Преминаване към съдържанието

Добре дошли в политиката за поверителност на Smarticle.

Smarticle е оферта от 3D-Zeitschrift GmbH

Последна промяна на: 19 юли 2018 г.

Когато използвате услугите на Smarticle, Вие ни поверявате Вашите данни. Тази политика за поверителност обяснява естеството, обхвата и целта на обработката на лични данни (наричани по-долу "данни") в рамките на нашата онлайн оферта и свързаните с нея уебсайтове, функции и съдържание, както и външните онлайн присъствия, като например нашия профил в социалните медии. (наричани по-долу заедно "онлайн предлагане"). По отношение на използваните термини, като например "лични данни" или тяхното "обработване", се позоваваме на определенията в чл. 4 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

3D-Zeitschrift GmbH

Smarticle

Dachsteinstr 6
83373 Тахинг ам Зее
Тахинг ам Зее, Германия

Управляващ директор: Холгер Майер
Електронна поща: hello@smarticle.com

Вписване в регистъра
Вписване в търговския регистър
Регистрационен съд: AG Traunstein
Регистрационен номер: HRB 28456

Данъчен идентификационен номер за продажбите
Идентификационен номер за данък върху продажбите в съответствие с §27а от закона за данъка върху продажбите: DE813571278

Видове обработвани данни

 • Данни за инвентара (напр. имена, адреси).
 • Данни за контакт (напр. електронна поща, телефонни номера).
 • Данни за съдържанието (напр. текстови записи, снимки, видеоклипове).
 • Данни за договора (напр. предмет на договора, срок, категория на клиента).
 • Данни за плащания (напр. банкови данни, история на плащанията).
 • Данни за използването (напр. посетени уебсайтове, интерес към съдържанието, време на достъп).
 • Мета/комуникационни данни (напр. информация за устройството, IP адреси).

Не се обработват специални категории данни (чл. 9, ал. 1 от ОРЗД).

Категории субекти на данни, засегнати от обработването:

 • Клиенти/заинтересовани страни/доставчици.
 • Посетители и потребители на онлайн офертата.

По-нататък наричаме субектите на данни и колективно "потребители".

Цел на обработката

 • Предоставяне на уебсайта, неговото съдържание и функции.
 • Предоставяне на договорни услуги, обслужване и грижи за клиентите.
 • Отговаряне на запитвания за контакт и комуникация с потребителите.
 • Маркетинг, реклама и пазарни проучвания.
 • Мерки за сигурност.
 • Съответни правни основания

В съответствие с чл. 13 от ОРЗД ви информираме за правните основания за обработката на данните ни. Ако правното основание не е посочено в политиката за поверителност, се прилага следното Правното основание за получаване на съгласието е чл. 6, ал. 1, буква а) и чл. 7 от ОРЗД, правното основание за обработване с цел изпълнение на нашите услуги, прилагане на договорни мерки и отговаряне на запитвания е чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД, правното основание за обработване с цел изпълнение на нашите законови задължения е чл. 6, ал. 1, буква в) от ОРЗД, а правното основание за обработване с цел защита на нашите законни интереси е чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. В случай че жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице изискват обработването на лични данни, правното основание е чл. 6, ал. 1, буква г) от ОРЗД.

 • Промени и актуализации на политиката за поверителност

Молим ви да се информирате редовно за съдържанието на нашата политика за поверителност. Ние ще променим политиката за поверителност веднага щом промените в извършваната от нас обработка на данни направят това необходимо. Ще ви информираме веднага щом промените изискват акт на сътрудничество от ваша страна (напр. съгласие) или друго индивидуално уведомление.

 • Мерки за сигурност

Предприемаме подходящи технически и организационни мерки в съответствие с чл. 32 от ОРЗД, като вземаме предвид състоянието на техниката, разходите за изпълнение и естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и риска с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица, за да осигурим ниво на сигурност, съответстващо на риска; мерките включват по-специално гарантиране на поверителността, целостта и наличността на данните чрез контрол на физическия достъп до данните, както и на достъпа, въвеждането, разкриването, запазването на наличността и нейното разделяне. Освен това сме установили процедури, които гарантират упражняването на правата на субектите на данни, изтриването на данни и реакцията при заплахи за данните. Освен това вземаме предвид защитата на личните данни още при разработването или избора на хардуер, софтуер и процедури в съответствие с принципа за защита на данните чрез проектиране на технологиите и настройки по подразбиране, съобразени със защитата на данните (чл. 25 от ОРЗД).

Мерките за сигурност включват по-специално криптирано предаване на данни между вашия браузър и нашия сървър.

 • Сътрудничество с обработващи лични данни и трети страни

Ако разкриваме данни на други лица и дружества (обработващи лични данни или трети страни) като част от нашата обработка, предаваме им ги или по друг начин им предоставяме достъп до данните, това ще бъде направено само въз основа на законово разрешение (напр. ако предаването на данни на трети страни, като доставчици на платежни услуги, е необходимо за изпълнението на договора в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД), вие сте дали съгласието си, законово задължение предвижда това или въз основа на нашите законни интереси (напр. при използване на агенти, уеб хостове и др.).

Ако възложим на трети лица да обработват данни въз основа на така наречения "договор за обработка на поръчки", това се извършва на основание чл. 28 от ОРЗД.

 • Предаване на данни към трети държави

Ако обработваме данни в трета държава (т.е. извън Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП)) или ако това се случва в контекста на използването на услуги на трети страни или разкриването или предаването на данни на трети страни, това ще се осъществи само ако се прави за изпълнение на нашите (пред)договорни задължения, въз основа на вашето съгласие, въз основа на законово задължение или въз основа на нашите законни интереси. При спазване на законови или договорни разрешения ние обработваме или възлагаме обработката на данни в трета държава само ако са изпълнени специалните изисквания на чл. 44 и сл. ОРЗД са изпълнени. Това означава например, че обработката се извършва въз основа на специални гаранции, като например официално признато определяне на ниво на защита на данните, съответстващо на това в ЕС (например за САЩ чрез "Щит за защита на личните данни"), или спазване на официално признати специални договорни задължения (т.нар. "стандартни договорни клаузи").

