Hoppa till innehåll

Välkommen till Smarticles integritetspolicy.

Smarticle är ett erbjudande från 3D-Zeitschrift GmbH

Senast ändrad den: 19 juli 2018

När du använder Smarticle-tjänster anförtror du oss dina uppgifter. Denna sekretesspolicy förklarar arten, omfattningen och syftet med behandlingen av personuppgifter (nedan kallad "data") inom vårt online-erbjudande och tillhörande webbplatser, funktioner och innehåll samt externa online-närvaro, till exempel vår sociala medieprofil. (nedan gemensamt kallade "online-erbjudandet"). När det gäller de använda termerna, såsom "personuppgifter" eller deras "behandling", hänvisar vi till definitionerna i artikel 4 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

3D-Zeitschrift GmbH

Smarticle

Dachsteinstr 6
83373 Taching am See
Taching am See, Tyskland

Verkställande direktör: Holger Meyer
E-post: hello@smarticle.com

Införande i handelsregistret
Införande i handelsregistret
Registrerad domstol: AG Traunstein
Registernummer: HRB 28456

ID för omsättningsskatt
Identifikationsnummer enligt §27 a i lagen om omsättningsskatt: DE813571278

Typer av uppgifter som behandlas

 • Inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser).
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer).
 • Innehållsdata (t.ex. textinlägg, fotografier, videor).
 • Avtalsuppgifter (t.ex. avtalsföremål, löptid, kundkategori).
 • Betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter, betalningshistorik).
 • Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider).
 • Meta-/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).

Inga särskilda kategorier av uppgifter behandlas (art. 9.1 i GDPR).

Kategorier av registrerade som påverkas av behandlingen:

 • Kunder/intressenter/leverantörer.
 • Besökare och användare av online-erbjudandet.

I det följande hänvisar vi också till de registrerade kollektivt som "användare".

Syftet med behandlingen

 • Tillhandahållande av webbplatsen, dess innehåll och funktioner.
 • Tillhandahållande av avtalsenliga tjänster, service och kundvård.
 • Svara på kontaktförfrågningar och kommunicera med användare.
 • Marknadsföring, reklam och marknadsundersökningar.
 • Säkerhetsåtgärder.
 • Relevanta rättsliga grunder

I enlighet med artikel 13 i GDPR informerar vi dig om den rättsliga grunden för vår databehandling. Om den rättsliga grunden inte anges i integritetspolicyn gäller följande Den rättsliga grunden för att inhämta samtycke är artikel 6.1 a och artikel 7 i GDPR, den rättsliga grunden för behandling för att tillhandahålla våra tjänster och genomföra avtalsåtgärder och svara på förfrågningar är artikel 6.1 b i GDPR, den rättsliga grunden för behandling för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter är artikel 6.1 c i GDPR, och den rättsliga grunden för behandling för att skydda våra legitima intressen är artikel 6.1 f i GDPR. Om den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen kräver behandling av personuppgifter, utgör artikel 6.1 d i GDPR den rättsliga grunden.

 • Ändringar och uppdateringar av integritetspolicyn

Vi ber dig att regelbundet informera dig om innehållet i vår integritetspolicy. Vi kommer att ändra sekretesspolicyn så snart ändringar i den databehandling som utförs av oss gör detta nödvändigt. Vi kommer att informera dig så snart ändringarna kräver en samarbetsåtgärd från din sida (t.ex. samtycke) eller annan individuell anmälan.

 • Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med art. 32 GDPR, med hänsyn till den senaste tekniken, kostnaderna för genomförandet och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt risken för varierande sannolikhet och allvar för fysiska personers rättigheter och friheter, för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken; åtgärderna inkluderar i synnerhet att säkerställa sekretess, integritet och tillgänglighet av data genom att kontrollera fysisk åtkomst till data, samt tillgång, inmatning, utlämnande, skydd av tillgänglighet och dess separering. Dessutom har vi inrättat förfaranden som garanterar utövandet av den registrerades rättigheter, radering av uppgifter och hantering av hot mot uppgifterna. Dessutom tar vi hänsyn till skyddet av personuppgifter redan vid utveckling eller val av hårdvara, programvara och förfaranden, i enlighet med principen om dataskydd genom teknisk design och dataskyddsvänliga standardinställningar (art. 25 GDPR).

Säkerhetsåtgärderna omfattar i synnerhet krypterad överföring av data mellan din webbläsare och vår server.

 • Samarbete med personuppgiftsbiträden och tredje part

Om vi lämnar ut uppgifter till andra personer och företag (personuppgiftsbiträden eller tredje part) som en del av vår behandling, överför dem till dem eller på annat sätt ger dem tillgång till uppgifterna, kommer detta endast att ske på grundval av lagligt tillstånd (t.ex. om överföringen av uppgifter till tredje part, såsom betaltjänstleverantörer, är nödvändig för att fullgöra avtalet enligt artikel 6.1 b GDPR), du har samtyckt, en rättslig skyldighet föreskriver detta eller på grundval av våra berättigade intressen (t.ex. när vi använder ombud, webbhotell, etc.).

Om vi ger tredje part i uppdrag att behandla uppgifter på grundval av ett så kallat "orderbehandlingsavtal", sker detta på grundval av artikel 28 i GDPR.

 • Överföring till tredje land

Om vi behandlar uppgifter i ett tredjeland (dvs. utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)) eller om detta sker i samband med användning av tjänster från tredje part eller utlämnande eller överföring av uppgifter till tredje part, kommer detta endast att ske om det görs för att uppfylla våra (för)avtalsenliga skyldigheter, på grundval av ditt samtycke, på grundval av en rättslig skyldighet eller på grundval av våra legitima intressen. Med förbehåll för rättsliga eller avtalsenliga tillstånd behandlar vi eller låter behandla uppgifterna i ett tredje land endast om de särskilda kraven i art. 44 ff. GDPR är uppfyllda. Detta innebär t.ex. att behandlingen sker på grundval av särskilda garantier, såsom officiellt erkänd fastställande av en dataskyddsnivå som motsvarar EU (t.ex. för USA genom "Privacy Shield") eller efterlevnad av officiellt erkända särskilda avtalsförpliktelser (så kallade "standardavtalsklausuler").

