kategorie danych (art. 9 ust. 1 RODO).

Kategorie podmiotów danych, których dotyczy przetwarzanie:

 • Klienci / zainteresowane strony / dostawcy.
 • Odwiedzający i użytkownicy oferty online.

W dalszej części odnosimy się również do osób, których dane dotyczą, zbiorczo jako do "użytkowników".

Cel przetwarzania danych

 • Udostępnianie strony internetowej, jej treści i funkcji.
 • Świadczenie usług umownych, usług serwisowych i obsługi klienta.
 • Odpowiadanie na zapytania kontaktowe i komunikacja z użytkownikami.
 • Marketing, reklama i badania rynku.
 • Środki bezpieczeństwa.
 • Odpowiednie podstawy prawne

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy o podstawie prawnej przetwarzania przez nas danych. Jeśli podstawa prawna nie została określona w polityce prywatności, zastosowanie mają następujące zasady Podstawą prawną uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 RODO, podstawą prawną przetwarzania w celu świadczenia naszych usług i wdrażania środków umownych oraz odpowiadania na zapytania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, podstawą prawną przetwarzania w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a podstawą prawną przetwarzania w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

 • Zmiany i aktualizacje polityki prywatności

Prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią naszej polityki prywatności. Będziemy zmieniać politykę prywatności, gdy tylko będzie to konieczne ze względu na zmiany w przetwarzaniu przez nas danych. Poinformujemy użytkownika, gdy tylko zmiany będą wymagały współpracy z jego strony (np. zgody) lub innego indywidualnego powiadomienia.

 • Środki bezpieczeństwa

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zgodnie z art. 32 RODO, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiadającego temu ryzyku; środki te obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolę fizycznego dostępu do danych, a także dostępu, wprowadzania, ujawniania, zabezpieczania dostępności i ich separacji. Ponadto ustanowiliśmy procedury, które gwarantują wykonywanie praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych i reagowanie na zagrożenia związane z danymi. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już na etapie opracowywania lub wyboru sprzętu, oprogramowania i procedur, zgodnie z zasadą ochrony danych poprzez projektowanie technologii i ustawienia domyślne sprzyjające ochronie danych (art. 25 RODO).

Środki bezpieczeństwa obejmują w szczególności szyfrowaną transmisję danych między przeglądarką użytkownika a naszym serwerem.

 • Współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane i stronami trzecimi

Jeśli ujawniamy dane innym osobom i firmom (podmiotom przetwarzającym lub stronom trzecim) w ramach naszego przetwarzania, przekazujemy je im lub w inny sposób udzielamy im dostępu do danych, odbywa się to wyłącznie na podstawie zezwolenia prawnego (np. jeśli przekazanie danych stronom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych, jest niezbędne do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), użytkownik wyraził na to zgodę, przewiduje to obowiązek prawny lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. w przypadku korzystania z usług agentów, hostów internetowych itp.)

Jeśli zlecamy stronom trzecim przetwarzanie danych na podstawie tak zwanej "umowy o realizację zamówienia", odbywa się to na podstawie art. 28 RODO.

 • Przekazywanie danych do krajów trzecich

Jeśli przetwarzamy dane w kraju trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub jeśli ma to miejsce w kontekście korzystania z usług stron trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych stronom trzecim, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to miało na celu wypełnienie naszych zobowiązań (przed)umownych, na podstawie zgody użytkownika, na podstawie obowiązku prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem zezwoleń prawnych lub umownych, przetwarzamy lub zlecamy przetwarzanie danych w kraju trzecim tylko wtedy, gdy spełnione są szczególne wymogi art. 44 i nast. RODO są spełnione. Oznacza to na przykład, że przetwarzanie odbywa się na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane określenie poziomu ochrony danych odpowiadającego UE (np. dla USA poprzez "Tarczę Prywatności") lub zgodność z oficjalnie uznanymi specjalnymi zobowiązaniami umownymi (tzw. "standardowe klauzule umowne").