 • Права на субектите на данни
   1. Имате право да поискате потвърждение дали въпросните данни се обработват и да поискате информация за тези данни, както и допълнителна информация и копие от данните в съответствие с чл. 15 от ОРЗД.
   2. Имате съответно. Чл. 16 от ОРЗД имате право да поискате допълване на данните, които Ви засягат, или коригиране на неточни данни, които Ви засягат.
   3. В съответствие с чл. 17 ОРЗД имате право да изискате незабавното изтриване на въпросните данни или, алтернативно, да изискате ограничаване на обработката на данните в съответствие с чл. 18 ОРЗД.
   4. Имате право да поискате да получите данните, отнасящи се до Вас, които сте ни предоставили, в съответствие с чл. 20 от ОРЗД и да поискате тяхното прехвърляне на други администратори.
   5. Също така имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган в съответствие с чл. 77 от ОРЗД.
 • Право на анулиране
   1. Имате право да оттеглите съгласието си в съответствие с чл. 7, ал. 3 от ОРЗД с действие за в бъдеще.
 • Право на възражение
   1. По всяко време можете да възразите срещу бъдещото обработване на данни, които Ви засягат, в съответствие с чл. 21 от ОРЗД. По-специално можете да възразите срещу обработването за целите на директния маркетинг.
 • Бисквитки и право на възражение за директен маркетинг
   1. Използваме временни и постоянни "бисквитки", т.е. малки файлове, които се съхраняват на устройствата на потребителите (за обяснение на термина и функцията вижте последния раздел на тази политика за поверителност). Някои от "бисквитките" се използват за целите на сигурността или са необходими за функционирането на нашите онлайн услуги (напр. за показване на уебсайта) или за запазване на решението на потребителя при потвърждаване на банера с "бисквитките". Освен това ние или нашите технологични партньори използваме "бисквитки" за измерване на обхвата и за маркетингови цели, за които потребителите са информирани в хода на политиката за поверителност.
   2. Общо възражение срещу използването на бисквитки, използвани за целите на онлайн маркетинга, може да бъде заявено за голям брой услуги, особено в случай на проследяване, чрез американския сайтhttp://www.aboutads.info/choices/oderсайта на ЕСhttp://www.youronlinechoices.com/. Освен това съхраняването на "бисквитките" може да бъде постигнато чрез изключването им в настройките на браузъра. Моля, имайте предвид, че в такъв случай може да не можете да използвате всички функции на този уебсайт.
 • Изтриване на данни
   1. Обработваните от нас данни ще бъдат изтрити или обработката им ще бъде ограничена в съответствие с чл. 17 и 18 от ОРЗД. Освен ако не е изрично посочено в тази политика за поверителност, съхраняваните от нас данни ще бъдат изтрити веднага след като вече не са необходими за предвидената цел и изтриването не противоречи на законовите задължения за съхранение. Ако данните не бъдат изтрити, тъй като са необходими за други и законово допустими цели, обработката им ще бъде ограничена. Това означава, че данните се блокират и не се обработват за други цели. Това се отнася например за данни, които трябва да бъдат запазени по причини, свързани с търговското или данъчното законодателство.
   2. Германия: В съответствие със законовите изисквания данните се съхраняват в продължение на 6 години в съответствие с член 257, параграф 1 от HGB (търговски книги, инвентаризации, начални баланси, годишни финансови отчети, търговски писма, счетоводни ваучери и т.н.) и в продължение на 10 години в съответствие с член 147, параграф 1 от AO (счетоводни книги, записи, управленски доклади, счетоводни ваучери, търговски и бизнес писма, документи, свързани с данъчното облагане, и т.н.).
   3. Австрия: В съответствие със законовите изисквания съхранението се извършва по-специално в продължение на 7 години в съответствие с § 132, ал. 1 BAO (счетоводни документи, разписки/фактури, сметки, квитанции, търговски документи, отчет за приходите и разходите и т.н.), в продължение на 22 години във връзка с недвижими имоти и в продължение на 10 години за документи във връзка с услуги, предоставяни по електронен път, телекомуникационни, радио- и телевизионни услуги, които се предоставят на лица, които не са предприемачи, в държавите - членки на ЕС и за които се използва мини-обслужване (MOSS).
 • Предоставяне на договорни услуги
   1. Обработваме инвентарни данни (напр. имена и адреси, както и данни за контакт на потребителите), данни за договори (напр. използвани услуги, имена на лица за контакт, информация за плащания) с цел изпълнение на договорните ни задължения и услуги в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква б. GDPR. Вписванията, отбелязани като задължителни в онлайн формулярите, са необходими за сключването на договора.
   2. Потребителите могат по желание да създадат потребителски профил, в който могат да преглеждат по-специално своите поръчки. В рамките на процеса на регистрация на потребителите се съобщава необходимата задължителна информация. Потребителските акаунти не са публични и не могат да бъдат индексирани от търсачките. Ако потребителите са анулирали своя потребителски профил, техните данни ще бъдат изтрити по отношение на потребителския профил, при условие че запазването им е необходимо по причини, свързани с търговското или данъчното право, в съответствие с член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД. Отговорност на потребителите е да направят резервно копие на данните си преди края на договора в случай на анулиране. Ние сме упълномощени да изтрием безвъзвратно всички данни на потребителите, съхранявани по време на действието на договора.
   3. Съхраняваме IP адреса и времето на съответното действие на потребителя като част от регистрацията и подновените влизания, както и използването на нашите онлайн услуги. Тези данни се съхраняват въз основа на нашите легитимни интереси и тези на потребителя, за да се предпазим от злоупотреба и друго неразрешено използване. Тези данни не се предават на трети страни, освен ако това не е необходимо за предявяване на наши претенции или не съществува законово задължение за това в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква в) от ОРЗД.
   4. Обработваме данни за използването (напр. посетените уебсайтове в нашето онлайн предлагане, интерес към нашите продукти) и данни за съдържанието (напр. вписвания във формуляра за контакт или потребителския профил) за рекламни цели в потребителския профил, напр. за показване на информация за продукти на потребителите въз основа на услугите, които са използвали до момента.
   5. Изтриването се извършва след изтичане на законовите гаранционни и сравними задължения, като необходимостта от съхранение на данните се преразглежда на всеки три години; в случай на законови задължения за архивиране, изтриването се извършва след изтичането им (край на задължението за съхранение по търговското право (6 години) и данъчното право (10 години)); информацията в клиентския профил остава до нейното изтриване.
 • Кредитна информация
  1. Ако извършваме авансови плащания (напр. при покупка на изплащане), си запазваме правото да получим от специализирани доставчици на услуги (кредитни агенции) информация за самоличност и кредитна информация с цел оценка на кредитния риск въз основа на математико-статистически процедури, за да защитим законните си интереси.
  2. Като част от кредитния доклад ние предаваме следните лични данни на клиента (име, пощенски адрес, дата на раждане, данни за вида на договора, банкови данни) на следните кредитни агенции:
   1. Обработваме получената от кредитните агенции информация за статистическата вероятност от неизпълнение на плащане като част от съответното решение по преценка относно установяването, изпълнението и прекратяването на договорните отношения. Запазваме си правото да откажем плащане по сметка или друго авансово плащане в случай на отрицателен резултат от кредитната проверка.
   2. Решението дали да извършим авансово плащане се взема в съответствие с чл. 22 от ОРЗД единствено въз основа на автоматизирано решение в отделни случаи, което нашият софтуер взема въз основа на информацията, предоставена от кредитната агенция.
   3. Ако получим изрично съгласие от Вас, правното основание за кредитния доклад и предаването на данните на клиента на кредитните агенции е съгласието в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква а, т. 7 от ОРЗД. Ако не е получено съгласие, правното основание е нашият легитимен интерес за сигурността на Вашето вземане за плащане в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква е. ОРЗД.
 • Осъществяване на контакт
   1. Когато се свързвате с нас (чрез формуляр за контакт или електронна поща), данните на потребителя се обработват с цел обработка на запитването за контакт и неговото обработване в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД.
   2. Данните на потребителя могат да се съхраняват в нашата система за управление на взаимоотношенията с клиенти ("CRM система") или в подобна организация за обработка на запитвания.
   3. Ние използваме CRM системата "Helpdesk" на доставчика Help Scout Inc, 131 Tremont St, Boston, MA 02111-1338, USA) въз основа на нашите законни интереси (ефективна и бърза обработка на запитванията на потребителите). За тази цел сме сключили договор с Help Scout с т.нар. стандартни договорни клаузи, в който Help Scout се задължава да обработва данните на потребителите само в съответствие с нашите инструкции и да спазва нивото на защита на данните в ЕС. Help Scout също така е сертифициран по споразумението Privacy Shield и по този начин предлага допълнителна гаранция за съответствие с европейското законодателство за защита на данните(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzX1AAK&status=Active).
   4. Ние изтриваме запитванията, ако те вече не са необходими. Преразглеждаме необходимостта на всеки две години; съхраняваме запитвания от клиенти, които имат клиентски профил, постоянно и се позоваваме на данните от клиентския профил за изтриване. В случай на законови задължения за архивиране, изтриването се извършва след изтичането им (край на задължението за съхранение по търговското право (6 години) и данъчното право (10 години)).
 • Коментари и принос
   1. Ако потребителите оставят коментари или други материали, техните IP адреси се съхраняват въз основа на нашите законни интереси по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД в продължение на 7 дни. GDPR за 7 дни.
   2. Това се прави с цел нашата сигурност, в случай че някой остави незаконно съдържание в коментарите и постовете (обиди, забранена политическа пропаганда и др.). В този случай ние самите можем да бъдем подведени под отговорност за коментара или поста и затова се интересуваме от самоличността на автора.
 • Извличане на профилни снимки от Gravatar

