Přeskočit na obsah

Vítejte v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Smarticle.

Smarticle je nabídka společnosti 3D-Zeitschrift GmbH.

Naposledy upraveno: 19. července 2018

Když používáte služby Smarticle, svěřujete nám své údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují povahu, rozsah a účel zpracování osobních údajů (dále jen "údaje") v rámci naší online nabídky a souvisejících webových stránek, funkcí a obsahu, jakož i externích online prezentací, jako je náš profil na sociálních sítích. (dále společně jen "online nabídka"). Pokud jde o použité pojmy, jako jsou "osobní údaje" nebo jejich "zpracování", odkazujeme na definice v čl. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

3D-Zeitschrift GmbH

Smarticle

Dachsteinstr 6
83373 Taching am See
Taching am See, Německo

Jednatel: Holger Meyer
E-mail: hello@smarticle.com

Zápis do rejstříku
Zápis do obchodního rejstříku
Rejstříkový soud: AG Traunstein
Číslo rejstříku: HRB 28456

Identifikační číslo pro daň z prodeje
Identifikační číslo pro daň z obratu podle § 27a zákona o dani z obratu: DE813571278

Typy zpracovávaných údajů

 • Inventární údaje (např. jména, adresy).
 • Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla).
 • Obsahové údaje (např. textové záznamy, fotografie, videa).
 • Údaje o smlouvě (např. předmět smlouvy, termín, kategorie zákazníků).
 • Platební údaje (např. bankovní údaje, historie plateb).
 • Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu).
 • Meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).

Nejsou zpracovávány žádné zvláštní kategorie údajů (čl. 9 odst. 1 GDPR).

Kategorie subjektů údajů, kterých se zpracování týká:

 • Zákazníci / zainteresované strany / dodavatelé.
 • Návštěvníci a uživatelé online nabídky.

V dalším textu budeme subjekty údajů označovat také souhrnně jako "uživatelé".

Účel zpracování

 • Poskytování webových stránek, jejich obsahu a funkcí.
 • Poskytování smluvních služeb, servisu a péče o zákazníky.
 • Odpovídání na kontaktní dotazy a komunikace s uživateli.
 • Marketing, reklama a průzkum trhu.
 • Bezpečnostní opatření.
 • Příslušné právní základy

V souladu s čl. 13 GDPR vás informujeme o právních základech našeho zpracování údajů. Pokud právní základ není uveden v zásadách ochrany osobních údajů, platí následující ustanovení Právním základem pro získání souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm. a a čl. 7 GDPR, právním základem pro zpracování za účelem plnění našich služeb a provádění smluvních opatření a odpovídání na dotazy je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, právním základem pro zpracování za účelem plnění našich právních povinností je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR a právním základem pro zpracování za účelem ochrany našich oprávněných zájmů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. V případě, že zpracování osobních údajů vyžadují životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR.

 • Změny a aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Žádáme vás, abyste se pravidelně informovali o obsahu našich zásad ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů změníme, jakmile to budou vyžadovat změny v námi prováděném zpracování údajů. Budeme vás informovat, jakmile změny budou vyžadovat akt spolupráce z vaší strany (např. souhlas) nebo jiné individuální oznámení.

 • Bezpečnostní opatření

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření v souladu s čl. 32 GDPR, přičemž zohledňujeme stav techniky, náklady na provedení a povahu, rozsah, kontext a účely zpracování, jakož i různě pravděpodobná a různě závažná rizika pro práva a svobody fyzických osob, abychom zajistili úroveň bezpečnosti odpovídající riziku; opatření zahrnují zejména zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti údajů prostřednictvím kontroly fyzického přístupu k údajům, jakož i přístupu, vkládání, zveřejňování, zabezpečení dostupnosti a jejich oddělení. Dále jsme zavedli postupy, které zaručují výkon práv subjektu údajů, výmaz údajů a reakci na ohrožení údajů. Kromě toho zohledňujeme ochranu osobních údajů již při vývoji nebo výběru hardwaru, softwaru a postupů v souladu se zásadou ochrany údajů prostřednictvím návrhu technologií a výchozích nastavení šetrných k ochraně údajů (čl. 25 GDPR).

Bezpečnostní opatření zahrnují zejména šifrovaný přenos dat mezi vaším prohlížečem a naším serverem.

 • Spolupráce se zpracovateli a třetími stranami

Pokud údaje v rámci našeho zpracování sdělujeme jiným osobám a společnostem (zpracovatelům nebo třetím stranám), předáváme jim je nebo jim jinak umožňujeme přístup k údajům, děje se tak pouze na základě zákonného oprávnění (např. pokud je předání údajů třetím stranám, jako jsou poskytovatelé platebních služeb, nezbytné pro splnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), pokud jste k tomu dali souhlas, pokud to stanoví zákonná povinnost nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. při využívání zprostředkovatelů, webhostingů atd.).

Pokud pověřujeme třetí osoby zpracováním údajů na základě tzv. smlouvy o zpracování objednávky, děje se tak na základě čl. 28 GDPR.

 • Předávání údajů do třetích zemí

Pokud zpracováváme údaje ve třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo pokud k tomu dochází v souvislosti s využíváním služeb třetích stran nebo sdělováním či předáváním údajů třetím stranám, děje se tak pouze v případě, že se tak děje za účelem plnění našich (před)smluvních závazků, na základě vašeho souhlasu, na základě zákonné povinnosti nebo na základě našich oprávněných zájmů. Na základě zákonných nebo smluvních oprávnění zpracováváme nebo necháváme zpracovávat údaje ve třetí zemi pouze v případě, že jsou splněny zvláštní požadavky čl. 44 a násl. GDPR jsou splněny. To například znamená, že zpracování probíhá na základě zvláštních záruk, jako je úředně uznané stanovení úrovně ochrany údajů odpovídající EU (např. pro USA prostřednictvím "Privacy Shield") nebo dodržování úředně uznaných zvláštních smluvních závazků (tzv. "standardních smluvních doložek").