 • De registrerades rättigheter
   1. Du har rätt att begära bekräftelse på om uppgifterna i fråga behandlas och att begära information om dessa uppgifter samt ytterligare information och en kopia av uppgifterna i enlighet med art. 15 GDPR.
   2. Du har följaktligen. Art. 16 GDPR har du rätt att begära komplettering av uppgifter som rör dig eller rättelse av felaktiga uppgifter som rör dig.
   3. I enlighet med art. 17 GDPR har du rätt att kräva att uppgifterna i fråga raderas omedelbart eller, alternativt, att kräva att behandlingen av uppgifterna begränsas i enlighet med art. 18 GDPR.
   4. Du har rätt att begära att få de uppgifter om dig som du har lämnat till oss i enlighet med art. 20 GDPR och att begära att de överförs till andra registeransvariga.
   5. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 77 i GDPR.
 • Rätt till annullering
   1. Du har rätt att återkalla ditt samtycke i enlighet med artikel 7.3 i GDPR med verkan för framtiden.
 • Rätt till invändning
   1. Du kan när som helst invända mot framtida behandling av uppgifter om dig i enlighet med art. 21 GDPR. I synnerhet kan du invända mot behandling för direkt marknadsföring.
 • Cookies och rätt att invända mot direktmarknadsföring
   1. Vi använder tillfälliga och permanenta cookies, dvs. små filer som lagras på användarens enhet (för en förklaring av termen och funktionen, se det sista avsnittet i denna sekretesspolicy). Vissa av kakorna används för säkerhetsändamål eller är nödvändiga för driften av våra onlinetjänster (t.ex. för att visa webbplatsen) eller för att spara användarens beslut när han eller hon bekräftar kakbannern. Dessutom använder vi eller våra teknikpartner cookies för räckviddsmätning och marknadsföring, om vilka användare informeras i samband med sekretesspolicyn.
   2. En allmän invändning mot användningen av cookies som används för marknadsföringsändamål online kan göras för ett stort antal tjänster, särskilt när det gäller spårning, via den amerikanska webbplatsenhttp://www.aboutads.info/choices/oderoch EU-webbplatsenhttp://www.youronlinechoices.com/. Dessutom kan lagring av cookies uppnås genom att stänga av dem i webbläsarinställningarna. Observera att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.
 • Radering av uppgifter
   1. De uppgifter som behandlas av oss kommer att raderas eller begränsas i sin behandling i enlighet med artiklarna 17 och 18 i GDPR. Om det inte uttryckligen anges i denna sekretesspolicy kommer de uppgifter som lagras av oss att raderas så snart de inte längre krävs för sitt avsedda syfte och raderingen inte strider mot några lagstadgade lagringsskyldigheter. Om uppgifterna inte raderas eftersom de krävs för andra och lagligt tillåtna ändamål, kommer behandlingen att begränsas. Detta innebär att uppgifterna blockeras och inte behandlas för andra ändamål. Detta gäller t.ex. uppgifter som måste sparas av affärs- eller skatterättsliga skäl.
   2. Tyskland: Enligt de rättsliga kraven lagras uppgifterna i 6 år i enlighet med § 257 (1) HGB (handelsböcker, inventarier, ingående balansräkningar, årsredovisningar, handelsbrev, bokföringsverifikationer etc.) och i 10 år i enlighet med § 147 (1) AO (böcker, register, förvaltningsrapporter, bokföringsverifikationer, handels- och affärsbrev, dokument som är relevanta för beskattning etc.).
   3. Österrike: I enlighet med rättsliga krav sker lagring i synnerhet i 7 år i enlighet med § 132 para. 1 BAO (bokföringsdokument, kvitton / fakturor, konton, kvitton, affärspapper, inkomst- och utgiftsredovisning etc.), i 22 år i samband med fastigheter och i 10 år för dokument i samband med elektroniskt tillhandahållna tjänster, telekommunikation, radio och TV-tjänster som tillhandahålls icke-företagare i EU-medlemsstater och för vilka Mini-One-Stop-Shop (MOSS) används.
 • Tillhandahållande av avtalsenliga tjänster
   1. Vi behandlar inventeringsdata (t.ex. namn och adresser samt kontaktuppgifter för användare), avtalsdata (t.ex. använda tjänster, namn på kontaktpersoner, betalningsinformation) i syfte att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter och tjänster i enlighet med art. 6 para. 1 lit b. GDPR. De uppgifter som är markerade som obligatoriska i onlineformulär krävs för att avtalet ska kunna ingås.
   2. Användare kan valfritt skapa ett användarkonto där de särskilt kan se sina beställningar. Som en del av registreringsprocessen kommuniceras den obligatoriska information som krävs till användarna. Användarkontona är inte offentliga och kan inte indexeras av sökmotorer. Om användarna har avslutat sitt användarkonto kommer deras uppgifter att raderas med avseende på användarkontot, med förbehåll för att deras bevarande är nödvändigt av kommersiella eller skatterättsliga skäl i enlighet med art. 6 para. 1 lit. c GDPR. Det är användarens ansvar att säkerhetskopiera sina uppgifter innan avtalet löper ut i händelse av uppsägning. Vi har rätt att oåterkalleligen radera alla användardata som lagrats under avtalets löptid.
   3. Vi lagrar IP-adressen och tidpunkten för respektive användaråtgärd som en del av registreringen och förnyade inloggningar och användning av våra onlinetjänster. Dessa uppgifter lagras på grundval av våra legitima intressen och användarens intressen för att skydda mot missbruk och annan obehörig användning. Dessa uppgifter vidarebefordras inte till tredje part om det inte är nödvändigt för att driva våra anspråk eller om det finns en rättslig skyldighet att göra det i enlighet med art. 6 para. 1 lit. c GDPR.
   4. Vi behandlar användningsdata (t.ex. besökta webbplatser i vårt onlineutbud, intresse för våra produkter) och innehållsdata (t.ex. uppgifter i kontaktformulär eller användarprofil) för reklamändamål i en användarprofil, t.ex. för att visa produktinformation till användare baserat på de tjänster som de hittills har använt.
   5. Raderingen sker efter utgången av lagstadgade garanti- och jämförbara skyldigheter, nödvändigheten av att lagra uppgifterna granskas vart tredje år; när det gäller lagstadgade arkiveringsskyldigheter sker raderingen efter deras utgång (slutet av handelsrättslig (6 år) och skatterättslig (10 år) lagringsskyldighet); information i kundkontot kvarstår tills den raderas.
 • Kreditupplysningar
  1. Om vi gör förskottsbetalningar (t.ex. vid köp på faktura) förbehåller vi oss rätten att inhämta identitets- och kreditupplysningar för att bedöma kreditrisken på grundval av matematisk-statistiska förfaranden från specialiserade tjänsteföretag (kreditbyråer) för att skydda våra legitima intressen.
  2. Som en del av kreditupplysningen överför vi följande personuppgifter om kunden (namn, postadress, födelsedatum, uppgifter om avtalstyp, bankuppgifter) till följande kreditupplysningsföretag:
   1. Vi behandlar informationen från kreditupplysningsföretagen om den statistiska sannolikheten för en betalningsinställelse som en del av ett lämpligt diskretionärt beslut om upprättande, genomförande och uppsägning av avtalsförhållandet. Vi förbehåller oss rätten att vägra betalning på konto eller annan förskottsbetalning i händelse av ett negativt resultat av kreditkontrollen.
   2. Beslutet om huruvida vi ska göra förskottsbetalning fattas i enlighet med artikel 22 i GDPR enbart på grundval av ett automatiserat beslut i enskilda fall, som vår programvara fattar på grundval av den information som tillhandahålls av kreditbyrån.
   3. Om vi får ditt uttryckliga samtycke är den rättsliga grunden för kreditupplysningen och överföringen av kundens uppgifter till kreditupplysningsföretagen samtycke i enlighet med artikel 6.1 a, 7 i GDPR. Om inget samtycke erhålls är våra berättigade intressen i säkerheten för ditt betalningsanspråk den rättsliga grunden i enlighet med artikel 6.1 f. GDPR.
 • Att ta kontakt
   1. Vid kontakt med oss (via kontaktformulär eller e-post) behandlas användarens uppgifter för att behandla kontaktförfrågan och dess hantering i enlighet med artikel 6.1 b) i GDPR.
   2. Användarens uppgifter kan lagras i vårt system för hantering av kundrelationer ("CRM-system") eller i en jämförbar organisation för förfrågningar.
   3. Vi använder CRM-systemet "Helpdesk" från leverantören Help Scout Inc, 131 Tremont St, Boston, MA 02111-1338, USA) på grundval av våra berättigade intressen (effektiv och snabb behandling av användarförfrågningar). För detta ändamål har vi ingått ett avtal med Help Scout med så kallade standardavtalsklausuler, där Help Scout åtar sig att behandla användardata endast i enlighet med våra instruktioner och att följa EU: s dataskyddsnivå. Help Scout är också certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en ytterligare garanti för överensstämmelse med europeisk dataskyddslagstiftning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzX1AAK&status=Active).
   4. Vi raderar förfrågningarna om de inte längre behövs. Vi granskar nödvändigheten vartannat år; vi lagrar förfrågningar från kunder som har ett kundkonto permanent och hänvisar till uppgifterna i kundkontot för radering. När det gäller lagstadgade arkiveringsskyldigheter sker raderingen efter att de har löpt ut (slutet på handelsrättslig (6 år) och skatterättslig (10 år) lagringsskyldighet).
 • Kommentarer och bidrag
   1. Om användare lämnar kommentarer eller andra bidrag lagras deras IP-adresser i 7 dagar på grundval av våra legitima intressen i den mening som avses i artikel 6.1 f GDPR. GDPR i 7 dagar.
   2. Detta görs för vår säkerhet om någon lämnar olagligt innehåll i kommentarer och inlägg (förolämpningar, förbjuden politisk propaganda etc.). I detta fall kan vi själva bli åtalade för kommentaren eller inlägget och är därför intresserade av författarens identitet.
 • Hämtning av profilbilder från Gravatar