Използваме услугата Gravatar на Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA, в рамките на нашето онлайн предлагане и по-специално в блога.

Gravatar е услуга, в която потребителите могат да се регистрират и да съхраняват профилни снимки и своите имейл адреси. Ако потребителите оставят публикации или коментари в други онлайн присъствия (особено в блогове) със съответния имейл адрес, техните профилни снимки могат да се показват до публикациите или коментарите. За тази цел имейл адресът, предоставен от потребителите, се предава на Gravatar в криптирана форма с цел проверка дали за него е съхранен профил. Това е единствената цел на предаването на имейл адреса и той няма да бъде използван за никакви други цели, а ще бъде изтрит след това.

Gravatar се използва въз основа на нашите легитимни интереси по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, тъй като използваме Gravatar, за да предложим на авторите на публикации и коментари възможността да персонализират своите публикации с профилна снимка.

Automattic е сертифицирана по споразумението Privacy Shield и по този начин предлага гаранция за спазване на европейското законодателство за защита на данните(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

Чрез показването на изображенията Gravatar научава IP адреса на потребителя, тъй като той е необходим за комуникацията между браузъра и онлайн услугата. Допълнителна информация за събирането и използването на данни от Gravatar можете да намерите в политиката за поверителност на Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Ако потребителите не желаят потребителското изображение, свързано с техния имейл адрес в Gravatar, да се появява в коментарите, те трябва да използват имейл адрес, който не се съхранява в Gravatar, за да коментират. Бихме искали също така да посочим, че е възможно да се използва и анонимен имейл адрес или изобщо да не се използва имейл адрес, ако потребителите не желаят собственият им имейл адрес да бъде изпращан в Gravatar. Потребителите могат напълно да предотвратят прехвърлянето на данни, като не използват нашата система за коментари.

 • Проверка на Akismet срещу спам

Нашият уебсайт използва услугата "Akismet", която се предоставя от Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA. Тя се използва въз основа на нашите законни интереси по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Тази услуга се използва за разграничаване на коментари от реални хора от спам коментари. За тази цел всички коментари се изпращат на сървър в САЩ, където се анализират и съхраняват в продължение на четири дни за целите на сравнението. Ако даден коментар е категоризиран като спам, данните се съхраняват и след този период. Тези данни включват въведеното име, имейл адреса, IP адреса, съдържанието на коментара, препращащата информация, данни за използвания браузър и компютърната система и времето на въвеждане.

Automattic е сертифицирана по споразумението Privacy Shield и по този начин предлага гаранция за спазване на европейското законодателство за защита на данните(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

Допълнителна информация за събирането и използването на данни от Akismet можете да намерите в политиката за поверителност на Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Потребителите могат да използват псевдоними или да изберат да не въвеждат името си или имейл адреса си. Можете напълно да предотвратите предаването на данни, като не използвате нашата система за коментари. Това би било жалко, но за съжаление не виждаме други алтернативи, които да работят също толкова ефективно.