 • Práva subjektů údajů
   1. Máte právo požadovat potvrzení, zda jsou dané údaje zpracovávány, a požadovat informace o těchto údajích, jakož i další informace a kopii údajů v souladu s čl. 15 GDPR.
   2. V souladu s tím máte. Čl. 16 GDPR máte právo požadovat doplnění údajů, které se vás týkají, nebo opravu nepřesných údajů, které se vás týkají.
   3. V souladu s čl. 17 GDPR máte právo požadovat okamžité vymazání daných údajů, případně požadovat omezení zpracování údajů v souladu s čl. 18 GDPR.
   4. V souladu s čl. 20 GDPR máte právo požadovat, abychom obdrželi údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, a požadovat jejich předání jiným správcům.
   5. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu v souladu s čl. 77 GDPR.
 • Právo na zrušení
   1. Máte právo odvolat svůj souhlas v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR s účinností do budoucna.
 • Právo vznést námitku
   1. V souladu s čl. 21 GDPR můžete kdykoli vznést námitku proti budoucímu zpracování údajů, které se vás týkají. Zejména můžete vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.
 • Soubory cookie a právo vznést námitku proti přímému marketingu
   1. Používáme dočasné a trvalé soubory cookie, tj. malé soubory, které se ukládají v zařízeních uživatelů (vysvětlení pojmu a funkce viz poslední část těchto zásad ochrany osobních údajů). Některé ze souborů cookie se používají pro bezpečnostní účely nebo jsou nezbytné pro provoz našich online služeb (např. pro zobrazení webových stránek) nebo pro uložení rozhodnutí uživatele při potvrzení banneru se soubory cookie. Kromě toho používáme my nebo naši technologičtí partneři soubory cookie pro účely měření dosahu a pro marketingové účely, o nichž jsou uživatelé informováni v rámci zásad ochrany osobních údajů.
   2. Obecný nesouhlas s používáním souborů cookie používaných pro účely online marketingu lze u velkého množství služeb, zejména v případě sledování, vyjádřit prostřednictvím americké stránkyhttp://www.aboutads.info/choices/oderna stránce EUhttp://www.youronlinechoices.com/. Kromě toho lze ukládání souborů cookie dosáhnout jejich vypnutím v nastavení prohlížeče. Upozorňujeme, že pak možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.
 • Vymazání údajů
   1. Námi zpracovávané údaje budou vymazány nebo bude omezeno jejich zpracování v souladu s čl. 17 a 18 GDPR. Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů výslovně uvedeno jinak, budou námi uložené údaje vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro zamýšlený účel a vymazání nebude v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání údajů. Pokud údaje nebudou vymazány, protože jsou potřebné pro jiné a zákonem povolené účely, bude jejich zpracování omezeno. To znamená, že údaje jsou zablokovány a nejsou zpracovávány pro jiné účely. To se týká například údajů, které musí být uchovávány z důvodů obchodních nebo daňových zákonů.
   2. Německo: V souladu se zákonnými požadavky jsou údaje uchovávány po dobu 6 let podle § 257 odst. 1 obchodního zákoníku (obchodní knihy, inventáře, zahajovací rozvahy, roční účetní závěrky, obchodní dopisy, účetní doklady atd.) a po dobu 10 let podle § 147 odst. 1 zákona o účetnictví (účetní knihy, záznamy, zprávy o hospodaření, účetní doklady, obchodní a podnikatelské dopisy, dokumenty důležité pro zdanění atd.
   3. Rakousko: V souladu se zákonnými požadavky se uchovávají zejména po dobu 7 let v souladu s § 132 odst. 1 BAO (účetní doklady, účtenky/faktury, účty, stvrzenky, obchodní doklady, výkaz příjmů a výdajů atd. po dobu 22 let v souvislosti s nemovitostmi a po dobu 10 let doklady v souvislosti s elektronicky poskytovanými službami, telekomunikačními, rozhlasovými a televizními službami, které jsou poskytovány nepodnikatelům v členských státech EU a pro které se používá systém MOSS (Mini-One-Stop-Shop).
 • Poskytování smluvních služeb
   1. Zpracováváme inventární údaje (např. jména a adresy, jakož i kontaktní údaje uživatelů), smluvní údaje (např. využívané služby, jména kontaktních osob, platební údaje) za účelem plnění našich smluvních závazků a služeb v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b). GDPR. Údaje označené jako povinné v online formulářích jsou nezbytné pro uzavření smlouvy.
   2. Uživatelé si mohou volitelně vytvořit uživatelský účet, ve kterém si mohou prohlížet zejména své objednávky. V rámci procesu registrace jsou uživatelům sděleny požadované povinné údaje. Uživatelské účty nejsou veřejné a nemohou být indexovány vyhledávači. Pokud uživatelé zruší svůj uživatelský účet, budou jejich údaje týkající se uživatelského účtu vymazány, s výhradou, že jejich uchování je nezbytné z obchodních nebo daňových právních důvodů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Uživatelé jsou odpovědní za to, aby si v případě zrušení smlouvy před jejím ukončením své údaje zálohovali. Jsme oprávněni nenávratně vymazat všechny údaje uživatelů uložené během trvání smlouvy.
   3. V rámci registrace a obnovených přihlášení, jakož i využívání našich online služeb ukládáme IP adresu a čas příslušné akce uživatele. Tyto údaje jsou ukládány na základě našich oprávněných zájmů a zájmů uživatele za účelem ochrany před zneužitím a jiným neoprávněným použitím. Tyto údaje nejsou předávány třetím stranám, pokud to není nezbytné k uplatnění našich nároků nebo pokud k tomu neexistuje zákonná povinnost podle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.
   4. Údaje o používání (např. navštívené webové stránky v rámci naší online nabídky, zájem o naše produkty) a údaje o obsahu (např. záznamy v kontaktním formuláři nebo uživatelském profilu) zpracováváme pro reklamní účely v uživatelském profilu, např. abychom uživatelům mohli zobrazovat informace o produktech na základě služeb, které dosud využívali.
   5. K výmazu dochází po uplynutí zákonných záručních a srovnatelných povinností, nutnost uchovávání údajů se přezkoumává každé tři roky; v případě zákonných archivačních povinností dochází k výmazu po jejich uplynutí (konec obchodněprávní (6 let) a daňové (10 let) povinnosti uchovávání); informace v zákaznickém účtu zůstávají až do jejich výmazu.
 • Úvěrové informace
  1. V případě zálohových plateb (např. při nákupu na účet) si vyhrazujeme právo získat od specializovaných poskytovatelů služeb (úvěrových agentur) identifikační a úvěrové údaje za účelem posouzení úvěrového rizika na základě matematicko-statistických postupů, a to za účelem ochrany našich oprávněných zájmů.
  2. V rámci úvěrové zprávy předáváme následující osobní údaje zákazníka (jméno, poštovní adresa, datum narození, údaje o typu smlouvy, bankovní spojení) následujícím úvěrovým agenturám:
   1. Informace získané od úvěrových agentur o statistické pravděpodobnosti prodlení s platbou zpracováváme v rámci příslušného diskrečního rozhodnutí o vzniku, realizaci a ukončení smluvního vztahu. Vyhrazujeme si právo odmítnout platbu na účet nebo jinou zálohu v případě negativního výsledku kontroly bonity.
   2. Rozhodnutí o tom, zda zálohu uhradíme, se v souladu s čl. 22 GDPR činí výhradně na základě automatizovaného rozhodnutí v jednotlivých případech, které náš software provádí na základě informací poskytnutých úvěrovou agenturou.
   3. Pokud od vás získáme výslovný souhlas, je právním základem pro vypracování úvěrové zprávy a předání údajů zákazníka úvěrové agentuře souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a, 7 GDPR. Pokud souhlas nezískáte, je právním základem náš oprávněný zájem na zabezpečení vaší platební pohledávky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. GDPR.
 • Navázání kontaktu
   1. Při kontaktování (prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) jsou údaje uživatele zpracovávány za účelem zpracování kontaktního dotazu a jeho vyřízení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
   2. Údaje uživatele mohou být uloženy v našem systému řízení vztahů se zákazníky (dále jen "systém CRM") nebo ve srovnatelné organizaci pro zpracování dotazů.
   3. Na základě našeho oprávněného zájmu (efektivní a rychlé zpracování dotazů uživatelů) používáme systém CRM "Helpdesk" poskytovatele Help Scout Inc, 131 Tremont St, Boston, MA 02111-1338, USA). Za tímto účelem jsme se společností Help Scout uzavřeli smlouvu s tzv. standardními smluvními doložkami, ve které se společnost Help Scout zavazuje zpracovávat údaje uživatelů pouze v souladu s našimi pokyny a dodržovat úroveň ochrany údajů v EU. Help Scout je rovněž certifikován v rámci dohody Privacy Shield a nabízí tak další záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzX1AAK&status=Active).
   4. Dotazy vymažeme, pokud již nejsou potřebné. Každé dva roky přezkoumáváme nezbytnost; dotazy zákazníků, kteří mají zákaznický účet, ukládáme trvale a při vymazání odkazujeme na údaje o zákaznickém účtu. V případě zákonných povinností archivace dochází k výmazu po jejich uplynutí (konec povinnosti uchovávání podle obchodního práva (6 let) a daňového práva (10 let)).
 • Připomínky a příspěvky
   1. Pokud uživatelé zanechávají komentáře nebo jiné příspěvky, jsou jejich IP adresy uloženy na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR po dobu 7 dnů. GDPR po dobu 7 dnů.
   2. Děje se tak z důvodu naší bezpečnosti pro případ, že by někdo v komentářích a příspěvcích zanechal nezákonný obsah (urážky, zakázaná politická propaganda apod.). V takovém případě můžeme být za komentář nebo příspěvek sami stíháni, a proto nás zajímá totožnost autora.
 • Získávání profilových obrázků z aplikace Gravatar