Vi använder tjänsten Gravatar från Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA, inom vårt online-erbjudande och i synnerhet i bloggen.

Gravatar är en tjänst där användare kan registrera och lagra profilbilder och sina e-postadresser. Om användare lämnar inlägg eller kommentarer på andra onlinepresenser (särskilt i bloggar) med respektive e-postadress, kan deras profilbilder visas bredvid inläggen eller kommentarerna. För detta ändamål överförs användarnas e-postadress till Gravatar i krypterad form för att kontrollera om en profil är lagrad för den. Detta är det enda syftet med att överföra e-postadressen och den kommer inte att användas för något annat ändamål, utan kommer att raderas efteråt.

Gravatar används på grundval av våra berättigade intressen enligt artikel 6.1 f i GDPR, eftersom vi använder Gravatar för att erbjuda författare av inlägg och kommentarer möjligheten att anpassa sina inlägg med en profilbild.

Automattic är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en garanti för efterlevnad av europeisk dataskyddslagstiftning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

Genom att visa bilderna lär sig Gravatar användarens IP-adress, eftersom detta är nödvändigt för kommunikationen mellan en webbläsare och en onlinetjänst. Ytterligare information om Gravatars insamling och användning av data finns i Automattics integritetspolicy: https://automattic.com/privacy/.

Om användare inte vill att en användarbild som är kopplad till deras e-postadress hos Gravatar ska visas i kommentarerna, bör de använda en e-postadress som inte är lagrad hos Gravatar för att kommentera. Vi vill också påpeka att det också är möjligt att använda en anonym e-postadress eller ingen e-postadress alls om användarna inte vill att deras egen e-postadress ska skickas till Gravatar. Användare kan helt förhindra överföring av data genom att inte använda vårt kommentarsystem.

 • Akismet anti-spam kontroll

Vår webbplats använder tjänsten "Akismet", som tillhandahålls av Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA. Den används på grundval av våra berättigade intressen i enlighet med artikel 6.1 f) i GDPR. Denna tjänst används för att skilja kommentarer från riktiga personer från spamkommentarer. För detta ändamål skickas alla kommentarer till en server i USA, där de analyseras och lagras i fyra dagar för jämförelseändamål. Om en kommentar har kategoriserats som skräppost lagras uppgifterna efter denna period. Dessa uppgifter omfattar det angivna namnet, e-postadressen, IP-adressen, kommentarens innehåll, hänvisaren, uppgifter om den webbläsare som används och datorsystemet samt tidpunkten för inlägget.

