Preskočiť na obsah

Vitajte v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Smarticle.

Smarticle je ponuka spoločnosti 3D-Zeitschrift GmbH

Posledná úprava: 19. júla 2018

Keď využívate služby Smarticle, zverujete nám svoje údaje. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú povahu, rozsah a účel spracovania osobných údajov (ďalej len "údaje") v rámci našej online ponuky a súvisiacich webových stránok, funkcií a obsahu, ako aj externých online prezentácií, ako je napríklad náš profil na sociálnych sieťach. (ďalej spoločne len "online ponuka"). Pokiaľ ide o použité pojmy, ako sú "osobné údaje" alebo ich "spracovanie", odkazujeme na definície uvedené v článku 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

3D-Zeitschrift GmbH

Smarticle

Dachsteinstr 6
83373 Taching am See
Taching am See, Nemecko

Konateľ: Holger Meyer
E-mail: hello@smarticle.com

Zápis do registra
Zápis do obchodného registra
Registračný súd: AG Traunstein
Číslo registra: HRB 28456

Identifikačné číslo pre daň z predaja
Identifikačné číslo pre daň z predaja podľa § 27a zákona o dani z predaja: DE813571278

Typy spracúvaných údajov

 • Inventárne údaje (napr. mená, adresy).
 • Kontaktné údaje (napr. e-mail, telefónne čísla).
 • Obsahové údaje (napr. textové záznamy, fotografie, videá).
 • Údaje o zmluve (napr. predmet zmluvy, termín, kategória zákazníka).
 • Platobné údaje (napr. bankové údaje, história platieb).
 • Údaje o používaní (napr. navštívené webové stránky, záujem o obsah, čas prístupu).
 • Meta/komunikačné údaje (napr. informácie o zariadení, IP adresy).

Nespracúvajú sa žiadne osobitné kategórie údajov (čl. 9 ods. 1 GDPR).

Kategórie dotknutých osôb, ktorých sa spracúvanie týka:

 • Zákazníci / zainteresované strany / dodávatelia.
 • Návštevníci a používatelia online ponuky.

V ďalšom texte označujeme dotknuté osoby údajov aj súhrnne ako "používatelia".

Účel spracovania

 • Poskytovanie webovej stránky, jej obsahu a funkcií.
 • Poskytovanie zmluvných služieb, servisu a starostlivosti o zákazníkov.
 • Odpovedanie na kontaktné otázky a komunikácia s používateľmi.
 • Marketing, reklama a prieskum trhu.
 • Bezpečnostné opatrenia.
 • Príslušné právne základy

V súlade s čl. 13 GDPR vás informujeme o právnom základe nášho spracovania údajov. Ak právny základ nie je uvedený v zásadách ochrany osobných údajov, platí nasledovné Právnym základom na získanie súhlasu je čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR, právnym základom na spracúvanie na účely plnenia našich služieb a vykonávania zmluvných opatrení a odpovedania na otázky je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, právnym základom na spracúvanie na účely plnenia našich zákonných povinností je čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a právnym základom na spracúvanie na ochranu našich oprávnených záujmov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. V prípade, že si spracúvanie osobných údajov vyžadujú životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, ako právny základ slúži čl. 6 ods. 1 písm. d GDPR.

 • Zmeny a aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

Žiadame vás, aby ste sa pravidelne informovali o obsahu našich zásad ochrany osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov zmeníme hneď, ako si to vyžiadajú zmeny v nami vykonávanom spracúvaní údajov. Budeme vás informovať hneď, ako si zmeny budú vyžadovať akt spolupráce z vašej strany (napr. súhlas) alebo iné individuálne oznámenie.

 • Bezpečnostné opatrenia

Prijímame primerané technické a organizačné opatrenia v súlade s čl. 32 GDPR, pričom zohľadňujeme stav techniky, náklady na realizáciu a povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj riziko rôznej pravdepodobnosti a závažnosti pre práva a slobody fyzických osôb, aby sme zabezpečili úroveň bezpečnosti primeranú riziku; opatrenia zahŕňajú najmä zabezpečenie dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov prostredníctvom kontroly fyzického prístupu k údajom, ako aj prístupu, vkladania, zverejňovania, zabezpečenia dostupnosti a ich oddelenia. Okrem toho sme zaviedli postupy, ktoré zaručujú výkon práv dotknutých osôb, vymazanie údajov a reakciu na ohrozenie údajov. Okrem toho zohľadňujeme ochranu osobných údajov už pri vývoji alebo výbere hardvéru, softvéru a postupov v súlade so zásadou ochrany údajov prostredníctvom návrhu technológií a predvolených nastavení šetrných k ochrane údajov (článok 25 GDPR).

Bezpečnostné opatrenia zahŕňajú najmä šifrovaný prenos údajov medzi vaším prehliadačom a naším serverom.

 • Spolupráca so spracovateľmi a tretími stranami

Ak v rámci nášho spracovania údajov poskytneme údaje iným osobám a spoločnostiam (spracovateľom alebo tretím stranám), prenesieme im ich alebo im inak umožníme prístup k údajom, uskutoční sa to len na základe zákonného povolenia (napr. ak je prenos údajov tretím stranám, ako sú poskytovatelia platobných služieb, nevyhnutný na plnenie zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR), ak ste s tým súhlasili, ak to stanovuje zákonná povinnosť alebo na základe našich oprávnených záujmov (napr. pri využívaní sprostredkovateľov, webhostingov atď.).

Ak spracovaním údajov poveríme tretie strany na základe tzv. zmluvy o spracovaní objednávky, deje sa tak na základe čl. 28 GDPR.

 • Prenosy do tretích krajín

Ak spracúvame údaje v tretej krajine (t. j. mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)) alebo ak k tomu dochádza v súvislosti s využívaním služieb tretích strán alebo sprístupnením či prenosom údajov tretím stranám, uskutoční sa to len vtedy, ak sa tak deje na splnenie našich (pred)zmluvných povinností, na základe vášho súhlasu, na základe zákonnej povinnosti alebo na základe našich oprávnených záujmov. Na základe zákonných alebo zmluvných oprávnení spracúvame alebo necháme spracúvať údaje v tretej krajine len vtedy, ak sú splnené osobitné požiadavky článku 44 a nasl. GDPR sú splnené. To napríklad znamená, že spracúvanie prebieha na základe osobitných záruk, ako je úradne uznané určenie úrovne ochrany údajov zodpovedajúcej EÚ (napr. pre USA prostredníctvom "Privacy Shield") alebo dodržiavanie úradne uznaných osobitných zmluvných záväzkov (tzv. "štandardných zmluvných doložiek").