V rámci naší online nabídky a zejména blogu používáme službu Gravatar společnosti Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA.

Gravatar je služba, kde se uživatelé mohou registrovat a ukládat profilové obrázky a své e-mailové adresy. Pokud uživatelé zanechávají příspěvky nebo komentáře na jiných online prezentacích (zejména v blozích) s příslušnou e-mailovou adresou, mohou se vedle příspěvků nebo komentářů zobrazovat jejich profilové obrázky. Za tímto účelem je e-mailová adresa, kterou uživatelé poskytli, předána společnosti Gravatar v zašifrované podobě za účelem kontroly, zda je pro ni uložen profil. Toto je jediný účel předání e-mailové adresy a nebude použita k žádnému jinému účelu, ale bude následně smazána.

Služba Gravatar je používána na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, protože službu Gravatar používáme k tomu, abychom autorům příspěvků a komentářů nabídli možnost personalizovat své příspěvky profilovým obrázkem.

Společnost Automattic je certifikována v rámci dohody Privacy Shield a nabízí tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

Zobrazením obrázků se Gravatar dozvídá IP adresu uživatele, protože ta je nezbytná pro komunikaci mezi prohlížečem a online službou. Další informace o shromažďování a používání údajů společností Gravatar naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Pokud uživatelé nechtějí, aby se v komentářích zobrazoval obrázek uživatele spojený s jejich e-mailovou adresou ve službě Gravatar, měli by pro komentování použít e-mailovou adresu, která není uložena ve službě Gravatar. Rádi bychom také upozornili, že je také možné použít anonymní e-mailovou adresu nebo nepoužít žádnou e-mailovou adresu, pokud si uživatelé nepřejí, aby byla jejich vlastní e-mailová adresa odesílána do služby Gravatar. Uživatelé mohou přenosu údajů zcela zabránit tím, že nebudou používat náš systém komentářů.

 • Antispamová kontrola Akismet

Naše webové stránky používají službu "Akismet", kterou poskytuje společnost Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA. Používá se na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Tato služba slouží k rozlišení komentářů od skutečných osob od komentářů spamových. Za tímto účelem jsou všechny komentáře odesílány na server v USA, kde jsou analyzovány a uloženy po dobu čtyř dnů pro účely porovnání. Pokud byl komentář klasifikován jako spam, jsou údaje uloženy i po uplynutí této doby. Tyto údaje zahrnují zadané jméno, e-mailovou adresu, IP adresu, obsah komentáře, odkaz, údaje o použitém prohlížeči a počítačovém systému a čas zadání.

Společnost Automattic je certifikována podle dohody Privacy Shield a nabízí tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

Další informace o shromažďování a používání údajů společností Akismet naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Uživatelé mohou používat pseudonymy nebo se rozhodnout neuvádět své jméno nebo e-mailovou adresu. Přenosu údajů můžete zcela zabránit tím, že nebudete používat náš systém komentářů. To by byla škoda, ale bohužel nevidíme jiné alternativy, které by fungovaly stejně efektivně.