Automattic är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en garanti för efterlevnad av europeisk dataskyddslagstiftning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

Ytterligare information om Akismets insamling och användning av data finns i Automattics integritetspolicy: https://automattic.com/privacy/.

Användare är välkomna att använda pseudonymer eller välja att inte ange sitt namn eller sin e-postadress. Du kan helt förhindra överföring av data genom att inte använda vårt kommentarsystem. Det vore synd, men vi ser tyvärr inga andra alternativ som fungerar lika bra.

 • Insamling av åtkomstdata och loggfiler
   1. På grundval av våra berättigade intressen i den mening som avses i artikel 6.1 lit. f. GDPR samlar vi in uppgifter om varje åtkomst till den server där denna tjänst är placerad (så kallade serverloggfiler). Åtkomstuppgifterna inkluderar namnet på den webbplats som nås, fil, datum och tid för åtkomst, mängd överförda data, meddelande om framgångsrik åtkomst, webbläsartyp och version, användarens operativsystem, referens-URL (den tidigare besökta sidan), IP-adress och den begärande leverantören.
   2. Loggfilsinformation lagras av säkerhetsskäl (t.ex. för att utreda missbruk eller bedrägeri) i högst sju dagar och raderas sedan. Uppgifter vars fortsatta lagring krävs för bevisändamål utesluts från radering tills respektive incident har klargjorts slutgiltigt.
 • Online-närvaro i sociala medier
   1. Vi upprätthåller online-närvaro inom sociala nätverk och plattformar för att kommunicera med kunder, intressenter och användare som är aktiva där och för att informera dem om våra tjänster. Vid åtkomst till respektive nätverk och plattformar gäller de villkor och riktlinjer för databehandling som gäller för respektive operatör.
   2. Om inget annat anges i vår integritetspolicy behandlar vi användarnas uppgifter om de kommunicerar med oss inom de sociala nätverken och plattformarna, t.ex. skriver inlägg på vår onlinepresens eller skickar meddelanden till oss.
 • Cookies & räckviddsmätning
   1. Cookies är information som överförs från vår webbserver eller tredje parts webbserver till användarens webbläsare och lagras där för senare hämtning. Cookies kan vara små filer eller andra typer av informationslagring.
   2. Vi använder "session cookies", som endast lagras under det aktuella besöket på vår online-närvaro (t.ex. för att möjliggöra lagring av din inloggningsstatus eller kundvagnsfunktionen och därmed användningen av vårt online-erbjudande överhuvudtaget). Ett slumpmässigt genererat unikt identifikationsnummer, ett så kallat sessions-ID, lagras i en sessionskaka. En cookie innehåller också information om dess ursprung och lagringsperiod. Dessa cookies kan inte lagra några andra data. Sessionscookies raderas när du har slutat använda vår webbplats och till exempel loggar ut eller stänger webbläsaren.
   3. Användare informeras om användningen av cookies i samband med pseudonymiserad räckviddsmätning som en del av denna sekretesspolicy.
   4. Om användarna inte vill att cookies ska lagras på deras dator uppmanas de att avaktivera motsvarande alternativ i systeminställningarna för sin webbläsare. Sparade cookies kan raderas i webbläsarens systeminställningar. Uteslutning av cookies kan leda till funktionella begränsningar av detta online-erbjudande.
   5. Du kan invända mot användningen av cookies för räckviddsmätning och reklamändamål via avaktiveringssidan för nätverksannonseringsinitiativet(http://optout.networkadvertising.org/) och dessutom den amerikanska webbplatsen(http://www.aboutads.info/choices) eller den europeiska webbplatsen(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).
 • Google Analytics
   1. På grundval av våra berättigade intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f. GDPR) använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google. GDPR) Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC ("Google"). Google använder cookies. Den information som genereras av cookien om användarens användning av online-erbjudandet överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.
   2. Google är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en garanti för överensstämmelse med europeisk dataskyddslag(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
   3. Google kommer att använda denna information för vår räkning för att analysera användarnas användning av vårt online-erbjudande, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna inom detta online-erbjudande och för att tillhandahålla oss ytterligare tjänster i samband med användningen av detta online-erbjudande och användningen av Internet. Pseudonymiserade användarprofiler kan skapas från de bearbetade uppgifterna.
   4. Vi använder Google Analytics för att visa annonser från Google och dess partner inom reklamtjänster endast för de användare som också har visat intresse för vårt online-erbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intressen för vissa ämnen eller produkter som bestäms på grundval av de webbplatser som besöks) som vi överför till Google (så kallad "remarketing" eller "Google Analytics-målgrupper"). Med hjälp av remarketingmålgrupper vill vi också säkerställa att våra annonser motsvarar användarnas potentiella intresse och inte är irriterande.
   5. Vi använder endast Google Analytics med aktiverad IP-anonymisering. Detta innebär att användarnas IP-adress förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra signatärstater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och trunkeras där.
   6. Den IP-adress som överförs av användarens webbläsare kommer inte att slås samman med andra Google-data. Användare kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in sin webbläsarprogramvara i enlighet med detta; användare kan också förhindra Google från att samla in de uppgifter som genereras av cookien och som rör deras användning av online-erbjudandet och från att behandla dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns tillgänglig under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
   7. Mer information om Googles dataanvändning, inställnings- och invändningsmöjligheter hittar du på Googles webbplats: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners("Google använder data när du använder våra partners webbplatser eller appar"),https://policies.google.com/technologies/ads("Dataanvändning för reklamändamål"),https://adssettings.google.com/authenticated ("Hantera information som Google använder för att visa dig reklam").
 • Google Re/Marknadsföringstjänster
   1. På grundval av våra berättigade intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i enlighet med art. 6.1 f GDPR) använder vi Google Re/Marketing Services. GDPR) marknadsförings- och remarketingtjänsterna ("Google Marketing Services") från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").
   2. Google är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en garanti för efterlevnad av europeisk dataskyddslagstiftning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