 • Prawa osób, których dane dotyczą
   1. Użytkownik ma prawo zażądać potwierdzenia, czy dane, o których mowa, są przetwarzane oraz zażądać informacji o tych danych, a także dalszych informacji i kopii danych zgodnie z art. 15 RODO.
   2. Odpowiednio. Zgodnie z art. 16 RODO użytkownik ma prawo zażądać uzupełnienia dotyczących go danych lub sprostowania niedokładnych danych.
   3. Zgodnie z art. 17 RODO użytkownik ma prawo zażądać natychmiastowego usunięcia przedmiotowych danych lub, alternatywnie, zażądać ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO.
   4. Użytkownik ma prawo zażądać otrzymania dotyczących go danych, które przekazał nam zgodnie z art. 20 RODO, oraz zażądać ich przekazania innym administratorom.
   5. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.
 • Prawo do odwołania zgody
   1. Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO ze skutkiem na przyszłość.
 • Prawo do sprzeciwu
   1. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących go danych w przyszłości zgodnie z art. 21 RODO. W szczególności użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego.
 • Pliki cookie i prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego
   1. Używamy tymczasowych i stałych plików cookie, tj. małych plików przechowywanych na urządzeniach użytkowników (wyjaśnienie terminu i funkcji znajduje się w ostatniej sekcji niniejszej polityki prywatności). Niektóre pliki cookie są wykorzystywane do celów bezpieczeństwa lub są niezbędne do działania naszych usług online (np. do wyświetlania strony internetowej) lub do zapisania decyzji użytkownika podczas potwierdzania banera cookie. Ponadto my lub nasi partnerzy technologiczni wykorzystujemy pliki cookie do pomiaru zasięgu i celów marketingowych, o których użytkownicy są informowani w ramach polityki prywatności.
   2. Ogólny sprzeciw wobec korzystania z plików cookie wykorzystywanych do celów marketingu online można zadeklarować w odniesieniu do wielu usług, zwłaszcza w przypadku śledzenia, za pośrednictwem amerykańskiej stronyhttp://www.aboutads.info/choices/oderi unijnej stronyhttp://www.youronlinechoices.com/. Ponadto przechowywanie plików cookie można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny.
 • Usuwanie danych
   1. Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone zgodnie z art. 17 i 18 RODO. O ile nie zostało to wyraźnie określone w niniejszej polityce prywatności, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do zamierzonego celu, a usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania. Jeśli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są wymagane do innych i prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Oznacza to, że dane są blokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być przechowywane ze względów handlowych lub podatkowych.
   2. Niemcy: Zgodnie z wymogami prawnymi dane są przechowywane przez okres 6 lat zgodnie z § 257 (1) HGB (księgi handlowe, inwentarze, bilanse otwarcia, roczne sprawozdania finansowe, pisma handlowe, bony księgowe itp.) oraz przez okres 10 lat zgodnie z § 147 (1) AO (księgi, rejestry, raporty zarządcze, bony księgowe, pisma handlowe i biznesowe, dokumenty istotne dla opodatkowania itp.)
   3. Austria: Zgodnie z wymogami prawnymi przechowywanie odbywa się w szczególności przez 7 lat zgodnie z § 132 ust. 1 BAO (dokumenty księgowe, pokwitowania/faktury, rachunki, pokwitowania, dokumenty handlowe, zestawienie przychodów i kosztów itp.), przez 22 lata w związku z nieruchomościami i przez 10 lat w przypadku dokumentów związanych z usługami świadczonymi drogą elektroniczną, usługami telekomunikacyjnymi, radiowymi i telewizyjnymi, które są świadczone na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami w państwach członkowskich UE i dla których wykorzystywany jest Mini-One-Stop-Shop (MOSS).
 • Świadczenie usług umownych
   1. Przetwarzamy dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska i adresy oraz dane kontaktowe użytkowników), dane umowne (np. wykorzystane usługi, nazwiska osób kontaktowych, informacje o płatnościach) w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i świadczenia usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. RODO. Wpisy oznaczone jako obowiązkowe w formularzach online są wymagane do zawarcia umowy.
   2. Użytkownicy mogą opcjonalnie utworzyć konto użytkownika, w którym mogą w szczególności przeglądać swoje zamówienia. W ramach procesu rejestracji wymagane informacje obowiązkowe są przekazywane użytkownikom. Konta użytkowników nie są publiczne i nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. Jeśli użytkownicy usuną swoje konto użytkownika, ich dane zostaną usunięte w odniesieniu do konta użytkownika, z zastrzeżeniem, że ich przechowywanie jest konieczne ze względów handlowych lub podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Użytkownicy są odpowiedzialni za utworzenie kopii zapasowej swoich danych przed zakończeniem umowy w przypadku jej anulowania. Jesteśmy upoważnieni do nieodwracalnego usunięcia wszystkich danych użytkownika przechowywanych w okresie obowiązywania umowy.
   3. Przechowujemy adres IP i czas odpowiedniego działania użytkownika w ramach rejestracji i ponownych logowań, a także korzystania z naszych usług online. Dane te są przechowywane na podstawie naszych uzasadnionych interesów i interesów użytkownika w celu ochrony przed niewłaściwym użyciem i innym nieuprawnionym użyciem. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do dochodzenia naszych roszczeń lub istnieje prawny obowiązek ich przekazania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
   4. Przetwarzamy dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe w naszej ofercie online, zainteresowanie naszymi produktami) oraz dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzu kontaktowym lub profilu użytkownika) w celach reklamowych w profilu użytkownika, np. w celu wyświetlania użytkownikom informacji o produktach na podstawie usług, z których korzystali do tej pory.
   5. Usunięcie następuje po wygaśnięciu ustawowych obowiązków gwarancyjnych i porównywalnych, konieczność przechowywania danych jest weryfikowana co trzy lata; w przypadku ustawowych obowiązków archiwizacyjnych usunięcie następuje po ich wygaśnięciu (koniec obowiązku przechowywania w zakresie prawa handlowego (6 lat) i prawa podatkowego (10 lat)); informacje na koncie klienta pozostają do momentu ich usunięcia.
 • Informacje kredytowe
  1. W przypadku dokonywania płatności z góry (np. przy zakupie na konto) zastrzegamy sobie prawo do uzyskania informacji dotyczących tożsamości i kredytu w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie procedur matematyczno-statystycznych od wyspecjalizowanych usługodawców (agencji kredytowych) w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów.
  2. W ramach raportu kredytowego przekazujemy następujące dane osobowe klienta (imię i nazwisko, adres pocztowy, data urodzenia, szczegóły dotyczące rodzaju umowy, dane bankowe) do następujących agencji kredytowych:
   1. Przetwarzamy informacje otrzymane od agencji kredytowych na temat statystycznego prawdopodobieństwa niewywiązania się z płatności w ramach odpowiedniej decyzji uznaniowej dotyczącej nawiązania, wykonania i rozwiązania stosunku umownego. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wpłaty na konto lub innej zaliczki w przypadku negatywnego wyniku kontroli kredytowej.
   2. Decyzja o tym, czy dokonamy płatności zaliczkowej, jest podejmowana zgodnie z art. 22 RODO wyłącznie na podstawie zautomatyzowanej decyzji w indywidualnych przypadkach, którą nasze oprogramowanie podejmuje na podstawie informacji dostarczonych przez agencję kredytową.
   3. Jeśli uzyskamy wyraźną zgodę użytkownika, podstawą prawną raportu kredytowego i przekazania danych klienta agencjom kredytowym jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO. Jeśli nie uzyskano zgody, podstawą prawną są nasze uzasadnione interesy w zakresie bezpieczeństwa roszczenia o płatność zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. RODO.
 • Nawiązywanie kontaktu
   1. Podczas kontaktowania się z nami (za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail) dane użytkownika są przetwarzane w celu przetworzenia zapytania kontaktowego i jego obsługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
   2. Dane użytkownika mogą być przechowywane w naszym systemie zarządzania relacjami z klientami ("system CRM") lub w porównywalnej organizacji obsługującej zapytania.
   3. Korzystamy z systemu CRM "Helpdesk" dostawcy Help Scout Inc, 131 Tremont St, Boston, MA 02111-1338, USA) na podstawie naszych uzasadnionych interesów (wydajne i szybkie przetwarzanie zapytań użytkowników). W tym celu zawarliśmy z Help Scout umowę z tak zwanymi standardowymi klauzulami umownymi, w której Help Scout zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i do przestrzegania poziomu ochrony danych UE. Help Scout jest również certyfikowany w ramach porozumienia Privacy Shield, a tym samym oferuje dodatkową gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzX1AAK&status=Active).
   4. Usuwamy zapytania, jeśli nie są już potrzebne. Co dwa lata sprawdzamy, czy jest to konieczne; przechowujemy zapytania od klientów, którzy mają konto klienta na stałe i odnosimy się do szczegółów konta klienta w celu usunięcia. W przypadku ustawowych obowiązków archiwizacyjnych usunięcie następuje po ich wygaśnięciu (koniec obowiązku przechowywania danych zgodnie z prawem handlowym (6 lat) i podatkowym (10 lat)).
 • Komentarze i uwagi
   1. Jeśli użytkownicy pozostawiają komentarze lub inne wypowiedzi, ich adresy IP są przechowywane na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez 7 dni. RODO przez 7 dni.
   2. Odbywa się to dla naszego bezpieczeństwa na wypadek, gdyby ktoś pozostawił nielegalne treści w komentarzach i postach (obelgi, zabroniona propaganda polityczna itp.). W takim przypadku sami możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za komentarz lub post i dlatego jesteśmy zainteresowani tożsamością autora.
 • Pobieranie zdjęć profilowych z serwisu Gravatar