 • Práva dotknutých osôb
   1. Máte právo požiadať o potvrdenie, či sa predmetné údaje spracúvajú, a požadovať informácie o týchto údajoch, ako aj ďalšie informácie a kópiu údajov v súlade s čl. 15 GDPR.
   2. V súlade s tým máte. Čl. 16 GDPR máte právo požadovať doplnenie údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo opravu nepresných údajov, ktoré sa vás týkajú.
   3. V súlade s čl. 17 GDPR máte právo požadovať okamžité vymazanie príslušných údajov alebo prípadne požadovať obmedzenie spracúvania údajov v súlade s čl. 18 GDPR.
   4. V súlade s čl. 20 GDPR máte právo požiadať o získanie údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a požiadať o ich prenos k iným prevádzkovateľom.
   5. Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu v súlade s čl. 77 GDPR.
 • Právo na zrušenie
   1. Máte právo odvolať svoj súhlas v súlade s čl. 7 ods. 3 GDPR s účinnosťou do budúcnosti.
 • Právo namietať
   1. V súlade s čl. 21 GDPR môžete kedykoľvek namietať proti budúcemu spracúvaniu údajov, ktoré sa vás týkajú. Namietať môžete najmä proti spracúvaniu na účely priameho marketingu.
 • Súbory cookie a právo namietať proti priamemu marketingu
   1. Používame dočasné a trvalé súbory cookie, t. j. malé súbory, ktoré sa ukladajú v zariadeniach používateľov (vysvetlenie pojmu a funkcie nájdete v poslednej časti týchto zásad ochrany osobných údajov). Niektoré zo súborov cookie sa používajú na bezpečnostné účely alebo sú potrebné na prevádzku našich online služieb (napr. na zobrazenie webovej stránky) alebo na uloženie rozhodnutia používateľa pri potvrdení banneru so súbormi cookie. Okrem toho my alebo naši technologickí partneri používame súbory cookie na meranie dosahu a marketingové účely, o ktorých sú používatelia informovaní v rámci týchto zásad ochrany osobných údajov.
   2. Všeobecný nesúhlas s používaním súborov cookie používaných na účely online marketingu je možné vyjadriť v prípade veľkého počtu služieb, najmä v prípade sledovania, prostredníctvom americkej stránkyhttp://www.aboutads.info/choices/oderna stránke EÚhttp://www.youronlinechoices.com/. Okrem toho možno ukladanie súborov cookie dosiahnuť ich vypnutím v nastaveniach prehliadača. Upozorňujeme, že potom možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.
 • Vymazanie údajov
   1. Nami spracúvané údaje budú vymazané alebo ich spracovanie bude obmedzené v súlade s čl. 17 a 18 GDPR. Ak to nie je výslovne uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, nami uložené údaje budú vymazané, akonáhle už nebudú potrebné na zamýšľaný účel a vymazanie nebude v rozpore so zákonnými povinnosťami uchovávania údajov. Ak sa údaje nevymažú, pretože sú potrebné na iné a zákonom povolené účely, ich spracovanie sa obmedzí. To znamená, že údaje sú zablokované a nespracúvajú sa na iné účely. Týka sa to napríklad údajov, ktoré sa musia uchovávať z dôvodov obchodného alebo daňového práva.
   2. Nemecko: V súlade so zákonnými požiadavkami sa údaje uchovávajú 6 rokov v súlade s § 257 ods. 1 HGB (obchodné knihy, inventárne súpisy, počiatočné súvahy, ročné účtovné závierky, obchodné listy, účtovné doklady atď. a 10 rokov v súlade s § 147 ods. 1 AO (účtovné knihy, záznamy, správy o hospodárení, účtovné doklady, obchodné a podnikateľské listy, dokumenty dôležité pre zdaňovanie atď.
   3. Rakúsko: V súlade so zákonnými požiadavkami sa uchovávajú najmä 7 rokov v súlade s § 132 ods. 1 BAO (účtovné doklady, príjmové/výdavkové doklady, účty, potvrdenia, obchodné písomnosti, výkaz príjmov a výdavkov atď), 22 rokov v súvislosti s nehnuteľnosťami a 10 rokov v prípade dokladov v súvislosti s elektronicky poskytovanými službami, telekomunikačnými, rozhlasovými a televíznymi službami, ktoré sa poskytujú nepodnikateľom v členských štátoch EÚ a na ktoré sa využíva systém Mini-One-Stop-Shop (MOSS).
 • Poskytovanie zmluvných služieb
   1. Spracúvame inventárne údaje (napr. mená a adresy, ako aj kontaktné údaje používateľov), zmluvné údaje (napr. využívané služby, mená kontaktných osôb, informácie o platbách) na účely plnenia našich zmluvných záväzkov a služieb v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b). GDPR. Údaje označené ako povinné v online formulároch sú potrebné na uzavretie zmluvy.
   2. Používatelia si môžu voliteľne vytvoriť používateľské konto, v ktorom si môžu prezerať najmä svoje objednávky. V rámci procesu registrácie sa používateľom oznamujú požadované povinné údaje. Používateľské účty nie sú verejné a vyhľadávače ich nemôžu indexovať. Ak používatelia zrušia svoj používateľský účet, ich údaje sa v súvislosti s používateľským účtom vymažú s výhradou, že ich uchovávanie je nevyhnutné z obchodných alebo daňových dôvodov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR. Používatelia sú zodpovední za zálohovanie svojich údajov pred ukončením zmluvy v prípade zrušenia. Sme oprávnení nenávratne vymazať všetky údaje používateľov uložené počas trvania zmluvy.
   3. V rámci registrácie a obnovených prihlásení, ako aj využívania našich online služieb ukladáme IP adresu a čas príslušnej akcie používateľa. Tieto údaje sa ukladajú na základe našich oprávnených záujmov a záujmov používateľa na ochranu pred zneužitím a iným neoprávneným použitím. Tieto údaje sa neposkytujú tretím stranám, pokiaľ to nie je nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov alebo pokiaľ na to neexistuje zákonná povinnosť v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR.
   4. Údaje o používaní (napr. navštívené webové stránky v rámci našej online ponuky, záujem o naše produkty) a údaje o obsahu (napr. záznamy v kontaktnom formulári alebo v profile používateľa) spracúvame na reklamné účely v profile používateľa, napr. na zobrazovanie informácií o produktoch používateľom na základe služieb, ktoré doteraz využívali.
   5. Vymazanie sa uskutočňuje po uplynutí zákonných záručných a porovnateľných povinností, potreba uchovávania údajov sa prehodnocuje každé tri roky; v prípade zákonných archivačných povinností sa vymazanie uskutočňuje po ich uplynutí (koniec povinnosti uchovávania podľa obchodného práva (6 rokov) a daňového práva (10 rokov)); informácie v zákazníckom účte zostávajú až do ich vymazania.
 • Informácie o úvere
  1. V prípade zálohových platieb (napr. pri nákupe na účet) si vyhradzujeme právo získať identifikačné a úverové údaje na účely posúdenia úverového rizika na základe matematicko-štatistických postupov od špecializovaných poskytovateľov služieb (úverových agentúr), aby sme zabezpečili naše oprávnené záujmy.
  2. V rámci úverovej správy odovzdávame nasledujúce osobné údaje zákazníka (meno, poštová adresa, dátum narodenia, údaje o type zmluvy, bankové údaje) nasledujúcim úverovým agentúram:
   1. Informácie získané od úverových agentúr o štatistickej pravdepodobnosti omeškania platby spracúvame v rámci príslušného diskrečného rozhodnutia o vzniku, plnení a ukončení zmluvného vzťahu. Vyhradzujeme si právo odmietnuť platbu na účet alebo inú zálohovú platbu v prípade negatívneho výsledku kontroly bonity.
   2. Rozhodnutie o tom, či zaplatíme zálohu, sa v súlade s čl. 22 GDPR prijíma výlučne na základe automatizovaného rozhodnutia v jednotlivých prípadoch, ktoré náš softvér vykonáva na základe informácií poskytnutých úverovou agentúrou.
   3. Ak od vás získame výslovný súhlas, právnym základom pre úverovú správu a prenos údajov zákazníka úverovým agentúram je súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a, 7 GDPR. Ak súhlas nezískate, právnym základom je náš oprávnený záujem na zabezpečení vašej pohľadávky na platbu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f. GDPR.
 • Nadviazanie kontaktu
   1. Pri kontaktovaní (prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu) sa údaje používateľa spracúvajú na účely spracovania kontaktného dopytu a jeho vybavenia v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
   2. Údaje používateľa môžu byť uložené v našom systéme na riadenie vzťahov so zákazníkmi (ďalej len "systém CRM") alebo v porovnateľnej organizácii na spracovanie dopytov.
   3. Používame systém CRM "Helpdesk" poskytovateľa Help Scout Inc, 131 Tremont St, Boston, MA 02111-1338, USA) na základe našich oprávnených záujmov (efektívne a rýchle spracovanie otázok používateľov). Na tento účel sme so spoločnosťou Help Scout uzavreli zmluvu s tzv. štandardnými zmluvnými doložkami, v ktorej sa spoločnosť Help Scout zaväzuje spracúvať údaje používateľov len v súlade s našimi pokynmi a dodržiavať úroveň ochrany údajov v EÚ. Help Scout je tiež certifikovaný v rámci dohody Privacy Shield a ponúka tak ďalšiu záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzX1AAK&status=Active).
   4. Požiadavky vymažeme, ak už nie sú potrebné. Každé dva roky prehodnocujeme potrebu; dotazy od zákazníkov, ktorí majú zákaznícky účet, uchovávame trvalo a pri vymazávaní odkazujeme na údaje o zákazníckom účte. V prípade zákonných povinností archivácie sa vymazanie uskutoční po ich uplynutí (koniec povinnosti uchovávania podľa obchodného práva (6 rokov) a daňového práva (10 rokov)).
 • Pripomienky a príspevky
   1. Ak používatelia zanechajú komentáre alebo iné príspevky, ich IP adresy sa uchovávajú na základe našich oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR po dobu 7 dní. GDPR po dobu 7 dní.
   2. Robí sa to z dôvodu našej bezpečnosti pre prípad, že by niekto v komentároch a príspevkoch zanechal nezákonný obsah (urážky, zakázaná politická propaganda atď.). V takom prípade môžeme byť my sami za komentár alebo príspevok trestne stíhaní, a preto nás zaujíma totožnosť autora.
 • Získavanie profilových obrázkov zo služby Gravatar