   3. Googles marknadsföringstjänster gör det möjligt för oss att visa annonser för och på vår webbplats på ett mer riktat sätt för att endast presentera användare med annonser som potentiellt matchar deras intressen. Om en användare till exempel visas annonser för produkter som de har visat intresse för på andra webbplatser, kallas detta "remarketing". För dessa ändamål, när våra och andra webbplatser där Googles marknadsföringstjänster är aktiva nås, körs en kod från Google direkt av Google och så kallade (re)marketing-taggar (osynlig grafik eller kod, även känd som "web beacons") integreras på webbplatsen. Med hjälp av dessa lagras en individuell cookie, dvs. en liten fil, på användarens enhet (jämförbar teknik kan också användas istället för cookies). Cookies kan sättas av olika domäner, t.ex. google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com eller googleadservices.com. Denna fil registrerar vilka webbplatser användaren har besökt, vilket innehåll de är intresserade av och vilka erbjudanden de har klickat på, samt teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisande webbplatser, besökstid och annan information om användningen av online-erbjudandet. Användarens IP-adress registreras också, varvid vi informerar Google Analytics om att IP-adressen förkortas inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra signatärstater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och endast i undantagsfall överförs den i sin helhet till en Google-server i USA och förkortas där. IP-adressen sammanförs inte med användarens uppgifter inom andra Google-tjänster. Google kan också kombinera ovannämnda information med sådan information från andra källor. Om användaren därefter besöker andra webbplatser kan de visas annonser som är skräddarsydda efter deras intressen.
   4. Användardata behandlas pseudonymt som en del av Googles marknadsföringstjänster. Det innebär att Google inte lagrar och bearbetar t.ex. användarens namn eller e-postadress, utan bearbetar relevanta uppgifter i samband med cookies inom pseudonyma användarprofiler. Detta innebär att annonserna, ur Googles perspektiv, inte hanteras och visas för en specifikt identifierad person, utan för cookie-ägaren, oavsett vem denna cookie-ägare är. Detta gäller inte om en användare uttryckligen har tillåtit Google att behandla uppgifterna utan denna pseudonymisering. Den information som samlas in av Googles marknadsföringstjänster om användare överförs till Google och lagras på Googles servrar i USA.
   5. De Google-marknadsföringstjänster som vi använder inkluderar onlineannonseringsprogrammet "Google AdWords". När det gäller Google AdWords får varje AdWords-kund en annan "konverteringscookie". Cookies kan därför inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Den information som samlas in med hjälp av cookien används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt konverteringsspårning. AdWords-kunderna får reda på det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspårning. De får dock ingen information som kan användas för att identifiera användare personligen.
   6. Vi kan integrera annonser från tredje part på grundval av Googles marknadsföringstjänst "DoubleClick". DoubleClick använder cookies för att Google och dess partnerwebbplatser ska kunna visa annonser baserat på användarnas besök på denna webbplats eller andra webbplatser på Internet.
   7. Vi kan integrera annonser från tredje part på grundval av Googles marknadsföringstjänst "AdSense". AdSense använder cookies för att göra det möjligt för Google och dess partnerwebbplatser att visa annonser baserat på användarnas besök på denna webbplats eller andra webbplatser på Internet.
   8. Vi kan också använda tjänsten "Google Optimiser". Google Optimiser gör det möjligt för oss att spåra effekten av olika ändringar på en webbplats (t.ex. ändringar av inmatningsfält, design etc.) som en del av så kallad "A/B-testning". För dessa teständamål lagras cookies på användarnas enheter. Endast pseudonymiserade användardata behandlas.
   9. Vi kan också använda "Google Tag Manager" för att integrera och hantera Googles analys- och marknadsföringstjänster på vår webbplats.
   10. Mer information om Googles användning av data för marknadsföringsändamål finns på översiktssidan: https://policies.google.com/technologies/ads, Googles sekretesspolicy finns påhttps://policies.google.com/privacyabrufbar.
   11. Om du vill invända mot intressebaserad reklam från Googles marknadsföringstjänster kan du använda de inställnings- och opt-out-alternativ som Google tillhandahåller: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Facebook, anpassade målgrupper och Facebooks marknadsföringstjänster
   1. På grundval av våra legitima intressen i analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande och för dessa ändamål, den så kallade "Facebook-pixeln" i det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller om du är bosatt i EU, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook")
   2. .
   3. Facebook är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en garanti för överensstämmelse med europeisk dataskyddslagstiftning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
   4. )
   5. .
   6. Med
   7. hjälp av Facebook-pixeln kan Facebook bestämma besökarna i vårt online-erbjudande som en målgrupp för visning av annonser (så kallade "Facebook-annonser"). Följaktligen använder vi Facebook-pixeln för att visa de Facebook-annonser som vi har placerat endast för de Facebook-användare som också har visat intresse för vårt online-erbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intressen för vissa ämnen eller produkter som bestäms på grundval av de besökta webbplatserna) som vi överför till Facebook (så kallade "anpassade målgrupper"). Med hjälp av Facebook-pixeln vill vi också säkerställa att våra Facebook-annonser motsvarar användarnas potentiella intresse och inte är irriterande.
   8. Med hjälp av Facebook-pixeln
   9. kan vi också spåra effektiviteten hos Facebook-annonser för statistiska ändamål och marknadsundersökningar genom att se om användare omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad "konvertering
   10. ").
   11. Dessutom använder vi den extra funktionen "utökad matchning" (data som telefonnummer, e-postadresser eller Facebook-ID för användare) för att bilda målgrupper ("Custom Audiences" eller "Look Alike Audiences") till Facebook (krypterad) när vi använder Facebook-pixeln. Ytterligare information om "utökad synkronisering": https://www.facebook.com/business/help/611774685654668).
   12. Vi använder också förfarandet "Custom Audiences from File" från det sociala nätverket Facebook, Inc. I detta fall laddas e-postadresserna till mottagarna av nyhetsbrevet upp till Facebook. Uppladdningsprocessen är krypterad. Uppladdningen används uteslutande för att fastställa mottagarna av våra Facebook-annonser. Vi vill säkerställa att annonserna endast visas för användare som är intresserade av vår information och våra tjänster
   13. .