W ramach naszej oferty online, a w szczególności na blogu, korzystamy z usługi Gravatar firmy Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA.

Gravatar to usługa, w ramach której użytkownicy mogą rejestrować i przechowywać zdjęcia profilowe oraz swoje adresy e-mail. Jeśli użytkownicy zostawiają posty lub komentarze na innych stronach internetowych (w szczególności na blogach) z odpowiednim adresem e-mail, ich zdjęcia profilowe mogą być wyświetlane obok postów lub komentarzy. W tym celu adres e-mail podany przez użytkownika jest przesyłany do Gravatar w postaci zaszyfrowanej w celu sprawdzenia, czy profil jest dla niego przechowywany. Jest to jedyny cel przesyłania adresu e-mail i nie będzie on wykorzystywany do żadnych innych celów, ale zostanie następnie usunięty.

Korzystanie z Gravatara opiera się na naszych uzasadnionych interesach w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ używamy Gravatara, aby oferować autorom postów i komentarzy możliwość personalizacji ich postów za pomocą zdjęcia profilowego.

Automattic jest certyfikowany w ramach porozumienia Privacy Shield, a tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskimi przepisami o ochronie danych(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

Wyświetlając obrazy, Gravatar poznaje adres IP użytkownika, ponieważ jest on niezbędny do komunikacji między przeglądarką a usługą online. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Gravatar można znaleźć w polityce prywatności Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Jeśli użytkownicy nie chcą, aby obraz użytkownika powiązany z ich adresem e-mail w Gravatar pojawiał się w komentarzach, powinni użyć adresu e-mail, który nie jest przechowywany w Gravatar do komentowania. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, że możliwe jest również użycie anonimowego adresu e-mail lub w ogóle bez adresu e-mail, jeśli użytkownicy nie chcą, aby ich własny adres e-mail był wysyłany do Gravatar. Użytkownicy mogą całkowicie zapobiec przesyłaniu danych, nie korzystając z naszego systemu komentarzy.

 • Kontrola antyspamowa Akismet

Nasza strona internetowa korzysta z usługi "Akismet", która jest dostarczana przez Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA. Jest ona wykorzystywana na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ta usługa służy do odróżniania komentarzy od prawdziwych osób od komentarzy spamowych. W tym celu wszystkie komentarze są przesyłane na serwer w USA, gdzie są analizowane i przechowywane przez cztery dni w celach porównawczych. Jeśli komentarz został sklasyfikowany jako spam, dane są przechowywane dłużej. Dane te obejmują wprowadzoną nazwę, adres e-mail, adres IP, treść komentarza, odsyłacz, szczegóły dotyczące używanej przeglądarki i systemu komputerowego oraz czas wpisu.

Automattic jest certyfikowany w ramach porozumienia Privacy Shield, a tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Akismet można znaleźć w polityce prywatności Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Użytkownicy mogą używać pseudonimów lub zrezygnować z podawania swojego imienia i nazwiska lub adresu e-mail. Możesz całkowicie zapobiec przesyłaniu danych, nie korzystając z naszego systemu komentarzy. Byłoby szkoda, ale niestety nie widzimy innych alternatyw, które działałyby równie skutecznie.