V rámci našej online ponuky a najmä v blogu používame službu Gravatar spoločnosti Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA.

Gravatar je služba, v ktorej sa používatelia môžu zaregistrovať a ukladať profilové obrázky a svoje e-mailové adresy. Ak používatelia zanechávajú príspevky alebo komentáre na iných online prezentáciách (najmä v blogoch) s príslušnou e-mailovou adresou, ich profilové obrázky sa môžu zobrazovať vedľa príspevkov alebo komentárov. Na tento účel sa e-mailová adresa, ktorú používatelia poskytli, prenáša do služby Gravatar v zašifrovanej podobe na účely kontroly, či je pre ňu uložený profil. Toto je jediný účel prenosu e-mailovej adresy a nebude použitá na žiadny iný účel, ale bude následne vymazaná.

Gravatar sa používa na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, keďže Gravatar používame na to, aby sme autorom príspevkov a komentárov ponúkli možnosť personalizovať svoje príspevky profilovým obrázkom.

Spoločnosť Automattic je certifikovaná v rámci dohody Privacy Shield a ponúka tak záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu osobných údajov(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

Zobrazením obrázkov sa Gravatar dozvie IP adresu používateľa, pretože tá je potrebná na komunikáciu medzi prehliadačom a online službou. Ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťou Gravatar nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Ak používatelia nechcú, aby sa v komentároch zobrazoval obrázok používateľa prepojený s ich e-mailovou adresou v službe Gravatar, mali by na komentovanie použiť e-mailovú adresu, ktorá nie je uložená v službe Gravatar. Chceli by sme tiež upozorniť, že je možné použiť aj anonymnú e-mailovú adresu alebo nepoužiť žiadnu e-mailovú adresu, ak si používatelia neželajú, aby sa ich vlastná e-mailová adresa odosielala do služby Gravatar. Používatelia môžu úplne zabrániť prenosu údajov tým, že nebudú používať náš systém komentárov.

 • Kontrola proti spamu Akismet

Naša webová lokalita používa službu "Akismet", ktorú poskytuje spoločnosť Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA. Používa sa na základe našich oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Táto služba sa používa na rozlíšenie komentárov od skutočných ľudí od spamových komentárov. Na tento účel sa všetky komentáre odosielajú na server v USA, kde sa analyzujú a uchovávajú štyri dni na účely porovnania. Ak bol komentár klasifikovaný ako spam, údaje sa uchovávajú aj po uplynutí tohto obdobia. Tieto údaje zahŕňajú zadané meno, e-mailovú adresu, IP adresu, obsah komentára, odkaz, údaje o použitom prehliadači a počítačovom systéme a čas zadania.

Spoločnosť Automattic je certifikovaná v rámci dohody Privacy Shield a ponúka tak záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťou Akismet nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Používatelia môžu používať pseudonymy alebo sa rozhodnúť nezadať svoje meno alebo e-mailovú adresu. Prenosu údajov môžete úplne zabrániť tým, že nebudete používať náš systém komentárov. Bola by to škoda, ale bohužiaľ nevidíme iné alternatívy, ktoré by fungovali rovnako efektívne.