 • Shromažďování přístupových údajů a protokolových souborů
   1. Údaje shromažďujeme na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR, shromažďujeme údaje o každém přístupu k serveru, na kterém je tato služba umístěna (tzv. log soubory serveru). Údaje o přístupu zahrnují název webové stránky, na kterou se přistupuje, soubor, datum a čas přístupu, množství přenesených dat, oznámení o úspěšném přístupu, typ a verzi prohlížeče, operační systém uživatele, URL odkazu (dříve navštívená stránka), IP adresu a poskytovatele, který žádost podal.
   2. Informace ze souborů protokolu jsou z bezpečnostních důvodů (např. za účelem vyšetřování zneužití nebo podvodů) uchovávány maximálně po dobu sedmi dnů a poté jsou vymazány. Údaje, jejichž další uchovávání je nutné pro účely dokazování, jsou z vymazání vyloučeny až do konečného objasnění příslušného incidentu.
 • Online přítomnost v sociálních médiích
   1. Udržujeme online přítomnost v rámci sociálních sítí a platforem, abychom mohli komunikovat se zákazníky, zájemci a uživateli, kteří jsou zde aktivní, a informovat je o našich službách. Při přístupu na příslušné sítě a platformy platí podmínky a pokyny pro zpracování údajů jejich provozovatelů.
   2. Pokud není v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, zpracováváme údaje uživatelů, pokud s námi v rámci sociálních sítí a platforem komunikují, např. píší příspěvky na našich online prezentacích nebo nám posílají zprávy.
 • Soubory cookie a měření dosahu
   1. Soubory cookie jsou části informací, které se přenášejí z našeho webového serveru nebo webových serverů třetích stran do webového prohlížeče uživatele a ukládají se tam pro pozdější načtení. Soubory cookie mohou být malé soubory nebo jiné typy ukládání informací.
   2. Používáme "session cookies", které se ukládají pouze po dobu aktuální návštěvy naší online prezentace (např. aby bylo možné uložit stav přihlášení nebo funkci nákupního košíku, a tedy vůbec využívat naši online nabídku). V souboru cookie relace je uloženo náhodně vygenerované jedinečné identifikační číslo, tzv. session ID. Soubor cookie obsahuje také informace o svém původu a době uložení. Tyto soubory cookie nemohou ukládat žádné jiné údaje. Soubory cookie relace se vymažou, jakmile ukončíte používání našich webových stránek a například se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.
   3. O používání souborů cookie v souvislosti s pseudonymizovaným měřením dosahu jsou uživatelé informováni v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů.
   4. Pokud uživatelé nechtějí, aby se soubory cookie ukládaly v jejich počítači, jsou požádáni, aby deaktivovali příslušnou možnost v systémovém nastavení svého prohlížeče. Uložené soubory cookie lze odstranit v systémovém nastavení prohlížeče. Vyloučení souborů cookie může vést k funkčním omezením této online nabídky.
   5. Proti používání souborů cookie pro účely měření dosahu a reklamy můžete vznést námitku prostřednictvím deaktivační stránky síťové reklamní iniciativy(http://optout.networkadvertising.org/) a navíc na webových stránkách USA(http://www.aboutads.info/choices) nebo na evropských webových stránkách(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).
 • Služba Google Analytics
   1. Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) používáme službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google. GDPR) Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google LLC ("Google"). Společnost Google používá soubory cookie. Informace vygenerované souborem cookie o využívání online nabídky uživatelem se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.
   2. Společnost Google je certifikována v rámci dohody Privacy Shield a nabízí tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
   3. Google bude tyto informace používat naším jménem k analýze využívání naší online nabídky uživateli, k sestavování zpráv o aktivitách v rámci této online nabídky a k poskytování dalších služeb spojených s využíváním této online nabídky a používáním internetu. Ze zpracovaných údajů mohou být vytvořeny pseudonymizované profily uživatelů.
   4. Službu Google Analytics používáme k zobrazování reklam umístěných společností Google a jejími partnery v rámci reklamních služeb pouze těm uživatelům, kteří zároveň projevili zájem o naši online nabídku nebo kteří mají určité charakteristiky (např. zájem o určitá témata nebo produkty určený na základě navštívených webových stránek), které předáváme společnosti Google (tzv. "remarketing" nebo "Google Analytics audiences"). Pomocí remarketingových publik chceme také zajistit, aby naše reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nebyly obtěžující.
   5. Službu Google Analytics používáme pouze s aktivovanou anonymizací IP. To znamená, že IP adresa uživatelů je společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena tam.
   6. IP adresa přenášená prohlížečem uživatele nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Uživatelé mohou ukládání souborů cookie zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče; uživatelé mohou rovněž zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované souborem cookie a související s využíváním online nabídky a aby tyto údaje zpracovávala společnost Google, a to stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
   7. Další informace o využívání údajů společností Google, možnostech nastavení a námitek naleznete na webových stránkách společnosti Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners("Využívání údajů společností Google při používání webových stránek nebo aplikací našich partnerů"),https://policies.google.com/technologies/ads("Využívání údajů pro reklamní účely"),https://adssettings.google.com/authenticated("Správa informací, které společnost Google využívá k zobrazování reklamy").
 • Re/Marketingové služby Google
   1. Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) využíváme služby Google Re/Marketing. GDPR) marketingové a remarketingové služby (zkráceně "marketingové služby Google") společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").
   2. Společnost Google je certifikována podle dohody o štítu na ochranu soukromí a nabízí tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