 • Gromadzenie danych dostępowych i plików dziennika
   1. Na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, gromadzimy dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tzw. pliki dziennika serwera). Dane dostępu obejmują nazwę strony internetowej, do której uzyskano dostęp, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona), adres IP i żądającego dostawcę.
   2. Informacje z plików dziennika są przechowywane przez maksymalnie siedem dni ze względów bezpieczeństwa (np. w celu zbadania niewłaściwego użycia lub oszustwa), a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, nie są usuwane do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.
 • Obecność online w mediach społecznościowych
   1. Utrzymujemy obecność online w sieciach i na platformach społecznościowych w celu komunikowania się z klientami, zainteresowanymi stronami i aktywnymi tam użytkownikami oraz informowania ich o naszych usługach. Podczas uzyskiwania dostępu do odpowiednich sieci i platform obowiązują warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych ich odpowiednich operatorów.
   2. O ile nie określono inaczej w naszej polityce prywatności, przetwarzamy dane użytkowników, jeśli komunikują się z nami w sieciach i na platformach społecznościowych, np. piszą posty na naszych stronach internetowych lub wysyłają nam wiadomości.
 • Pliki cookie i pomiar zasięgu
   1. Pliki cookie to fragmenty informacji, które są przesyłane z naszego serwera internetowego lub serwerów internetowych stron trzecich do przeglądarki internetowej użytkownika i przechowywane tam w celu późniejszego pobrania. Pliki cookie mogą być małymi plikami lub innymi rodzajami przechowywania informacji.
   2. Używamy "sesyjnych plików cookie", które są przechowywane tylko przez czas trwania bieżącej wizyty w naszej ofercie online (np. w celu umożliwienia przechowywania statusu logowania lub funkcji koszyka zakupów, a tym samym korzystania z naszej oferty online). Losowo wygenerowany unikalny numer identyfikacyjny, tak zwany identyfikator sesji, jest przechowywany w pliku cookie sesji. Plik cookie zawiera również informacje o jego pochodzeniu i okresie przechowywania. Te pliki cookie nie mogą przechowywać żadnych innych danych. Sesyjne pliki cookie są usuwane po zakończeniu korzystania z naszej strony internetowej i, na przykład, wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.
   3. Użytkownicy są informowani o korzystaniu z plików cookie w kontekście pseudonimizowanego pomiaru zasięgu w ramach niniejszej polityki prywatności.
   4. Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były przechowywane na ich komputerze, są proszeni o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej oferty online.
   5. Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookie do pomiaru zasięgu i celów reklamowych za pośrednictwem strony dezaktywacji sieciowej inicjatywy reklamowej(http://optout.networkadvertising.org/) oraz dodatkowo strony internetowej USA(http://www.aboutads.info/choices) lub strony internetowej Europy(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).
 • Google Analytics
   1. Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google. RODO) Google Analytics, usługi analizy internetowej Google LLC ("Google"). Google wykorzystuje pliki cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkownika są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.
   2. Google jest certyfikowany w ramach porozumienia Privacy Shield, a tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
   3. Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu do analizy korzystania z naszej oferty online przez użytkowników, do sporządzania raportów dotyczących działań w ramach tej oferty online oraz do świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z tej oferty online i korzystaniem z Internetu. Na podstawie przetwarzanych danych mogą być tworzone pseudonimizowane profile użytkowników.
   4. Używamy Google Analytics do wyświetlania reklam umieszczanych przez Google i jego partnerów w ramach usług reklamowych tylko tym użytkownikom, którzy również wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy mają określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami określonymi na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy Google (tzw. "remarketing" lub "odbiorcy Google Analytics"). Za pomocą odbiorców remarketingowych chcemy również zapewnić, że nasze reklamy odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie są irytujące.
   5. Korzystamy wyłącznie z Google Analytics z aktywną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.
   6. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; użytkownicy mogą również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez nich z oferty online oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
   7. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, ustawień i opcji sprzeciwu można znaleźć na stronach internetowych Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners("Wykorzystywanie danych przez Google podczas korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów"),https://policies.google.com/technologies/ads("Wykorzystywanie danych do celów reklamowych"),https://adssettings.google.com/authenticated ("Zarządzanie informacjami wykorzystywanymi przez Google do wyświetlania reklam").
 • Usługi Google Re/Marketing
   1. Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) korzystamy z usług Google Re/Marketing Services. RODO) z usług marketingowych i remarketingowych (w skrócie "Google Marketing Services") Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").
   2. Google jest certyfikowany w ramach porozumienia Privacy Shield, a tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskimi przepisami o ochronie danych(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
   3. Usługi marketingowe Google pozwalają nam wyświetlać reklamy dla i na naszej stronie internetowej w bardziej ukierunkowany sposób, aby prezentować użytkownikom tylko reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Jeśli na przykład użytkownikowi wyświetlane są reklamy produktów, którymi był zainteresowany na innych stronach internetowych, jest to określane jako "remarketing". W tym celu, gdy odwiedzane są nasze i inne strony internetowe, na których aktywne są usługi marketingowe Google, kod Google jest wykonywany bezpośrednio przez Google, a tak zwane tagi (re)marketingowe (niewidoczna grafika lub kod, znane również jako "web beacons") są zintegrowane ze stroną internetową. Za ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, tj. mały plik (zamiast plików cookie można również stosować porównywalne technologie). Pliki cookie mogą być ustawiane przez różne domeny, w tym google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. Plik ten rejestruje, które strony internetowe odwiedził użytkownik, jakie treści go interesują i które oferty kliknął, a także informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas wizyty i inne informacje o korzystaniu z oferty online. Rejestrowany jest również adres IP użytkownika, przy czym informujemy Google Analytics, że adres IP jest skracany w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tylko w wyjątkowych przypadkach jest przesyłany w całości na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP nie jest łączony z danymi użytkownika w ramach innych usług Google. Google może również łączyć wyżej wymienione informacje z takimi informacjami z innych źródeł. Jeśli użytkownik odwiedzi następnie inne strony internetowe, mogą mu zostać wyświetlone reklamy dostosowane do jego zainteresowań.