 • Zhromažďovanie prístupových údajov a protokolových súborov
   1. Zhromažďujeme na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f. GDPR zhromažďujeme údaje o každom prístupe na server, na ktorom sa táto služba nachádza (tzv. logovacie súbory servera). Údaje o prístupe zahŕňajú názov webovej stránky, ku ktorej sa pristupuje, súbor, dátum a čas prístupu, množstvo prenesených údajov, oznámenie o úspešnom prístupe, typ a verziu prehliadača, operačný systém používateľa, URL odkazu (predtým navštívená stránka), IP adresu a poskytovateľa, ktorý žiadosť podal.
   2. Informácie zo súborov denníka sa z bezpečnostných dôvodov (napr. na vyšetrovanie zneužitia alebo podvodu) uchovávajú maximálne sedem dní a potom sa vymažú. Údaje, ktorých ďalšie uchovávanie je potrebné na účely dokazovania, sú z vymazania vylúčené až do konečného objasnenia príslušného incidentu.
 • Online prítomnosť v sociálnych médiách
   1. Udržiavame online prítomnosť v rámci sociálnych sietí a platforiem s cieľom komunikovať so zákazníkmi, záujemcami a používateľmi, ktorí sú tam aktívni, a informovať ich o našich službách. Pri prístupe k príslušným sieťam a platformám platia podmienky a usmernenia o spracovaní údajov ich príslušných prevádzkovateľov.
   2. Ak nie je v našich zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, spracúvame údaje používateľov, ak s nami komunikujú v rámci sociálnych sietí a platforiem, napr. píšu príspevky na našich online prezentáciách alebo nám posielajú správy.
 • Súbory cookie a meranie dosahu
   1. Súbory cookie sú časti informácií, ktoré sa prenášajú z nášho webového servera alebo webových serverov tretích strán do webového prehliadača používateľa a ukladajú sa tam na neskoršie načítanie. Súbory cookie môžu byť malé súbory alebo iné typy ukladania informácií.
   2. Používame "session cookies", ktoré sa ukladajú len počas trvania aktuálnej návštevy našej online prezentácie (napr. na umožnenie uloženia stavu prihlásenia alebo funkcie nákupného košíka, a teda vôbec používania našej online ponuky). V súbore cookie relácie sa ukladá náhodne vygenerované jedinečné identifikačné číslo, tzv. identifikátor relácie. Súbor cookie obsahuje aj informácie o svojom pôvode a dobe uloženia. Tieto súbory cookie nemôžu ukladať žiadne iné údaje. Súbory cookie relácie sa vymažú, keď ukončíte používanie našej webovej stránky a napríklad sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač.
   3. Používatelia sú informovaní o používaní súborov cookie v súvislosti s pseudonymizovaným meraním dosahu v rámci týchto zásad ochrany osobných údajov.
   4. Ak používatelia nechcú, aby sa súbory cookie ukladali v ich počítači, sú požiadaní, aby deaktivovali príslušnú možnosť v systémových nastaveniach svojho prehliadača. Uložené súbory cookie možno vymazať v systémových nastaveniach prehliadača. Vylúčenie súborov cookie môže viesť k funkčným obmedzeniam tejto online ponuky.
   5. Nesúhlas s používaním súborov cookie na účely merania dosahu a reklamy môžete vyjadriť prostredníctvom deaktivačnej stránky sieťovej reklamnej iniciatívy(http://optout.networkadvertising.org/) a dodatočne na webovej stránke USA(http://www.aboutads.info/choices) alebo na európskej webovej stránke(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).
 • Služba Google Analytics
   1. Na základe našich oprávnených záujmov (t. j. záujmu o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) používame službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google. GDPR) Google Analytics, služba webovej analýzy spoločnosti Google LLC (ďalej len "Google"). Spoločnosť Google používa súbory cookie. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní online ponuky používateľom sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.
   2. Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci dohody Privacy Shield a ponúka tak záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
   3. Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na analýzu používania našej online ponuky používateľmi, na zostavenie správ o aktivitách v rámci tejto online ponuky a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním tejto online ponuky a používaním internetu. Zo spracovaných údajov sa môžu vytvoriť pseudonymizované profily používateľov.
   4. Službu Google Analytics používame na zobrazovanie reklám umiestnených spoločnosťou Google a jej partnermi v rámci reklamných služieb len tým používateľom, ktorí prejavili záujem aj o našu online ponuku alebo ktorí majú určité charakteristiky (napr. záujmy o určité témy alebo produkty určené na základe navštívených webových stránok), ktoré odovzdávame spoločnosti Google (tzv. "remarketing" alebo "publiká Google Analytics"). Pomocou remarketingových publik chceme tiež zabezpečiť, aby naše reklamy zodpovedali potenciálnemu záujmu používateľov a neboli obťažujúce.
   5. Službu Google Analytics používame len s aktivovanou anonymizáciou IP. To znamená, že IP adresa používateľov je spoločnosťou Google skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných signatárskych štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti.
   6. IP adresa prenášaná prehliadačom používateľa sa nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google. Používatelia môžu zabrániť ukladaniu súborov cookie príslušným nastavením softvéru svojho prehliadača; používatelia môžu tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní údajov vytvorených súborom cookie a súvisiacich s používaním online ponuky a v spracovaní týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod týmto odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
   7. Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Google, možnostiach nastavenia a námietky nájdete na webových stránkach spoločnosti Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners("Používanie údajov spoločnosťou Google pri používaní webových stránok alebo aplikácií našich partnerov"),https://policies.google.com/technologies/ads("Používanie údajov na reklamné účely"),https://adssettings.google.com/authenticated("Správa informácií, ktoré spoločnosť Google používa na zobrazovanie reklamy").
 • Služby Google Re/Marketing
   1. Na základe našich oprávnených záujmov (t. j. záujmu o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) používame služby Google Re/Marketing. GDPR) marketingové a remarketingové služby (skrátene "marketingové služby Google") spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (ďalej len "Google").
   2. Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci dohody Privacy Shield a ponúka tak záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu osobných údajov(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