   14. Facebooks behandling av uppgifter sker inom ramen för Facebooks policy för dataanvändning. Allmän information om visning av Facebook-annonser finns därför i Facebooks policy för dataanvändning: https://www.facebook.com/policy.php. Specifik information och detaljer om Facebook-pixeln och hur den fungerar finns i Facebooks hjälpavsnitt: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
   15. Du kan invända mot insamling av Facebook-pixeln och användning av dina uppgifter för att visa Facebook-annonser. För att ställa in vilka typer av annonser som visas för dig inom Facebook kan du gå till den sida som Facebook har skapat och följa instruktionerna där om inställningarna för användningsbaserad annonsering: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Inställningarna är plattformsoberoende, dvs. de gäller för alla enheter, t.ex. stationära datorer eller mobila enheter
   16. .
   17. Du kan också invända mot användningen av cookies som används för räckviddsmätning och reklamändamål via avaktiveringssidan på Network Advertising Initiative(http://optout.networkadvertising.org/) och dessutom på den amerikanska webbplatsen(http://www.aboutads.info/choices) eller den europeiska webbplatsen(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
   18. ).
 • Sociala plugins för Facebook
   1. På grundval av våra berättigade intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. f. GDPR) sociala plugins ("plugins") för det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Plugins kan visa interaktionselement eller innehåll (t.ex. videor, grafik eller textbidrag) och känns igen på någon av Facebooks logotyper (vitt "f" på en blå ruta, orden "Gilla", "Gefällt mir" eller en "tummen upp"-skylt) eller är märkta med tillägget "Facebook Social Plugin". Listan över och utseendet på Facebook Social Plugins kan ses här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
   2. Facebook är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en garanti för överensstämmelse med europeisk dataskyddslagstiftning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
   3. När en användare öppnar en funktion i detta online-erbjudande som innehåller ett sådant plugin, upprättar deras enhet en direkt anslutning till Facebook-servrarna. Innehållet i plugin-programmet överförs av Facebook direkt till användarens enhet och integreras i online-erbjudandet. Användarprofiler kan skapas från de bearbetade uppgifterna. Vi har därför inget inflytande på omfattningen av de uppgifter som Facebook samlar in med hjälp av detta plugin och informerar därför användarna enligt vår kunskapsnivå.
   4. Genom att integrera plugins får Facebook information om att en användare har öppnat motsvarande sida i online-erbjudandet. Om användaren är inloggad på Facebook kan Facebook tilldela besöket till sitt Facebook-konto. Om användaren interagerar med insticksprogrammen, t.ex. genom att klicka på Gilla-knappen eller lämna en kommentar, överförs motsvarande information direkt från din enhet till Facebook och lagras där. Om en användare inte är medlem i Facebook är det fortfarande möjligt för Facebook att ta reda på IP-adressen och lagra den. Enligt Facebook lagras endast en anonymiserad IP-adress i Tyskland.
   5. Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av Facebook samt de relevanta rättigheterna och inställningsalternativen för att skydda användarnas integritet finns i Facebooks dataskyddsinformation: https://www.facebook.com/about/privacy/.
   6. Om en användare är Facebook-medlem och inte vill att Facebook samlar in uppgifter om dem via denna onlinetjänst och länkar dem till deras medlemsuppgifter som lagras på Facebook, måste de logga ut från Facebook och radera sina cookies innan de använder vår onlinetjänst. Ytterligare inställningar och invändningar mot användningen av data för reklamändamål är möjliga inom Facebook-profilinställningarna: https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller via den amerikanska webbplatsenhttp://www.aboutads.info/choices/ eller EU-webbplatsenhttp://www.youronlinechoices.com/. Inställningarna är plattformsoberoende, dvs. de gäller för alla enheter, t.ex. stationära datorer eller mobila enheter.
 • Jetpack (WordPress-statistik)
   1. På grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f. GDPR) använder vi Jetpack-plugin. GDPR) plugin Jetpack (här underfunktionen "Wordpress Stats"), som integrerar ett verktyg för statistisk utvärdering av besökaråtkomst och tillhandahålls av Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA. Jetpack använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen.
   2. Automattic är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en garanti för efterlevnad av europeisk dataskyddslagstiftning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).
   3. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats lagras på en server i USA. Användarprofiler kan skapas från de bearbetade uppgifterna, varvid dessa endast används för analys och inte för reklamändamål. Ytterligare information finns i Automattics integritetspolicy: https://automattic.com/privacy/ och information om Jetpack-cookies: https://jetpack.com/support/cookies/.
 • etracker
   1. På grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. f. GDPR) använder vi analystjänsten "etracker". GDPR) använder vi analystjänsten "etracker" från etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg.
   2. De uppgifter som behandlas av etracker kan användas för att skapa användarprofiler under en pseudonym. För detta ändamål kan cookies användas. Cookies gör det möjligt att känna igen din webbläsare. De uppgifter som samlas in med etracker-tekniken kommer inte att användas för att personligen identifiera besökare på vår webbplats utan den berörda personens separat beviljade samtycke och kommer inte att slås samman med personuppgifter om bäraren av pseudonymen. Dessutom behandlas personuppgifterna endast för oss, dvs. de slås inte samman med personuppgifter som samlats in inom andra online-erbjudanden.
   3. Du kan när som helst invända mot insamling och lagring av uppgifter med framtida verkan. För att invända mot insamling och lagring av dina besöksdata i framtiden kan du få en opt-out-cookie från etracker via följande länk, som kommer att förhindra etracker från att samla in och lagra besöksdata från din webbläsare i framtiden: http://www.etracker.de/privacy?et=Account-ID
   4. Opt-out ställer in en opt-out-cookie med namnet "cntcookie" från etracker. Ta inte bort denna cookie så länge du vill behålla din invändning. Ytterligare information finns i etrackers sekretesspolicy: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html.
 • Criteo
   1. På grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f. GDPR), använder vi tjänsterna från leverantören Criteo GmbH, GewO. GDPR) använder vi tjänster från leverantören Criteo GmbH, Gewürzmühlstr. 11, 80538 München, Tyskland.