   4. Dane użytkownika są przetwarzane pseudonimowo w ramach usług marketingowych Google. Oznacza to, że Google nie przechowuje i nie przetwarza na przykład imienia i nazwiska lub adresu e-mail użytkownika, ale przetwarza odpowiednie dane w odniesieniu do plików cookie w ramach pseudonimowych profili użytkowników. Oznacza to, że z perspektywy Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnie zidentyfikowanej osoby, ale dla właściciela pliku cookie, niezależnie od tego, kto jest właścicielem tego pliku cookie. Nie ma to zastosowania, jeśli użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Informacje gromadzone przez usługi marketingowe Google na temat użytkowników są przesyłane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA.
   5. Usługi marketingowe Google, z których korzystamy, obejmują internetowy program reklamowy "Google AdWords". W przypadku Google AdWords każdy klient AdWords otrzymuje inny "plik cookie konwersji". Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci AdWords dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników.
   6. Możemy zintegrować reklamy stron trzecich na podstawie usługi marketingowej Google "DoubleClick". DoubleClick wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić Google i jej stronom partnerskim wyświetlanie reklam na podstawie wizyt użytkowników na tej stronie lub innych stronach w Internecie.
   7. Możemy zintegrować reklamy stron trzecich na podstawie usługi marketingowej Google "AdSense". AdSense wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić Google i jej witrynom partnerskim wyświetlanie reklam na podstawie wizyt użytkowników w tej witrynie lub innych witrynach w Internecie.
   8. Możemy również korzystać z usługi "Google Optimiser". Usługa Google Optimiser umożliwia nam śledzenie efektów różnych zmian na stronie internetowej (np. zmian w polach wejściowych, projekcie itp.) w ramach tak zwanych "testów A/B". Pliki cookie są przechowywane na urządzeniach użytkowników w celach testowych. Przetwarzane są wyłącznie pseudonimizowane dane użytkownika.
   9. Możemy również korzystać z "Google Tag Manager" w celu integracji i zarządzania usługami analitycznymi i marketingowymi Google na naszej stronie internetowej.
   10. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych do celów marketingowych przez Google można znaleźć na stronie przeglądu: https://policies.google.com/technologies/ads, polityka prywatności Google jest dostępna pod adresemhttps://policies.google.com/privacyabrufbar.
   11. Jeśli chcesz sprzeciwić się reklamie opartej na zainteresowaniach przez usługi marketingowe Google, możesz skorzystać z ustawień i opcji rezygnacji udostępnionych przez Google: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Facebook, Custom Audiences i usługi marketingowe Facebooka
   1. Na podstawie naszych uzasadnionych interesów związanych z analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online i do tych celów, tak zwany "piksel Facebooka" sieci społecznościowej Facebook, która jest obsługiwana przez Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub jeśli użytkownik jest rezydentem UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Square, Grand Canal, USA, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook")
   2. .
   3. Facebook jest certyfikowany w ramach porozumienia Privacy Shield, a tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active)
   4. . Za
   5. pomocą piksela Facebooka Facebook jest w stanie określić odwiedzających naszą ofertę online jako grupę docelową do wyświetlania reklam (tzw. "Reklamy na Facebooku"). W związku z tym używamy piksela Facebooka do wyświetlania reklam na Facebooku umieszczonych przez nas tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy również wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy mają określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami określonymi na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy Facebookowi (tzw. "niestandardowi odbiorcy"). Za pomocą piksela Facebooka chcemy również zapewnić, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie są irytujące.
   6. Za pomocą piksela Facebooka
   7. możemy również śledzić skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. "konwersja")
   8. .
   9. Ponadto, korzystając z piksela Facebooka, używamy dodatkowej funkcji "rozszerzonego dopasowania" (dane takie jak numery telefonów, adresy e-mail lub identyfikatory użytkowników na Facebooku) w celu tworzenia grup docelowych ("Custom Audiences" lub "Look Alike Audiences") na Facebooku (zaszyfrowanych). Więcej informacji na temat "rozszerzonej synchron
   10. izacji
   11. ": https://www.facebook.com/business/help/611774685654668)
   12. .
   13. Korzystamy również z procesu "Custom Audiences from File" sieci społecznościowej Facebook, Inc. W tym przypadku adresy e-mail odbiorców newslettera są przesyłane do Facebooka. Proces przesyłania jest szyfrowany. Przesyłanie służy wyłącznie do określenia odbiorców naszych reklam na Facebooku.
   14. Chcemy mieć pewność, że reklamy są wyświetlane
   15. tylko tym użytkownikom, którzy są zainteresowani naszymi informacjami i usługami
   16. .
   17. Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się w ramach polityki wykorzystania danych Facebooka. W związku z tym ogólne informacje na temat wyświetlania reklam na Facebooku można znaleźć w polityce wykorzystania danych Facebooka: https://www.facebook.com/policy.php. Konkretne informacje i szczegóły dotyczące
   18. piksela
   19. Facebooka i jego działania można znaleźć w sekcji pomocy Facebooka: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
   20. Użytkownik może sprzeciwić się gromadzeniu przez piksel Facebooka i wykorzystywaniu jego danych do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby ustawić, jakie rodzaje reklam są wyświetlane użytkownikowi na Facebooku, można przejść do strony utworzonej przez Facebooka i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklam opartych na użytkowaniu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są stosowane na wszystkich urządzeniach, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne
   21. . Użytkownik może
   22. również sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookie używanych do pomiaru zasięgu i celów reklamowych za pośrednictwem strony dezaktywacji sieciowej inicjatywy reklamowej(http://optout.networkadvertising.org/) oraz dodatkowo strony internetowej w USA(http://www.aboutads.info/choices) lub strony internetowej w Europie(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).
 • Wtyczki społecznościowe Facebooka
   1. Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) wtyczki społecznościowe ("wtyczki") sieci społecznościowej facebook.com, która jest obsługiwana przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Wtyczki mogą wyświetlać elementy interakcji lub treści (np. filmy, grafikę lub tekst) i są rozpoznawalne po jednym z logo Facebooka (białe "f" na niebieskim kafelku, terminy "Like", "Gefällt mir" lub znak "kciuka w górę") lub są oznaczone dodatkiem "Facebook Social Plugin". Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można zobaczyć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
   2. Facebook jest certyfikowany w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskimi przepisami o ochronie danych(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
   3. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do funkcji tej oferty online, która zawiera taką wtyczkę, jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebook bezpośrednio do urządzenia użytkownika i integrowana z ofertą online. Na podstawie przetworzonych danych mogą być tworzone profile użytkowników. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych, które Facebook gromadzi za pomocą tej wtyczki i dlatego informujemy użytkowników zgodnie z naszym poziomem wiedzy.
   4. Poprzez integrację wtyczki Facebook otrzymuje informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony oferty online. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do jego konta na Facebooku. Jeśli użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, na przykład klikając przycisk Lubię to lub zostawiając komentarz, odpowiednie informacje są przesyłane bezpośrednio z urządzenia użytkownika do Facebooka i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, Facebook nadal może znaleźć jego adres IP i zapisać go. Według Facebooka w Niemczech przechowywany jest tylko zanonimizowany adres IP.
   5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, a także odpowiednie prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.
   6. Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook gromadził dane o nim za pośrednictwem tej usługi online i łączył je z jego danymi członkowskimi przechowywanymi na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka i usunąć swoje pliki cookie przed skorzystaniem z naszej usługi online. Dalsze ustawienia i sprzeciw wobec wykorzystywania danych do celów reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub za pośrednictwem amerykańskiej stronyhttp://www.aboutads.info/choices/ lub unijnej stronyhttp://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, tj. są stosowane na wszystkich urządzeniach, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.
 • Jetpack (WordPress Stats)
   1. Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) korzystamy z wtyczki Jetpack. RODO) wtyczka Jetpack (tutaj podfunkcja "Wordpress Stats"), która integruje narzędzie do statystycznej oceny dostępu odwiedzających i jest dostarczana przez Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA. Jetpack wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika.
   2. Automattic jest certyfikowany w ramach porozumienia Privacy Shield, a tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskimi przepisami o ochronie danych(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).
   3. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są przechowywane na serwerze w USA. Na podstawie przetworzonych danych mogą być tworzone profile użytkowników, przy czym są one wykorzystywane wyłącznie do analizy, a nie do celów reklamowych. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Automattic: https://automattic.com/privacy/ oraz informacje na temat plików cookie Jetpack: https://jetpack.com/support/cookies/.
 • etracker
   1. Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) korzystamy z usługi analitycznej "etracker". RODO) usługa analityczna "etracker" firmy etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg.
   2. Dane przetwarzane przez etracker mogą być wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników pod pseudonimem. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki użytkownika. Dane zebrane za pomocą technologii etracker nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osób odwiedzających naszą stronę internetową bez osobno udzielonej zgody danej osoby i nie będą łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu. Ponadto dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla nas, tj. nie są łączone z danymi osobowymi gromadzonymi w ramach innych ofert online.
   3. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Aby sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych odwiedzających w przyszłości, można uzyskać od etracker plik cookie opt-out za pośrednictwem poniższego łącza, który uniemożliwi etracker gromadzenie i przechowywanie jakichkolwiek danych odwiedzających z przeglądarki w przyszłości: http://www.etracker.de/privacy?et=Account-ID.
   4. Rezygnacja ustawia plik cookie rezygnacji o nazwie "cntcookie" z etracker. Nie usuwaj tego pliku cookie, dopóki chcesz zachować swój sprzeciw. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności etracker: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html.
 • Criteo
   1. Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) korzystamy z usług dostawcy Criteo GmbH, GewO. RODO), korzystamy z usług dostawcy Criteo GmbH, Gewürzmühlstr. 11, 80538 Monachium, Niemcy.
   2. Usługi Criteo pozwalają nam wyświetlać reklamy dla i na naszej stronie internetowej w sposób bardziej ukierunkowany, aby prezentować użytkownikom tylko reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Jeśli na przykład użytkownikowi wyświetlane są reklamy produktów, którymi był zainteresowany na innych stronach internetowych, jest to określane jako "remarketing". W tym celu, po wejściu na naszą i inne strony internetowe, na których Criteo jest aktywne, kod Criteo jest wykonywany bezpośrednio przez Criteo, a tak zwane tagi (re)marketingowe (niewidoczna grafika lub kod, znane również jako "web beacons") są zintegrowane ze stroną internetową. Z ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, tj. niewielki plik (zamiast plików cookie można również stosować porównywalne technologie). Plik ten rejestruje, które strony internetowe odwiedził użytkownik, jakie treści go interesują i które oferty kliknął, a także informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron odsyłających, czasu wizyty i inne informacje dotyczące korzystania z oferty online. Criteo może również łączyć wyżej wymienione informacje z takimi informacjami pochodzącymi z innych źródeł. Jeśli użytkownik odwiedzi następnie inne strony internetowe, mogą mu zostać wyświetlone reklamy dostosowane do jego zainteresowań.