   3. Marketingové služby společnosti Google nám umožňují zobrazovat reklamy pro naše webové stránky a na nich cíleněji, aby se uživatelům zobrazovaly pouze reklamy, které potenciálně odpovídají jejich zájmům. Pokud se uživateli například zobrazují reklamy na produkty, o které projevil zájem na jiných webových stránkách, označuje se to jako "remarketing". Pro tyto účely je při návštěvě našich a dalších webových stránek, na kterých jsou aktivní marketingové služby Google, přímo společností Google spuštěn kód od společnosti Google a do webových stránek jsou integrovány takzvané (re)marketingové značky (neviditelná grafika nebo kód, známé také jako "web beacons"). S jejich pomocí je v zařízení uživatele uložen individuální soubor cookie, tj. malý soubor (místo souborů cookie lze použít i srovnatelné technologie). Soubory cookie mohou být nastaveny různými doménami, například google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com nebo googleadservices.com. Tento soubor zaznamenává, které webové stránky uživatel navštívil, o jaký obsah se zajímal a na které nabídky kliknul, a také technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, čas návštěvy a další informace o využití online nabídky. Zaznamenává se také IP adresa uživatele, přičemž informujeme Google Analytics, že IP adresa je zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru a pouze ve výjimečných případech je v plném rozsahu předána na server Google v USA a tam zkrácena. IP adresa se v rámci jiných služeb Google nespojuje s údaji uživatele. Google může výše uvedené informace kombinovat i s takovými informacemi z jiných zdrojů. Pokud uživatel následně navštíví jiné webové stránky, mohou se mu zobrazovat reklamy přizpůsobené jeho zájmům.
   4. Údaje uživatele jsou v rámci marketingových služeb Google zpracovávány pseudonymně. To znamená, že společnost Google neukládá a nezpracovává například jméno nebo e-mailovou adresu uživatele, ale zpracovává příslušné údaje v souvislosti se soubory cookie v rámci pseudonymních uživatelských profilů. To znamená, že z pohledu společnosti Google nejsou reklamy spravovány a zobrazovány pro konkrétně identifikovanou osobu, ale pro vlastníka souboru cookie, bez ohledu na to, kdo je tímto vlastníkem. To neplatí, pokud uživatel výslovně povolil společnosti Google zpracovávat údaje bez této pseudonymizace. Informace shromážděné marketingovými službami Google o uživatelích jsou předávány společnosti Google a ukládány na jejích serverech v USA.
   5. Marketingové služby Google, které používáme, zahrnují online reklamní program "Google AdWords". V případě Google AdWords obdrží každý zákazník AdWords jiný "konverzní soubor cookie". Soubory cookie proto nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků služby AdWords. Informace shromážděné pomocí souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníci AdWords zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, které by bylo možné použít k osobní identifikaci uživatelů.
   6. Reklamy třetích stran můžeme integrovat na základě marketingové služby Google "DoubleClick". Služba DoubleClick používá soubory cookie, které umožňují společnosti Google a jejím partnerským webovým stránkám zobrazovat reklamy na základě návštěv uživatelů na těchto webových stránkách nebo jiných webových stránkách na internetu.
   7. Reklamy třetích stran můžeme integrovat na základě marketingové služby Google "AdSense". Služba AdSense používá soubory cookie, které umožňují společnosti Google a jejím partnerským webovým stránkám zobrazovat reklamy na základě návštěv uživatelů na těchto webových stránkách nebo jiných webových stránkách na internetu.
   8. Můžeme také používat službu "Google Optimiser". Služba Google Optimiser nám umožňuje sledovat účinky různých změn na webových stránkách (např. změny vstupních polí, designu atd.) v rámci tzv. testování A/B. Pro tyto účely testování jsou v zařízeních uživatelů ukládány soubory cookie. Zpracovávají se pouze pseudonymizované údaje uživatelů.
   9. K integraci a správě analytických a marketingových služeb Google na našich webových stránkách můžeme také používat "Google Tag Manager".
   10. Více informací o používání údajů pro marketingové účely společností Google najdete na stránce s přehledem: https://policies.google.com/technologies/ads, zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adresehttps://policies.google.com/privacyabrufbar.
   11. Pokud si přejete nesouhlasit s reklamou založenou na zájmech marketingovými službami společnosti Google, můžete využít možnosti nastavení a odhlášení poskytované společností Google: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Facebook, vlastní publika a marketingové služby Facebooku
   1. Na základě našeho oprávněného zájmu na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu naší online nabídky a pro tyto účely se používá takzvaný "Facebook pixel" sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, nebo pokud máte bydliště v EU, společnost Facebook Ireland Ltd. (Facebook Ireland Ltd.), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen "Facebook
   2. ").
   3. Facebook je certifikován v rámci dohody o štítu na ochranu soukromí a nabízí tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
   4. ).
   5. Pomocí Facebook pixelu je Facebook schopen určit návštěvníky naší online nabídky jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam (tzv. "Facebook ads
   6. ").
   7. V souladu s tím používáme Facebook pixel k zobrazování námi umístěných reklam na Facebooku pouze těm uživatelům Facebooku, kteří zároveň projevili zájem o naši online nabídku nebo kteří mají určité charakteristiky (např. zájmy o určitá témata nebo produkty určené na základě navštívených webových stránek), které předáváme Facebooku (tzv. "custom audiences"). Pomocí Facebook pixelu chceme také zajistit, aby naše reklamy na Facebooku odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nebyly obtěžující.
   8. Pomocí Facebook pixelu
   9. můžeme také sledovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a pro účely průzkumu trhu tím, že zjistíme, zda byli uživatelé po kliknutí na reklamu na Facebooku přesměrováni na naše webové stránky (tzv. "konverze
   10. ").
   11. Kromě toho při použití Facebook pixelu využíváme doplňkovou funkci "rozšířené shody" (údaje jako telefonní čísla, e-mailové adresy nebo Facebook ID uživatelů) k vytvoření cílových skupin ("Custom Audiences" nebo "Look Alike Audiences") na Facebooku (šifrovaně). Další informace o "rozšířené synchronizaci
   12. ":
   13. https://www.facebook.com/business/help/611774685654668)
   14. .
   15. Používáme také postup "Custom Audiences from File" sociální sítě Facebook, Inc. V tomto případě jsou e-mailové adresy příjemců newsletteru nahrány na Facebook. Proces nahrávání je šifrovaný. Nahrávání slouží výhradně k určení příjemců našich reklam na Facebooku. Chceme zajistit, aby se reklamy zobrazovaly pouze uživatelům, kteří mají zájem o naše informace a služby
   16. .
   17. Zpracování údajů společností Facebook probíhá v rámci zásad používání údajů společnosti Facebook. Obecné informace o zobrazování reklam na Facebooku proto naleznete v zásadách používání dat společnosti Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Konkrétní informace a podrobnosti o Facebook pixelu a jeho fungování naleznete v nápovědě společnosti Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
   18. .