   2. Med Criteos tjänster kan vi visa annonser för och på vår webbplats på ett mer målinriktat sätt för att endast presentera annonser som potentiellt matchar användarens intressen. Om en användare till exempel visas annonser för produkter som de har visat intresse för på andra webbplatser, kallas detta "remarketing". För dessa ändamål, när våra och andra webbplatser som Criteo är aktiva på nås, körs en Criteo-kod direkt av Criteo och så kallade (re)marketing-taggar (osynlig grafik eller kod, även känd som "web beacons") integreras på webbplatsen. Med hjälp av dessa lagras en individuell cookie, dvs. en liten fil, på användarens enhet (jämförbar teknik kan också användas istället för cookies). Denna fil registrerar vilka webbplatser användaren har besökt, vilket innehåll de är intresserade av och vilka erbjudanden de har klickat på, samt teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisande webbplatser, besökstid och annan information om användningen av online-erbjudandet. Criteo kan också kombinera den ovannämnda informationen med sådan information från andra källor. Om användaren därefter besöker andra webbplatser kan de visas annonser som är skräddarsydda efter deras intressen.
   3. Ytterligare information samt alternativ för att invända mot Criteos insamling finns i Criteos integritetspolicy: http://www.criteo.com/de/privacy/.
 • Amazon partnerprogram
   1. Vi är baserade på våra legitima intressen (dvs. intresse för den ekonomiska driften av vårt online-erbjudande i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. f. GDPR) är vi deltagare i Amazonas EU-partnerprogram, som utformades för att tillhandahålla ett medium för webbplatser genom vilka reklamkostnader kan tjänas genom att placera annonser och länkar till Amazon.de. Amazon använder cookies för att spåra beställningarnas ursprung. Amazon kan bland annat känna igen att du har klickat på partnerlänken på denna webbplats.
   2. För mer information om Amazons användning av data, se företagets sekretesspolicy: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.
 • Nyhetsbrev
   1. Med följande information informerar vi dig om innehållet i vårt nyhetsbrev samt förfarandet för registrering, utskick och statistisk utvärdering och dina rättigheter att invända. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev samtycker du till att ta emot det och till de beskrivna förfarandena.
   2. Nyhetsbrevets innehåll: Vi skickar endast nyhetsbrev, e-postmeddelanden och andra elektroniska meddelanden med reklaminformation (nedan kallat "nyhetsbrev") med mottagarens samtycke eller med lagligt tillstånd. Om innehållet i nyhetsbrevet beskrivs specifikt när du registrerar dig för nyhetsbrevet, är det avgörande för användarens samtycke. I annat fall innehåller våra nyhetsbrev information om våra produkter, erbjudanden, kampanjer och vårt företag.
   3. Double opt-in och loggning: Registrering för vårt nyhetsbrev sker i ett så kallat double opt-in-förfarande. Detta innebär att du efter registreringen kommer att få ett e-postmeddelande som ber dig att bekräfta din registrering. Denna bekräftelse är nödvändig för att ingen ska kunna registrera sig med andra personers e-postadresser. Prenumerationer på nyhetsbrevet loggas för att kunna bevisa registreringsprocessen i enlighet med rättsliga krav. Detta inkluderar lagring av tidpunkten för registrering och bekräftelse samt IP-adressen. Ändringar av dina uppgifter som lagras av leverantören av utskickstjänsten loggas också.
   4. Leverantör av utskickstjänster: Nyhetsbrevet skickas av ActiveCampaign, LLC ("ActiveCampaign"), nedan kallad "leverantör av utskickstjänster". Du kan läsa sekretesspolicyn för leverantören av utskickstjänsten här: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/.
   5. Dessutom kan leverantören av utskickstjänsten enligt egen information använda dessa uppgifter i pseudonym form, dvs. utan tilldelning till en användare, för att optimera eller förbättra sina egna tjänster, t.ex. för att tekniskt optimera utskick och presentation av nyhetsbrevet eller för statistiska ändamål för att fastställa vilka länder mottagarna kommer ifrån. Leverantören av utskickstjänsten använder dock inte uppgifterna om våra nyhetsbrevsmottagare för att själv skriva till dem eller vidarebefordra dem till tredje part.
   6. Registreringsuppgifter: För att registrera dig för nyhetsbrevet är det tillräckligt att ange din e-postadress. Eventuellt ber vi dig att ange ett namn så att vi kan adressera dig personligen i nyhetsbrevet.
   7. Prestationsmätning - Nyhetsbreven innehåller en så kallad "web-beacon", dvs. en pixelstor fil som hämtas från servern hos leverantören av utskickstjänsten när nyhetsbrevet öppnas. Som en del av denna hämtning samlas teknisk information, såsom information om webbläsaren och ditt system, såväl som din IP-adress och tid för hämtning, initialt. Denna information används för teknisk förbättring av tjänsterna baserat på de tekniska uppgifterna eller målgrupperna och deras läsbeteende baserat på deras hämtningsplatser (som kan fastställas med hjälp av IP-adressen) eller åtkomsttiderna. Till de statistiska undersökningarna hör också att fastställa om nyhetsbreven öppnas, när de öppnas och vilka länkar som klickas på. Av tekniska skäl kan denna information hänföras till enskilda mottagare av nyhetsbrev. Det är dock varken vår eller utskickstjänsteleverantörens strävan att observera enskilda användare. Analyserna hjälper oss snarare att känna igen våra användares läsvanor och anpassa vårt innehåll till dem eller att skicka olika innehåll beroende på våra användares intressen.
   8. Tyskland: Nyhetsbrevet skickas och framgång mäts på grundval av mottagarens samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a, art. 7 GDPR i samband med § 7 para. 2 nr. 3 UWG eller på grundval av lagligt bemyndigande i enlighet med § 7 para. 3 UWG.
   9. Österrike: Nyhetsbrevet skickas och framgång mäts på grundval av mottagarnas samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a, art. 7 GDPR i samband med § 107 para. 2 TKG eller på grundval av det rättsliga bemyndigandet i enlighet med § 107 para. 2 och 3 TKG.
   10. Registreringsprocessen loggas på grundval av våra legitima intressen i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR och fungerar som bevis på samtycke till att få nyhetsbrevet.
   11. Avbokning/återkallelse - Du kan när som helst avbryta mottagandet av vårt nyhetsbrev, dvs. återkalla ditt samtycke. Du hittar en länk för att avbryta nyhetsbrevet i slutet av varje nyhetsbrev. Om användare endast har registrerat sig för nyhetsbrevet och avregistrerat sig kommer deras personuppgifter att raderas.
 • Integrering av tjänster och innehåll från tredje part