   3. Marketingové služby spoločnosti Google nám umožňujú cielenejšie zobrazovanie reklám pre našu webovú lokalitu a na nej, aby sa používateľom zobrazovali len reklamy, ktoré potenciálne zodpovedajú ich záujmom. Ak sa napríklad používateľovi zobrazujú reklamy na produkty, o ktoré prejavil záujem na iných webových stránkach, označuje sa to ako "remarketing". Na tieto účely sa pri prístupe na naše a iné webové stránky, na ktorých sú aktívne marketingové služby spoločnosti Google, vykoná kód od spoločnosti Google priamo spoločnosťou Google a do webovej stránky sa integrujú takzvané (re)marketingové značky (neviditeľná grafika alebo kód, známe aj ako "web beacons"). S ich pomocou sa v zariadení používateľa uloží individuálny súbor cookie, t. j. malý súbor (namiesto súborov cookie sa môžu používať aj porovnateľné technológie). Súbory cookie môžu byť nastavené rôznymi doménami vrátane google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com alebo googleadservices.com. Tento súbor zaznamenáva, ktoré webové stránky používateľ navštívil, o aký obsah sa zaujímal a na ktoré ponuky klikol, ako aj technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúcich webových stránkach, čase návštevy a ďalšie informácie o využívaní online ponuky. Zaznamenáva sa aj IP adresa používateľa, pričom informujeme službu Google Analytics, že IP adresa sa skracuje v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných signatárskych štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore a len vo výnimočných prípadoch sa prenáša celá na server Google v USA a skracuje sa tam. IP adresa sa v rámci iných služieb Google nespája s údajmi používateľa. Spoločnosť Google môže uvedené informácie kombinovať aj s takýmito informáciami z iných zdrojov. Ak používateľ následne navštívi iné webové stránky, môžu sa mu zobrazovať reklamy prispôsobené jeho záujmom.
   4. Údaje používateľa sa v rámci marketingových služieb spoločnosti Google spracúvajú pseudonymne. To znamená, že spoločnosť Google neukladá a nespracúva napríklad meno alebo e-mailovú adresu používateľa, ale spracúva príslušné údaje v súvislosti so súbormi cookie v rámci pseudonymných používateľských profilov. To znamená, že z pohľadu spoločnosti Google sa reklamy nespravujú a nezobrazujú pre konkrétne identifikovanú osobu, ale pre vlastníka súboru cookie, bez ohľadu na to, kto je týmto vlastníkom súboru cookie. To neplatí, ak používateľ výslovne povolil spoločnosti Google spracúvať údaje bez tejto pseudonymizácie. Informácie, ktoré marketingové služby spoločnosti Google zhromažďujú o používateľoch, sa prenášajú spoločnosti Google a ukladajú sa na serveroch spoločnosti Google v USA.
   5. Marketingové služby Google, ktoré používame, zahŕňajú online reklamný program "Google AdWords". V prípade služby Google AdWords dostáva každý zákazník služby AdWords iný "konverzný súbor cookie". Súbory cookie preto nie je možné sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords. Informácie zozbierané pomocou súboru cookie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí si zvolili sledovanie konverzií. Zákazníci AdWords zistia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Nezískavajú však žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na osobnú identifikáciu používateľov.
   6. Reklamy tretích strán môžeme integrovať na základe marketingovej služby spoločnosti Google "DoubleClick". Služba DoubleClick používa súbory cookie, ktoré umožňujú spoločnosti Google a jej partnerským webovým stránkam zobrazovať reklamy na základe návštev používateľov na tejto webovej stránke alebo iných webových stránkach na internete.
   7. Reklamy tretích strán môžeme integrovať na základe marketingovej služby Google "AdSense". AdSense používa súbory cookie, aby umožnila spoločnosti Google a jej partnerským webovým stránkam zobrazovať reklamy na základe návštev používateľov na tejto webovej stránke alebo iných webových stránkach na internete.
   8. Môžeme tiež používať službu "Google Optimiser". Služba Google Optimiser nám umožňuje sledovať účinky rôznych zmien na webovej lokalite (napr. zmeny vstupných polí, dizajnu atď.) v rámci tzv. testovania A/B. Na účely tohto testovania sa v zariadeniach používateľov ukladajú súbory cookie. Spracúvajú sa len pseudonymizované údaje používateľov.
   9. Na integráciu a správu analytických a marketingových služieb Google na našej webovej lokalite môžeme používať aj "Google Tag Manager".
   10. Viac informácií o používaní údajov na marketingové účely spoločnosťou Google nájdete na stránke s prehľadom: https://policies.google.com/technologies/ads, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na adresehttps://policies.google.com/privacyabrufbar.
   11. Ak chcete namietať proti reklame založenej na záujmoch prostredníctvom marketingových služieb spoločnosti Google, môžete využiť možnosti nastavenia a odhlásenia, ktoré poskytuje spoločnosť Google: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Facebook, vlastné publiká a marketingové služby Facebooku
   1. Na základe našich oprávnených záujmov v oblasti analýzy, optimalizácie a ekonomickej prevádzky našej online ponuky a na tieto účely sa používa takzvaný "Facebook pixel" sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, alebo ak máte bydlisko v EÚ, spoločnosť Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej len "Facebook
   2. ").
   3. Facebook je certifikovaný v rámci dohody o ochrane súkromia a ponúka tak záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu osobných údajov(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
   4. ).
   5. Pomocou Facebook pixelu je Facebook schopný určiť návštevníkov našej online ponuky ako cieľovú skupinu pre zobrazovanie reklamy (tzv. "Facebook ads
   6. ").
   7. V súlade s tým používame pixel Facebooku na zobrazovanie nami umiestnených reklám na Facebooku len tým používateľom Facebooku, ktorí zároveň prejavili záujem o našu online ponuku alebo ktorí majú určité charakteristiky (napr. záujmy o určité témy alebo produkty určené na základe navštívených webových stránok), ktoré odovzdávame Facebooku (tzv. "vlastné publiká"). Pomocou pixelu Facebooku chceme tiež zabezpečiť, aby naše reklamy na Facebooku zodpovedali potenciálnemu záujmu používateľov a neboli obťažujúce.
   8. Pomocou Facebook pixelu
   9. môžeme tiež sledovať účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu tým, že vidíme, či boli používatelia po kliknutí na reklamu na Facebooku presmerovaní na našu webovú stránku (tzv. "konverzia
   10. ").
   11. Okrem toho pri používaní Facebook pixelu používame dodatočnú funkciu "rozšíreného porovnávania" (údaje ako telefónne čísla, e-mailové adresy alebo Facebook ID používateľov) na vytvorenie cieľových skupín ("vlastné publiká" alebo "podobné publiká") na Facebooku (šifrované). Ďalšie informácie o "rozšírenej synchronizácii
   12. ":
   13. https://www.facebook.com/business/help/611774685654668)
   14. .
   15. Používame aj postup "Custom Audiences from File" (Vlastné publiká zo súboru) sociálnej siete Facebook, Inc. V tomto prípade sa e-mailové adresy príjemcov newslettera nahrávajú na Facebook. Proces nahrávania je šifrovaný. Nahrávanie sa používa výlučne na určenie príjemcov našich reklám na Facebooku. Chceme zabezpečiť, aby sa reklamy zobrazovali len používateľom, ktorí majú záujem o naše informácie a služby
   16. .
   17. Spracovanie údajov spoločnosťou Facebook sa uskutočňuje v rámci zásad používania údajov spoločnosti Facebook. V súlade s tým všeobecné informácie o zobrazovaní reklám na Facebooku nájdete v zásadách používania údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Konkrétne informácie a podrobnosti o Facebook pixeli a jeho fungovaní nájdete v sekcii nápovedy spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