   3. Dalsze informacje oraz opcje sprzeciwu wobec gromadzenia danych przez Criteo można znaleźć w polityce prywatności Criteo: http://www.criteo.com/de/privacy/.
 • Program partnerski Amazon
   1. Opieramy się na naszych uzasadnionych interesach (tj. interesie w ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO). RODO), jesteśmy uczestnikiem programu partnerskiego Amazon EU, który został zaprojektowany w celu zapewnienia medium dla stron internetowych, za pośrednictwem którego można zarabiać na kosztach reklamy poprzez umieszczanie reklam i linków do Amazon.de. Amazon wykorzystuje pliki cookie do śledzenia pochodzenia zamówień. Amazon może między innymi rozpoznać, że użytkownik kliknął link partnerski na tej stronie.
   2. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Amazon można znaleźć w polityce prywatności firmy: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
 • Newsletter
   1. Za pomocą poniższych informacji informujemy o zawartości naszego biuletynu, a także o procedurze rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz o prawach użytkownika do sprzeciwu. Subskrybując nasz biuletyn, użytkownik wyraża zgodę na jego otrzymywanie oraz na opisane procedury.
   2. Treść biuletynu: Biuletyny, wiadomości e-mail i inne powiadomienia elektroniczne zawierające informacje reklamowe (zwane dalej "biuletynem") wysyłamy wyłącznie za zgodą odbiorcy lub na podstawie upoważnienia prawnego. Jeśli treść biuletynu jest wyraźnie opisana podczas rejestracji do biuletynu, jest to decydujące dla zgody użytkownika. W przeciwnym razie nasze biuletyny zawierają informacje o naszych produktach, ofertach, promocjach i naszej firmie.
   3. Double opt-in i logowanie: Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w ramach tzw. procedury double opt-in. Oznacza to, że po rejestracji użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się przy użyciu adresów e-mail innych osób. Subskrypcje biuletynu są rejestrowane w celu udowodnienia procesu rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie czasu rejestracji i potwierdzenia, a także adresu IP. Rejestrowane są również zmiany danych użytkownika przechowywanych przez dostawcę usług mailingowych.
   4. Dostawca usług mailingowych: Newsletter jest wysyłany przez ActiveCampaign, LLC ("ActiveCampaign"), zwanego dalej "dostawcą usług mailingowych". Z polityką prywatności dostawcy usług mailingowych można zapoznać się tutaj: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/.
   5. Ponadto, zgodnie z własnymi informacjami, dostawca usług mailingowych może wykorzystywać te dane w formie pseudonimowej, tj. bez przypisania do użytkownika, w celu optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. w celu technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newslettera lub do celów statystycznych w celu ustalenia, z jakich krajów pochodzą odbiorcy. Dostawca usług mailingowych nie wykorzystuje jednak danych odbiorców naszego newslettera, aby samodzielnie do nich pisać lub przekazywać je stronom trzecim.
   6. Dane rejestracyjne: Aby zarejestrować się do newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail. Opcjonalnie prosimy o podanie imienia i nazwiska, abyśmy mogli zwrócić się do Ciebie osobiście w newsletterze.
   7. Pomiar wydajności - newslettery zawierają tak zwany "web-beacon", tj. plik wielkości piksela, który jest pobierany z serwera dostawcy usług mailingowych po otwarciu newslettera. W ramach tego pobierania początkowo gromadzone są informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie, a także adres IP i czas pobrania. Informacje te są wykorzystywane do technicznego ulepszania usług w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe i ich zachowania czytelnicze w oparciu o ich lokalizacje wyszukiwania (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasy dostępu. Badania statystyczne obejmują również określenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i które linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te można przypisać do poszczególnych odbiorców newslettera. Jednak ani my, ani dostawca usług mailingowych nie staramy się obserwować poszczególnych użytkowników. Analizy służą nam bardziej do rozpoznawania nawyków czytelniczych naszych użytkowników i dostosowywania do nich naszych treści lub wysyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.
   8. Niemcy: Newsletter jest wysyłany, a sukces jest mierzony na podstawie zgody odbiorcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO w związku z § 7 ust. 2 nr 3 UWG lub na podstawie upoważnienia prawnego zgodnie z § 7 ust. 3 UWG.
   9. Austria: Newsletter jest wysyłany i sukces jest mierzony na podstawie zgody odbiorców zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 RODO w połączeniu z § 107 ust. 2 TKG lub na podstawie upoważnienia prawnego zgodnie z § 107 ust. 2 i 3 TKG.
   10. Proces rejestracji jest rejestrowany na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO i służy jako dowód zgody na otrzymywanie newslettera.
   11. Rezygnacja/odwołanie - Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, tj. odwołać swoją zgodę. Link do anulowania biuletynu znajduje się na końcu każdego biuletynu. Jeśli użytkownicy zarejestrowali się tylko w celu otrzymywania newslettera i anulowali tę rejestrację, ich dane osobowe zostaną usunięte.
 • Integracja usług i treści stron trzecich
  1. W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) korzystamy z treści lub ofert usług stron trzecich w ramach naszej oferty online. RODO) treści lub oferty usług dostawców zewnętrznych w celu zintegrowania ich treści i usług, takich jak filmy wideo lub czcionki (zwane dalej jednolicie "treściami"). Zawsze zakłada to, że zewnętrzni dostawcy tych treści rozpoznają adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie byliby w stanie wysłać treści do jego przeglądarki. Adres IP jest zatem wymagany do wyświetlenia tych treści. Staramy się korzystać wyłącznie z treści, których odpowiedni dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie do dostarczania treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również wykorzystywać tak zwane znaczniki pikselowe (niewidoczne elementy graficzne, znane również jako "web beacons") do celów statystycznych lub marketingowych. Znaczniki pikselowe mogą być wykorzystywane do analizy informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Pseudonimizowane informacje mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać, między innymi, informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas wizyty i inne informacje o korzystaniu z naszej oferty online, a także mogą być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.