  1. På grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f. GDPR) använder vi innehåll eller tjänsteerbjudanden från tredje part inom vårt online-erbjudande. GDPR) innehålls- eller tjänsteerbjudanden från tredjepartsleverantörer för att integrera deras innehåll och tjänster, såsom videor eller teckensnitt (nedan enhetligt kallat "innehåll"). Detta förutsätter alltid att tredjepartsleverantörerna av detta innehåll känner till användarens IP-adress, eftersom de inte skulle kunna skicka innehållet till sin webbläsare utan IP-adressen. IP-adressen krävs därför för att visa detta innehåll. Vi strävar efter att endast använda innehåll vars respektive leverantörer endast använder IP-adressen för att leverera innehållet. Tredjepartsleverantörer kan också använda så kallade pixeltaggar (osynlig grafik, även känd som "web beacons") för statistiska eller marknadsföringsändamål. Pixeltaggar kan användas för att analysera information som besökstrafik på sidorna på denna webbplats. Den pseudonyma informationen kan också lagras i cookies på användarens enhet och kan bland annat innehålla teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisande webbplatser, besökstid och annan information om användningen av vårt online-erbjudande, samt vara länkad till sådan information från andra källor.
  2. Följande presentation ger en översikt över tredjepartsleverantörer och deras innehåll, tillsammans med länkar till deras dataskyddsdeklarationer, som innehåller ytterligare information om behandlingen av data och, i vissa fall som redan nämnts här, opt-out-alternativ:
 • Om våra kunder använder betalningstjänster från tredje part (t.ex. PayPal eller Sofortüberweisung) gäller villkoren och dataskyddsmeddelandena för respektive tredjepartsleverantör, som kan nås från respektive webbplats eller transaktionsapplikation.
 • Kartor som tillhandahålls av tjänsten "Google Maps" från tredjepartsleverantören Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
 • Funktioner i Google+-tjänsten är integrerade i vårt online-erbjudande. Dessa funktioner erbjuds av tredjepartsleverantören Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Om du är inloggad på ditt Google+-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Google+-profil genom att klicka på Google+-knappen. På så sätt kan Google koppla ditt besök på våra sidor till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur de används av Google+. Sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Funktioner i Instagram-tjänsten är integrerade i vårt online-erbjudande. Dessa funktioner erbjuds av Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Instagram-profil genom att klicka på Instagram-knappen. På så sätt kan Instagram koppla ditt besök på våra sidor till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna eller dess användning av Instagram. Integritetspolicy:http://instagram.com/about/legal/privacy/.
 • Inom ramen för vårt online-erbjudande använder vi marknadsföringsfunktionerna (så kallad "LinkedIn Insight Tag") i LinkedIn-nätverket. Leverantören är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Varje gång en av våra sidor som innehåller LinkedIn-funktioner öppnas upprättas en anslutning till LinkedIns servrar. LinkedIn informeras om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Med hjälp av LinkedIn Insight Tag kan vi särskilt analysera framgången för våra kampanjer inom LinkedIn eller bestämma målgrupper för dem baserat på användarnas interaktion med vårt online-erbjudande. Om du är registrerad på LinkedIn kan LinkedIn koppla din interaktion med vårt online-erbjudande till ditt användarkonto. Även om du klickar på LinkedIn-knappen "Rekommendera" och är inloggad på ditt LinkedIn-konto, kan LinkedIn associera ditt besök på vår webbplats med dig och ditt användarkonto. LinkedIn är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en garanti för efterlevnad av europeisk dataskyddslagstiftning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Integritetspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • Vi använder sociala plugins från det sociala nätverket Pinterest, som drivs av Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest"). När du besöker en sida som innehåller ett sådant plugin upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Pinterest-servrarna. Pluginet överför loggdata till Pinterest-servern i USA. Dessa loggdata kan innehålla din IP-adress, adressen till de besökta webbplatserna som också innehåller Pinterest-funktioner, webbläsarens typ och inställningar, datum och tid för begäran, din användning av Pinterest och cookies. Sekretesspolicy: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
 • Funktioner i tjänsten eller plattformen Twitter (nedan kallad "Twitter") kan integreras i vårt online-erbjudande. Twitter är en tjänst som tillhandahålls av Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Funktionerna omfattar presentation av våra inlägg på Twitter inom vårt online-erbjudande, länken till vår profil på Twitter och möjligheten att interagera med inläggen och funktionerna på Twitter samt att mäta om användare når vårt online-erbjudande via de annonser som vi placerar på Twitter (så kallad konverteringsmätning). Twitter är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en garanti för efterlevnad av europeisk dataskyddslagstiftning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Sekretesspolicy: https://twitter.com/de/privacy, opt-out: https://twitter.com/personalization.
 • Vi använder sociala plugins från det sociala nätverket Tumblr, som drivs av Tumblr, Inc. med adress 35 East 21st Street, 10E, New York, NY 10010, USA ("Tumblr "). När du besöker en sida som innehåller ett sådant plugin upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Tumblr-servrarna. Insticksprogrammet överför loggdata till Tumblr-servern i USA. Dessa logguppgifter kan innehålla din IP-adress, adressen till de besökta webbplatserna som också innehåller Tumblr-funktioner, webbläsarens typ och inställningar, datum och tid för begäran, din användning av Tumblr och cookies. Integritetspolicy: https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.
 • Vi använder funktioner i XING-nätverket. Leverantören är XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Varje gång en av våra sidor som innehåller Xing-funktioner öppnas upprättas en anslutning till Xing-servrar. Såvitt vi vet lagras inga personuppgifter i denna process. I synnerhet lagras inga IP-adresser och användningsbeteenden utvärderas inte. Sekretesspolicy: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
 • Webbanalys och optimering med hjälp av Hotjar-tjänsten, från tredjepartsleverantören Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa. Hotjar kan användas för att spåra rörelser på de webbplatser där Hotjar används (så kallade heat maps). Det är till exempel möjligt att känna igen hur långt användarna skrollar och vilka knappar användarna klickar på och hur ofta. Tekniska data som valt språk, system, skärmupplösning och webbläsartyp registreras också. Användarprofiler kan skapas, åtminstone tillfälligt, under ett besök på vår webbplats. Hotjar kan också användas för att få feedback direkt från webbplatsens användare. På så sätt får vi värdefull information för att göra våra webbplatser ännu snabbare och mer kundvänliga. Sekretesspolicy: https://www.hotjar.com/privacy. Opt-out: https://www.hotjar.com/opt-out
 • Extern kod för JavaScript-ramverket "jQuery", som tillhandahålls av tredjepartsleverantören jQuery Foundation,https://jquery.org.