   18. .
   19. Môžete namietať proti zhromažďovaniu údajov prostredníctvom Facebook pixelu a používaniu vašich údajov na zobrazovanie reklám na Facebooku. Ak chcete nastaviť, ktoré typy reklám sa vám budú zobrazovať v rámci Facebooku, môžete prejsť na stránku zriadenú spoločnosťou Facebook a postupovať podľa tam uvedených pokynov týkajúcich sa nastavení pre reklamu založenú na používaní: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Nastavenia sú nezávislé od platformy, t. j. prijímajú sa pre všetky zariadenia, ako sú stolové počítače alebo mobilné zariadenia
   20. .
   21. Proti používaniu súborov cookie používaných na meranie dosahu a na reklamné účely môžete namietať aj prostredníctvom stránky deaktivácie sieťovej reklamnej iniciatívy(http://optout.networkadvertising.org/) a dodatočne na webovej stránke USA(http://www.aboutads.info/choices) alebo na európskej webovej stránke(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).
 • Sociálne zásuvné moduly Facebooku
   1. Na základe našich oprávnených záujmov (t. j. záujmu o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f). GDPR) sociálne pluginy (ďalej len "pluginy") sociálnej siete facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej len "Facebook"). Zásuvné moduly môžu zobrazovať interakčné prvky alebo obsah (napr. videá, grafické alebo textové príspevky) a sú rozpoznateľné podľa jedného z loga Facebooku (biele "f" na modrej dlaždici, výrazy "Like", "Gefällt mir" alebo znak "palec hore") alebo sú označené dodatkom "Facebook Social Plugin". Zoznam a vzhľad sociálnych pluginov Facebooku si môžete pozrieť tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
   2. Facebook je certifikovaný v rámci dohody Privacy Shield a ponúka tak záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
   3. Keď používateľ pristupuje k funkcii tejto online ponuky, ktorá obsahuje takýto plugin, jeho zariadenie nadviaže priame spojenie so servermi Facebooku. Obsah zásuvného modulu prenáša spoločnosť Facebook priamo do zariadenia používateľa a integruje ho do online ponuky. Zo spracovaných údajov sa môžu vytvoriť profily používateľov. Nemáme preto žiadny vplyv na rozsah údajov, ktoré Facebook zhromažďuje pomocou tohto pluginu, a preto používateľov informujeme podľa úrovne našich znalostí.
   4. Integráciou zásuvného modulu získava spoločnosť Facebook informácie o tom, že používateľ navštívil príslušnú stránku online ponuky. Ak je používateľ prihlásený na Facebooku, Facebook môže návštevu priradiť k jeho účtu na Facebooku. Ak používatelia interagujú so zásuvnými modulmi, napríklad kliknutím na tlačidlo Páči sa mi to alebo zanechaním komentára, príslušné informácie sa prenášajú priamo zo zariadenia na Facebook a tam sa ukladajú. Ak používateľ nie je členom Facebooku, Facebook môže aj tak zistiť jeho IP adresu a uložiť ju. Podľa spoločnosti Facebook sa v Nemecku ukladá len anonymizovaná IP adresa.
   5. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Facebook, ako aj príslušné práva a možnosti nastavenia na ochranu súkromia používateľov nájdete v informáciách o ochrane údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.
   6. Ak je používateľ členom Facebooku a nechce, aby Facebook zhromažďoval údaje o ňom prostredníctvom tejto online služby a prepojil ich s jeho členskými údajmi uloženými na Facebooku, musí sa pred používaním našej online služby odhlásiť z Facebooku a vymazať svoje súbory cookie. Ďalšie nastavenia a námietky proti používaniu údajov na reklamné účely sú možné v rámci nastavení profilu Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads alebo prostredníctvom americkej stránkyhttp://www.aboutads.info/choices/ alebo stránky EÚhttp://www.youronlinechoices.com/. Nastavenia sú nezávislé od platformy, t. j. sú prijaté pre všetky zariadenia, ako sú stolové počítače alebo mobilné zariadenia.
 • Jetpack (štatistiky WordPress)
   1. Na základe našich oprávnených záujmov (t. j. záujmu o analýzu, optimalizáciu a hospodárne fungovanie našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) používame plugin Jetpack. GDPR) zásuvný modul Jetpack (tu podfunkcia "Wordpress Stats"), ktorý integruje nástroj na štatistické vyhodnocovanie prístupov návštevníkov a ktorý poskytuje spoločnosť Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA. Jetpack používa takzvané "cookies", textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analyzovať vaše používanie webovej stránky.
   2. Spoločnosť Automattic je certifikovaná v rámci dohody Privacy Shield a ponúka tak záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).
   3. Informácie o vašom používaní tejto webovej lokality, ktoré generuje súbor cookie, sa ukladajú na serveri v USA. Zo spracovaných údajov sa môžu vytvoriť používateľské profily, pričom tieto sa používajú len na analýzu a nie na reklamné účely. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Automattic: https://automattic.com/privacy/ a informácie o súboroch cookie Jetpack: https://jetpack.com/support/cookies/.
 • etracker
   1. Na základe našich oprávnených záujmov (t. j. záujmu o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) používame analytickú službu "etracker". GDPR) využíva analytická služba "etracker" spoločnosti etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg.
   2. Údaje spracúvané spoločnosťou etracker sa môžu použiť na vytvorenie používateľských profilov pod pseudonymom. Na tento účel sa môžu používať súbory cookie. Súbory cookie umožňujú rozpoznať váš prehliadač. Údaje zhromaždené pomocou technológií etracker sa nepoužijú na osobnú identifikáciu návštevníkov našej webovej stránky bez samostatne udeleného súhlasu dotknutej osoby a nebudú sa spájať s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. Okrem toho sa osobné údaje spracúvajú len pre nás, t. j. nezlučujú sa s osobnými údajmi zhromaždenými v rámci iných online ponúk.
   3. Proti zhromažďovaniu a uchovávaniu údajov môžete kedykoľvek namietať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete vzniesť námietku proti zhromažďovaniu a ukladaniu údajov o návštevníkoch do budúcnosti, môžete od spoločnosti etracker získať súbor cookie na odhlásenie prostredníctvom nasledujúceho odkazu, ktorý zabráni spoločnosti etracker v budúcnosti zhromažďovať a ukladať akékoľvek údaje o návštevníkoch z vášho prehliadača: http://www.etracker.de/privacy?et=Account-ID
   4. Opt-out nastaví súbor cookie opt-out s názvom "cntcookie" od spoločnosti etracker. Tento súbor cookie neodstraňujte, pokiaľ si želáte zachovať svoj nesúhlas. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti etracker: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html.
 • Criteo
   1. Na základe našich oprávnených záujmov (t. j. záujmu o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) využívame služby poskytovateľa Criteo GmbH, GewO. GDPR) využívame služby poskytovateľa Criteo GmbH, Gewürzmühlstr. 11, 80538 Mníchov, Nemecko.