 • Събиране на данни за достъп и регистрационни файлове
   1. Събираме въз основа на нашите легитимни интереси по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква "е". ОРЗД, събираме данни за всеки достъп до сървъра, на който се намира тази услуга (т.нар. лог-файлове на сървъра). Данните за достъп включват името на уебсайта, до който е осъществен достъп, файла, датата и часа на достъпа, количеството прехвърлени данни, уведомлението за успешен достъп, вида и версията на браузъра, операционната система на потребителя, URL адреса на препращане (предишната посетена страница), IP адреса и доставчика, който е направил заявката.
   2. Информацията от лог-файловете се съхранява за максимум седем дни от съображения за сигурност (напр. за разследване на злоупотреба или измама) и след това се изтрива. Данните, чието по-нататъшно съхранение е необходимо за целите на доказването, се изключват от изтриване до окончателното изясняване на съответния инцидент.
 • Онлайн присъствие в социалните медии
   1. Поддържаме онлайн присъствие в социалните мрежи и платформи, за да комуникираме с активните там клиенти, заинтересовани страни и потребители и да ги информираме за нашите услуги. При достъпа до съответните мрежи и платформи се прилагат общите условия и указанията за обработване на данни на съответните им оператори.
   2. Освен ако в нашата политика за поверителност не е посочено друго, ние обработваме данните на потребителите, ако те комуникират с нас в рамките на социалните мрежи и платформи, напр. пишат публикации в нашите онлайн присъствия или ни изпращат съобщения.
 • Бисквитки и измерване на обхвата
   1. Бисквитките са части от информация, които се прехвърлят от нашия уеб сървър или от уеб сървъри на трети страни към уеб браузъра на потребителя и се съхраняват там за последващо извличане. Бисквитките могат да бъдат малки файлове или други видове за съхранение на информация.
   2. Използваме "сесийни бисквитки", които се съхраняват само за времето на текущото посещение на нашето онлайн присъствие (напр. за да се даде възможност за съхраняване на статуса на влизане или функцията на кошницата за пазаруване и по този начин изобщо за използване на нашето онлайн предложение). В сесийната "бисквитка" се съхранява произволно генериран уникален идентификационен номер, т.нар. идентификатор на сесията. Бисквитката съдържа също така информация за своя произход и периода на съхранение. Тези бисквитки не могат да съхраняват никакви други данни. Сесийните бисквитки се изтриват, когато приключите с използването на нашия уебсайт и например излезете от него или затворите браузъра.
   3. Потребителите са информирани за използването на "бисквитки" в контекста на псевдонимизираното измерване на обхвата като част от тази политика за поверителност.
   4. Ако потребителите не желаят "бисквитките" да се съхраняват на компютъра им, от тях се изисква да деактивират съответната опция в системните настройки на браузъра си. Запазените бисквитки могат да бъдат изтрити в системните настройки на браузъра. Изключването на бисквитките може да доведе до функционални ограничения на тази онлайн оферта.
   5. Можете да се противопоставите на използването на "бисквитки" за измерване на обхвата и за рекламни цели чрез страницата за деактивиране на мрежовата рекламна инициатива(http://optout.networkadvertising.org/) и допълнително на уебсайта на САЩ(http://www.aboutads.info/choices) или на европейския уебсайт(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).
 • Анализ на Google
   1. Въз основа на нашите легитимни интереси (т.е. интерес към анализа, оптимизацията и икономичното функциониране на нашата онлайн оферта по смисъла на чл. 6, ал. 1, б. "е" от ОРЗД) използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google. GDPR) Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google LLC ("Google"). Google използва бисквитки. Генерираната от бисквитката информация за използването на онлайн офертата от потребителя обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.
   2. Google е сертифицирана по Споразумението за щит за поверителност и по този начин предлага гаранция за спазване на европейското законодателство за защита на данните(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
   3. Google ще използва тази информация от наше име, за да анализира използването на нашата онлайн оферта от потребителите, да съставя отчети за дейностите в рамките на тази онлайн оферта и да ни предоставя допълнителни услуги, свързани с използването на тази онлайн оферта и използването на интернет. Въз основа на обработените данни могат да бъдат създадени псевдонимизирани потребителски профили.
   4. Използваме Google Analytics, за да показваме реклами, поставени от Google и неговите партньори в рамките на рекламни услуги, само на онези потребители, които са проявили интерес и към нашето онлайн предлагане или имат определени характеристики (напр. интереси към определени теми или продукти, определени въз основа на посетените уебсайтове), които предаваме на Google (т.нар. "ремаркетинг" или "аудитории на Google Analytics"). С помощта на аудиториите за ремаркетинг искаме също така да гарантираме, че нашите реклами отговарят на потенциалния интерес на потребителите и не са досадни.
   5. Използваме Google Analytics само с активирана анонимизация на IP адреса. Това означава, че IP адресът на потребителите се съкращава от Google в рамките на държавите членки на Европейския съюз или в други държави, подписали Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се предава на сървър на Google в САЩ и се съкращава там.
   6. IP адресът, предаден от браузъра на потребителя, не се обединява с други данни на Google. Потребителите могат да предотвратят съхраняването на "бисквитките", като настроят по подходящ начин софтуера на браузъра си; потребителите могат също така да предотвратят събирането от Google на данните, генерирани от "бисквитките" и свързани с използването на онлайн офертата, както и обработката на тези данни от Google, като изтеглят и инсталират приставката за браузър, налична под следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
   7. Повече информация за използването на данни от Google, възможностите за настройка и възражение можете да намерите на уебсайтовете на Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners("Използване на данни от Google, когато използвате уебсайтове или приложения на нашите партньори"),https://policies.google.com/technologies/ads("Използване на данни за рекламни цели"),https://adssettings.google.com/authenticated ("Управление на информацията, която Google използва, за да ви показва реклама").
 • Услугите на Google Re/Marketing
   1. Въз основа на нашите легитимни интереси (т.е. интерес към анализа, оптимизацията и икономичното функциониране на нашата онлайн оферта по смисъла на чл. 6, ал. 1, б. "е" от ОРЗД) ние използваме Google Re/Marketing Services. GDPR) услугите за маркетинг и ремаркетинг (за краткост "маркетингови услуги на Google") на Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ, ("Google").
   2. Google е сертифицирана по Споразумението за защита на личните данни и по този начин предлага гаранция за спазване на европейското законодателство за защита на данните(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