   19. Proti shromažďování prostřednictvím Facebook pixelu a používání vašich údajů k zobrazování reklam na Facebooku můžete vznést námitku. Chcete-li nastavit, které typy reklam se vám budou v rámci Facebooku zobrazovat, můžete přejít na stránku zřízenou společností Facebook a postupovat podle tam uvedených pokynů týkajících se nastavení reklamy založené na používání: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Nastavení jsou nezávislá na platformě, tj. jsou přijata pro všechna zařízení, jako jsou stolní počítače nebo mobilní zařízení
   20. .
   21. Proti používání souborů cookie používaných pro měření dosahu a reklamní účely můžete vznést námitku také prostřednictvím deaktivační stránky iniciativy pro reklamu v síti (http://optout.networkadvertising.org/) a navíc na webových stránkách v USA(http://www.aboutads.info/choices) nebo na evropských webových stránkách(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).
 • .
  • Zásuvné moduly pro sociální sítě Facebook
    1. Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f). GDPR) sociální pluginy (dále jen "pluginy") sociální sítě facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen "Facebook"). Zásuvné moduly mohou zobrazovat interakční prvky nebo obsah (např. videa, grafické nebo textové příspěvky) a jsou rozpoznatelné podle jednoho z log Facebooku (bílé "f" na modré dlaždici, výrazy "To se mi líbí", "Gefällt mir" nebo znak "palec nahoru") nebo jsou označeny dodatkem "Facebook Social Plugin". Seznam a vzhled sociálních pluginů Facebooku si můžete prohlédnout zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
    2. Facebook je certifikován v rámci dohody Privacy Shield a nabízí tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
    3. Když uživatel přistupuje k funkci této online nabídky, která obsahuje takový plugin, jeho zařízení naváže přímé spojení se servery Facebooku. Obsah zásuvného modulu je společností Facebook přenášen přímo do zařízení uživatele a integrován do online nabídky. Ze zpracovaných údajů lze vytvořit uživatelské profily. Nemáme tedy žádný vliv na rozsah údajů, které Facebook pomocí tohoto pluginu shromažďuje, a proto uživatele informujeme podle úrovně našich znalostí.
    4. Integrací zásuvného modulu získává společnost Facebook informace o tom, že uživatel navštívil příslušnou stránku online nabídky. Pokud je uživatel přihlášen na Facebooku, může Facebook přiřadit návštěvu k jeho účtu na Facebooku. Pokud uživatelé se zásuvnými moduly interagují, například kliknutím na tlačítko "To se mi líbí" nebo zanecháním komentáře, příslušné informace se přenášejí přímo ze zařízení na Facebook a tam se ukládají. Pokud uživatel není členem Facebooku, je přesto možné, aby Facebook zjistil jeho IP adresu a uložil ji. Podle společnosti Facebook se v Německu ukládá pouze anonymizovaná IP adresa.
    5. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Facebook, jakož i příslušná práva a možnosti nastavení k ochraně soukromí uživatelů naleznete v informacích společnosti Facebook o ochraně osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/.
    6. Pokud je uživatel členem Facebooku a nepřeje si, aby o něm Facebook shromažďoval údaje prostřednictvím této online služby a propojoval je s jeho členskými údaji uloženými na Facebooku, musí se před použitím naší online služby odhlásit z Facebooku a vymazat své soubory cookie. Další nastavení a námitky proti používání údajů pro reklamní účely jsou možné v rámci nastavení profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads nebo prostřednictvím americké stránkyhttp://www.aboutads.info/choices/ nebo stránky EUhttp://www.youronlinechoices.com/. Nastavení jsou nezávislá na platformě, tj. jsou přijata pro všechna zařízení, jako jsou stolní počítače nebo mobilní zařízení.
  • Jetpack (statistiky WordPress)
    1. Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) používáme plugin Jetpack. GDPR) plugin Jetpack (zde dílčí funkce "Wordpress Stats"), který integruje nástroj pro statistické vyhodnocování přístupů návštěvníků a který poskytuje společnost Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA. Jetpack používá takzvané "cookies", textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analyzovat vaše používání webových stránek.
    2. Společnost Automattic je certifikována v rámci dohody Privacy Shield a nabízí tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).
    3. Informace generované soubory cookie o vašem používání těchto webových stránek se ukládají na serveru v USA. Ze zpracovaných údajů mohou být vytvořeny uživatelské profily, přičemž tyto profily jsou využívány pouze k analýze, nikoliv k reklamním účelům. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Automattic: https://automattic.com/privacy/ a informace o souborech cookie Jetpack: https://jetpack.com/support/cookies/.
  • etracker
    1. Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) využíváme analytickou službu "etracker". GDPR) využíváme analytickou službu "etracker" společnosti etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg.
    2. Údaje zpracovávané společností etracker mohou být použity k vytvoření uživatelských profilů pod pseudonymem. K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie. Soubory cookie umožňují rozpoznat váš prohlížeč. Údaje shromážděné pomocí technologií etracker nebudou bez samostatně uděleného souhlasu dotyčné osoby použity k osobní identifikaci návštěvníků našich webových stránek a nebudou sloučeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Osobní údaje jsou navíc zpracovávány pouze pro nás, tj. nejsou slučovány s osobními údaji shromažďovanými v rámci jiných online nabídek.
    3. Proti shromažďování a uchovávání údajů můžete kdykoli vznést námitku s účinností do budoucna. Chcete-li vznést námitku proti shromažďování a ukládání údajů o návštěvnících do budoucna, můžete prostřednictvím následujícího odkazu získat od společnosti etracker opt-out cookie, který zabrání společnosti etracker v budoucnu shromažďovat a ukládat jakékoli údaje o návštěvnících z vašeho prohlížeče: http://www.etracker.de/privacy?et=Account-ID.
    4. Opt-out nastaví soubor cookie opt-out s názvem "cntcookie" od společnosti etracker. Tento soubor cookie neodstraňujte, dokud si přejete zachovat svůj nesouhlas. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti etracker: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html.
  • Criteo
    1. Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) využíváme služeb poskytovatele Criteo GmbH, GewO. GDPR) využíváme služeb poskytovatele Criteo GmbH, Gewürzmühlstr. 11, 80538 Mnichov, Německo.