   2. Služby spoločnosti Criteo nám umožňujú cielenejšie zobrazovanie reklám pre naše webové stránky a na našich webových stránkach, aby sa používateľom zobrazovali len reklamy, ktoré potenciálne zodpovedajú ich záujmom. Ak sa napríklad používateľovi zobrazujú reklamy na produkty, o ktoré prejavil záujem na iných webových stránkach, označuje sa to ako "remarketing". Na tieto účely sa pri prístupe na naše a iné webové stránky, na ktorých pôsobí spoločnosť Criteo, priamo vykoná kód spoločnosti Criteo a do webovej stránky sa integrujú takzvané (re)marketingové značky (neviditeľná grafika alebo kód, známe aj ako "web beacons"). S ich pomocou sa v zariadení používateľa uloží individuálny súbor cookie, t. j. malý súbor (namiesto súborov cookie sa môžu používať aj porovnateľné technológie). Tento súbor zaznamenáva, ktoré webové stránky používateľ navštívil, aký obsah ho zaujal a na ktoré ponuky klikol, ako aj technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúcich webových stránkach, čase návštevy a ďalšie informácie o využívaní online ponuky. Spoločnosť Criteo môže tiež kombinovať vyššie uvedené informácie s takýmito informáciami z iných zdrojov. Ak používateľ následne navštívi iné webové stránky, môžu sa mu zobrazovať reklamy prispôsobené jeho záujmom.
   3. Ďalšie informácie, ako aj možnosti vzniesť námietku proti zhromažďovaniu údajov spoločnosťou Criteo nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Criteo: http://www.criteo.com/de/privacy/.
 • Partnerský program spoločnosti Amazon
   1. Vychádzame z našich oprávnených záujmov (t. j. záujem o ekonomické fungovanie našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f). GDPR) sme účastníkmi partnerského programu Amazon EU, ktorý bol vytvorený s cieľom poskytnúť webovým stránkam prostriedok, prostredníctvom ktorého je možné získať náklady na reklamu umiestnením reklamy a odkazov na Amazon.de. Spoločnosť Amazon používa súbory cookie na sledovanie pôvodu objednávok. Spoločnosť Amazon môže okrem iného rozpoznať, že ste klikli na partnerský odkaz na tejto webovej stránke.
   2. Viac informácií o používaní údajov spoločnosťou Amazon nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
 • Odosielanie noviniek
   1. Prostredníctvom nasledujúcich informácií vás informujeme o obsahu nášho newslettera, ako aj o postupe registrácie, odosielania a štatistického vyhodnocovania a o vašich právach na námietku. Prihlásením sa na odber nášho newslettera vyjadrujete súhlas s jeho zasielaním a s opísanými postupmi.
   2. Obsah newslettera: Newsletter, e-maily a iné elektronické oznámenia s reklamnými informáciami (ďalej len "newsletter") zasielame len so súhlasom príjemcu alebo na základe zákonného splnomocnenia. Ak je obsah newslettera pri registrácii na odber newslettera výslovne popísaný, je to rozhodujúce pre súhlas používateľa. V opačnom prípade naše newslettre obsahujú informácie o našich produktoch, ponukách, akciách a našej spoločnosti.
   3. Dvojité prihlásenie a prihlásenie: Registrácia na odber nášho newslettera prebieha v rámci tzv. dvojitého prihlásenia. To znamená, že po registrácii dostanete e-mail s výzvou na potvrdenie registrácie. Toto potvrdenie je potrebné, aby sa nikto nemohol zaregistrovať s e-mailovými adresami iných osôb. Prihlásenie na odber informačného bulletinu sa zaznamenáva, aby bolo možné preukázať proces registrácie v súlade so zákonnými požiadavkami. To zahŕňa uloženie času registrácie a potvrdenia, ako aj IP adresy. Zaznamenávajú sa aj zmeny vašich údajov uložené poskytovateľom poštových služieb.
   4. Poskytovateľ mailingových služieb: Newsletter zasiela spoločnosť ActiveCampaign, LLC (ďalej len "ActiveCampaign"), ďalej len "poskytovateľ mailingových služieb". Zásady ochrany osobných údajov poskytovateľa poštových služieb si môžete pozrieť tu: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/.
   5. Okrem toho môže poskytovateľ mailingových služieb podľa vlastných informácií použiť tieto údaje v pseudonymnej forme, t. j. bez priradenia k používateľovi, na optimalizáciu alebo zlepšenie vlastných služieb, napr. na technickú optimalizáciu zasielania a prezentácie informačného bulletinu alebo na štatistické účely s cieľom určiť, z ktorých krajín pochádzajú príjemcovia. Poskytovateľ poštových služieb však údaje našich príjemcov newslettera nepoužíva na to, aby im sám písal alebo ich odovzdával tretím stranám.
   6. Registračné údaje: Na registráciu na odber newslettera stačí zadať svoju e-mailovú adresu. Voliteľne vás požiadame o uvedenie mena, aby sme vás mohli v newsletteri osloviť osobne.
   7. Meranie výkonu - Newsletter obsahuje takzvaný "web-beacon", t. j. súbor vo veľkosti pixelu, ktorý sa načíta zo servera poskytovateľa poštových služieb pri otvorení newslettera. V rámci tohto načítania sa spočiatku zhromažďujú technické informácie, ako sú informácie o prehliadači a vašom systéme, ako aj vaša IP adresa a čas načítania. Tieto informácie sa používajú na technické zlepšenie služieb na základe technických údajov alebo cieľových skupín a ich správania pri čítaní na základe miest načítania (ktoré možno určiť pomocou IP adresy) alebo času prístupu. Štatistické prieskumy zahŕňajú aj určenie, či sa informačné bulletiny otvárajú, kedy sa otvárajú a na ktoré odkazy sa kliká. Z technických dôvodov možno tieto informácie priradiť k jednotlivým príjemcom informačných bulletinov. Našou snahou ani snahou poskytovateľa poštových služieb však nie je sledovať jednotlivých používateľov. Analýzy nám slúžia oveľa viac na rozpoznanie čitateľských návykov našich používateľov a na prispôsobenie nášho obsahu im alebo na zasielanie iného obsahu podľa záujmov našich používateľov.
   8. Nemecko: Newsletter sa zasiela a úspešnosť sa meria na základe súhlasu príjemcu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a, čl. 7 GDPR v spojení s § 7 ods. 2 č. 3 UWG alebo na základe zákonného oprávnenia v súlade s § 7 ods. 3 UWG.
   9. Rakúsko: Newsletter sa zasiela a úspešnosť sa meria na základe súhlasu príjemcov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a, čl. 7 GDPR v spojení s § 107 ods. 2 TKG alebo na základe zákonného oprávnenia v súlade s § 107 ods. 2 a 3 TKG.
   10. Proces registrácie sa zaznamenáva na základe našich oprávnených záujmov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR a slúži ako dôkaz súhlasu so zasielaním informačného bulletinu.
   11. Zrušenie/odvolanie - Odber nášho newslettera môžete kedykoľvek zrušiť, t. j. odvolať svoj súhlas. Odkaz na zrušenie odberu newslettera nájdete na konci každého newslettera. Ak sa používatelia iba zaregistrovali na odber newslettera a túto registráciu zrušili, ich osobné údaje budú vymazané.
 • Integrácia služieb a obsahu tretích strán
  1. Na základe našich oprávnených záujmov (t. j. záujmu o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) používame v rámci našej online ponuky obsah alebo ponuky služieb tretích strán. GDPR) obsah alebo ponuky služieb od poskytovateľov tretích strán s cieľom integrovať ich obsah a služby, ako sú videá alebo písma (ďalej jednotne len "obsah"). To vždy predpokladá, že poskytovatelia tohto obsahu, ktorí sú tretími stranami, rozpoznajú IP adresu používateľa, pretože bez IP adresy by nemohli odoslať obsah do prehliadača. Na zobrazenie tohto obsahu sa preto vyžaduje IP adresa. Snažíme sa používať len obsah, ktorého príslušní poskytovatelia používajú na doručenie obsahu len IP adresu. Poskytovatelia tretích strán môžu na štatistické alebo marketingové účely používať aj tzv. pixelové značky (neviditeľnú grafiku, známu aj ako "web beacons"). Pixelové značky sa môžu používať na analýzu informácií, ako je napríklad návštevnosť stránok tejto webovej lokality. Pseudonymné informácie sa môžu ukladať aj do súborov cookie v zariadení používateľa a môžu okrem iného obsahovať technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúcich webových stránkach, čase návštevy a ďalšie informácie o využívaní našej online ponuky, ako aj byť prepojené s takýmito informáciami z iných zdrojov.