   3. Маркетинговите услуги на Google ни позволяват да показваме реклами за и на нашия уебсайт по по-целенасочен начин, за да представяме на потребителите само реклами, които потенциално отговарят на техните интереси. Ако например на даден потребител се показват реклами за продукти, към които той е проявил интерес на други уебсайтове, това се нарича "ремаркетинг". За тези цели, когато се посещават наши и други уебсайтове, на които са активни маркетинговите услуги на Google, код от Google се изпълнява директно от Google и така наречените (ре)маркетингови тагове (невидими графики или код, известни също като "уеб маяци") се интегрират в уебсайта. С тяхна помощ на устройството на потребителя се съхранява индивидуална "бисквитка", т.е. малък файл (вместо "бисквитки" могат да се използват и сравними технологии). Бисквитките могат да бъдат зададени от различни домейни, включително google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com или googleadservices.com. В този файл се записва кои уебсайтове е посетил потребителят, от какво съдържание се е интересувал и върху кои оферти е кликнал, както и техническа информация за браузъра и операционната система, препращащи уебсайтове, време на посещение и друга информация за използването на онлайн офертата. IP адресът на потребителя също се записва, като ние информираме Google Analytics, че IP адресът се съкращава в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, подписали Споразумението за Европейското икономическо пространство, и само в изключителни случаи се предава изцяло на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. IP адресът не се обединява с данните на потребителя в рамките на други услуги на Google. Google може също така да комбинира гореспоменатата информация с такава информация от други източници. Ако впоследствие потребителят посети други уебсайтове, могат да му бъдат показвани реклами, съобразени с неговите интереси.
   4. Данните на потребителя се обработват псевдонимно като част от маркетинговите услуги на Google. Това означава, че Google не съхранява и не обработва името или имейл адреса на потребителя, например, а обработва съответните данни във връзка с бисквитките в рамките на псевдонимни потребителски профили. Това означава, че от гледна точка на Google рекламите не се управляват и показват за конкретно идентифицирано лице, а за собственика на бисквитките, независимо кой е този собственик. Това не важи, ако потребителят изрично е разрешил на Google да обработва данните без тази псевдонимизация. Информацията, събрана от маркетинговите услуги на Google за потребителите, се предава на Google и се съхранява на сървърите на Google в САЩ.
   5. Маркетинговите услуги на Google, които използваме, включват програмата за онлайн реклама "Google AdWords". В случай на Google AdWords всеки клиент на AdWords получава различна "бисквитка за конвертиране". Поради това "бисквитките" не могат да бъдат проследявани чрез уебсайтовете на клиентите на AdWords. Информацията, събрана с помощта на "бисквитката", се използва за създаване на статистика на реализациите за клиентите на AdWords, които са избрали проследяване на реализациите. Клиентите на AdWords научават общия брой потребители, които са кликнали върху тяхната реклама и са били пренасочени към страница с таг за проследяване на реализациите. Те обаче не получават никаква информация, която може да се използва за лично идентифициране на потребителите.
   6. Можем да интегрираме реклами на трети страни въз основа на маркетинговата услуга на Google "DoubleClick". DoubleClick използва "бисквитки", за да даде възможност на Google и партньорските ѝ уебсайтове да показват реклами въз основа на посещенията на потребителите на този уебсайт или на други уебсайтове в интернет.
   7. Можем да интегрираме реклами на трети страни въз основа на маркетинговата услуга на Google "AdSense". AdSense използва "бисквитки", за да даде възможност на Google и партньорските ѝ уебсайтове да показват реклами въз основа на посещенията на потребителите на този уебсайт или на други уебсайтове в интернет.
   8. Възможно е също така да използваме услугата "Google Optimiser". Google Optimiser ни позволява да проследяваме ефекта от различни промени в даден уебсайт (например промени в полетата за въвеждане, дизайна и т.н.) като част от така нареченото "A/B тестване". За целите на тези тестове на устройствата на потребителите се съхраняват "бисквитки". Обработват се само псевдонимизирани потребителски данни.
   9. Възможно е също така да използваме "Google Tag Manager", за да интегрираме и управляваме аналитичните и маркетинговите услуги на Google на нашия уебсайт.
   10. Можете да намерите повече информация за използването на данни за маркетингови цели от Google на страницата за преглед: https://policies.google.com/technologies/ads, политиката за поверителност на Google е достъпна на адресhttps://policies.google.com/privacyabrufbar.
   11. Ако желаете да се противопоставите на рекламирането по интереси от страна на маркетинговите услуги на Google, можете да използвате опциите за настройка и отказ, предоставени от Google: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Facebook, персонализирани аудитории и маркетингови услуги на Facebook
   1. Въз основа на нашите легитимни интереси за анализ, оптимизация и икономическо функциониране на нашата онлайн оферта и за тези цели така нареченият "Facebook пиксел" на социалната мрежа Facebook, която се управлява от Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ, или ако пребивавате в ЕС, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"
   2. ).
   3. Facebook е сертифициран по Споразумението за защита на личните данни и по този начин предлага гаранция за спазване на европейското законодателство за защита на данните(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
   4. ). С
   5. помощта на пиксела на Facebook Facebook може да определи посетителите на нашата онлайн оферта като целева група за показване на реклами (т.нар. "Facebook реклами
   6. ").
   7. Съответно ние използваме пиксела на Facebook, за да показваме рекламите, поставени от нас, само на онези потребители на Facebook, които също са проявили интерес към нашето онлайн предлагане или които имат определени характеристики (напр. интереси към определени теми или продукти, определени въз основа на посетените уебсайтове), които предаваме на Facebook (т.нар. "персонализирани аудитории"). С помощта на пиксела на Facebook искаме също така да гарантираме, че нашите реклами във Facebook отговарят на потенциалния интерес на потребителите и не са досадни.
   8. С помощта на пиксела на Facebook
   9. можем също така да проследяваме ефективността на рекламите във Facebook за статистически цели и за целите на пазарните проучвания, като виждаме дали потребителите са били пренасочени към нашия уебсайт, след като са кликнали върху реклама във Facebook (т.нар. "конверсия
   10. ").
   11. Освен това, когато използваме пиксела на Facebook, използваме допълнителната функция "разширено съвпадение" (данни като телефонни номера, имейл адреси или Facebook ID на потребителите), за да формираме целеви групи ("персонализирани аудитории" или "подобни аудитории") към Facebook (криптирано). Допълнителна информация за "разширеното синхронизиране": https://www.facebook.com/business/help/611774685654668).
   12. Използваме също така процедурата "Custom Audiences from File" на социалната мрежа Facebook, Inc. В този случай имейл адресите на получателите на бюлетина се качват във Facebook. Процесът на качване е криптиран. Качването се използва единствено за определяне на получателите на нашите реклами във Facebook. Искаме да гарантираме, че рекламите се показват само на потребители, които се интересуват от нашата информация и услуги
   13. .
   14. Обработката на данни от Facebook се извършва в рамките на политиката за използване на данни на Facebook. Съответно обща информация за показването на реклами във Facebook може да бъде намерена в политиката за използване на данни на Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Конкретна информация и подробности за пиксела на Facebook и начина му на работа можете да намерите в раздела за помощ на Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
   15. Можете да възразите срещу събирането на данни от пиксела на Facebook и използването на Вашите данни за показване на реклами във Facebook. За да зададете кои видове реклами да ви се показват във Facebook, можете да отидете на страницата, създадена от Facebook, и да следвате инструкциите там относно настройките за реклами, базирани на използването: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Настройките са платформено независими, т.е. те се приемат за всички устройства, като настолни компютри или мобилни устройства