    2. Služby společnosti Criteo nám umožňují zobrazovat reklamy pro naše webové stránky a na nich cíleněji, aby se uživatelům zobrazovaly pouze reklamy, které potenciálně odpovídají jejich zájmům. Pokud se uživateli například zobrazují reklamy na produkty, o které projevil zájem na jiných webových stránkách, označuje se to jako "remarketing". Pro tyto účely je při návštěvě našich a dalších webových stránek, na kterých společnost Criteo působí, přímo společností Criteo spuštěn kód Criteo a do webových stránek jsou integrovány takzvané (re)marketingové značky (neviditelná grafika nebo kód, známé také jako "web beacons"). S jejich pomocí je v zařízení uživatele uložen individuální soubor cookie, tj. malý soubor (místo souborů cookie lze použít i srovnatelné technologie). Tento soubor zaznamenává, které webové stránky uživatel navštívil, o jaký obsah se zajímal a na které nabídky kliknul, jakož i technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, čas návštěvy a další informace o využití online nabídky. Společnost Criteo může výše uvedené informace také kombinovat s takovými informacemi z jiných zdrojů. Pokud uživatel následně navštíví jiné webové stránky, mohou mu být zobrazeny reklamy přizpůsobené jeho zájmům.
    3. Další informace, jakož i možnosti vznést námitku proti shromažďování údajů společností Criteo naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Criteo: http://www.criteo.com/de/privacy/.
  • Partnerský program společnosti Amazon
    1. Vycházíme z našich oprávněných zájmů (tj. zájem na ekonomickém provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f). GDPR) jsme účastníky partnerského programu Amazon EU, který byl vytvořen s cílem poskytnout webovým stránkám prostředek, jehož prostřednictvím lze získat náklady na reklamu umístěním reklamy a odkazů na Amazon.de. Společnost Amazon používá soubory cookie ke sledování původu objednávek. Amazon tak mimo jiné dokáže rozpoznat, že jste klikli na partnerský odkaz na těchto webových stránkách.
    2. Další informace o používání údajů společností Amazon naleznete v zásadách ochrany osobních údajů této společnosti: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
  • Odběr novinek
    1. Následujícími informacemi vás informujeme o obsahu našeho newsletteru, jakož i o postupu registrace, zasílání a statistického vyhodnocování a o vašich právech na námitku. Přihlášením k odběru našeho newsletteru souhlasíte s jeho zasíláním a s popsanými postupy.
    2. Obsah newsletteru: Newslettery, e-maily a jiná elektronická oznámení s reklamními informacemi (dále jen "newsletter") zasíláme pouze se souhlasem příjemce nebo na základě zákonného zmocnění. Pokud je obsah newsletteru výslovně popsán při registraci k odběru newsletteru, je to rozhodující pro souhlas uživatele. Jinak naše newslettery obsahují informace o našich produktech, nabídkách, akcích a naší společnosti.
    3. Double opt-in a přihlášení: Registrace k odběru našeho newsletteru probíhá v rámci tzv. double opt-in procedury. To znamená, že po registraci obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení registrace. Toto potvrzení je nutné, aby se nikdo nemohl zaregistrovat s e-mailovými adresami jiných osob. Přihlášení k odběru newsletteru se zaznamenává, aby bylo možné prokázat proces registrace v souladu se zákonnými požadavky. To zahrnuje uložení času registrace a potvrzení, jakož i IP adresy. Zaznamenávají se také změny vašich údajů uložené poskytovatelem rozesílacích služeb.
    4. Poskytovatel rozesílacích služeb: Rozesílání newsletteru zajišťuje společnost ActiveCampaign, LLC (dále jen "ActiveCampaign"), dále jen "poskytovatel rozesílacích služeb". Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele mailingových služeb si můžete prohlédnout zde: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/.
    5. Poskytovatel mailingových služeb může dále podle vlastních informací tyto údaje používat v pseudonymní podobě, tj. bez přiřazení k uživateli, k optimalizaci nebo zlepšení vlastních služeb, např. k technické optimalizaci rozesílání a prezentace newsletteru nebo ke statistickým účelům za účelem zjištění, z jakých zemí příjemci pocházejí. Poskytovatel mailingových služeb však údaje našich příjemců newsletteru nepoužívá k tomu, aby jim sám psal nebo je předával třetím stranám.
    6. Registrační údaje: Pro registraci k odběru newsletteru stačí zadat e-mailovou adresu. Volitelně vás požádáme o uvedení jména, abychom vás mohli v newsletteru oslovit osobně.
    7. Měření výkonu - Newsletter obsahuje takzvaný "web-beacon", tj. soubor o velikosti pixelu, který se při otevření newsletteru načte ze serveru poskytovatele poštovních služeb. V rámci tohoto načítání jsou zpočátku shromažďovány technické informace, jako jsou informace o prohlížeči a vašem systému, jakož i vaše IP adresa a čas načtení. Tyto informace se používají pro technické vylepšení služeb na základě technických údajů nebo cílových skupin a jejich čtenářského chování na základě míst načtení (které lze určit pomocí IP adresy) nebo časů přístupu. Statistické průzkumy zahrnují také zjištění, zda jsou newslettery otevírány, kdy jsou otevírány a na které odkazy je klikáno. Z technických důvodů lze tyto informace přiřadit jednotlivým příjemcům newsletterů. Naší snahou ani snahou poskytovatele rozesílacích služeb však není sledovat jednotlivé uživatele. Analýzy nám slouží mnohem více k rozpoznání čtenářských návyků našich uživatelů a k tomu, abychom jim mohli přizpůsobit náš obsah nebo zasílat jiný obsah podle zájmů našich uživatelů.
    8. Německo: Zasílání newsletteru a měření úspěšnosti probíhá na základě souhlasu příjemce podle čl. 6 odst. 1 písm. a, čl. 7 GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 č. 3 UWG nebo na základě zákonného zmocnění podle § 7 odst. 3 UWG.
    9. Rakousko: Zasílání newsletteru a měření úspěšnosti probíhá na základě souhlasu příjemců v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 7 GDPR ve spojení s § 107 odst. 2 TKG nebo na základě zákonného zmocnění v souladu s § 107 odst. 2 a 3 TKG.
    10. Proces registrace je zaznamenán na základě našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR a slouží jako důkaz souhlasu se zasíláním newsletteru.
    11. Zrušení/odvolání - Příjem našeho newsletteru můžete kdykoli zrušit, tj. odvolat svůj souhlas. Odkaz na zrušení zasílání newsletteru najdete na konci každého newsletteru. Pokud se uživatelé k odběru newsletteru pouze zaregistrovali a tuto registraci zrušili, budou jejich osobní údaje vymazány.
  • Integrace služeb a obsahu třetích stran