  2. Poniższa prezentacja zawiera przegląd dostawców zewnętrznych i ich treści, wraz z linkami do ich oświadczeń o ochronie danych, które zawierają dalsze informacje na temat przetwarzania danych oraz, w niektórych przypadkach już tutaj wspomnianych, opcje rezygnacji:
 • Jeśli nasi klienci korzystają z usług płatniczych stron trzecich (np. PayPal lub Sofortüberweisung), obowiązują warunki i informacje o ochronie danych odpowiednich dostawców zewnętrznych, do których można uzyskać dostęp w ramach odpowiednich witryn internetowych lub aplikacji transakcyjnych.
 • Mapy dostarczane przez usługę "Google Maps" zewnętrznego dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
 • Funkcje usługi Google+ są zintegrowane z naszą ofertą online. Funkcje te są oferowane przez zewnętrznego dostawcę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Google+, możesz połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem Google+, klikając przycisk Google+. Dzięki temu Google może powiązać wizytę na naszych stronach z kontem użytkownika. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Google+. Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Funkcje usługi Instagram są zintegrowane z naszą ofertą online. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Instagramie, może połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać wizytę na naszych stronach z kontem użytkownika. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram. Polityka prywatności:http://instagram.com/about/legal/privacy/.
 • W ramach naszej oferty online korzystamy z funkcji marketingowych (tzw. "LinkedIn Insight Tag") sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z naszych stron zawierających funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany, że użytkownik odwiedził naszą witrynę za pomocą adresu IP. Za pomocą LinkedIn Insight Tag możemy w szczególności analizować sukces naszych kampanii w LinkedIn lub określać dla nich grupy docelowe na podstawie interakcji użytkowników z naszą ofertą online. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w LinkedIn, LinkedIn może przypisać jego interakcje z naszą ofertą online do jego konta użytkownika. Nawet jeśli użytkownik kliknie przycisk "Poleć" LinkedIn i jest zalogowany na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn może powiązać wizytę użytkownika na naszej stronie internetowej z użytkownikiem i jego kontem użytkownika. LinkedIn jest certyfikowany w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskimi przepisami o ochronie danych(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, rezygnacja: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • Używamy wtyczek społecznościowych z sieci społecznościowej Pinterest, która jest obsługiwana przez Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest"). Gdy użytkownik odwiedza stronę zawierającą taką wtyczkę, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Wtyczka przesyła dane dziennika do serwera Pinterest w USA. Te dane dziennika mogą zawierać adres IP użytkownika, adres odwiedzanych stron internetowych, które również zawierają funkcje Pinterest, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania, korzystanie z Pinterest i plików cookie. Polityka prywatności: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
 • Funkcje usługi lub platformy Twitter (zwanej dalej "Twitter") mogą być zintegrowane z naszą ofertą online. Twitter jest usługą świadczoną przez Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Funkcje te obejmują prezentację naszych postów na Twitterze w ramach naszej oferty online, link do naszego profilu na Twitterze oraz możliwość interakcji z postami i funkcjami Twittera, a także mierzenie, czy użytkownicy docierają do naszej oferty online za pośrednictwem reklam umieszczonych przez nas na Twitterze (tzw. pomiar konwersji). Twitter jest certyfikowany w ramach porozumienia Privacy Shield, a tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskimi przepisami o ochronie danych(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Polityka prywatności: https://twitter.com/de/privacy, opt-out: https://twitter.com/personalization.
 • Używamy wtyczek społecznościowych z sieci społecznościowej Tumblr, która jest obsługiwana przez Tumblr, Inc. z siedzibą pod adresem 35 East 21st Street, 10E, New York, NY 10010, USA ("Tumblr "). Gdy użytkownik odwiedza stronę zawierającą taką wtyczkę, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Tumblr. Wtyczka przesyła dane dziennika do serwera Tumblr w USA. Te dane dziennika mogą zawierać adres IP użytkownika, adres odwiedzanych stron internetowych, które również zawierają funkcje Tumblr, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania, korzystanie z Tumblr i plików cookie. Polityka prywatności: https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.
 • Korzystamy z funkcji sieci XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z naszych stron zawierających funkcje Xing, nawiązywane jest połączenie z serwerami Xing. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, w procesie tym nie są przechowywane żadne dane osobowe. W szczególności nie są przechowywane żadne adresy IP ani oceniane zachowania użytkowników. Polityka prywatności: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
 • Analiza i optymalizacja stron internetowych za pomocą usługi Hotjar, świadczonej przez zewnętrznego dostawcę Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa. Hotjar może być używany do śledzenia ruchów na stronach internetowych, na których Hotjar jest używany (tzw. mapy cieplne). Na przykład możliwe jest rozpoznanie, jak daleko użytkownicy przewijają stronę, które przyciski klikają i jak często. Rejestrowane są również dane techniczne, takie jak wybrany język, system, rozdzielczość ekranu i typ przeglądarki. Profile użytkowników mogą być tworzone, przynajmniej tymczasowo, podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Hotjar może być również wykorzystywany do uzyskiwania informacji zwrotnych bezpośrednio od użytkowników witryny. W ten sposób uzyskujemy cenne informacje, aby nasze strony internetowe były jeszcze szybsze i bardziej przyjazne dla klientów. Polityka prywatności: https://www.hotjar.com/privacy. Rezygnacja: https://www.hotjar.com/opt-out
 • Zewnętrzny kod frameworka JavaScript "jQuery", dostarczany przez zewnętrznego dostawcę jQuery Foundation,https://jquery.org.