   16. .
   17. Можете също така да възразите срещу използването на бисквитки, използвани за измерване на обхвата и за рекламни цели, чрез страницата за деактивиране на инициативата за мрежова реклама(http://optout.networkadvertising.org/) и допълнително на уебсайта на САЩ(http://www.aboutads.info/choices) или на европейския уебсайт(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).
 • Социални плъгини на Facebook
   1. Въз основа на нашите легитимни интереси (т.е. интерес към анализа, оптимизацията и икономичното функциониране на нашата онлайн оферта по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква "е". GDPR) социалните плъгини ("плъгини") на социалната мрежа facebook.com, която се управлява от Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Плъгините могат да показват елементи за взаимодействие или съдържание (напр. видеоклипове, графики или текстови материали) и се разпознават по едно от логата на Facebook (бяла буква "f" върху синя плочка, термините "Like", "Gefällt mir" или знака "палец нагоре") или са обозначени с добавката "Facebook Social Plugin". Списъкът и външният вид на социалните плъгини на Facebook можете да видите тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
   2. Facebook е сертифициран по Споразумението за щит за поверителност и по този начин предлага гаранция за съответствие с европейското законодателство за защита на данните(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
   3. Когато потребителят получи достъп до функция на тази онлайн оферта, която съдържа такъв плъгин, неговото устройство установява директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на приставката се предава от Facebook директно на устройството на потребителя и се интегрира в онлайн офертата. От обработените данни могат да бъдат създадени потребителски профили. Поради това ние нямаме влияние върху обхвата на данните, които Facebook събира с помощта на тази приставка, и затова информираме потребителите според нивото на нашите познания.
   4. Чрез интегрирането на плъгините Facebook получава информация, че потребителят е посетил съответната страница от онлайн офертата. Ако потребителят е влязъл във Facebook, Facebook може да присвои посещението към неговия профил във Facebook. Ако потребителите взаимодействат с плъгините, например като кликнат върху бутона "Like" (Харесва ми) или оставят коментар, съответната информация се предава директно от вашето устройство на Facebook и се съхранява там. Ако потребителят не е член на Facebook, все пак е възможно Facebook да открие неговия IP адрес и да го съхрани. Според Facebook в Германия се съхранява само анонимизиран IP адрес.
   5. Целта и обхватът на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от Facebook, както и съответните права и възможности за настройка за защита на личните данни на потребителите, можете да намерите в информацията за защита на данните на Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.
   6. Ако даден потребител е член на Facebook и не желае Facebook да събира данни за него чрез тази онлайн услуга и да ги свързва с данните за членството му, съхранявани във Facebook, той трябва да излезе от Facebook и да изтрие своите бисквитки, преди да използва нашата онлайн услуга. Допълнителни настройки и възражения срещу използването на данни за рекламни цели са възможни в настройките на профила във Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads или чрез американския сайтhttp://www.aboutads.info/choices/ или сайта на ЕСhttp://www.youronlinechoices.com/. Настройките са платформено независими, т.е. те се приемат за всички устройства, като настолни компютри или мобилни устройства.
 • Jetpack (статистики на WordPress)
   1. Въз основа на нашите легитимни интереси (т.е. интерес към анализа, оптимизацията и икономичното функциониране на нашата онлайн оферта по смисъла на чл. 6, ал. 1, б. "е" от ОРЗД) използваме приставката Jetpack. GDPR) приставката Jetpack (тук подфункцията "Wordpress Stats"), която интегрира инструмент за статистическа оценка на достъпа на посетителите и се предоставя от Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA. Jetpack използва така наречените "бисквитки", текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и позволяват да се анализира използването на уебсайта от вас.
   2. Automattic е сертифицирана по Споразумението за щит за поверителност и по този начин предлага гаранция за спазване на европейското законодателство за защита на данните(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).
   3. Генерираната от "бисквитката" информация за използването на този уебсайт от Ваша страна се съхранява на сървър в САЩ. От обработените данни могат да бъдат създадени потребителски профили, като те се използват само за анализ, а не за рекламни цели. Допълнителна информация можете да намерите в политиката за поверителност на Automattic: https://automattic.com/privacy/ и информация за бисквитките Jetpack: https://jetpack.com/support/cookies/.
 • etracker
   1. Въз основа на нашите легитимни интереси (т.е. интерес към анализа, оптимизацията и икономичното функциониране на нашата онлайн оферта по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД) използваме услугата за анализ "etracker". GDPR) услугата за анализ "etracker" на etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Хамбург.
   2. Данните, обработвани от etracker, могат да се използват за създаване на потребителски профили под псевдоним. За тази цел могат да се използват бисквитки. Бисквитките дават възможност за разпознаване на вашия браузър. Данните, събрани с технологиите на etracker, няма да бъдат използвани за лична идентификация на посетителите на нашия уебсайт без отделно дадено съгласие на съответното лице и няма да бъдат обединявани с лични данни за носителя на псевдонима. Освен това личните данни се обработват само за нас, т.е. не се обединяват с лични данни, събрани в рамките на други онлайн оферти.
   3. Можете да възразите срещу събирането и съхранението на данни по всяко време с действие за в бъдеще. За да възразите срещу събирането и съхранението на данни за посетителите си за в бъдеще, можете да получите бисквитка за отказ от etracker чрез следната връзка, която ще попречи на etracker да събира и съхранява данни за посетителите от вашия браузър в бъдеще: http://www.etracker.de/privacy?et=Account-ID
   4. Отказът задава бисквитка за отказ с име "cntcookie" от etracker. Моля, не изтривайте тази бисквитка, докато желаете да запазите възражението си. Допълнителна информация можете да намерите в политиката за поверителност на etracker: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html.
 • Criteo
   1. Въз основа на нашите легитимни интереси (т.е. интерес към анализа, оптимизацията и икономичното функциониране на нашата онлайн оферта по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква "е" от ОРЗД) ние използваме услугите на доставчика Criteo GmbH, GewO. GDPR), ние използваме услугите на доставчика Criteo GmbH, Gewürzmühlstr. 11, 80538 Мюнхен, Германия.
   2. Услугите на Criteo ни позволяват да показваме реклами за и на нашия уебсайт по по-целенасочен начин, за да представяме на потребителите само реклами, които потенциално отговарят на техните интереси. Ако например на даден потребител се показват реклами за продукти, към които той е проявил интерес на други уебсайтове, това се нарича "ремаркетинг". За тези цели, когато се посещават нашият и други уебсайтове, на които Criteo е активен, кодът на Criteo се изпълнява директно от Criteo и така наречените (ре)маркетингови тагове (невидими графики или код, известни също като "уеб маяци") се интегрират в уебсайта. С тяхна помощ на устройството на потребителя се съхранява индивидуална "бисквитка", т.е. малък файл (вместо "бисквитки" могат да се използват и сравними технологии). В този файл се записва кои уебсайтове е посетил потребителят, от какво съдържание се е интересувал и върху кои оферти е кликнал, както и техническа информация за браузъра и операционната система, препращащи уебсайтове, време на посещение и друга информация за използването на онлайн офертата. Criteo може също така да комбинира гореспоменатата информация с такава информация от други източници. Ако потребителят впоследствие посети други уебсайтове, може да му бъдат показани реклами, съобразени с неговите интереси.