   1. Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) využíváme v rámci naší online nabídky obsah nebo nabídky služeb třetích stran. GDPR) obsah nebo nabídky služeb od poskytovatelů třetích stran za účelem integrace jejich obsahu a služeb, jako jsou videa nebo písma (dále jednotně jen "obsah"). To vždy předpokládá, že poskytovatelé tohoto obsahu, kteří jsou třetími stranami, rozpoznají IP adresu uživatele, protože bez IP adresy by nemohli obsah do prohlížeče odeslat. IP adresa je tedy pro zobrazení tohoto obsahu vyžadována. Snažíme se používat pouze obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají k doručení obsahu pouze IP adresu. Poskytovatelé třetích stran mohou pro statistické nebo marketingové účely používat také tzv. pixelové značky (neviditelná grafika, známá také jako "web beacons"). Pixelové značky mohou být použity k analýze informací, jako je návštěvnost stránek tohoto webu. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v souborech cookie v zařízení uživatele a mohou obsahovat mimo jiné technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, čas návštěvy a další informace o využívání naší online nabídky a také mohou být propojeny s takovými informacemi z jiných zdrojů.
   2. Následující prezentace poskytuje přehled poskytovatelů třetích stran a jejich obsahu spolu s odkazy na jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, která obsahují další informace o zpracování údajů a v některých zde již zmíněných případech i možnosti odhlášení:
  • Pokud naši zákazníci využívají platební služby třetích stran (např. PayPal nebo Sofortüberweisung), platí podmínky a prohlášení o ochraně údajů příslušných poskytovatelů třetích stran, které jsou k dispozici na příslušných webových stránkách nebo v transakčních aplikacích.
  • Mapy poskytované službou "Google Maps" poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
  • Funkce služby Google+ jsou integrovány do naší online nabídky. Tyto funkce nabízí poskytovatel třetí strany Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Google+, můžete obsah našich stránek propojit se svým profilem Google+ kliknutím na tlačítko Google+. To umožní společnosti Google spojit vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití službou Google+. Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.
  • Funkce služby Instagram jsou integrovány do naší online nabídky. Tyto funkce nabízí společnost Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Instagram, můžete obsah našich stránek propojit se svým profilem Instagram kliknutím na tlačítko Instagram. To umožní společnosti Instagram spojit vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Instagram. Zásady ochrany osobních údajů:http://instagram.com/about/legal/privacy/.
  • V rámci naší online nabídky využíváme marketingové funkce (tzv. "LinkedIn Insight Tag") sítě LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Při každém přístupu na některou z našich stránek obsahujících funkce LinkedIn je navázáno spojení se servery LinkedIn. LinkedIn je informována o tom, že jste navštívili naše webové stránky s vaší IP adresou. Pomocí LinkedIn Insight Tagu můžeme zejména analyzovat úspěšnost našich kampaní v rámci LinkedIn nebo pro ně určit cílové skupiny na základě interakce uživatelů s naší online nabídkou. Pokud jste na síti LinkedIn zaregistrováni, může LinkedIn přiřadit vaši interakci s naší online nabídkou k vašemu uživatelskému účtu. I v případě, že kliknete na tlačítko "Doporučit" a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, je LinkedIn schopen přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vám a vašemu uživatelskému účtu. LinkedIn je certifikován v rámci dohody o štítu na ochranu soukromí a nabízí tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Zásady ochrany osobních údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
  • Používáme sociální pluginy ze sociální sítě Pinterest, kterou provozuje společnost Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest"). Když navštívíte stránku, která takový plugin obsahuje, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Pinterest. Zásuvný modul přenáší data protokolu na server Pinterest v USA. Tyto údaje protokolu mohou obsahovat vaši IP adresu, adresu navštívených webových stránek, které obsahují také funkce Pinterest, typ a nastavení prohlížeče, datum a čas požadavku, vaše používání Pinterestu a souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
  • Do naší online nabídky mohou být integrovány funkce služby nebo platformy Twitter (dále jen "Twitter"). Twitter je služba poskytovaná společností Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Tyto funkce zahrnují prezentaci našich příspěvků v rámci Twitteru v rámci naší online nabídky, odkaz na náš profil na Twitteru a možnost interakce s příspěvky a funkcemi Twitteru, jakož i měření, zda se uživatelé dostanou k naší online nabídce prostřednictvím námi umístěných reklam na Twitteru (tzv. měření konverzí). Twitter je certifikován podle dohody o štítu na ochranu soukromí, a nabízí tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Zásady ochrany osobních údajů: https://twitter.com/de/privacy, opt-out: https://twitter.com/personalization.
  • Používáme sociální pluginy ze sociální sítě Tumblr, kterou provozuje společnost Tumblr, Inc. se sídlem 35 East 21st Street, 10E, New York, NY 10010, USA ("Tumblr "). Když navštívíte stránku, která takový plugin obsahuje, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Tumblr. Zásuvný modul přenáší data protokolu na server Tumblr v USA. Tyto údaje protokolu mohou obsahovat vaši IP adresu, adresu navštívených webových stránek, které rovněž obsahují funkce Tumblr, typ a nastavení prohlížeče, datum a čas požadavku, vaše používání Tumblr a soubory cookie. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.
  • Používáme funkce sítě XING. Poskytovatelem je společnost XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Při každém přístupu na některou z našich stránek obsahujících funkce Xing je navázáno spojení se servery Xing. Pokud je nám známo, neukládají se při tom žádné osobní údaje. Zejména se neukládají žádné IP adresy ani se nevyhodnocuje chování při používání. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
  • Analýza a optimalizace webu pomocí služby Hotjar, od poskytovatele třetí strany Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa. Pomocí služby Hotjar lze sledovat pohyby na webových stránkách, na kterých je služba Hotjar používána (tzv. tepelné mapy). Je například možné rozpoznat, jak daleko uživatelé rolovali a na která tlačítka a jak často klikali. Zaznamenávají se také technické údaje, jako je zvolený jazyk, systém, rozlišení obrazovky a typ prohlížeče. Během návštěvy našich webových stránek mohou být alespoň dočasně vytvořeny uživatelské profily. Službu Hotjar lze také použít k získání zpětné vazby přímo od uživatelů webových stránek. Tímto způsobem získáváme cenné informace, abychom mohli naše webové stránky ještě více zrychlit a učinit je ještě přívětivějšími pro zákazníky. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.hotjar.com/privacy. Odhlášení: https://www.hotjar.com/opt-out
  • Externí kód JavaScriptového frameworku "jQuery", poskytovaný externím poskytovatelem jQuery Foundation,https://jquery.org.