  2. Nasledujúca prezentácia poskytuje prehľad poskytovateľov tretích strán a ich obsahu spolu s odkazmi na ich vyhlásenia o ochrane údajov, ktoré obsahujú ďalšie informácie o spracovaní údajov a v niektorých už tu uvedených prípadoch aj možnosti odhlásenia:
 • Ak naši zákazníci využívajú platobné služby tretích strán (napr. PayPal alebo Sofortüberweisung), platia podmienky a vyhlásenia o ochrane údajov príslušných poskytovateľov tretích strán, ktoré sú prístupné v rámci príslušných webových stránok alebo transakčných aplikácií.
 • Mapy poskytované službou "Google Maps" poskytovateľa služieb tretej strany, spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
 • Funkcie služby Google+ sú integrované do našej online ponuky. Tieto funkcie ponúka poskytovateľ tretej strany Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ak ste prihlásení do svojho účtu Google+, môžete obsah našich stránok prepojiť so svojím profilom Google+ kliknutím na tlačidlo Google+. To umožní spoločnosti Google priradiť vašu návštevu našich stránok k vášmu používateľskému účtu. Radi by sme upozornili, že ako poskytovateľ stránok nemáme vedomosť o obsahu prenášaných údajov ani o ich použití službou Google+. Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Funkcie služby Instagram sú integrované do našej online ponuky. Tieto funkcie ponúka spoločnosť Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Ak ste prihlásení do svojho účtu Instagram, môžete prepojiť obsah našich stránok so svojím profilom Instagram kliknutím na tlačidlo Instagram. To umožní spoločnosti Instagram priradiť vašu návštevu našich stránok k vášmu používateľskému kontu. Radi by sme upozornili, že ako poskytovateľ stránok nemáme vedomosť o obsahu prenášaných údajov ani o ich použití spoločnosťou Instagram. Zásady ochrany osobných údajov:http://instagram.com/about/legal/privacy/.
 • V rámci našej online ponuky využívame marketingové funkcie (tzv. "LinkedIn Insight Tag") siete LinkedIn. Poskytovateľom je spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Pri každom prístupe na niektorú z našich stránok obsahujúcich funkcie LinkedIn sa vytvorí spojenie so servermi LinkedIn. Spoločnosť LinkedIn je informovaná o tom, že ste navštívili našu webovú stránku s vašou IP adresou. Pomocou LinkedIn Insight Tag môžeme najmä analyzovať úspešnosť našich kampaní v rámci LinkedIn alebo pre ne určiť cieľové skupiny na základe interakcie používateľov s našou online ponukou. Ak ste zaregistrovaný v sieti LinkedIn, LinkedIn dokáže priradiť vašu interakciu s našou online ponukou k vášmu používateľskému kontu. Aj v prípade, že kliknete na tlačidlo LinkedIn "Odporúčam" a ste prihlásený do svojho účtu LinkedIn, LinkedIn dokáže priradiť vašu návštevu našej webovej stránky k vám a vášmu používateľskému účtu. Spoločnosť LinkedIn je certifikovaná v rámci dohody Privacy Shield a ponúka tak záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Zásady ochrany osobných údajov: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • Používame sociálne pluginy zo sociálnej siete Pinterest, ktorú prevádzkuje spoločnosť Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest"). Keď navštívite stránku, ktorá obsahuje takýto zásuvný modul, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Pinterest. Zásuvný modul prenáša údaje denníka na server Pinterest v USA. Tieto protokolové údaje môžu obsahovať vašu IP adresu, adresu navštívených webových stránok, ktoré obsahujú aj funkcie Pinterest, typ a nastavenia prehliadača, dátum a čas požiadavky, vaše používanie Pinterest a súbory cookie. Zásady ochrany osobných údajov: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
 • Funkcie služby alebo platformy Twitter (ďalej len "Twitter") môžu byť integrované do našej online ponuky. Twitter je služba poskytovaná spoločnosťou Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Tieto funkcie zahŕňajú prezentáciu našich príspevkov v rámci Twitteru v našej online ponuke, prepojenie na náš profil na Twitteri a možnosť interakcie s príspevkami a funkciami Twitteru, ako aj meranie, či sa používatelia dostanú k našej online ponuke prostredníctvom nami umiestnených reklám na Twitteri (tzv. meranie konverzie). Twitter je certifikovaný v rámci dohody o ochrane súkromia, a tak ponúka záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Zásady ochrany osobných údajov: https://twitter.com/de/privacy, opt-out: https://twitter.com/personalization.
 • Používame sociálne pluginy zo sociálnej siete Tumblr, ktorú prevádzkuje spoločnosť Tumblr, Inc. so sídlom 35 East 21st Street, 10E, New York, NY 10010, USA ("Tumblr "). Keď navštívite stránku, ktorá obsahuje takýto zásuvný modul, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Tumblr. Zásuvný modul prenáša údaje denníka na server Tumblr v USA. Tieto protokolové údaje môžu obsahovať vašu IP adresu, adresu navštívených webových stránok, ktoré obsahujú aj funkcie Tumblr, typ a nastavenia prehliadača, dátum a čas požiadavky, vaše používanie Tumblr a súbory cookie. Zásady ochrany osobných údajov: https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.
 • Používame funkcie siete XING. Poskytovateľom je spoločnosť XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko. Pri každom prístupe na jednu z našich stránok obsahujúcich funkcie Xing sa vytvorí spojenie so servermi Xing. Podľa našich najlepších vedomostí sa pri tomto procese neukladajú žiadne osobné údaje. Neukladajú sa najmä žiadne IP adresy ani sa nevyhodnocuje správanie pri používaní. Zásady ochrany osobných údajov: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
 • Analýza a optimalizácia webových stránok pomocou služby Hotjar, od poskytovateľa tretej strany Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Európa. Službu Hotjar možno použiť na sledovanie pohybu na webových stránkach, na ktorých sa služba Hotjar používa (tzv. tepelné mapy). Napríklad je možné rozpoznať, ako ďaleko používatelia rolovali a na ktoré tlačidlá používatelia klikali a ako často. Zaznamenávajú sa aj technické údaje, ako napríklad zvolený jazyk, systém, rozlíšenie obrazovky a typ prehliadača. Počas návštevy našej webovej stránky sa môžu vytvoriť profily používateľov, a to aspoň dočasne. Služba Hotjar sa môže používať aj na získavanie spätnej väzby priamo od používateľov webových stránok. Týmto spôsobom získavame cenné informácie, aby sme mohli naše webové stránky ešte zrýchliť a urobiť ich ešte prívetivejšími pre zákazníkov. Zásady ochrany osobných údajov: https://www.hotjar.com/privacy. Odhlásenie: https://www.hotjar.com/opt-out
 • Externý kód rámca JavaScript "jQuery", ktorý poskytuje externý poskytovateľ jQuery Foundation,https://jquery.org.