   3. Допълнителна информация, както и възможности за възразяване срещу събирането на информация от Criteo, можете да намерите в политиката за поверителност на Criteo: http://www.criteo.com/de/privacy/.
 • Партньорска програма на Amazon
   1. Основаваме се на нашите законни интереси (т.е. интерес към икономическото функциониране на нашата онлайн оферта по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква "е". GDPR), ние сме участник в партньорската програма на Amazon EU, която е създадена, за да осигури среда за уебсайтове, чрез която могат да се печелят разходи за реклама, като се поставят реклами и връзки към Amazon.de. Amazon използва бисквитки, за да проследява произхода на поръчките. Наред с други неща, Amazon може да разпознае, че сте кликнали върху партньорската връзка на този уебсайт.
   2. За повече информация относно използването на данни от Amazon, моля, вижте политиката за поверителност на компанията: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
 • Бюлетин
   1. Със следната информация Ви информираме за съдържанието на нашия бюлетин, както и за процедурата по регистрация, изпращане и статистическа оценка и за Вашите права на възражение. Абонирайки се за нашия бюлетин, Вие се съгласявате да го получавате и с описаните процедури.
   2. Съдържание на бюлетина: Изпращаме бюлетини, имейли и други електронни известия с рекламна информация (наричани по-долу "бюлетин") само със съгласието на получателя или със законово разрешение. Ако съдържанието на бюлетина е изрично описано при регистрацията за бюлетина, това е определящо за съгласието на потребителя. В противен случай нашите бюлетини съдържат информация за нашите продукти, оферти, промоции и нашата компания.
   3. Двойно съгласие и регистриране: Регистрацията за нашия бюлетин се извършва в рамките на така наречената процедура за двойно съгласие. Това означава, че след като се регистрирате, ще получите имейл, в който ще бъдете помолени да потвърдите регистрацията си. Това потвърждение е необходимо, за да не може никой да се регистрира с чужди имейл адреси. Абонаментите за бюлетина се регистрират, за да може да се докаже процесът на регистрация в съответствие със законовите изисквания. Това включва съхраняване на времето на регистрация и потвърждение, както и на IP адреса. Промените във вашите данни, съхранявани от доставчика на услуги за изпращане на имейли, също се регистрират.
   4. Доставчик на пощенски услуги: Информационният бюлетин се изпраща от ActiveCampaign, LLC ("ActiveCampaign"), наричан по-долу "доставчик на пощенски услуги". Можете да се запознаете с политиката за поверителност на доставчика на пощенски услуги тук: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/.
   5. Освен това, според собствената си информация, доставчикът на пощенски услуги може да използва тези данни в псевдонимна форма, т.е. без да ги разпределя към даден потребител, за оптимизиране или подобряване на собствените си услуги, напр. за техническо оптимизиране на изпращането и представянето на бюлетина или за статистически цели, за да определи от кои държави идват получателите. Доставчикът на услуги за разпращане обаче не използва данните на нашите получатели на бюлетина, за да им пише сам или да ги предава на трети страни.
   6. Данни за регистрация: За да се регистрирате за бюлетина, е достатъчно да въведете адреса на електронната си поща. По желание ви молим да посочите име, за да можем да се обърнем лично към вас в бюлетина.
   7. Измерване на ефективността - Бюлетините съдържат така наречения "web-beacon", т.е. файл с размер на пиксел, който се извлича от сървъра на доставчика на пощенски услуги, когато бюлетинът бъде отворен. Като част от това извличане първоначално се събира техническа информация, като например информация за браузъра и вашата система, както и вашия IP адрес и времето на извличане. Тази информация се използва за техническо подобряване на услугите въз основа на техническите данни или на целевите групи и тяхното поведение при четене въз основа на местата на извличане (които могат да бъдат определени с помощта на IP адреса) или времето на достъп. Статистическите проучвания включват също така определяне на това дали бюлетините се отварят, кога се отварят и върху кои връзки се кликва. По технически причини тази информация може да бъде отнесена към отделните получатели на бюлетини. Въпреки това нито ние, нито доставчикът на пощенски услуги се стремим да наблюдаваме отделните потребители. Анализите ни служат много повече за разпознаване на читателските навици на нашите потребители и за адаптиране на нашето съдържание към тях или за изпращане на различно съдържание в зависимост от интересите на нашите потребители.
   8. Германия: Бюлетинът се изпраща и успехът се измерва въз основа на съгласието на получателя в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква "а", чл. 7 от ОРЗД във връзка с чл. 7, ал. 2, № 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) или въз основа на законово разрешение в съответствие с чл. 7, ал. 3 от ЗЗЛД.
   9. Австрия: Информационният бюлетин се изпраща и успехът се измерва въз основа на съгласието на получателите в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква "а", чл. 7 от ОРЗД във връзка с § 107, ал. 2 от TKG или въз основа на законово разрешение в съответствие с § 107, ал. 2 и 3 от TKG.
   10. Процесът на регистрация се регистрира въз основа на нашите законни интереси в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква е) от GDPR и служи като доказателство за съгласие за получаване на бюлетина.
   11. Анулиране/отмяна - Можете да отмените получаването на нашия бюлетин по всяко време, т.е. да оттеглите съгласието си. В края на всеки бюлетин ще намерите връзка за отмяна на получаването на бюлетина. Ако потребителите само са се регистрирали за получаване на бюлетина и са отменили тази регистрация, техните лични данни ще бъдат изтрити.
 • Интегриране на услуги и съдържание на трети страни
  1. Въз основа на нашите легитимни интереси (т.е. интерес към анализа, оптимизацията и икономичното функциониране на нашата онлайн оферта по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква "е" от ОРЗД) използваме съдържание или оферти за услуги от трети страни в рамките на нашата онлайн оферта. GDPR) съдържание или оферти за услуги от трети страни доставчици, за да интегрираме тяхното съдържание и услуги, като например видеоклипове или шрифтове (наричани по-нататък единно "съдържание"). Това винаги предполага, че доставчиците от трети страни на това съдържание разпознават IP адреса на потребителя, тъй като без IP адреса те не биха могли да изпратят съдържанието до браузъра. Следователно IP адресът е необходим за показването на това съдържание. Стремим се да използваме само съдържание, чиито съответни доставчици използват IP адреса само за да доставят съдържанието. Доставчиците от трети страни могат също така да използват т.нар. пикселни тагове (невидими графики, известни още като "уеб маяци") за статистически или маркетингови цели. Пикселните маркери могат да се използват за анализ на информация, като например трафика на посетителите на страниците на този уебсайт. Псевдонимната информация може да се съхранява и в бисквитки на устройството на потребителя и може да съдържа, наред с другото, техническа информация за браузъра и операционната система, препращащи уебсайтове, време на посещение и друга информация за използването на нашето онлайн предложение, както и да бъде свързана с такава информация от други източници.
  2. Следващата презентация предоставя преглед на доставчиците на трети страни и тяхното съдържание, заедно с връзки към техните декларации за защита на данните, които съдържат допълнителна информация за обработката на данните и, в някои вече споменати тук случаи, възможности за отказ:
 • Ако нашите клиенти използват платежни услуги на трети страни (напр. PayPal или Sofortüberweisung), се прилагат общите условия и декларациите за защита на данните на съответните доставчици - трети страни, които са достъпни в рамките на съответните уебсайтове или приложения за транзакции.
 • Външни шрифтове от Google, LLC, https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). Шрифтовете на Google се интегрират чрез извикване на сървър на Google (обикновено в САЩ). Политика за поверителност: https://policies.google.com/privacy, Отказ от участие: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Карти, предоставени от услугата "Google Maps" на доставчика на услуги - трета страна Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. Политика за защита на личните данни: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
 • Видеоклипове от платформата "YouTube" на доставчика на услуги като трета страна Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Политика за поверителност: https://policies.google.com/privacy, отказ от участие: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Функциите на услугата Google+ са интегрирани в нашето онлайн предлагане. Тези функции се предлагат от третата страна доставчик Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ако сте влезли в профила си в Google+, можете да свържете съдържанието на нашите страници с профила си в Google+, като кликнете върху бутона Google+. Това позволява на Google да свърже посещението Ви на нашите страници с Вашия потребителски профил. Бихме искали да отбележим, че като доставчик на страниците нямаме представа за съдържанието на предаваните данни или за тяхното използване от Google+. Политика за защита на личните данни: https://policies.google.com/privacy, отказ от участие: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Функциите на услугата Instagram са интегрирани в нашето онлайн предлагане. Тези функции се предлагат от Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Ако сте влезли в профила си в Instagram, можете да свържете съдържанието на нашите страници с профила си в Instagram, като кликнете върху бутона Instagram. Това позволява на Instagram да свърже посещението ви на нашите страници с вашия потребителски профил. Бихме искали да отбележим, че като доставчик на страниците нямаме представа за съдържанието на предаваните данни или за тяхното използване от Instagram. Политика за защита на личните данни:http://instagram.com/about/legal/privacy/.
 • В рамките на нашето онлайн предлагане ние използваме маркетинговите функции (т.нар. "LinkedIn Insight Tag") на мрежата LinkedIn. Доставчикът е LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, САЩ. При всяко посещение на някоя от нашите страници, съдържащи функции на LinkedIn, се установява връзка със сървърите на LinkedIn. LinkedIn е информирана, че сте посетили нашия уебсайт с вашия IP адрес. С помощта на LinkedIn Insight Tag можем по-специално да анализираме успеха на нашите кампании в рамките на LinkedIn или да определяме целеви групи за тях въз основа на взаимодействието на потребителите с нашето онлайн предлагане. Ако сте регистрирани в LinkedIn, LinkedIn може да присвои взаимодействието ви с нашето онлайн предлагане към вашия потребителски профил. Дори ако кликнете върху бутона "Препоръчай" в LinkedIn и сте влезли в профила си в LinkedIn, LinkedIn е в състояние да свърже посещението Ви на нашия уебсайт с Вас и Вашия потребителски профил. LinkedIn е сертифицирана по Споразумението за щит за поверителност и по този начин предлага гаранция за спазване на европейското законодателство за защита на данните(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Политика за поверителност: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, отказ от участие: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • Използваме социални плъгини от социалната мрежа Pinterest, която се управлява от Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest"). Когато посещавате страница, която съдържа такава приставка, Вашият браузър установява директна връзка със сървърите на Pinterest. Приставката предава данни от дневника на сървъра на Pinterest в САЩ. Тези данни от дневника могат да съдържат Вашия IP адрес, адреса на посетените уебсайтове, които също съдържат функции на Pinterest, типа и настройките на браузъра, датата и часа на заявката, използването на Pinterest и бисквитките. Политика за поверителност: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
 • Функциите на услугата или платформата Twitter (наричана по-долу "Twitter") могат да бъдат интегрирани в нашето онлайн предлагане. Twitter е услуга, предоставяна от Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Функциите включват представяне на нашите публикации в Twitter в рамките на нашето онлайн предлагане, връзка към нашия профил в Twitter и възможност за взаимодействие с публикациите и функциите на Twitter, както и за измерване дали потребителите достигат до нашето онлайн предлагане чрез рекламите, поставени от нас в Twitter (т.нар. измерване на конверсията). Twitter е сертифициран по Споразумението за щит за поверителност и по този начин предлага гаранция за съответствие с европейското законодателство за защита на данните(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Политика за защита на личните данни: https://twitter.com/de/privacy, отказ от участие: https://twitter.com/personalization.
 • Използваме социални плъгини от социалната мрежа Tumblr, която се управлява от Tumblr, Inc. със седалище на адрес 35 East 21st Street, 10E, New York, NY 10010, USA ("Tumblr "). Когато посещавате страница, която съдържа такава приставка, браузърът ви установява директна връзка със сървърите на Tumblr. Плъгинът предава данни от дневника към сървъра на Tumblr в САЩ. Тези данни от дневника могат да съдържат вашия IP адрес, адреса на посетените уебсайтове, които също съдържат функции на Tumblr, типа и настройките на браузъра, датата и часа на заявката, използването на Tumblr и бисквитките. Политика за поверителност: https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.
 • Използваме функции на мрежата XING. Доставчикът е XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Хамбург, Германия. Всеки път, когато се осъществи достъп до някоя от нашите страници, съдържащи функции на Xing, се установява връзка със сървърите на Xing. Доколкото ни е известно, при този процес не се съхраняват никакви лични данни. По-специално, не се съхраняват IP адреси и не се оценява поведението на потребителите. Политика за поверителност: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
 • Уеб анализ и оптимизация с помощта на услугата Hotjar, от доставчика - трета страна Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Малта, Европа. Hotjar може да се използва за проследяване на движенията по уебсайтовете, на които се използва Hotjar (т.нар. топлинни карти). Например, възможно е да се разпознае колко далеч скролират потребителите и върху кои бутони кликат и колко често. Записват се и технически данни, като например избрания език, система, резолюция на екрана и вид на браузъра. По време на посещението на нашия уебсайт могат да бъдат създадени потребителски профили, поне временно. Hotjar може да се използва и за получаване на обратна връзка директно от потребителите на уебсайта. По този начин получаваме ценна информация, за да направим нашите уебсайтове още по-бързи и по-удобни за клиентите. Политика за поверителност: https://www.hotjar.com/privacy. Отказване: https://www.hotjar.com/opt-out
 • Външен код на JavaScript рамката "jQuery", предоставен от трета страна доставчик jQuery Foundation,https://jquery.org.